Wiedza ekspercka dostępna cały czas

Platforma pccporada.pl – szybki dostęp do wiedzy przez:

Dofinansowanie młodocianych pracowników

personProwadzący:Rahman Ewa

Praktyk, pracownik samorządowy w wydziale szkół ponadpodstawowych, w ostatnich 4 latach przygotowała kilkaset decyzji przyznających i odmawiających dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Ma bogate doświadczenie w przygotowaniu dokumentacji prowadzonych spraw, również w procedowaniu skarg wnioskodawców do SKO.

format_list_bulletedWybrane zagadnienia szkolenia

Szczegółowe omówienie zasad. Jak organ przyznający dofinansowanie może przygotować się do kontroli? Jak poprawnie wyliczyć kwotę dofinansowania w przypadku problemowych sytuacji? Jakie są różnice między dofinansowaniem młodocianych pracowników a pomocą „de minimis”?

Wybierz produkty, które chcesz zakupić:

* - 399,00 zł + 23% vat - interpretacja podatkowa - 0114-KDIP1-1.4012.315.2018.1.IZ
* - 420,00 zł + 23% vat - interpretacja podatkowa - 0114-KDIP1-1.4012.304.2018.1.KBR
* - 720,00 zł + 23% vat - interpretacja podatkowa - 0114-KDIP1-1.4012.304.2018.1.KBR
* - 1 200,00 zł + 23% vat - interpretacja podatkowa - 0114-KDIP1-1.4012.304.2018.1.KBR

Nagranie z dnia: 16.06.2021 r.

Wzory pism:

 • Wzór postanowienia o przekazaniu wniosku do właściwego organu
 • Wzory decyzji odmownej i pozytywnej
 • Wzory oświadczeń dla pracodawców
 • Wzory dokumentów, które ma złożyć pracodawca
 • Wzór poprawnie wypełnionego formularza w części D
 • Wzory dokumentów potwierdzających wszczęcie postępowania i jego zakończeni
 • Wzory rejestrów wydanych decyzji
 • Wzór rejestru wydanych zaświadczeń
 • Wzór pisma z wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych;

1. Szczegółowe omówienie zasad przyznawania dofinansowania młodocianych pracowników

 • Wyjaśnienie procedury przyznawania dofinansowania krok po kroku oraz jej przebiegu od strony praktycznej
 • Kto pełni nadzór nad przygotowaniem zawodowym młodocianych pracowników?
 • Jaka jest różnica między „nauką zawodu” a „przygotowaniem zawodowym”?
 • Jakie są rodzaje dokumentów potwierdzających zdanie egzaminu zawodowego?
 • Kiedy wszczyna się postępowanie administracyjne?
 • Jakie dokumenty powinny być dołączone do wniosku o dofinansowanie?
 • Na co szczególnie zwrócić uwagę podczas analizy złożonego wniosku?
 • Kiedy możemy wymagać od wnioskodawcy świadectwa pracy?
 • Jakich dodatkowych dokumentów możemy wymagać od wnioskodawcy?
 • Czy decyzja o przyznaniu dofinansowania ma mieć formę skróconą, czy rozbudowaną?
 • Jakie są terminy załatwiania spraw i kiedy można przedłużyć postępowanie?
 • Jak przetwarzać dane osobowe w postępowaniu o przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika?
 • Jakie zawody są rozpatrywane w procedurze przyznania dofinansowania?
 • Jaki wpływ na procedurę dofinansowania młodocianych pracowników ma prawo rzemieślnicze?
 • Które zawody klasyfikowane są jako „rzemieślnicze”?
 • Na jakie zawody jest istotne zapotrzebowanie?
 • Jakie zawody są zawodami nadwyżkowymi na rynku pracy?
 • Czy wyższa kwota dofinansowania dotyczy tylko zawodów wyszczególnionych na rynku krajowym, czy też tych ujętych na szczeblu wojewódzkim?
 • Jak tworzona jest prognoza zapotrzebowania na zawody na kolejne lata?
 • Kiedy maksymalnie można przyznać kwotę dofinansowania w wysokości 8081 zł lub 10 000zł, a kiedy 5 588 zł?
 • Jak obliczyć kwotę dofinansowania w przypadku krótszego okresu kształcenia młodocianego pracownika niż cykl kształcenia nauki w danym zawodzie?
 • Jak wyliczyć kwotę dofinansowania w przypadku rozwiązania umowy?
 • Jak rozliczać urlopy bezpłatne młodocianych pracowników i za okres czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z epidemią COVID-19?
 • Jak naliczyć dofinansowanie w przypadku, gdy młodociany pracownik nie chodził do pracy przez pełny miesiąc?
 • Jak wygląda przyznawanie dofinansowania w przypadku różnych form prowadzenia działalności (omówienie procedur, weryfikacji wniosku i kwalifikacji)?
 • Jak rozliczać dofinansowanie w czasie pandemii?
 • Jak pracodawca może się starać o dotację z OHP?
 • Jak rozliczać refundację z OHP?
 • Jakie są różnice między pomocą przyznaną przez OHP a kwotą przyznaną za dofinansowanie kosztów młodocianych pracowników?
 • Wyjaśnienie zasad pomocy „de minimis”
 • Jakie są różnice między pomocą „de minimis” a dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników?
 • Jakie zaświadczenia są potrzebne, żeby uzyskać pomoc „de minimis”?
 • Gdzie pracodawca może zgłosić się po pomoc „de minimis”?
 • Jakie dokumenty trzeba złożyć, by uzyskać pomoc „de minimis” (przykład uzupełnionego formularza)?
 • Jak (i czy w ogóle można) dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników łączyć z pomocą „de minimis”?
 • Formularz - tabela „D” – czy wypełniać? Jak wypełniać?
 • Firma złożyła wniosek o dofinansowanie w grudniu (wtedy nie przekroczyła limitu dofinansowań). Pracownik samorządowy zajął się wnioskiem w styczniu, ale wtedy firma już przekroczyła górny pułap pomocy de minimis. Na podstawie której informacji powinien być rozpatrywany wniosek – tej z grudnia czy tej ze stycznia?
 • Czy wydruk z SUDOP-u jest obowiązkowy?

