Wiedza ekspercka dostępna cały czas

Platforma pccporada.pl – szybki dostęp do wiedzy przez:

Hipoteka przymusowa

personProwadzący:Wojciechowska Joanna

Kierownik Referatu Egzekucji Sądowej w Urzędzie Miasta Częstochowa. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w zakresie dochodzenia wierzytelności na rzecz Gminy i Skarbu Państwa.

format_list_bulletedWybrane zagadnienia szkolenia

Jakie są korzyści dla gmin w związku z realizacją hipoteki przymusowej?

Prowadząca, która dokonała ponad 1000 skutecznych zabezpieczeń wierzytelności publicznoprawnych i cywilnoprawnych poprzez wpis hipoteki przymusowej na nieruchomościach zobowiązanych omówi od jakiej kwoty robić wpis do hipoteki oraz jak zrobić go skutecznie

Oszczędności w gminach: gotowe rozwiązania na poprawienie ściągalności wierzytelności od dłużników.

Wybierz produkty, które chcesz zakupić:

* - 420,00 zł + 23% vat - interpretacja podatkowa - 0114-KDIP1-1.4012.304.2018.1.KBR
* - 720,00 zł + 23% vat - interpretacja podatkowa - 0114-KDIP1-1.4012.304.2018.1.KBR
* - 1 200,00 zł + 23% vat - interpretacja podatkowa - 0114-KDIP1-1.4012.304.2018.1.KBR

Wzory pism:

 • Wniosek do ministerstwa sprawiedliwości o wyrażenie zgody na wielokrotne, nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych;
 • Oświadczenie wierzyciela na wykreślenie hipoteki.

