Wiedza ekspercka dostępna cały czas

Platforma pccporada.pl – szybki dostęp do wiedzy przez:

Uchwała krajobrazowa

personProwadzący:Removed User

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Pile, odpowiedzialny za zarządzanie miejską infrastrukturą drogową, terenami zieleni i cmentarzy. Radca prawny specjalizujący się w prawie samorządowym i administracyjnym.

format_list_bulletedWybrane zagadnienia szkolenia

 • Szczegółowa procedura od samego początku tworzenia uchwały – przedstawienie przykładowych zapisów uchwały
 • Dlaczego warto rozważyć wprowadzenie uchwały krajobrazowej? Jakie korzyści to za sobą niesie?
 • Czy w przestrzeni publicznej powinny znajdować się wszystkie reklamy i jak one powinny wyglądać? – przeprowadzanie konsultacji z mieszkańcami
 • W jaki sposób skonstruować zapisy uchwały aby były niepodważalne przez wojewodę?
 • Ograniczenia co do architektury, urządzeń i budynków oraz przeprowadzanie pomiarów powierzchni reklamowych
 • Jak przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami?
 • Legalne i nielegalne reklamy – w jaki sposób weryfikować informacje o tym co znajduje się w przestrzeni publicznej?

Wybierz produkty, które chcesz zakupić:

* - 399,00 zł + 23% vat - interpretacja podatkowa - 0114-KDIP1-1.4012.315.2018.1.IZ

Nagranie z dnia: 16 października 2020 r.

Szczegółowa procedura od samego początku tworzenia uchwały
• Jak zacząć tworzenie uchwały – jakie dane uzyskać i od kogo?

• Jak skonstruować uchwałę?

• Kto powinien zajmować się uchwałą – którzy pracownicy? Podział obowiązków

• Co uchwała powinna zawierać?

• Dlaczego warto rozważyć wprowadzenie uchwały krajobrazowej? Jakie korzyści to za sobą niesie?

• Jak zwiększyć budżet gminy poprzez wprowadzenie opłaty reklamowej?

• Jak stworzyć projekt uchwały?

• Jakie należy podjąć działania przed opracowaniem uchwały?

• W jaki sposób powinny brzmieć zapisy aby dla wszystkich były czytelne?

• Podstawy prawne – zgodność uchwały z prawem

• RODO – jak stworzyć uniwersalny zapis?

• Przykładowy wzór uchwały – jakie zapisy powinna zawierać uchwała?

• Treści niezbędnych pism

• Czy na pewno reklamy wymagają aż tyle procedur?

• Ustawa określa, że uchwały krajobrazowe "kasują" ustalenia planu zawierające ustalenia dot. reklam i ogrodzeń. Obecnie jednak plany wszczęte przed r. 2015 mogą zawierać takie ustalenia i być dalej procedowane. Co w sytuacji, kiedy taki plan wejdzie w życie po uchwaleniu uchwały krajobrazowej?

• Czy jeśli uchwała nie odnosi się do obszaru objętego planem X to zapisy planu x nie mają zastosowania odnośnie reklam?

• Legalne i nielegalne reklamy – w jaki sposób weryfikować informacje o tym co znajduje się w przestrzeni publicznej?

• Inwentaryzacja jako podstawa kategoryzacji reklam: nowa czy istniejąca reklama - kiedy powinna być sporządzona i czy może stanowić podstawę do wymierzania kary, czy może być zlecona firmie zewnętrznej?

• Restrykcje odnośnie podatku VAT od reklam

• Sposób naliczania opłat za reklamy – od którego momentu gmina będzie naliczała opłaty po uchwaleniu?

• Kto zgłasza reklamę do naliczenia opłaty?

• Kto pobiera opłatę i w jakiej formie, w pasie drogowym dolicza się w decyzji na zajęcie pasa drogowego a w pozostałych przypadkach?

• Koszty kampanii reklamowych i promocyjnych dla samorządu terytorialnego

• Jak przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami?

• Czy skarga jest zasadna nawet jeśli podmiot nie składał uwag w etapie konsultacji społecznych?

