Wiedza ekspercka dostępna cały czas

Platforma pccporada.pl – szybki dostęp do wiedzy przez:

Akty zgonu

personProwadzący:M S

Zastępca kierownika USC w dużym mieście z wieloletnim doświadczeniem w szkoleniach i administracji

format_list_bulletedWybrane zagadnienia szkolenia

Kto może zgłosić zgon osoby zmarłej na Covid-19, jeśli umiera w domu? Co w sytuacji, w której cała rodzina znajduje się na kwarantannie?
Czy przy aktach zgonu można dokonywać dostosowania pisowni imion i nazwisk stosowanych za granicą do zasad pisowni polskiej?

Kto jest uprawniony do otrzymania odpisów lub kopii dokumentów zawartych w aktach zbiorowych do aktów zgonu?

Sporządzanie aktów zgonu. Na jakim etapie uzupełniać braki? Na podstawie danych w systemie czy na zasadzie domniemania?

Karta zgonu- które dane z brakujących w karcie zgonu można uzupełnić z dowodu osoby zmarłej?

Dokumenty poświadczające zgon obywateli polskich za granicą. W jaki sposób sprawdzić autentyczność dokumentu?

Jak rozróżnić zaświadczenie z Wielkiej Brytanii o zgonie od aktu zgonu wydanego przez koronera?

Wybierz produkty, które chcesz zakupić:

* - 420,00 zł + 23% vat - interpretacja podatkowa - 0114-KDIP1-1.4012.304.2018.1.KBR
* - 720,00 zł + 23% vat - interpretacja podatkowa - 0114-KDIP1-1.4012.304.2018.1.KBR
* - 1 200,00 zł + 23% vat - interpretacja podatkowa - 0114-KDIP1-1.4012.304.2018.1.KBR

