Wiedza ekspercka dostępna cały czas

Platforma pccporada.pl – szybki dostęp do wiedzy przez:

Księgowość OPS

personProwadzący:Pawka-Nowak Ewa

Od 2009 r. pracuje jako główna księgowa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Legionowie, gdzie współzarządza budżetem z planem wydatków na poziomie: 90 mln zł i planem dochodów na poziomie 316 tys. zł, bez uwzględniania dochodów realizowanych z zadań zleconych. Koordynator finansowy projektów finansowanych ze środków unijnych

format_list_bulletedWybrane zagadnienia szkolenia

Realizacja zadań statutowych Ośrodków Pomocy Społecznej w ujęciu finansowym i księgowym z uwzględnieniem Programów finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - „Wspieraj Seniora”, „Dopłata do czynszu” oraz finansowanych z dotacji budżetu państwa – m.in. Programu „Senior+”

Wybierz produkty, które chcesz zakupić:

* - 420,00 zł + 23% vat - interpretacja podatkowa - 0114-KDIP1-1.4012.304.2018.1.KBR
* - 720,00 zł + 23% vat - interpretacja podatkowa - 0114-KDIP1-1.4012.304.2018.1.KBR
* - 1 200,00 zł + 23% vat - interpretacja podatkowa - 0114-KDIP1-1.4012.304.2018.1.KBR

1. Realizacja programów wieloletnich finansowanych z budżetu państwa (dotacje celowe), Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Funduszu Solidarnościowego oraz UE

 • Program „Wspieraj Seniora”
 • „Dopłata do czynszu”
 • „Czyste powietrze” – zaświadczenia wydawane przez OPS na potrzeby Programu
 • „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”
 • „Opieka Wytchnieniowa”
 • „Opieka 75+”

2. Plan finansowy wydatków i dochodów

 • Konstrukcja planu finansowego wydatków w podziale na poszczególne zadania statutowe z podaniem klasyfikacji budżetowej,
 • Konstrukcja planu finansowego dochodów – jego szacowanie, wykonanie i zmiany
 • Zaciąganie zobowiązań w trakcie roku i na przełomie roku budżetowego,
 • Dokonywanie zmian w planie finansowym wydatków i dochodów – upoważnienia
 • Omówienie poszczególnych zadań statutowych realizowanych przez ośrodki pomocy społecznej (wynikających z ustaw i programów resortowych oraz programów wieloletnich). Przedstawienie zagadnień związanych z konstrukcją budżetu OPS, dokonywania jego zmian w trakcie roku przez kierownika jednostki, zarząd i organ stanowiący. Zaciąganie zobowiązań w trakcie roku i na przełomie roku z zastosowaniem odpowiednich upoważnień. Omówienie problematycznych księgowań na kontach syntetycznych z podaniem ewidencji analitycznej – gotowe rozwiązania na przykładach

3. Odpowiedzialność kierownika i głównego księgowego OPS za gospodarkę finansową jednostki z uwzględnieniem ustawy o rachunkowości, o finansach publicznych i naruszenia dyscypliny finansów publicznych

4. Upoważnienia dla głównego księgowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych

5. Upoważnienia dla pracowników, którym powierzono obowiązki w zakresie:

 • Zamówień publicznych,
 • Dokonywanych wydatków,
 • Należności budżetowych

6. Dyscyplina finansów publicznych (omówienie naruszeń w obszarze działania głównego księgowego jednostki budżetowej)

7. Najbardziej aktualna politykę rachunkowości (OPS i projektów UE)

8. Dowody księgowe (omówienie wymogów prawnych, formalnych i merytorycznych z podaniem wzorów opisu i pieczęci na potrzeby OPS i projektów UE)

9. Ewidencja/schematy księgowań wydatków i kosztów występujących w OPS:

 • wypłata świadczeń pieniężnych osobom uprawnionym (świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny, „dobry start”, dodatki mieszkaniowe, stypendia szkolne i inne),
 • wydatki bieżące (faktury za media, zakupy, usługi, szkolenia, opłaty, ekwiwalenty i inne),
 • wynagrodzenia (ewidencja poszczególnych składników wynagrodzeń),

10. Ewidencja/schematy księgowań dochodów i przychodów występujących w OPS :

 • odpłatności za świadczone usługi (usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, pobyt w domu dla bezdomnych, pobyt w ośrodkach wsparcia, obiady dla seniorów),
 • zwroty świadczeń nienależnie pobranych z uwzględnieniem potrąceń z bieżących świadczeń,
 • fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna,
 • odsetki i koszty upomnienia

11. Przykładowy schemat obiegu dokumentów w księgowości (metoda organizacji pracy w księgowości)

 • Jak prawidłowo powinien przebiegać obieg dokumentów księgowych w OPS?
 • Jak skonstruować harmonogram pracy działu księgowości?
 • Jak prawidłowo powinien przebiegać obieg dokumentów księgowych w OPS?
 • W jaki sposób rozdzielić zadania i odpowiedzialności miedzy pracowników działu księgowości aby usprawnić pracę z dokumentacją księgową?

