Wiedza ekspercka dostępna cały czas

Platforma pccporada.pl – szybki dostęp do wiedzy przez:

Zawieranie małżeństw przez cudzoziemców

personProwadzący:M S

Zastępca kierownika USC w dużym mieście z wieloletnim doświadczeniem w szkoleniach i administracji

format_list_bulletedWybrane zagadnienia szkolenia

Jakich dokumentów wymagać w przypadku małżeństwa obywatela Polski z obcokrajowcem? Jak uznawać zagraniczne wyroki rozwodowe, gdy nie mają prawomocności? Które dokumenty wydawane za granicą są uznawane w Polsce? Jakie argumenty można przyjąć, aby przeprowadzić zmianę imienia lub nazwiska?

Wybierz produkty, które chcesz zakupić:

* - 420,00 zł + 23% vat - interpretacja podatkowa - 0114-KDIP1-1.4012.304.2018.1.KBR
* - 720,00 zł + 23% vat - interpretacja podatkowa - 0114-KDIP1-1.4012.304.2018.1.KBR
* - 1 200,00 zł + 23% vat - interpretacja podatkowa - 0114-KDIP1-1.4012.304.2018.1.KBR

1. Jakich dokumentów żądać w przypadku małżeństwa obywatela Polski z osobą spoza UE?

 • Jakie dokumenty są wymagane od cudzoziemców?
 • Jak sprawdzić, czy otrzymany dokument jest właściwy?
 • Jakimi źródłami badać wiarygodność dokumentów? Jakie cechy charakterystyczne te dokumenty zawierają?
 • Czy dokumenty muszą być każdorazowo potwierdzane apostille obywatelom USA? Czy urzędy powinny żądać potwierdzenia apostille tych dokumentów?
 • Jak sprawdzić, czy dokumenty zagraniczne są autentyczne, jeśli nie ma konwencji i odpisów wielojęzycznych?
 • Czym jest zaświadczenie o stanie cywilnym a czym zaświadczenie do ślubu konkordatowego?
 • Co musi zawierać dokument o stanie cywilnym z Danii, jakie elementy powinien zawierać?
 • W jakim kraju, jakie dokumenty obowiązują?
 • Jaki organ wystawia niezbędne dokumenty potwierdzające zaświadczenia o możliwości zawarcia małżeństwa?
 • Czy jest wystarczający dokument otrzymany z ambasady, przedstawiony przez obywatela z Kenii, który ma również kartę stałego pobytu na terenie innego kraju?
 • Zapewnienia do ślubu cywilnego. Czy można złożyć zapewnienie przed jednym kierownikiem USC, a ślub cywilny wziąć przed innym kierownikiem?
 • Jak zweryfikować legalność pobytu obcokrajowca, który nie posiada dokumentu poświadczającego legalny pobyt, a chce zawrzeć małżeństwo? Z kim się kontaktować w takiej sytuacji?
 • Jak wygląda akt stanu cywilnego z Bangladeszu, z Australii, z Nowej Zelandii? Z jakimi dokumentami mamy do czynienia? Wzory dokumentów.
 • Transkrypcje aktów małżeństwa z krajów egzotycznych. Jakie dokumenty należy przyjmować z państw arabskich?
 • Kiedy potrzebny jest udział tłumacza lub osób tłumaczących przy zawieraniu małżeństw z obcokrajowcami?
 • W jakich sytuacjach można odmówić udzielenia małżeństwa? Czy choroba, jak np. schizofrenia, jest wystarczającym powodem odmowy?
 • Jak postąpić z klientami, którzy życzą sobie ślubu poza urzędem, np. na lotnisku lub w parku?
 • Transkrypcje aktu małżeństwa z USA. Czy prostować akt w sytuacji, w której tłumacz wpisał imię i nazwisko w miejsce rubryki z imieniem?
 • Co w sytuacji braku odpowiednich zaświadczeń osoby spoza UE, która chce wziąć ślub z Polakiem? Gdzie ją pokierować po takie zaświadczenia? Czy wymagane dokumenty może otrzymać w Polsce?
 • Jak długo ważne jest zaświadczenie wydane przez USC do ślubu wyznaniowego?
 • Jakie dokumenty należy złożyć w celu zawarcia związku małżeńskiego lub by uzyskać zaświadczenie do ślubu wyznaniowego?
 • Jakie dokumenty są potrzebne do zawarcia związku małżeńskiego obcokrajowca z Polakiem? Wzory dokumentów potrzebnych do takich małżeństw.
 • Jakie dokumenty są wymagane w przypadku ślubu Polaka z osobą z krajów arabskich?
 • Postępowanie kierownika USC w sytuacji wystąpienia przeciwwskazań do zawarcia związku małżeńskiego.
 • Jak zachować się z aktem małżeństwa, gdzie partnerami są dwaj mężczyźni? Jaka jest procedura administracyjna w takim przypadku? Do kogo można się odwołać?
 • Jak potraktować akt zawarcia małżeństwa zawarty na statku na Karaibach, w którym zamiast nazwy miejscowości wpisana została długość geograficzna? Czy ten ślub jest ważny?
 • Czy wiążący jest odpis aktu z zagranicy, w którym nie ma informacji, kiedy akt stanu cywilnego stał się prawomocny? Czy potrzebne jest dodatkowe oświadczenie?
 • W jaki sposób powiadomić drugiego małżonka w przypadku, jeżeli wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa składany jest przez pełnomocnika jednego z małżonków, oboje małżonkowie są cudzoziemcami?
 • Wzór aktu ślubu z USA.
 • Czy sporządzane są zapewnienia do ślubów cywilnych w czasie pandemii?