Sporządzanie, uzupełnienia, sprostowanie aktów zgonu

 • Ustawa jasno określa, kto może być osobą zgłaszającą zgon osoby zmarłej. Co w sytuacji, w której cała rodzina znajduje się na kwarantannie? Kto może zgłosić zgon osoby zmarłej na Covid-19, jeśli umiera w domu?
 • Czy wpisujemy imię i nazwisko osoby zgłaszającej zgon, jeśli jest to pracownik ops-u lub zakładu pogrzebowego? Czy można wpisać imię i nazwisko osoby zgłaszającej zgon, która jest spoza rodziny?
 • Sporządzanie aktów zgonu. Na jakim etapie uzupełniać braki? Na podstawie danych w systemie czy na zasadzie domniemania? Czy zostawić akt zgonu jedynie z tymi danymi, które zostały podane?
 • Czy po zgonie jednego z małżonków należy dodać do aktu małżeństwa tylko wzmiankę, czy wzmiankę i przypisek?
 • Urząd Stanu Cywilnego sporządził akt zgonu, data urodzenia w akcie zgonu osoby zmarłej 08.09.1934r., w księdze urodzenia ta sama osoba ma datę urodzenia 09.09.1934. Jak w tej sytuacji sprostować akt zgonu na podstawie aktu urodzenia? Co w takiej sytuacji należy zrobić z peselem, który jest nadany z datą 08.09.1934?
 • Czy oświadczenie jest wystarczającym potwierdzeniem stanu cywilnego?
 • Jaki stan cywilny należy wpisać w akcie zgonu na wniosek osoby z zakładu pogrzebowego w sytuacji, w której zmarły nie ma stanu cywilnego przy peselu?
 • Przykład: Państwo się rozwiedli i 31.12 uprawomocnił się wyrok, pan zmarł 5.12. Została dodana wzmianka o zgonie, że małżeństwo zostało rozwiązane przez zgon małżonka. Wyrok z informacją o śmierci dotarł dopiero pod koniec stycznia. Czy należy unieważnić wzmiankę o zgonie małżonka, aby nanieść wzmiankę o rozwodzie? Zmieniono stan cywilny w peselu. Czy wnioskodawca sam powinien napisać wniosek o zmianę stanu cywilnego, czy na kierowniku urzędu spoczywa obowiązek poinformowania ościennego urzędu (żony), że stan cywilny (zmarłego )to rozwodnik? Czy może trzeba wystąpić do sądu o zmianę stanu cywilnego w akcie zgonu?
 • 2. Wydawanie odpisów a interes prawny. Komu wydać odpis?
 • Czy można udostępnić kartę zgonu po wykazaniu interesu prawnego przez wnioskującego?
 • Kto jest uprawniony do otrzymania odpisów lub kopii dokumentów zawartych w aktach zbiorowych do aktów zgonu?
 • Czy możemy wydać lub udostępnić kopię karty zgonu firmie ubezpieczeniowej, która w celu ustalenia uprawnienia do wypłaty odszkodowania musi znać przyczynę zgonu?
 • Czy kopie kart zgonu wydane firmie ubezpieczeniowej są prawnie chronione i nikt nie może mieć wglądu, szczególnie w przyczynę śmierci?
 • Wykazanie interesu prawnego. Co powinna dołączyć do swojego wniosku firma ubezpieczeniowa, aby udokumentować swój interes prawny?
 • Czy można wydawać kserokopię aktu zgonu firmie ubezpieczeniowej?
 • Jak radzić sobie z wydaniem kserokopii karty zgonu, która zawiera dane wrażliwe?
 • Czy możemy udostępniać dokumenty z akt zbiorowych organom wymiaru sprawiedliwości? Jak traktować przepisy o statystyce państwowej dotyczącej ochrony danych statystycznych? Jakie są obowiązki kierownika USC?
 • Parabanki, spadkobiercy, komornik - jak ich traktować, jakie dokumenty powinni przedstawić? Procedura wydawania odmownych decyzji administracyjnych.
 • Jak wezwać do uzupełnienia wniosku i w jakim trybie? Co jest uzupełnieniem wniosku, a co jest przygotowaniem do decyzji odmownej? Jak udokumentować interes prawny?
 • Interes prawny osób żyjących w związku partnerskim, partner zmarł i musi przyjść z umową, że faktycznie był partnerem. Jak wykazać interes prawny w sytuacji kiedy nie jest się rodziną?
 • Stwierdzenie interesu prawnego w sytuacji, kiedy o odpis zwraca się pełnomocnik lub osoba-partner zmarłego, która chce przepisać prąd, wodę, gaz.

Wydawanie odpisów osobom nie spokrewnionym

 • Czy teściowej lub synowej można wydać akt zgonu?
 • Akty zgonu do ekshumacji z dalszych krewnych- w jaki sposób mają udokumentować interes prawny np., ciocia, wujek, rodzeństwo rodziców? Jak reagować na wezwania Sanepidu do wydania aktu zgonu w takich sytuacjach?
 • Jak napisać decyzję odmowną na wniosek dalszego kuzyna o odpis aktu zgonu?
 • Orzeczenia sądów w sprawie ustalenia interesu prawnego

Data aktu zgonu a miejsce znalezienia zwłok

 • Jaką datę wpisać do aktu? Omówienie różnych przypadków
 • Co zrobić jeśli nie ma daty zgonu?
 • Data i miejsce zgonu a data i miejsce znalezienia zwłok – różnice i konsekwencje. Jak ukierunkować rodzinę? Czy sądownie prostować datę znalezienia zwłok?
 • Co zrobić z kartami zgonów, w przypadku których lekarze podają błędne daty zgonu?
 • W jakich sytuacjach informacje o zgonie należy napisać wzmianką a kiedy przypiskiem?
 • Czy transkrypcja aktu zgonu jest zawsze koniecznością do pochowania zwłok, spadków?
 • Czy przy transkrypcji należy wydać część karty zgonu dla administracji cmentarza?