12. Sposoby rozliczania dotacji i ich zwroty

Dodatkowe zagadnienia

 • Udział głównego księgowego w przygotowaniach wniosków o dofinansowanie na przykładzie programu Senior +
 • Jak przygotować dokumenty do podpisania umowy na realizację programów resortowych
 • Jak prowadzić wyodrębnioną ewidencję księgową – zmiany w polityce rachunkowości
 • Jak wnioskować o zasilenie rachunku (Wspieraj seniora, Dopłata do czynszu)
 • Jak prowadzić ewidencję dowodów księgowych na potrzeby rozliczenia programów resortowych/wieloletnich zakończonych prawidłowo sporządzonym sprawozdaniem końcowym.

Jaka jest odpowiedzialność kierownika OPS za gospodarkę finansową jednostki?

 • Podstawa prawna odpowiedzialności kierownika i głównego księgowego oraz zakres odpowiedzialności z uwzględnieniem przepisów z zakresu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 • Rodzaje upoważnień udzielanych przez organ stanowiący i zarząd jednostki oraz kierowników podległych jednostek.
 • Upoważnienia dla pracowników OPS w zakresie: zamówień publicznych, dokonywanych wydatków, należności budżetowych
 • Dyscyplina finansów publicznych w zakresie podstawowych naruszeń - omówienie podstawowego zakresu naruszeń mogących występować w OPS na poszczególnych stanowiskach urzędniczych .
 • Zaciąganie zobowiązań przez kierownika OPS (w roku budżetowym i wykraczających poza rok budżetowy).

Dokumentacja wewnętrzna z zakresu rachunkowości OPS

 • Polityka rachunkowości – omówienie jej konstrukcji i szczegółowości na potrzeby OPS i odrębnie dla projektów UE.
 • Przejście z obrotu gotówkowego na obrót bezgotówkowy – wskazanie gotowych rozwiązań i dokumentów niezbędnych do likwidacji kasy w OPS
 • Nowe rozwiązania bankowe – wspomagające realizację wypłat świadczeń

Dowody księgowe w OPS

 • Wymogi formalne, merytoryczne i prawne dowodów księgowych,
 • Przykłady opisu dowodów księgowych oraz wzory pieczęci księgowych stosowanych w OPS.

Schematy księgowe w OPS

Schematy księgowe kosztów i wydatków w podziale na:

 • wypłaty świadczeń pieniężnych,
 • wydatki bieżące,
 • wynagrodzenia.

Schematy księgowe przychodów i dochodów z uwzględnieniem:

 • odpłatności za świadczone usługi,
 • zwroty świadczeń nienależnie pobranych,
 • funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej
 • odsetek i kosztów upomnienia

Jak księgować świadczenia rodzinne?

 • W jaki sposób księgować wydatki z tytułu programu „Za życiem”?
 • W jaki sposób księgować wydatki z tytułu programu „500+”, „Dobry start”?

Omówienie realizowanych zadań OPS z zakresu administracji rządowej i zadań własnych

 • NOWOŚĆ - Programy resortowe/wieloletnie - „Senior +”, „usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” (do 75 r.ż), usługi opiekuńcze „75+”, „opieka wytchnieniowa”,
 • Realizacja zadań w zakresie RODZINA - świadczenia rodzinne i wychowawcze oraz fundusz alimentacyjny (podział dotacji na zasiłki i obsługę)
 • Specjalistyczne usługi opiekuńcze (koszt usług a odpłatność za świadczone usługi)
 • Rządowa karta dużej rodziny
 • Dodatki energetyczne
 • Składki zdrowotne (za podopiecznych)
 • Dodatki dla pracowników socjalnych – rozliczenie dotacji
 • Zasiłki stałe i okresowe
 • Stypendia socjalne dla uczniów
 • Domy pomocy społecznej (odpłatność, egzekucja należności oraz koszty gminy w tym zakresie oraz zakres zwolnień z VAT)
 • Zasiłki celowe
 • Usługi opiekuńcze (odpłatność a koszt gminy dot. realizacji tego zadania)
 • Dodatki mieszkaniowe i dopłaty do czynszu z Funduszu przeciwdziałania COVID-19
 • Placówki wsparcia dziennego (świetlice socjoterapeutyczne domy dziennego pobytu)
 • Współfinansowanie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej (gmina/powiat)

Zarządzanie dokumentami księgowymi w OPS

 • jak skonstruować harmonogram pracy działu księgowości?
 • jak prawidłowo powinien przebiegać obieg dokumentów księgowych w OPS?
 • w jaki sposób rozdzielić zadania i odpowiedzialności miedzy pracowników działu księgowości

Dotacje i środki pozabudżetowe (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, Fundusz Solidarnościowy)