2. Wpisywanie rozwodów zagranicznych do polskich aktów małżeństwa

 • Czy można jednocześnie złożyć wniosek o zarejestrowanie rozwodu i transkrypcję aktu drugiego małżeństwa?
 • Jak traktować wyroki rozwodowe z zagranicy, gdy nie mają prawomocności?
 • Jak interpretować i uznawać wyroki rozwodowe z innych krajów?
 • Czy w przypadku wydania wyroku rozwodowego przez sądy państwa członkowskiego UE, kierownik urzędu stanu cywilnego może odmówić wpisania wzmianki dodatkowej o rozwodzie do polskiego aktu małżeństwa?
 • Jakie dokumenty rozwodowe są istotne dla kierownika USC od 2009 r.? Jakie wymogi musi spełniać dokument rozwodowy, aby go uznać za prawomocny?
 • Jak wygląda w Niemczech, a jak w Wielkiej Brytanii, załącznik 39 do rozporządzenia Rady Europy 2201/2003?
 • Które wyroki sądów są uznawane z automatu przed wejściem do Unii Europejskiej, a które po wejściu do Unii?
 • Które państwa mają podpisane umowy z Polską? Czy uznawać wyroki z państw, które tych umów nie mają podpisanych?
 • Jaki organ w danym kraju wystawia niezbędne dokumenty potwierdzające rozwód?
 • Stosowanie kodeksu cywilnego w uznawaniu zagranicznych wyroków rozwodowych. Kto je wydaje i jak je stosować?
 • Co musi spełniać dokument poświadczający rozwód, aby go wpisać do ksiąg polskich?
 • Uznawanie wyroków zagranicznych. Jak postąpić z osobami, które nie mają dokumentów poświadczających rozwód za granicą lub są w posiadaniu dokumentów, które nie są prawomocne? Jakie dokumenty dotyczące rozwodów możemy nanosić, a które muszą trafić do sądu, aby uznać za skuteczne?
 • Uznawanie wyroków rozwodowych i innych orzeczeń z państw trzecich.
 • Rozwód za granicą – stosowanie prawa międzynarodowego w odniesieniu do norm polskich.
 • Rodzaje wyroków rozwodowych w krajach UE i poza w kontekście polskiego prawa międzynarodowego.
 • Czego żądać od osoby, która przyjeżdża z Białorusi i potrzebuje aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie? Jakich dokumentów żądać, aby móc odtworzyć akt małżeństwa w takiej sytuacji?
 • Wzór wniosku do kierownika USC o wpisanie orzeczenia o rozwodzie, jako wzmianki dodatkowej w akcie małżeństwa.
 • Przykładowe wzory dokumentów rozwodowych państw obcych.
 • Najnowsze wyroki sądów.

