Wiedza ekspercka dostępna cały czas

Platforma pccporada.pl – szybki dostęp do wiedzy przez:

Fundusz sołecki

personProwadzący:Sławomir Pietraszek

Pracuje w UM w Grodzisku Mazowieckim w Samodzielnym Stanowisku ds. Wsi i Obsługi Sołectw - zajmuje się m.in. funduszem sołeckim. Od roku 1999 do dzisiaj sołtys wsi Chlebnia gm. Grodzisk Mazowiecki

format_list_bulletedWybrane zagadnienia szkolenia

 • Wspólne przedsięwzięcia sołectw (6 paragraf 1 ) – jakie przedsięwzięcia mogą realizować? Czy istnieją granice łączenia funduszu sołeckiego? Jak to wygląda formalnie? Jakie są problemy dotyczące „wspólnych przedsięwzięć sołectw”?
 • Czy przeznaczenie funduszy na imprezy plenerowe to dobry pomysł na rozdysponowanie funduszu sołeckiego?
 • Czy środki na usuwanie skutków klęski żywiołowej muszą być wydawane na terenie danego sołectwa, czy można je przeznaczyć na ten sam cel, ale na terenie innego sołectwa?
 • Jak wyglądanie finansowanie OSP? Na co można przeznaczyć środki? Jaki sprzęt można zakupić? Czy można przeprowadzić remont budynku OSP, pomimo tego, że ten budynek nie jest własnością gminy?
 • Według przepisów, uchwała jest ważna, jeżeli na zebraniu wiejskim było minimum 15 osób. Co w przypadku, gdy w statusie sołectwa znajduje się wpis, że na drugim zebraniu uchwała zostanie uchwalona nawet jeżeli jest mniej 15 osób? Czy taka uchwała będzie ważna?

Wybierz produkty, które chcesz zakupić:

* - 399,00 zł + 23% vat - interpretacja podatkowa - 0114-KDIP1-1.4012.315.2018.1.IZ

Nagranie z dnia: 21 października 2020 r.


Wzory pism:

 1. Lista obecności z zebrania sołeckiego
 2. Protokół z zebrania sołeckiego
 3. Wzór uchwały o przyznanie środków finansowanych z funduszu sołeckiego
 4. Uzasadnienie do wniosku do Funduszu Sołeckiego


Na co można przeznaczyć środki z funduszu sołeckiego? Jakich elementów nie może zabraknąć we wniosku? Jak wyliczyć pulę pieniędzy dla sołectw? Wspólne przedsięwzięcia sołectw – jak to wygląda? Procedura zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego lub jego zakres.