Błędy karty zgonu

 • Mylące jest na karcie zgonu: dzień i godzina. Jak sobie z tym radzić? Czy w takiej sytuacji trzeba odsyłać klienta do wystawcy?
 • Prawidłowości wystawiania kart-brak miejsca urodzenia
 • Jak postąpić w sytuacji, kiedy w karcie zgonu jest wpisany szpital zamiast miejscowości lub błędnie wpisana data zgonu?
 • Karta zgonu- które dane z brakujących w karcie zgonu można uzupełnić z dowodu osoby zmarłej?
 • Skąd wynika różnica w zapisie w pierwszej części karty zgonu, że przyczyną zgonu jest choroba zakaźna, a w drugiej części dla administracji cmentarza, że nie jest to choroba zakaźna?
 • Prawidłowe wypełnianie rubryki - czy zgon nastąpił w wyniku choroby zakaźnej, czy chorób współistniejących.
 • Błędne wypełnienia przez lekarza daty zgonu i znalezienia zwłok – czy prawidłowe jest wypełnienie obydwu dat, aby uniknąć ponownego wysyłania karty zgonu do lekarza?
 • Jak potraktować błąd w dacie wystawienia karty, kiedy nadal wystawiana jest data 2020 r.? Jak powinna być poprawiona karta zgonu przez wystawcę? Czy wystarczy podpis lekarza, czy musi nanieść również pieczęć i parafkę?
 • Co robić w sytuacji, w której placówka medyczna pisze, że miejscem zgonu jest szpital, oddział?
 • Według wzoru karty zgonu potwierdzone rozporządzeniem ministra zdrowia powinno być tylko imię i nazwisko lekarza. Co zrobić, kiedy lekarz powołuje się na rozporządzenie i nie chce podbić pieczątki? Skąd pewność, że Jan Kowalski jest lekarzem?
 • Brak pieczątek placówki albo doktora wystawiającego kartę zgonu
 • Częste błędy lub poprawki lekarza i brak podpisu lub pieczątki przy poprawkach
 • Czy można przekazać do Urzędu Statystycznego kartę zgonu, która zawiera braki? Jakie uchybienia są dopuszczalne?
 • Czy przy danych statystycznych wysyłanych do GUS-u należy wpisać wykształcenie?
 • Czy USC może przechowywać karty zgonu? Kiedy karta zgonu powinna być wysłana do GUS-u?
 • Co robić w sytuacji, kiedy ZUS karze sobie je dostarczać przez spadkobierców?

Transkrypcje aktów zgonu

 • Czy przy aktach zgonu można dokonywać dostosowania pisowni imion i nazwisk stosowanych za granicą do zasad pisowni polskiej? Kto może złożyć wniosek o dostosowanie tej pisowni, jeśli osoba, której dotyczy akt nie żyje?
 • Jak postąpić w sytuacji, w której osoba będąc za granicą zmieniła stan cywilny i nie zgłosiła tego w Polsce? Po śmierci istnieje konieczność transkrypcji aktu zgonu w kraju, w którym złożono wniosek o transkrypcję aktu zgonu.
 • Problem w umiejscowieniach zgonu, kiedy data zgonu nie jest dokładnie określona, tylko wskazana w przedziale czasowym, np. Niemcy wystawiają często datę zgonu między dniem 15 a 20, w Polsce jest to ustalenie daty zgonu. Co należy wpisać w rubryce z datą zgonu?
 • Jakie są różnice w transkrybowaniu aktów zgonu z kraju Unii Europejskiej? Jaka jest różnica w nanoszeniu wzmianek w aktach na podstawie orzeczeń zagranicznych?
 • Jakie przepisy stosuje się dla innych aktów zagranicznych spoza UE na podstawie Kodeksu postepowania cywilnego?
 • Kiedy prostować a kiedy dostosować akt zgonu do pisowni polskiej?
 • Transkrypcje aktów zgonu z krajów muzułmańskich, państw Azji, Afryki