3. Czynności kierownika USC na podstawie dokumentów zagranicznych

 • Co trzeba zrobić, by wykazać tzw. zdolność matrymonialną? Jakie dokumenty należy przedłożyć do kierownika USC?
 • Na czym polega ocena zdolności obcokrajowca do zawarcia w Polsce związku małżeńskiego? Jakie dokumenty musi złożyć obcokrajowiec kierownikowi USC?
 • Na podstawie jakich przepisów, możliwość zawarcia małżeństwa przez Ukraińca jest oceniana na podstawie prawa polskiego?
 • Dlaczego zaświadczenie potwierdzające stan cywilny wydane w Wenezueli nie spełnia wymogów prawa polskiego? Jaka jest procedura w takich sytuacjach? Czy jego zdolność do czynności prawnych oceniamy na podstawie prawa prywatnego międzynarodowego, czy prawa polskiego?
 • Czy kierownik USC jest właściwy z mocy prawa do wpisania wzmianki do aktu, czy podlega to zatwierdzeniu przez sąd? Na podstawie jakich przepisów, w zależności, z jakiego państwa dokument pochodzi, jakie stosujemy przepisy? Czy na podstawie umów wielostronnych, dwustronnych, czy przepisów prawa krajowego?
 • Czy można stosować przepisy prawa prywatnego międzynarodowego, jeśli nie wiąże nas z danym państwem żadna umowa regulująca kwestie postępowania cywilnego?
 • Jakie przepisy regulują kwestie kolizyjne między ustawodawstwem państwa polskiego a państwem, z którego dany dokument pochodzi?
 • Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego obcokrajowca ma ważność 2 tygodnie. Czy na podstawie tego zaświadczenia można wydać zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego?

