Wiedza ekspercka dostępna cały czas

Platforma pccporada.pl – szybki dostęp do wiedzy przez:

Przetarg na odbiór odpadów

personProwadzący:Pepłowska Joanna

Od 20 lat zawodowo związana jest z gospodarką odpadami realizowaną na terenie gmin ze szczególnym uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów, kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia.

format_list_bulletedWybrane zagadnienia szkolenia

 • Jakie zmiany obowiązują gminy przy przygotowywaniu nowego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów? Co zmieniło się w trybach przetargów? Kiedy możesz odrzucić, negocjować i waloryzować ofertę?
 • Jak i kiedy sporządzić analizę potrzeb i wymagań zgodnie z nowym PZP?
 • Jakie zmiany planuje Ministerstwo Środowiska w projekcie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku?
 • Jakie poziomy odzysku i recyklingu gminy muszą uzyskać aby nie płacić kar?
 • Jakie kryteria ocen można zastosować? Jak oszacować koszty systemu?
 • Jak ustalić wielkość pojemników i częstotliwość ich opróżniania na nieruchomości?
 • Jakie kary dla wykonawcy możesz wpisać w umowie?

Wybierz produkty, które chcesz zakupić:

* - 399,00 zł + 23% vat - interpretacja podatkowa - 0114-KDIP1-1.4012.315.2018.1.IZ

Nagranie z dnia 26 kwietnia 2021 r.

Szczegółowy program szkolenia:

1. Jak poprawnie zorganizować przetarg na odbiór czy na odbiór i zagospodarowanie? Jak zmieniło się PZP od 2021 r.?

 • Czy robić jednoroczny przetarg – jaki przetarg optymalnie na ile lat?
 • Jak ma wyglądać podzielenie przetargu na odbiór i zagospodarowanie w praktyce?
 • Aneksowanie umów, gdy RIPOK-i podnoszą ceny. Na co zwrócić szczególną uwagę w momencie, kiedy przetarg rozpisujemy np. na 3 lata i musimy przewidzieć wzrosty cen na składowiskach – co wziąć pod uwagę?
 • Czy jest możliwości bezprzetargowego powierzania usług odbioru odpadów gminnej jednostce organizacyjnej?
 • Czy warto obejmować systemem gminnym posesje zamieszkałe?
 • Jakie są nowe progi zamówień publicznych? Od jakiego progu jest to przetarg unijny?
 • Zagospodarowanie odpadów- sposoby zlecania usług
 • Od kiedy trzeba zmienić zasady organizowania przetargów i dlaczego?
 • Co daje nowe PZP – po co były zmiany?
 • Co musi być w umowie w przetargu i co się zmienia?
 • Czy zmienia się tryb z wolnej ręki In-house?
 • Jak zmienia się tryb podstawowy?
 • Co to znaczy, że można negocjować oferty? Co można wtedy zmienić? Jak powinny być prowadzone negocjacje w trybie podstawowym?
 • Co to jest self-cleaning zgodnie z nowym PZP?
 • Co powinno znajdować się w umowie zgodnie z nowym PZP?
 • Jakie są zakazane postanowienia umowy?
 • Kiedy można zmienić wynagrodzenie umowy? Czy nowe PZP daje nowe możliwości?
 • Jak naliczać kary umowne?
 • Jakie są tryby udzielania zamówień publicznych powyżej progów unijnych?
 • Kiedy można odrzucić ofertę? Co się zmieniło w PZP 2021? Jakie są przesłanki wykluczenia oferenta fakultatywne i obligatoryjne? Czy mogę odrzucić oferenta gdy złożył ofertę bez odbycia wizji lokalnej?
 • Czy są jakieś zmiany w badaniu oferty?

2. Jakie czynności muszą być przeprowadzone przed wszczęciem postępowania? Co to jest i co trzeba ująć w analizie potrzeb i wymagań? Kiedy można nie robić analizy potrzeb i wymagań?

 • Co to jest analiza potrzeb i wymagań?
 • Co trzeba zrobić w analizie potrzeb i wymagań uwzględniając rodzaj i wartość zamówienia zgodnie z art. 83 PZP 2021?
 • Co będzie sprawdzane w tej analizie przez kontrolerów?
 • Jak można samemu przygotować taką analizę i co trzeba ująć?
 • Jak opisać wszystkie elementy analizy takie jak: zidentyfikowanie potrzeb zamawiającego, rozeznanie rynku, możliwości poddziału zamówienia na części
 • Jak opisać aspekty społeczne, środowiskowe i innowacyjne zamówienia
 • Jak zidentyfikować ryzyko związane z postępowaniem o udzielenie i realizacją zamówienia?
 • Kiedy nie trzeba dokonać takiej analizy?
 • Do kiedy trzeba wykonać taki dokument?