Rejestracja zgonów na podstawie dokumentów wystawionych przez koronera

 • Jak długo funkcjonuje oświadczenie o zgonie wystawionym przez koronera? Co w sytuacji, kiedy nie zostanie ustalona przyczyna zgonu i człowiek umiera w okolicznościach nie do końca wyjaśnionych?
 • Czy na podstawie oświadczenia o zgonie wystawionym przez koronera można dokonać transkrypcji aktu zgonu?
 • Wydawanie aktu zgonu osoby o niezidentyfikowanych danych na podstawie zaświadczenia wydanego przez prokuratora. Karta zgonu wystawiana przez patomorfologa
 • Dokumenty pochodzące od koronera z WB i USA. Przykłady
 • Jak rozróżnić zaświadczenie z Wielkiej Brytanii o zgonie od aktu zgonu wydanego przez koronera?
 • Zgony wystawiane przez koronerów w Polsce. Czy są plany wprowadzenia osoby koronera w Polsce?
 • Problem daty zgonu i daty znalezienia zwłok, co do zdarzeń zgonów stwierdzonych w domu. Sąd prostując taki akt, prostuje datę, ale nie wskazuje miejsca zgonu. Co robić w tej sytuacji?
 • Zgony osób znalezionych. W ustawie o zgonach do wydania karty zgonu jest wskazany lekarz, który prowadził pacjenta w ostatnich 30 dniach. Co w sytuacji, w której zmarły nie był pod opieką lekarza, kto powinien wystawić kartę zgonu osoby znalezionej?

Dokumenty poświadczające zgon obywateli polskich za granicą. W jaki sposób sprawdzić autentyczność dokumentu?

 • Weryfikacja aktów, które zostały sporządzone i wydane w wersji elektronicznej z podpisem elektronicznym. Czy istnieje możliwość weryfikacji podpisu elektronicznego w aktach zagranicznych? Na przykład akty belgijskie, na których są kody QR, gdzie na kopii odpisu należy skanować ze strony internetowej rządowej i zweryfikować wiarygodność tego dokumentu
 • Jakie są możliwości weryfikowania kodem dokumentów zagranicznych?
 • Dokumenty poświadczające zgon obywateli polskich za granicą. Transkrypcje aktów zgonu z krajów, które prowadzą różną rejestrację stanu np. Norwegia, która różnie wystawia akty zgonu dla osób, które mają numery ewidencyjne, a inaczej wydaje osobom, które tych numerów nie posiadają. Jak traktować dokumenty z instytucji, które nie są USC, a są to np. urzędy podatkowe?

Testamenty. Jakie uprawnienia ma kierownik USC?

 • Procedura przyjęcia oświadczenia ostatniej woli. Czy wójt również ma takie uprawnienia, jeśli może pełnić funkcje kierownika USC?
 • Zamiast wskazania daty i godziny zgonu wpisano w akcie zgonu datę i godzinę znalezienia zwłok. Czy w takiej sytuacji możliwe będzie przeprowadzenie postępowania spadkowego?
 • Pełnomocnictwa w przypadku spadków. Jak postąpić w sytuacji, w której jest złożony jeden wniosek i jedno pełnomocnictwo o 10 odpisów? Jaka powinna być naliczona opłata? Czy za 10 odpisów czy jak za 1?