 • Co powinny zawierać wnioski o udzielenie dofinansowania w ramach programów wieloletnich?
 • Jak prawidłowo skonstruować budżet i ewidencję księgową na potrzeby programu.
 • Przygotowanie dokumentów do realizacji i rozliczenia dofinansowania
 • Jak należy zaplanować i rozliczać koszty obsługi z tytułu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzicielskich, programu „Za życiem”, programu „500+” oraz wynagrodzenia z tytułu opieki prawnej, „Dobry start”?
 • Jak rozliczyć programy: „Senior +”, „usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” (do 75 r. ż.), usługi opiekuńcze „75+”, „opieka wytchnieniowa”,

Analiza kazusów

 1. Kiedy porady i konsultacje są odpowiedzią na Państwa potrzeby:

  • wzięli Państwo udział w szkoleniu i po kilku dniach jeszcze mają Państwo pytania, na które chcielibyście uzyskać odpowiedź
  • otrzymali Państwo nowy zakres obowiązków służbowych i potrzebujecie „telefonu do przyjaciela”, który pomoże w każdej chwili i wprowadzi w nowe obowiązki
  • mają Państwo doświadczenie w zakresie wykonywanych obowiązków służbowych, ale raz na jakiś czas trafiają się wyjątkowe problematyczne zadania do wykonania, czasem nieoczywiste i potrzebują Państwo poradzić się innego eksperta, czy postępują Państwo właściwie
 2. Jest to usługa działająca podobnie jak nieograniczony abonament medyczny lub na siłownię. W ramach miesięcznego abonamentu otrzymują Państwo nieograniczoną możliwość zadawania pytań naszym ekspertom.
 3. W ramach wykupionego abonamentu otrzymują Państwo również dostęp do platformy, na której znajdą Państwo: wzory dokumentów przydatne w codziennej pracy; zebrane w jednym miejscu wyroki sądów, którymi klienci mogą się wesprzeć w trakcie rozpatrywania swoich postępowań; forum wymiany doświadczeń moderowane przez naszego eksperta; ciekawe porady wideo, wideo instrukcje; wybrane i opisane najciekawsze przypadki.
 1. Nagrane szkolenie jest odpowiedzią na Państwa potrzebę, jeśli obecnie na rynku brakuje interesującego Państwa szkolenia i jednocześnie odnajdują się Państwo w jednej z poniższych sytuacji:

  • otrzymali Państwo nowy zakres obowiązków służbowych;
  • pojawiła się trudna sprawa do załatwienia;
  • wydaje się Państwu, że postępujecie zgodnie z przepisami i procedurami wykonując obowiązki służbowe, ale chcielibyście się upewnić, że wszystko dobrze robicie;
  • wzięliście niedawno udział w szkoleniu, które dało Wam dużą porcję wiedzy, ale już przyszedł czas na pogłębienie tej wiedzy
  • „chodzą” za Państwem nurtujące Was pytania związane zawodowymi obowiązkami
  • pytania zawarte w zakładce „Opis szkolenia”, to pytania na które szukają Państwo odpowiedzi.
 2. Zazwyczaj czas nagranego szkolenia trwa około 3 godzin.
 3. Zawsze podjemy datę nagrania, żeby Państwo mieli orientację w jakim stanie prawnym nagrywaliśmy szkolenie. Dokładamy wszelkich starań, żeby wszystkie szkolenia były aktualizowane po każdej zmianie przepisów
 4. Do każdego nagranego szkolenia załączamy materiały w formie elektronicznej
 5. Po wykupieniu dostępu otrzymują Państwo możliwość zalogowania się na platformę, gdzie nagranie jest dostępne przez okres 2 dni od momentu odebrania dostępu.
 6. Państwo decydują o której porze dnia oglądają nagrane szkolenie

Sprawdź również

Zobacz więcej
W nagraniu omówione są wytyczne ministerstwa dotyczące posiedzenia grupy roboczej i Zespołu Interdyscyplinarnego. Podpowiemy jakich narzędzi prawnych użyć wobec sprawcy przemocy domowej oraz jak monitorować sytuację rodziny, w której dochodzi do przemocy. Doradzimy jak poprawnie wypełniać formularze niebieskiej karty.
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Praktyczne warsztaty przeznaczone dla księgowych oraz pracowników Zakładów Gospodarki Komunalnej, Zakładów Wodociągów i Kanalizacji, Miejskich Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji oraz Urzędów Miast i Gmin, którzy zajmują się windykacją opłat za wodę
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Nagranie skierowane jest do osób bazujących na Prawie Wodnym, zajmujących się pozwoleniami wodnoprawnymi, wydziałów ochrony środowiska, rolnictwa, osób zajmujących się naruszeniem stanu wody na gruncie, sporami sąsiedzkimi
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Omówienie sposobu wypełnienia sprawozdania gminnego – krok po kroku! Jakie będą zmiany w sprawozdaniach? Nowość: sprawozdanie wypisywane do BDO.
schoolKonsultacje
voicemailNagranie