4. Jak przeprowadzić zmianę imienia lub nazwiska w trybie postępowania administracyjnego?

 • Kiedy wpisujemy wzmiankę przy zmianach imion i nazwisk?
 • Czy ojciec z ograniczoną władzą rodzicielską powinien wyrażać zgodę na zmianę nazwiska lub imienia dziecka? Czy urząd powinien go zawiadamiać o zmianie?
 • Jak wygląda wniosek o zmianę imienia i nazwiska małoletniego złożony przez rodzinę zastępczą?
 • Czy można dokonać zmiany nazwiska na wniosek osoby będącej w związku partnerskim?
 • Czy możemy nanieść zmianę imienia lub nazwiska na podstawie orzeczenia sądowego z innego kraju?
 • Czy sformułowanie w amerykańskim orzeczeniu rozwodowym o powrocie do nazwiska kobiety sprzed rozwodu jest wiążące w Polsce?
 • Z aktów zagranicznych wynika, że Polka używa za granicą innego nazwiska, pozbawionego znaków diakrytycznych. Czy jesteśmy w mocy zostawić używane nazwisko, czy wydać transkrypcję z prawidłowym nazwiskiem? Co w sytuacji wniosku o uzupełnienie aktu, w którym nazwisko jest inne? Czy słuszne jest sprostowanie nazwiska, które przyjęła przy zawarciu małżeństwa? Do którego momentu mamy prawo ingerować w sprawę sprostowania nazwiska?
 • Jaki jest stosunek Rady Języka do zmiany imienia i nazwiska?
 • Kiedy stosujemy rozciąganie zmiany nazwiska na dzieci?
 • Czy zmiana imienia matki rozciąga się na akty urodzeń dzieci?
 • Jaka jest procedura zmiany nazwiska dziecka (nazwisko biologicznego ojca) na nazwisko obecnego męża, zanim nastąpi proces adopcyjny/przysposabiający?
 • Kiedy nazwisko powinno być pisane z pauzą, kiedy bez, a kiedy z kreską? Co w przypadku, gdy nazwisko jest dwuczłonowe, a po ślubie będzie trzecie nazwisko? Czy takie nazwiska powinny być pisane przy zmianach z kreską?
 • Jak radzić sobie z kategorią ludzi zaburzonych psychicznie lub wnioskami z zakładów karnych?
 • Czy jest obowiązek przedstawienia dokumentu o przemocy w rodzinie, aby przejść na nazwisko matki nie ojca? Czy kierownik USC musi mieć potwierdzenie, że taka sytuacja ma miejsce?
 • W jaki sposób można złożyć oświadczenia o nazwiskach, jakie małżeństwo będzie nosić po ślubie? Czy oświadczenie można złożyć pisemnie, czy tylko w obecności konsula?
 • Jakie argumenty można uznać w uzasadnieniu zmiany imion i jakie załączniki/dowody brać pod uwagę na potwierdzenie tych argumentów?
 • Przykłady ważnych argumentów/uzasadnień na zmianę imion/nazwisk.
 • Jakiego dokumentu urzędowego należy żądać na potwierdzenie zmiany imienia/nazwiska np. we Włoszech, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, w Japonii oraz państw, w których nie ma USC?
 • Kiedy można zastosować decyzję odmowną?
 • Jaka jest specyfika nadawania nazwisk w Hiszpanii?
 • Jakie dane należy wpisać z aktów stanu cywilnego krajów muzułmańskich, w których występuje kilkanaście nazwisk? Czy wpisywać wszystko? Skąd pochodzi wiedza, jak dana osoba ma na imię i na nazwisko?
 • Jaka jest procedura powrotu do nazwiska rodowego po 3 miesiącach od rozwodu?
 • Procedura nadawania nazwisk dwuczłonowych.
 • Czy należy żądać uzasadnienia zmiany nazwiska?
 • Rejestracja imion staropolskich i ich prostowanie np. Franek/Franciszek.
 • Jak zastosować dokumenty z Kenii, w których występują imiona i nazwiska plemienne lub ukraińskie, gdzie imiona są odojcowskie? Jak dokonać rejestracji w sytuacji, w której ciężko określić co jest imieniem, a co nazwiskiem?
 • Przypadek: osoba złożyła wniosek o zmianę imienia i drugi wniosek o zmianę nazwiska. Po zmianie imienia osoba składająca wniosek o zmianę nazwiska już nie istniała, zostało to zmienione w rejestrze PESEL. Jaka powinna być procedura w takiej sytuacji?
 • Kto może zostać wnioskodawcą, a kto nie może i jak to zrobić? Czy należy złożyć wniosek o zmianę imienia i nazwiska? Czy to dotyczy osoby pełnoletniej, czy niepełnoletniej? Czy osoba niepełnoletnia może działać przez pełnomocnika? Jak postępować aby wydawane decyzje nie były później negowane przez sądy?
 • Kiedy następuje data wykonalności decyzji zmiany imienia i nazwiska? Czy jest to data dostarczenia do strony, data, kiedy minie okres na odwołanie, czy decyzja natychmiastowa?
 • Czy dziecko w wieku 13 lat również musi wyrazić zgodę na zmianę imienia lub nazwiska?
 • Decyzja odmowna w przypadku zmiany imion i nazwisk. Czy zawsze godzić się na żądanie strony?
 • Zmiana imion przy małoletnich dzieciach. W jaki sposób pisać decyzje odmowne, jeśli prośba o zmianę nie jest dobrze uzasadniona lub są braki formalne np. brakuje podpisów?
 • Czy muszą być dwa podpisy obojga rodziców, jeśli jeden rodzic jest ubezwłasnowolniony lub pozbawiony praw rodzicielskich?
 • Procedura zmiany imion na angielskie.
 • Czy można zmienić nazwiska w rejestrze PESEL, nanieść wzmianki o zmianie imienia i nazwiska w sytuacji, w której konsulat przyjął decyzję, ale nie przekazał ich do osób zainteresowanych?
 • Jak powinna wyglądać decyzja odmowna w postępowaniu zmiany nazwiska lub imienia? Co się dzieje, gdy decyzja odmowna trafia do organu nadzoru? Co może zrobić organ nadzoru i co powinien zrobić kierownik, kiedy wniosek wraca do ponownego rozpatrzenia?
 • Czy ojciec z ograniczoną władzą rodzicielską musi wyrazić zgodę na zmianę nazwiska dziecka?
 • Czy wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa wraz z oświadczeniem o noszonych nazwiskach podpisanych przez małżonków może złożyć w ich imieniu ktoś z rodziny lub pełnomocnik?