3. Jak dobrze przygotować się do funkcjonowania systemu po zmianach? Jak sobie sprawnie poradzić z wchodzeniem w nowy system? Jakie zmiany szykuje Ministerstwo Środowiska?

 • Czy nowe zapisy projektu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku z grudnia 2020 r. są korzystne dla systemu?
 • Co się ma zmienić w zabudowie wielorodzinnej? Czy ustawa rozwiąże problemy z odpowiedzialnością zbiorową braku segregacji?
 • Czy wrzucane worki do pojemników będą musiały być oznakowane kodem kreskowym?
 • Jak uniknąć odbioru odpadów biodegradowalnych bezpośrednio z nieruchomości, gdy mieszkaniec deklaruje kompostownik? Jakie zapisy w regulaminie umożliwiają takie rozwiązanie? Czy są gminy, które mają takie rozwiązania?
 • Jak obliczyć ulgę za kompostowanie, żeby nie obciążać systemu?
 • Jak prowadzić kontrole kompostowników?
 • Jak uznać brak prowadzenia selektywnej zbiórki? Jakie zapisy wprowadzić w przetargu, żeby wykonawca kontrolował nieruchomości? Czy można wprowadzić procent zanieczyszczenia w pojemniku?
 • Czy warto obejmować systemem nieruchomości niezamieszkałe?
 • Jakie odpady trzeba odbierać w PSZOK?

4. Na co zwrócić szczególną uwagę pisząc specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i opisu przedmiotu zamówienia (OPZ)?

 • Co zawiera specyfikacja zgodnie z PZP 2021?
 • Jakie teraz powinno być wadium?
 • Jak prawidłowo przygotować dane do SIWZ?
 • Co można napisać w OPZ na temat osiągania poziomów recyklingu? Czy można przenieść ten obowiązek na wykonawcę?
 • Czy każda gmina musi mieć osiągnięte wszystkie poziomy recyklingu? Jak obliczyć poziomy odzysku i recyklingu za 2021 rok, co się zmieniło?
 • Jak nie płacić kar za nieosiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu?
 • Do kiedy oferenci mogą zadawać pytania?
 • Co się zmieniło przy otwarciu ofert?
 • Jak mądrze dobrać kryterium pozacenowe, by zwiększyć jakość usług? Jakie powinny być kryteria oceny ofert?
 • Jaką wagę zastosować, skoro cena nie może być 100%?
 • Jakie są warunki udziału w postępowaniu, jeśli chodzi o przetargi związane z odpadami – jakie dodatkowe kryteria oceny ofert poza ceną są istotne z punktu widzenia zamawiającego w przetargu?

5. Jak zrobić kalkulację do przetargu i jak oszacować wartość zamówienia? Sposób liczenia, przeliczania, co brać pod uwagę przy kalkulacji?

 • Jakie są główne powody wzrostu opłat za odpady?
 • Jak ustalić koszty i opłatę za gospodarowanie odpadami?
 • Jak poprawnie wykonać szacowanie?
 • Jak kalkulować wysokość opłaty dla mieszkańców – na co zwrócić uwagę?
 • Jak i kiedy dokonywać zmiany stawki?
 • Jakie powinny być rozliczenia?
 • Jak prowadzić ewidencję pokazującą tonaż każdego rodzaju odpadów?
 • Zróżnicowanie opłat w zależności od zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej: jaka częstotliwość odbierania bioodpadów musi być w zabudowie wielorodzinnej i czy w takim przypadku rada gminy będzie mogła zróżnicować stawki, które będą musiały być wyższe dla mieszkańców zabudowy wielorodzinnej?
 • Jak prawidłowo wyliczyć zwolnienie z kompostowania?