 1. Kiedy porady i konsultacje są odpowiedzią na Państwa potrzeby:

  • wzięli Państwo udział w szkoleniu i po kilku dniach jeszcze mają Państwo pytania, na które chcielibyście uzyskać odpowiedź
  • otrzymali Państwo nowy zakres obowiązków służbowych i potrzebujecie „telefonu do przyjaciela”, który pomoże w każdej chwili i wprowadzi w nowe obowiązki
  • mają Państwo doświadczenie w zakresie wykonywanych obowiązków służbowych, ale raz na jakiś czas trafiają się wyjątkowe problematyczne zadania do wykonania, czasem nieoczywiste i potrzebują Państwo poradzić się innego eksperta, czy postępują Państwo właściwie
 2. Jest to usługa działająca podobnie jak nieograniczony abonament medyczny lub na siłownię. W ramach miesięcznego abonamentu otrzymują Państwo nieograniczoną możliwość zadawania pytań naszym ekspertom.
 3. W ramach wykupionego abonamentu otrzymują Państwo również dostęp do platformy, na której znajdą Państwo: wzory dokumentów przydatne w codziennej pracy; zebrane w jednym miejscu wyroki sądów, którymi klienci mogą się wesprzeć w trakcie rozpatrywania swoich postępowań; forum wymiany doświadczeń moderowane przez naszego eksperta; ciekawe porady wideo, wideo instrukcje; wybrane i opisane najciekawsze przypadki.
 1. Nagrane szkolenie jest odpowiedzią na Państwa potrzebę, jeśli obecnie na rynku brakuje interesującego Państwa szkolenia i jednocześnie odnajdują się Państwo w jednej z poniższych sytuacji:

  • otrzymali Państwo nowy zakres obowiązków służbowych;
  • pojawiła się trudna sprawa do załatwienia;
  • wydaje się Państwu, że postępujecie zgodnie z przepisami i procedurami wykonując obowiązki służbowe, ale chcielibyście się upewnić, że wszystko dobrze robicie;
  • wzięliście niedawno udział w szkoleniu, które dało Wam dużą porcję wiedzy, ale już przyszedł czas na pogłębienie tej wiedzy
  • „chodzą” za Państwem nurtujące Was pytania związane zawodowymi obowiązkami
  • pytania zawarte w zakładce „Opis szkolenia”, to pytania na które szukają Państwo odpowiedzi.
 2. Zazwyczaj czas nagranego szkolenia trwa około 3 godzin.
 3. Zawsze podjemy datę nagrania, żeby Państwo mieli orientację w jakim stanie prawnym nagrywaliśmy szkolenie. Dokładamy wszelkich starań, żeby wszystkie szkolenia były aktualizowane po każdej zmianie przepisów
 4. Do każdego nagranego szkolenia załączamy materiały w formie elektronicznej
 5. Po wykupieniu dostępu otrzymują Państwo możliwość zalogowania się na platformę, gdzie nagranie jest dostępne przez okres 2 dni od momentu odebrania dostępu.
 6. Państwo decydują o której porze dnia oglądają nagrane szkolenie

Sprawdź również

Zobacz więcej
W nagraniu omówione są wytyczne ministerstwa dotyczące posiedzenia grupy roboczej i Zespołu Interdyscyplinarnego. Podpowiemy jakich narzędzi prawnych użyć wobec sprawcy przemocy domowej oraz jak monitorować sytuację rodziny, w której dochodzi do przemocy. Doradzimy jak poprawnie wypełniać formularze niebieskiej karty.
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Praktyczne warsztaty przeznaczone dla księgowych oraz pracowników Zakładów Gospodarki Komunalnej, Zakładów Wodociągów i Kanalizacji, Miejskich Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji oraz Urzędów Miast i Gmin, którzy zajmują się windykacją opłat za wodę
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Nagranie skierowane jest do osób bazujących na Prawie Wodnym, zajmujących się pozwoleniami wodnoprawnymi, wydziałów ochrony środowiska, rolnictwa, osób zajmujących się naruszeniem stanu wody na gruncie, sporami sąsiedzkimi
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Omówienie sposobu wypełnienia sprawozdania gminnego – krok po kroku! Jakie będą zmiany w sprawozdaniach? Nowość: sprawozdanie wypisywane do BDO.
schoolKonsultacje
voicemailNagranie