Hipoteka przymusowa – kompleksowe omówienie

 • Co w przypadku, gdy gmina nie robiła dotychczas hipoteki przymusowej? Jakie kolejno działania na-leży podjąć?
 • Co zrobić, gdy nieruchomość stanowi wspólność ustawową majątkową małżeńską, a decyzje/tytuły zostały wystawione wyłącznie na jednego małżonka; co zrobić, by zabezpieczyć wierzytelność?
 • Ile lat wstecz można opodatkować współmałżonka?
 • Czy jeden tytuł można zabezpieczyć na kilku nieruchomościach?
 • Czy można wymóc na podatniku zrobienie postępowania spadkowego?
 • Zaległość na jednego małżonka, a współwłasność nieruchomości – jak zabezpieczyć należność?
 • Zaległość na jednego małżonka, a własność nieruchomości na drugiego małżonka – jak zabezpieczyć taką należność?
 • Jak zabezpieczyć swoje należności, żeby się nie przedawniły?
 • Jak odzyskać pieniądze włożone przez gminę w egzekucję z przedmiotu hipoteki, jak odzyskać wszystkie koszty, wszystkie zaliczki, którymi gmina będzie obciążana przez US czy komornika?
 • Od jakiej kwoty robić wpis do hipoteki?
 • Czy są wyjątki przy tworzeniu hipoteki przymusowej?
 • Czy gmina może wpisać ostrzeżenie o wszczęciu postępowania egzekucyjnego?
 • Co zrobić, kiedy nie ma księgi wieczystej – na podstawie jakich dokumentów przygotować wpis do hipoteki przymusowej?
 • Jakie są szanse na odzyskanie należności, jeśli posiadamy tylko tytuł wykonawczy, a nie mamy wpisu hipoteki?
 • Czy w czasie sprzedaży nieruchomości gmina ma pierwszeństwo uregulowania należności przed innymi wierzycielami? Jeżeli nie, to czy mamy pewność, że należności wobec gminy zostaną uregulowane, jeżeli dłużnik ma duże zaległości? Czy gmina ma na to jakiś wpływ?
 • Co zrobić, jeśli mamy dłużnika, który nie mieszka już w naszej gminie? A nawet w naszym województwie? Załóżmy, że określony dłużnik żył na terenie naszej gminy i nie płacił alimentów na swoją rodzinę (również mieszkańców gminy). Nim dług urósł, upłynnił swoją nieruchomość i wyjechał do innego województwa. W jaki sposób poszukiwać w tej chwili je-go majątku? Czy mamy możliwość założyć jeszcze hipotekę przymusową, jeżeli odnajdziemy jakieś nieruchomości dłużnika poza terenem gminy?
 • Czy możemy wnosić o hipotekę przymusową, gdy dany dłużnik nie ma nieruchomości na własność, a jedynie użytkowanie wieczyste?
 • Czy warto czekać do momentu bliskiego przedawnienia podatkowego z założeniem hipoteki przymusowej? Czy może lepiej jak najszybciej wpisać się na hipotekę i mieć większe szanse do bycia pierwszym wierzycielem dłużnika?
 • Co zrobić, gdy nieruchomość stanowi wspólność ustawową majątkową małżeńską, a decyzje/tytuły zostały wystawione wyłącznie na jednego małżonka; co zrobić, by zabezpieczyć wierzytelność?
 • Jakie są skuteczne sposoby odnajdywania nieruchomości w celu zabezpieczenia należności gminy. Gdzie szukać nieruchomości?
 • Jak czytać zawiadomienia z sądu?
 • Czy hipoteka wystarczy, by wierzytelności gminy zostały uwzględnione w planie podziału kwoty uzyskanej z nieruchomości?
 • Czy administracyjny tytuł wykonawczy musi być zaopatrzony sądową klauzulą wykonalności, by uczestniczyć w planie podziału?
 • Jakie muszą wystąpić przesłanki, abyśmy mogli założyć hipotekę przymusową dłużnikowi?
 • Jak rozpocząć proces zakładania hipoteki przymusowej?
 • Czy urzędnik gminy ma obowiązek zakładania hipoteki przymusowej dłużnikowi, aby nie dopuścić do przedawnienia podatkowego?
 • W jaki sposób poszukiwać numeru księgi wieczystej?
 • Jak zrobić zmianę w dziale II księgi wieczystej? Jakie dokumenty są potrzebne?
 • Czy RODO w jakikolwiek sposób ogranicza nam możliwości przetwarzanie danych osobowych dłużni-ka?
 • W jaki sposób zwrócić się do sądu o ustanowienie hipoteki? Z jakimi kosztami się to wiąże? Czemu warto zrobić to jak najszybciej?
 • Hipoteka przymusowa dobrym sposobem na uniknięcie przedawnienia podatkowego? Omówienie efektywnego postępowania pozwalającego zadbać o finanse gminy
 • Informacja o nadaniu tytułowi klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej
 • Kiedy odpis administracyjnego tytułu wykonawczego, kiedy dalszy tytuł wykonawczy, a kiedy kolejny tytuł wykonawczy?
 • Czy przed ustanowieniem hipoteki przymusowej należałoby zawiadomić zobowiązanego pismem o aktualnej zaległości podatkowej? Jeżeli tak, co zrobić z zobowiązanym, który świadomie unika odebrania zawiadomienia? Czy sąd odrzuci wniosek o wpisanie do księgi wieczystej hipoteki?
 • Jak poprowadzić rozmowę, gdy zgłasza się do nas zdenerwowany klient, informujący o problemie związanym z założoną hipoteką?
 • Omówienie problemów związanych z tytułami wykonawczymi. Z jakimi problemami może spotkać się urzędnik?