6. Kto wyposaża nieruchomości w pojemniki? Jak zorganizować przetarg na pojemniki?

 • Kiedy zakup pojemników jest po stronie zamawiającego, a kiedy i w jakich sytuacjach po stronie, czyli właścicieli nieruchomości?
 • Czy można pobierać opłaty za dodatkowe pojemniki ponad określoną w Regulaminie ilość?
 • Dostosowanie pojemników do rozporządzenia z 2017 r.
 • Jaka jest odpowiednia kolorystyka pojemników?
 • Jak dostosować pojemniki do wielkości gospodarstw?
 • Jakie rodzaje pojemników? Jakie pojemniki dostarczyć?
 • Jakie pojemności pojemników przypisać do poszczególnych nieruchomości, zgodnie z minimalną pojemnością określoną w regulaminie?
 • Jak ma wyglądać ujednolicenie kolorów pojemników?
 • Czy warto wstawiać pojemniki na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny?
 • Wykazy aptek, z których będą odbierane leki oraz wykazy innych miejsc, np. odbioru opon, rzeczy wielkogabarytowych, baterii ,itp.
 • Jakie powinny być częstotliwości odbioru odpadów?
 • Czy warto wstawiać pojemniki podziemne?
 • Jakie są ceny pojemników i jak powinien wyglądać opis pojemników do przetargu (przykłady)?

7. Firma odbierająca odpady – zabezpieczenia, umowy, kontrola, sankcje, wpis do BDO

 • Wpis do rejestru działalności regulowanej, jako wymóg dla wykonawcy. Jakie są zasady wpisu, wniosek, treść wpisu, przypadki wykreślenia i konsekwencje dla przedsiębiorcy?
 • Co wykonawca wprowadza do BDO i czy samorządy mogą kontrolować zapisy w BDO?
 • Jakie wymagania powinien spełnić Wykonawca?
 • Jakie warunki ma spełniać firma ubiegająca się o odbiór odpadów?
 • Czy każdy wykonawca musi posiadać bazę magazynowo-transportową?
 • Jakie zapisy dotyczące Wykonawcy wprowadzić do umowy, a jakie do OPZ?
 • Co kontrolować w trakcie realizacji kontraktu, co powinno podlegać sprawdzeniu? Jak reagować na niewykonanie przez wykonawcę odbioru, czy ewentualne opóźnienia, czy sprawy konfliktowe między wykonawcą a mieszkańcami ? Jak to regulować ewentualnymi karami dla wykonawcy?
 • Jakie zapisy wprowadzić dotyczące kar nakładanych na wykonawcę?
 • Jak postępować w przypadku niewywiązywania się firmy z umowy?
 • Jakie są wymogi dotyczące sprzętu, pozwoleń, niezbędnych decyzji?
 • Jakie dodatkowe uprawnienia muszą mieć firmy do odbioru odpadów?
 • Jakie stosować kryteria do opisu dotyczące wymagań, co do samochodów, które będą używane do realizacji zamówienia, jakie normy, jeśli chodzi o spaliny?
 • Czy mają być pojazdy z dwoma komorami, czy z większą ilością? Jak egzekwować wymagania?
 • Jakie mogą być kary za nieprawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia?
 • Jakie są samochody spełniające kryteria ochrony środowiska? Czy brać pod uwagę spaliny z samochodów? Które rodzaje samochodów spełniają kryteria i normy?
 • Jakie powinny być śmieciarki, mając na uwadze obowiązujące systemy i wymogi?
 • Czy warto stosować w realizacji zamówienia pojazdy gazowe? Czy to się opłaca?
 • Jakie dokumenty mają być, żeby faktura była zapłacona? Co może żądać zamawiający od wykonawcy w SIWZ-ie co potwierdza wpisaną we fakturze ilość ton?
 • Jak prawidłowo opis miejsca i trasówki dla wykonawcy?
 • Czy można wpisać tzw. dodatkowe usługi realizowane przez przedsiębiorcę odbierającego odpady?

8. Mieszkańcy

 • Jakie działania może podjąć gmina do zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców?
 • Co mogą mieszkańcy mieć w opłacie, a za co muszą dodatkowo płacić? Dopuszczalność limitów
 • Możliwości przekazania odpadów przez właściciela posesji, w sytuacji niezrealizowania przez gminę takiego odbioru
 • W jaki sposób zmobilizować mieszkańców do np. właściwej segregacji odpadów i wykształcić u nich postawy proekologiczne?
 • Jak organizować akcje informacyjne dla mieszkańców, uczestniczenie w akcji informacyjnej także firmy odbierającej odpady, np. Miejskie Dni Recyklingu?