2. Obowiązki i wymagania stawiane przed pracodawcą

 • Jakie kwalifikacje powinna mieć osoba ucząca młodocianego pracownika?
 • Na jakiej podstawie są zawierane umowy z młodocianymi pracownikami?
 • Jakie kwalifikacje musi posiadać pracodawca ubiegający się o dofinansowanie?
 • Jakie dokumenty musi przedstawić pracodawca starający się o dofinansowanie?
 • Czy pracodawca może nabyć potrzebne uprawnienia w trakcie kształcenia pracownika młodocianego?
 • Czy w przypadku spółki trzeba weryfikować kwalifikacje wszystkich członków?
 • Jak zweryfikować kwalifikacje pracodawcy?
 • Jak udokumentować status rzemieślnika?
 • Kto ma obowiązek potwierdzić dane złożone przez pracodawcę?
 • Na jakiej podstawie weryfikować status pracodawcy jako rzemieślnika? Czy oświadczenie woli wystarczy?
 • Omówienie ustawy o rzemiośle – kiedy stosować zapisy w niej zawarte?
 • Kim jest rzemieślnik? Zastosowanie definicji w praktyce
 • Kto może się zrzeszać w Izbie Rzemieślniczej?
 • Jakie dokumenty ma składać rzemieślnik?
 • Czy jest wymagana przynależność do Izby Rzemieślniczej, aby otrzymać dofinansowanie?
 • Czy jest wymagane złożenie zaświadczenia od kuratora?
 • Jaką pomoc publiczną pracodawca musi wykazać za 3 lata wstecz?
 • Jaki wpływ na egzaminy młodocianego pracownika mają kwalifikacje szkolącego?
 • Na jakiej podstawie i w jakim przypadku można rozwiązać umowę z młodocianym?
 • Co zrobić, gdy pracodawca sprzeda firmę/ zbankrutuje? Jak w takim wypadku wypłacić należności?
 • Przejęcia pracownika: co zrobić w sytuacji, gdy umrze właściciel firmy? Spadkobiercy mogą dalej szkolić młodocianego pracownika? Jakie dokumenty powinny zostać złożone w tym przypadku?
 • Weryfikacja uprawnień: co zrobić, gdy kilka osób w firmie uczy młodocianego pracownika? Wszystkie te osoby mają przedstawić uprawnienia, czy np. tylko osoba sprawująca pieczę nad młodocianym pracownikiem ma mieć wykształcenie pedagogiczne?

3. Młodociani pracownicy – egzaminy, formy zatrudnienia, zmiany w trakcie trwania nauki

 • Jaka forma zatrudnienia obowiązuje w przypadku młodocianych pracowników?
 • Jakie są formy egzaminów?
 • Od czego zależy forma egzaminu, który ma zdawać młodociany pracownik?
 • Gdzie młodociany pracownik powinien zdawać egzamin?
 • Kto ma obowiązek weryfikacji zgłoszenia formy egzaminu?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy młodociany pracownik zda egzamin przed niewłaściwą komisją lub go nie zda?
 • Co zrobić, gdy w trakcie trwania okresu kształcenia młodociany pracownik postanowi rozwiązać umowę z pracodawcą?
 • Co zrobić w przypadku, gdy młodociany pracownik zmieniał pracodawcę 4 razy w ciągu roku?
 • Co w przypadku, gdy uczeń zmieni w trakcie okresu, w którym jest objęty dofinansowaniem, miejsce zamieszkania?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy młodociany pracownik zmieni nazwisko w trakcie trwania dofinansowania? Czy wystarczy oświadczenie młodocianego pracownika/pracodawcy, który sprawuje pieczę nad młodocianym pracownikiem? Czy może musi być odpis z USC?