Hipoteka przymusowa – kwestie sporne

 • Jeżeli klient spłaci swoje zobowiązanie po wpisaniu hipoteki, kto ma za zadanie wykreślić zobowiązanie z księgi wieczystej? Urzędnik czy petent? Jeżeli ma to zrobić petent, czy gmina wydaje mu jakieś oświadczenie, w którym podaje informacje, że dług został opłacony?
 • Czy hipotekę przymusową możemy nałożyć na spółkę, jeżeli na terenie naszej gminy spółka ta posiada jakąś nieruchomość?
 • Czy proces postępowania wobec spółki cywilnej a osoby fizycznej różni się? Czy w spółce cywilnej odpowiada jedynie prezes?
 • Co zrobić, kiedy nikt nie chce kupić licytowanej nieruchomości?
 • Co zrobić, jeżeli okazuje się, że nasz dłużnik nie posiada mieszkania a jedynie wynajmuje od kogoś? Czy mamy możliwość w jakiś sposób ściągnąć należności od takiego dłużnika? Omówienie sytuacji na pozór nie do rozwiązania
 • Jak ściągnąć należność od posiadacza samoistnego, czy należy go opodatkować?
 • Jak gmina ma prowadzić egzekucję z hipoteki przymusowej, jeśli ta należność przedawnia się po 5 latach? Przerwanie biegu przedawnienia; egzekucja z przedmiotu hipoteki?
 • Jak przygotować się do kontroli RIO w zakresie hipoteki przymusowej, jakie podjąć działania?
 • Co zrobić, gdy dłużnik pozbył się wszystkiego przed założeniem hipoteki przymusowej? Okazuje się jednak, że na obrzeżach posiada dom i dużą działkę. Urzędnik odkrywa, że dom nie ma podanej księgi wie-czystej, w jaki sposób założyć więc hipotekę przymusową? Czy musimy założyć w tym przypadku klientowi księgę wieczystą? Z jakimi kosztami się to wiąże?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy w danej gminie podatki są wyjątkowo niskie, kwota zadłużenia dłużnika przez 3 lata to na przykład 100zł. Czy warto przeprowadzać postępowanie w sprawie hipoteki przymusowej? Jeżeli nie, czy możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności, jeżeli świadomie dopuszczamy do przedawnienia długu?
 • Ściąganie długów z dłużników a brak obowiązku meldunkowego. W jaki sposób możemy poszukiwać majątku takich dłużników?
 • Co może zrobić urzędnik w sytuacji, gdy jego dłużnikiem jest osoba zamieszkująca dom po swoich przodkach? Sprawa spadkowa nie została przeprowadzona, a w księgach wieczystych są wpisane osoby, które już nie żyją. Czy mamy jakąkolwiek możliwość ściągnięcia długu?
 • Jak wygląda sytuacja w przypadku, gdy jedno z małżonków nie żyje, sprawa spadkowa nie została przeprowadzona, a dom był ich współwłasnością?
 • Czy możemy założyć hipotekę przymusową na nieruchomości, która jest we współwłasności? Załóż-my, że mamy małżeństwo, w którym mąż jest dłużnikiem dla gminy – czy mamy możliwość założenia hipoteki przymusowej na dom, który ma wraz z małżonką?
 • Egzekucja z nieruchomości hipotecznych
 • Kto zajmuje się określeniem kwoty hipoteki? Jak dopilnować, żeby kwota przyznana wierzycielowi hipotecznemu nie była wyższa niż aktualna wierzytelność?
 • Jeśli dłużnik ma kilka nieruchomości, na której ustanowić hipotekę?
 • Dobre praktyki współpracy z komornikiem
 • Procedowanie w trybie licytacji
 • Efektywny sposób ściągnięcia pieniędzy przez gminę za pomocą licytacji komorniczej
 • Efektywna współpraca z komornikiem przy egzekucji z nieruchomości hipotecznych. W jaki sposób postępować? Kodeks dobrych praktyk
 • Czy urzędnik ma wpływ na egzekucję komorniczą?
 • Czy mamy możliwość wpłynąć na egzekucję w momencie, gdy dochodzi już do sprzedaży nieruchomości?
 • Jeżeli trwa egzekucja z nieruchomości, która należała do spółki cywilnej, to czy gmina ma większe szanse dochodzić do spłacenia długu w pierwszej kolejności, niż w czasie sprzedaży nieruchomości należącej do osoby fizycznej?
 • Co zrobić, kiedy nikt nie chce kupić licytowanej nieruchomości
 • Procedowanie w trybie licytacji