 • Wspólne przedsięwzięcia sołectw (6 paragraf 1 ) – jakie przedsięwzięcia mogą realizować? Czy istnieją granice łączenia funduszu sołeckiego? Jak to wygląda formalnie? Jakie są problemy dotyczące „wspólnych przedsięwzięć sołectw”?
 • Czy przeznaczenie funduszy na imprezy plenerowe to dobry pomysł na rozdysponowanie funduszu sołeckiego?
 • Zamówienia publiczne do 30 tysięcy euro – czy trzeba tworzyć pełne zapytanie ofertowe? Czy te zamówienia muszą być dokonywane na fakturę? Czy faktura musi być z opisem?
 • Co zrobić, w sytuacji gdy sołectwo chciało ze środków z funduszu sołeckiego wykupić grunty pod plac zabaw?
 • Jakie dokumenty są potrzebne przy zmianie zadania?
 • Co się mieści w katalogu zadań? Jak dokumentować wydatki?
 • Jak należy poprawnie sformułować nazwę przedsięwzięcia?
 • Opisywanie zadań – jak uzasadnić wybór zadania?
 • Czy imprezy i wycieczki mogą być finansowane z funduszu sołeckiego?
 • Czy można to pokryć środkami z funduszu sołeckiego organizację dnia dziecka, występy?
 • Czy paczki dla dzieci mogą być finansowane z funduszu sołeckiego?
 • Czy można przeznaczać środki FS na kluby sportowe?
 • Czy FS może sfinansować doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury?
 • Jak opisać we wniosku organizacja imprez?
 • Odnawianie kapliczek – czy można finansować?
 • Czy za każdym razem, jak chce się wprowadzić zmianę to trzeba zwołać zebranie wiejskie?
 • Kto może podpisać wniosek, gdy sołtys z przyczyn np. zdrowotnych (jest w szpitalu) nie może podpisać wniosku?
 • Sytuacja: Jesteśmy bardzo dużą gminą - mamy 41 sołectw i tworzenie wniosku bez szczegółów uniemożliwia/utrudnia realizowanie zadań zgodnie z PZP - np. zakup materiałów do realizacji danego przedsięwzięcia(brak konkretów i kwoty?) - większość tych wydatków musi być oferowanych i schodzić z umowy lub iść procedurą przetargową – co robić?
 • Jest wniosek na kilka wspólnych przedsięwzięcia sołectw, ale gmina wie , że nie starczy pieniędzy na zrealizowanie wszystkich tych zadań, tylko na część – czy można odrzucić wniosek tylko w części, czy trzeba w całości?
 • Jeżeli na wniosku sołectwa jest wskazanych kilka przedsięwzięć i wójt zgadza się na dopłatę do tych przedsięwzięć, ponieważ z góry wiadomo, że koszty realizacji tych przedsięwzięć będą wyższe to czy taki wniosek jest prawidłowy czy powinien zostać odrzucony?
 • Jak przygotować wnioski przy wspólnych przedsięwzięciach sołectw?
 • Jak interpretować art. 2 pkt 7 ustawy o funduszu sołeckim (Środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558, z późn. zm.)?
 • Czy środki na usuwanie skutków klęski żywiołowej muszą być wydawane na terenie danego sołectwa, czy można je przeznaczyć na ten sam cel, ale na terenie innego sołectwa?
 • Co robić, jeżeli już po złożeniu wniosku i wyliczeniu środków nastąpiła klęska żywiołowa np. powódź? Czy można przenieść część środków na usunięcie skutków powodzi? Jeżeli tak, to jak to wygląda?
 • W 2020 roku nie będzie można finansować żywności – jakie są uzasadnione przypadki, kiedy można finansować żywność?
 • Jak wygląda finansowanie OSP? Na co można przeznaczyć środki? Jaki sprzęt można zakupić? Czy można przeprowadzić remont budynku OSP, pomimo tego, że ten budynek nie jest własnością gminy?
 • Czy ze środków funduszu sołeckiego można zakupić sztandar OSP?
 • Czy można finansować z funduszu buty dla strażaków ?
 • Czy można sfinansować remont i przebudowę chodnika przy drodze powiatowej?