 1. Kiedy porady i konsultacje są odpowiedzią na Państwa potrzeby:

  • wzięli Państwo udział w szkoleniu i po kilku dniach jeszcze mają Państwo pytania, na które chcielibyście uzyskać odpowiedź
  • otrzymali Państwo nowy zakres obowiązków służbowych i potrzebujecie „telefonu do przyjaciela”, który pomoże w każdej chwili i wprowadzi w nowe obowiązki
  • mają Państwo doświadczenie w zakresie wykonywanych obowiązków służbowych, ale raz na jakiś czas trafiają się wyjątkowe problematyczne zadania do wykonania, czasem nieoczywiste i potrzebują Państwo poradzić się innego eksperta, czy postępują Państwo właściwie
 2. Jest to usługa działająca podobnie jak nieograniczony abonament medyczny lub na siłownię. W ramach miesięcznego abonamentu otrzymują Państwo nieograniczoną możliwość zadawania pytań naszym ekspertom.
 3. W ramach wykupionego abonamentu otrzymują Państwo również dostęp do platformy, na której znajdą Państwo: wzory dokumentów przydatne w codziennej pracy; zebrane w jednym miejscu wyroki sądów, którymi klienci mogą się wesprzeć w trakcie rozpatrywania swoich postępowań; forum wymiany doświadczeń moderowane przez naszego eksperta; ciekawe porady wideo, wideo instrukcje; wybrane i opisane najciekawsze przypadki.
 1. Nagrane szkolenie jest odpowiedzią na Państwa potrzebę, jeśli obecnie na rynku brakuje interesującego Państwa szkolenia i jednocześnie odnajdują się Państwo w jednej z poniższych sytuacji:

  • otrzymali Państwo nowy zakres obowiązków służbowych;
  • pojawiła się trudna sprawa do załatwienia;
  • wydaje się Państwu, że postępujecie zgodnie z przepisami i procedurami wykonując obowiązki służbowe, ale chcielibyście się upewnić, że wszystko dobrze robicie;
  • wzięliście niedawno udział w szkoleniu, które dało Wam dużą porcję wiedzy, ale już przyszedł czas na pogłębienie tej wiedzy
  • „chodzą” za Państwem nurtujące Was pytania związane zawodowymi obowiązkami
  • pytania zawarte w zakładce „Opis szkolenia”, to pytania na które szukają Państwo odpowiedzi.
 2. Zazwyczaj czas nagranego szkolenia trwa około 3 godzin.
 3. Zawsze podjemy datę nagrania, żeby Państwo mieli orientację w jakim stanie prawnym nagrywaliśmy szkolenie. Dokładamy wszelkich starań, żeby wszystkie szkolenia były aktualizowane po każdej zmianie przepisów
 4. Do każdego nagranego szkolenia załączamy materiały w formie elektronicznej
 5. Po wykupieniu dostępu otrzymują Państwo możliwość zalogowania się na platformę, gdzie nagranie jest dostępne przez okres 2 dni od momentu odebrania dostępu.
 6. Państwo decydują o której porze dnia oglądają nagrane szkolenie

Sprawdź również

Zobacz więcej
W nagraniu omówione są wytyczne ministerstwa dotyczące posiedzenia grupy roboczej i Zespołu Interdyscyplinarnego. Podpowiemy jakich narzędzi prawnych użyć wobec sprawcy przemocy domowej oraz jak monitorować sytuację rodziny, w której dochodzi do przemocy. Doradzimy jak poprawnie wypełniać formularze niebieskiej karty.
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Praktyczne warsztaty przeznaczone dla księgowych oraz pracowników Zakładów Gospodarki Komunalnej, Zakładów Wodociągów i Kanalizacji, Miejskich Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji oraz Urzędów Miast i Gmin, którzy zajmują się windykacją opłat za wodę
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Nagranie skierowane jest do osób bazujących na Prawie Wodnym, zajmujących się pozwoleniami wodnoprawnymi, wydziałów ochrony środowiska, rolnictwa, osób zajmujących się naruszeniem stanu wody na gruncie, sporami sąsiedzkimi
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Omówienie sposobu wypełnienia sprawozdania gminnego – krok po kroku! Jakie będą zmiany w sprawozdaniach? Nowość: sprawozdanie wypisywane do BDO.
schoolKonsultacje
voicemailNagranie