 1. Kiedy porady i konsultacje są odpowiedzią na Państwa potrzeby:

  • wzięli Państwo udział w szkoleniu i po kilku dniach jeszcze mają Państwo pytania, na które chcielibyście uzyskać odpowiedź
  • otrzymali Państwo nowy zakres obowiązków służbowych i potrzebujecie „telefonu do przyjaciela”, który pomoże w każdej chwili i wprowadzi w nowe obowiązki
  • mają Państwo doświadczenie w zakresie wykonywanych obowiązków służbowych, ale raz na jakiś czas trafiają się wyjątkowe problematyczne zadania do wykonania, czasem nieoczywiste i potrzebują Państwo poradzić się innego eksperta, czy postępują Państwo właściwie
 2. Jest to usługa działająca podobnie jak nieograniczony abonament medyczny lub na siłownię. W ramach miesięcznego abonamentu otrzymują Państwo nieograniczoną możliwość zadawania pytań naszym ekspertom.
 3. W ramach wykupionego abonamentu otrzymują Państwo również dostęp do platformy, na której znajdą Państwo: wzory dokumentów przydatne w codziennej pracy; zebrane w jednym miejscu wyroki sądów, którymi klienci mogą się wesprzeć w trakcie rozpatrywania swoich postępowań; forum wymiany doświadczeń moderowane przez naszego eksperta; ciekawe porady wideo, wideo instrukcje; wybrane i opisane najciekawsze przypadki.
 1. Nagrane szkolenie jest odpowiedzią na Państwa potrzebę, jeśli obecnie na rynku brakuje interesującego Państwa szkolenia i jednocześnie odnajdują się Państwo w jednej z poniższych sytuacji:

  • otrzymali Państwo nowy zakres obowiązków służbowych;
  • pojawiła się trudna sprawa do załatwienia;
  • wydaje się Państwu, że postępujecie zgodnie z przepisami i procedurami wykonując obowiązki służbowe, ale chcielibyście się upewnić, że wszystko dobrze robicie;
  • wzięliście niedawno udział w szkoleniu, które dało Wam dużą porcję wiedzy, ale już przyszedł czas na pogłębienie tej wiedzy
  • „chodzą” za Państwem nurtujące Was pytania związane zawodowymi obowiązkami
  • pytania zawarte w zakładce „Opis szkolenia”, to pytania na które szukają Państwo odpowiedzi.
 2. Zazwyczaj czas nagranego szkolenia trwa około 3 godzin.
 3. Zawsze podjemy datę nagrania, żeby Państwo mieli orientację w jakim stanie prawnym nagrywaliśmy szkolenie. Dokładamy wszelkich starań, żeby wszystkie szkolenia były aktualizowane po każdej zmianie przepisów
 4. Do każdego nagranego szkolenia załączamy materiały w formie elektronicznej
 5. Po wykupieniu dostępu otrzymują Państwo możliwość zalogowania się na platformę, gdzie nagranie jest dostępne przez okres 2 dni od momentu odebrania dostępu.
 6. Państwo decydują o której porze dnia oglądają nagrane szkolenie

Sprawdź również

Zobacz więcej
W nagraniu omówione są wytyczne ministerstwa dotyczące posiedzenia grupy roboczej i Zespołu Interdyscyplinarnego. Podpowiemy jakich narzędzi prawnych użyć wobec sprawcy przemocy domowej oraz jak monitorować sytuację rodziny, w której dochodzi do przemocy. Doradzimy jak poprawnie wypełniać formularze niebieskiej karty.
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Praktyczne warsztaty przeznaczone dla księgowych oraz pracowników Zakładów Gospodarki Komunalnej, Zakładów Wodociągów i Kanalizacji, Miejskich Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji oraz Urzędów Miast i Gmin, którzy zajmują się windykacją opłat za wodę
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Nagranie skierowane jest do osób bazujących na Prawie Wodnym, zajmujących się pozwoleniami wodnoprawnymi, wydziałów ochrony środowiska, rolnictwa, osób zajmujących się naruszeniem stanu wody na gruncie, sporami sąsiedzkimi
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Omówienie sposobu wypełnienia sprawozdania gminnego – krok po kroku! Jakie będą zmiany w sprawozdaniach? Nowość: sprawozdanie wypisywane do BDO.
schoolKonsultacje
voicemailNagranie