 • Jak się zabezpieczyć, aby gmina nie musiała potem oddawać tych pieniędzy razem z odsetkami?
 • Czy można zakupić materiały (kruszywo) na przyszły rok?
 • Co robić w sytuacji, gdy jedna z miejscowości kupiła składanego grilla, a we wniosku zaznaczyła, że to doposażenie w sprzęt RTV/AGD?
 • Jakie informacje muszą być zawarte w protokole z zebrania?
 • Sytuacja: Według przepisów, uchwała jest ważna, jeżeli na zebraniu wiejskim było minimum 15 osób. Co jeśli w statusie sołectwa jest, że na drugim zebraniu uchwała zostanie uchwalona nawet jeżeli jest mniej 15 osób? Czy taka uchwała będzie ważna?
 • Jak wyliczyć zwrot kosztów, które jednostka może otrzymać od województwa?
 • Jakie trzeba spełnić warunki, aby gmina otrzymała zwrot części środków?
 • Czy do protokołu lub wniosku trzeba dołączać szacowanie kosztów?
 • Czy w głosowaniu może brać udział osoba, która od lat mieszka na terenie gminy, ale nie jest zameldowana?
 • Co zrobić, jak po złożeniu jednego wniosku, rada sołecka składa inny wniosek?
 • Omówienie nieprawidłowości dot. funduszu sołeckiego wskazywanych podczas kontroli RIO i NIK
 • Jakie są wytyczne RIO, na co można przeznaczyć środki? Jak przygotować się do kontroli RIO? Co sprawdzają?
 • Remont drogi gminnej w części finansowany jest z FS. Gmina chce zmienić zadanie to z wydatków bieżących na inwestycyjne. Czy potrzebne jest ponowne zebranie sołeckie? Jak dokonać tej zmiany?
 • Zasady wyceniania zadań - jak to wygląda? Jakie dokumenty?
 • Jak powinien wyglądać wniosek o zmianę zadania? Co powinien zawierać? Czy musi być ogłoszenie o zmianie zadania?
 • Jak często można zmieniać zadania?
 • Jak wyliczyć pule środków dla poszczególnych sołectw?
 • Jak powinien wyglądać prawidłowo uzupełniony wniosek? Co powinno być w uzasadnieniu wniosku? Jakie załączniki powinien mieć?
 • Jak przeprowadzić ocenę wniosku?
 • Kiedy można odrzucić wniosek? Jak wygląda procedura, gdy wniosek nie spełnia kryteriów i trzeba go odrzucić?
 • We wniosku napisano, że środki przeznaczone zostaną na budowę chodnika – wpisano cement, kostkę, ale nie wspomniano o obrzeżach, które potem były na zamówieniu – co robić? Jak gmina ma opisywać przedsięwzięcia?
 • Jak prawidłowo wypełnić sprawozdanie z realizacji funduszu sołeckiego do wojewody?
 • Jakie są elementy wniosku w sprawie zmiany przeznaczenia środków?
 • Co robić w sytuacji w przypadku, gdy sołtys składa 2 wnioski w tym samym miesiącu? Jak rozwiązać taką sytuację?
 • Ile wniosków może złożyć jedno sołectwo? Czy są jakieś limity?
 • Jak wygląda procedura odrzucenia wniosku? Na jakiej podstawie można odrzucić wniosek?
 • Czy mniejsze kwoty można przesuwać bez zebrania wiejskiego?
 • Przenoszenie środków funduszu sołeckiego w budżecie – na jakiej zasadzie?
 • Jak napisać uchwały o wyodrębnieniu i niewyodrębnieniu w budżecie? Co powinny zawierać? Jakie są najważniejsze elementy takiej uchwały?
 • Jak powinien wyglądać dobrze napisany protokół z zebrania wiejskiego? Co musi być tam zawarte?
 • Czy na mocy ustawy fundusz sołecki będzie obligatoryjny w gminie?
 • Końcowe rozliczenie funduszu sołeckiego – jak rozliczyć? W jakiej formie?
 • Czy faktury dotyczące funduszu sołeckiego opisywane są na odwrocie dokumentu, czy na osobnym formularzu? Czy teczka dla każdego sołectwa z kopią faktury jest konieczna, czy wystarczy, że faktury są przechowywane w dziale księgowości wśród innych dokumentów zaksięgowanych?
 • Jak powinna wyglądać uchwała o funduszu sołeckim?