4. Kontrole

 • Kto sprawdza, na co spożytkowano przyznane dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników?
 • Jakie możliwości kontroli pracodawcy ma jednostka samorządowa?
 • Omówienie procedury kontroli
 • Co zrobić, gdy kontrola wykaże nieprawidłowości?
 • Jak wyegzekwować zwrot kwoty dofinansowania?
 • Jak jednostka samorządowa może przygotować się do kontroli?
 • Na co zwrócić szczególną uwagę przed kontrolą?

 1. Kiedy porady i konsultacje są odpowiedzią na Państwa potrzeby:

  • wzięli Państwo udział w szkoleniu i po kilku dniach jeszcze mają Państwo pytania, na które chcielibyście uzyskać odpowiedź
  • otrzymali Państwo nowy zakres obowiązków służbowych i potrzebujecie „telefonu do przyjaciela”, który pomoże w każdej chwili i wprowadzi w nowe obowiązki
  • mają Państwo doświadczenie w zakresie wykonywanych obowiązków służbowych, ale raz na jakiś czas trafiają się wyjątkowe problematyczne zadania do wykonania, czasem nieoczywiste i potrzebują Państwo poradzić się innego eksperta, czy postępują Państwo właściwie
 2. Jest to usługa działająca podobnie jak nieograniczony abonament medyczny lub na siłownię. W ramach miesięcznego abonamentu otrzymują Państwo nieograniczoną możliwość zadawania pytań naszym ekspertom.
 3. W ramach wykupionego abonamentu otrzymują Państwo również dostęp do platformy, na której znajdą Państwo: wzory dokumentów przydatne w codziennej pracy; zebrane w jednym miejscu wyroki sądów, którymi klienci mogą się wesprzeć w trakcie rozpatrywania swoich postępowań; forum wymiany doświadczeń moderowane przez naszego eksperta; ciekawe porady wideo, wideo instrukcje; wybrane i opisane najciekawsze przypadki.
 1. Nagrane szkolenie jest odpowiedzią na Państwa potrzebę, jeśli obecnie na rynku brakuje interesującego Państwa szkolenia i jednocześnie odnajdują się Państwo w jednej z poniższych sytuacji:

  • otrzymali Państwo nowy zakres obowiązków służbowych;
  • pojawiła się trudna sprawa do załatwienia;
  • wydaje się Państwu, że postępujecie zgodnie z przepisami i procedurami wykonując obowiązki służbowe, ale chcielibyście się upewnić, że wszystko dobrze robicie;
  • wzięliście niedawno udział w szkoleniu, które dało Wam dużą porcję wiedzy, ale już przyszedł czas na pogłębienie tej wiedzy
  • „chodzą” za Państwem nurtujące Was pytania związane zawodowymi obowiązkami
  • pytania zawarte w zakładce „Opis szkolenia”, to pytania na które szukają Państwo odpowiedzi.
 2. Zazwyczaj czas nagranego szkolenia trwa około 3 godzin.
 3. Zawsze podjemy datę nagrania, żeby Państwo mieli orientację w jakim stanie prawnym nagrywaliśmy szkolenie. Dokładamy wszelkich starań, żeby wszystkie szkolenia były aktualizowane po każdej zmianie przepisów
 4. Do każdego nagranego szkolenia załączamy materiały w formie elektronicznej
 5. Po wykupieniu dostępu otrzymują Państwo możliwość zalogowania się na platformę, gdzie nagranie jest dostępne przez okres 2 dni od momentu odebrania dostępu.
 6. Państwo decydują o której porze dnia oglądają nagrane szkolenie

Sprawdź również

Zobacz więcej
W nagraniu omówione są wytyczne ministerstwa dotyczące posiedzenia grupy roboczej i Zespołu Interdyscyplinarnego. Podpowiemy jakich narzędzi prawnych użyć wobec sprawcy przemocy domowej oraz jak monitorować sytuację rodziny, w której dochodzi do przemocy. Doradzimy jak poprawnie wypełniać formularze niebieskiej karty.
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Praktyczne warsztaty przeznaczone dla księgowych oraz pracowników Zakładów Gospodarki Komunalnej, Zakładów Wodociągów i Kanalizacji, Miejskich Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji oraz Urzędów Miast i Gmin, którzy zajmują się windykacją opłat za wodę
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Nagranie skierowane jest do osób bazujących na Prawie Wodnym, zajmujących się pozwoleniami wodnoprawnymi, wydziałów ochrony środowiska, rolnictwa, osób zajmujących się naruszeniem stanu wody na gruncie, sporami sąsiedzkimi
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Omówienie sposobu wypełnienia sprawozdania gminnego – krok po kroku! Jakie będą zmiany w sprawozdaniach? Nowość: sprawozdanie wypisywane do BDO.
schoolKonsultacje
voicemailNagranie