 1. Kiedy porady i konsultacje są odpowiedzią na Państwa potrzeby:

  • wzięli Państwo udział w szkoleniu i po kilku dniach jeszcze mają Państwo pytania, na które chcielibyście uzyskać odpowiedź
  • otrzymali Państwo nowy zakres obowiązków służbowych i potrzebujecie „telefonu do przyjaciela”, który pomoże w każdej chwili i wprowadzi w nowe obowiązki
  • mają Państwo doświadczenie w zakresie wykonywanych obowiązków służbowych, ale raz na jakiś czas trafiają się wyjątkowe problematyczne zadania do wykonania, czasem nieoczywiste i potrzebują Państwo poradzić się innego eksperta, czy postępują Państwo właściwie
 2. Jest to usługa działająca podobnie jak nieograniczony abonament medyczny lub na siłownię. W ramach miesięcznego abonamentu otrzymują Państwo nieograniczoną możliwość zadawania pytań naszym ekspertom.
 3. W ramach wykupionego abonamentu otrzymują Państwo również dostęp do platformy, na której znajdą Państwo: wzory dokumentów przydatne w codziennej pracy; zebrane w jednym miejscu wyroki sądów, którymi klienci mogą się wesprzeć w trakcie rozpatrywania swoich postępowań; forum wymiany doświadczeń moderowane przez naszego eksperta; ciekawe porady wideo, wideo instrukcje; wybrane i opisane najciekawsze przypadki.
 1. Nagrane szkolenie jest odpowiedzią na Państwa potrzebę, jeśli obecnie na rynku brakuje interesującego Państwa szkolenia i jednocześnie odnajdują się Państwo w jednej z poniższych sytuacji:

  • otrzymali Państwo nowy zakres obowiązków służbowych;
  • pojawiła się trudna sprawa do załatwienia;
  • wydaje się Państwu, że postępujecie zgodnie z przepisami i procedurami wykonując obowiązki służbowe, ale chcielibyście się upewnić, że wszystko dobrze robicie;
  • wzięliście niedawno udział w szkoleniu, które dało Wam dużą porcję wiedzy, ale już przyszedł czas na pogłębienie tej wiedzy
  • „chodzą” za Państwem nurtujące Was pytania związane zawodowymi obowiązkami
  • pytania zawarte w zakładce „Opis szkolenia”, to pytania na które szukają Państwo odpowiedzi.
 2. Zazwyczaj czas nagranego szkolenia trwa około 3 godzin.
 3. Zawsze podjemy datę nagrania, żeby Państwo mieli orientację w jakim stanie prawnym nagrywaliśmy szkolenie. Dokładamy wszelkich starań, żeby wszystkie szkolenia były aktualizowane po każdej zmianie przepisów
 4. Do każdego nagranego szkolenia załączamy materiały w formie elektronicznej
 5. Po wykupieniu dostępu otrzymują Państwo możliwość zalogowania się na platformę, gdzie nagranie jest dostępne przez okres 2 dni od momentu odebrania dostępu.
 6. Państwo decydują o której porze dnia oglądają nagrane szkolenie

Sprawdź również

Zobacz więcej
W nagraniu omówione są wytyczne ministerstwa dotyczące posiedzenia grupy roboczej i Zespołu Interdyscyplinarnego. Podpowiemy jakich narzędzi prawnych użyć wobec sprawcy przemocy domowej oraz jak monitorować sytuację rodziny, w której dochodzi do przemocy. Doradzimy jak poprawnie wypełniać formularze niebieskiej karty.
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Praktyczne warsztaty przeznaczone dla księgowych oraz pracowników Zakładów Gospodarki Komunalnej, Zakładów Wodociągów i Kanalizacji, Miejskich Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji oraz Urzędów Miast i Gmin, którzy zajmują się windykacją opłat za wodę
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Nagranie skierowane jest do osób bazujących na Prawie Wodnym, zajmujących się pozwoleniami wodnoprawnymi, wydziałów ochrony środowiska, rolnictwa, osób zajmujących się naruszeniem stanu wody na gruncie, sporami sąsiedzkimi
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Omówienie sposobu wypełnienia sprawozdania gminnego – krok po kroku! Jakie będą zmiany w sprawozdaniach? Nowość: sprawozdanie wypisywane do BDO.
schoolKonsultacje
voicemailNagranie