 1. Kiedy porady i konsultacje są odpowiedzią na Państwa potrzeby:

  • wzięli Państwo udział w szkoleniu i po kilku dniach jeszcze mają Państwo pytania, na które chcielibyście uzyskać odpowiedź
  • otrzymali Państwo nowy zakres obowiązków służbowych i potrzebujecie „telefonu do przyjaciela”, który pomoże w każdej chwili i wprowadzi w nowe obowiązki
  • mają Państwo doświadczenie w zakresie wykonywanych obowiązków służbowych, ale raz na jakiś czas trafiają się wyjątkowe problematyczne zadania do wykonania, czasem nieoczywiste i potrzebują Państwo poradzić się innego eksperta, czy postępują Państwo właściwie
 2. Jest to usługa działająca podobnie jak nieograniczony abonament medyczny lub na siłownię. W ramach miesięcznego abonamentu otrzymują Państwo nieograniczoną możliwość zadawania pytań naszym ekspertom.
 3. W ramach wykupionego abonamentu otrzymują Państwo również dostęp do platformy, na której znajdą Państwo: wzory dokumentów przydatne w codziennej pracy; zebrane w jednym miejscu wyroki sądów, którymi klienci mogą się wesprzeć w trakcie rozpatrywania swoich postępowań; forum wymiany doświadczeń moderowane przez naszego eksperta; ciekawe porady wideo, wideo instrukcje; wybrane i opisane najciekawsze przypadki.
 1. Nagrane szkolenie jest odpowiedzią na Państwa potrzebę, jeśli obecnie na rynku brakuje interesującego Państwa szkolenia i jednocześnie odnajdują się Państwo w jednej z poniższych sytuacji:

  • otrzymali Państwo nowy zakres obowiązków służbowych;
  • pojawiła się trudna sprawa do załatwienia;
  • wydaje się Państwu, że postępujecie zgodnie z przepisami i procedurami wykonując obowiązki służbowe, ale chcielibyście się upewnić, że wszystko dobrze robicie;
  • wzięliście niedawno udział w szkoleniu, które dało Wam dużą porcję wiedzy, ale już przyszedł czas na pogłębienie tej wiedzy
  • „chodzą” za Państwem nurtujące Was pytania związane zawodowymi obowiązkami
  • pytania zawarte w zakładce „Opis szkolenia”, to pytania na które szukają Państwo odpowiedzi.
 2. Zazwyczaj czas nagranego szkolenia trwa około 3 godzin.
 3. Zawsze podjemy datę nagrania, żeby Państwo mieli orientację w jakim stanie prawnym nagrywaliśmy szkolenie. Dokładamy wszelkich starań, żeby wszystkie szkolenia były aktualizowane po każdej zmianie przepisów
 4. Do każdego nagranego szkolenia załączamy materiały w formie elektronicznej
 5. Po wykupieniu dostępu otrzymują Państwo możliwość zalogowania się na platformę, gdzie nagranie jest dostępne przez okres 2 dni od momentu odebrania dostępu.
 6. Państwo decydują o której porze dnia oglądają nagrane szkolenie

Sprawdź również

Zobacz więcej
W nagraniu omówione są wytyczne ministerstwa dotyczące posiedzenia grupy roboczej i Zespołu Interdyscyplinarnego. Podpowiemy jakich narzędzi prawnych użyć wobec sprawcy przemocy domowej oraz jak monitorować sytuację rodziny, w której dochodzi do przemocy. Doradzimy jak poprawnie wypełniać formularze niebieskiej karty.
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Praktyczne warsztaty przeznaczone dla księgowych oraz pracowników Zakładów Gospodarki Komunalnej, Zakładów Wodociągów i Kanalizacji, Miejskich Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji oraz Urzędów Miast i Gmin, którzy zajmują się windykacją opłat za wodę
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Nagranie skierowane jest do osób bazujących na Prawie Wodnym, zajmujących się pozwoleniami wodnoprawnymi, wydziałów ochrony środowiska, rolnictwa, osób zajmujących się naruszeniem stanu wody na gruncie, sporami sąsiedzkimi
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Omówienie sposobu wypełnienia sprawozdania gminnego – krok po kroku! Jakie będą zmiany w sprawozdaniach? Nowość: sprawozdanie wypisywane do BDO.
schoolKonsultacje
voicemailNagranie