Kontrola nadzorcza wojewody

• W jaki sposób skonstruować zapisy uchwały aby były niepodważalne przez wojewodę? Na co zwracać uwagę?

• Obawy odnośnie uchylenia przez wojewodę

• Jakie błędy popełniają wykonawcy?

• Jakie uchwała może wprowadzać regulacje?

• Jak formułować przepisy dostosowawcze?

• W jaki sposób konstruować przepisy dotyczące sposobu dostosowania istniejących w dniu wejścia w życie uchwały nośników w sytuacji gdzie każdy z nośników osobno spełnia przepisy a nie spełniają ich w grupie?

• Etap po uchwaleniu a przed wejściem w życie – co może opóźnić wejście w życie uchwały i jakie elementy uchwały mogą zwiększać prawdopodobieństwo, że uchwala zostanie uchwalona? (na co wojewodowie zwracają uwagę?)

Ograniczenia co do architektury, urządzeń i budynków

• Jak zachować ład i porządek w mieście/gminie?

• Czy w przestrzeni publicznej powinny znajdować się wszystkie reklamy i jak one powinny wyglądać?

• Czy uchwała może powstać tylko dla fragmentu gminy czy musi być dla całości?

• Jak tworzyć analizę miasta pod kątem reklam?

• Jak dzielić miasto na strefy? (mniejsze i większe opłaty, przestrzeń bez reklam oraz przestrzeń z reklamami…)

• Jaki jest okres dostosowania istniejących w dniu wejścia uchwały w życie obiektów małej architektury, ogrodzeń oraz tablic reklamowych i urządzeń reklamowych do zakazów, zasad i warunków w niej określonych?

• Czy w warunkach dostosowania istniejących tablic i urządzeń reklamowych można wyróżnić i zwolnić z obowiązku dostosowawczego np. reklamy które powstały na podstawie pozwolenia budowlanego?

• Czy może być inny okres dostosowawczy dla różnych obiektów?

• Prywatne nieruchomości – jakie kompetencje ma gmina w tym zakresie?

• Jaki obiekty i tereny nie muszą zostać dostosowane do warunków określonych w uchwale?

• Kwestia ogrodzeń – egzekucja. Zasady sytuowania obiektów

• Zabytki – czy każdy szyld musi być uzgodniony z konserwatorem?

• Jak należy ująć w treści to, że np. cała strefa jest jednocześnie obszarem objętym ochroną konserwatorską?

• Jakie są najlepsze metody przeprowadzenia inwentaryzacji w terenie?

• W jaki sposób można zapisywać ustalenia dotyczące szyldów?

• Jak skonstruować wniosek o wyrażenie zgody w pasie drogowym (np. baner)

• W jaki sposób sytuować szyldy?

• Czy dopuszczalne jest zastosowanie zakazu określonej (np. jaskrawej, odblaskowej) kolorystyki reklam (nie chodzi o kolor nośnika tylko samą treść reklamy)?

• Czy jeśli na siatce na rusztowaniu znajduje się logo firmy budowlanej to jest to reklama?

• Ogłoszenie na ogrodzeniu, działka na sprzedaż z logiem firmy biura nieruchomości czy to jest reklama?

• Jak podejść do zapisów dotyczących tradycyjnych słupów reklamowych będących własnością gminy, na których pojawiają się reklamy przedsiębiorców - rozważyć ich likwidację, określić powierzchnię, kolorystykę plakatów?

• Jeśli na przykład duża powierzchnia okna przedszkola jest wyklejona jakimiś obrazkami (krasnale itp…) to jak to traktować? Nie jest to estetyczne, ale reklamą chyba też nie jest... Czy można to jakoś uregulować?

• Temat reklam umieszczonych wewnątrz budynku ale widocznych z przestrzeni publicznej. Co na przykład z ekspozytorami umieszczonymi na sali sprzedaży (poza obszarem witryny, ale widoczne z ulicy) - czy będą podlegać regulacjom uchwały?

• W przypadku nie dostosowania się do warunków uchwały pozostaje tylko karanie?

• Za szyldy nie pobiera się opłaty ale jeśli szyld nie dostosuje się do zapisów uchwały to czy należy naliczyć karę?

• Wyłączenia dotyczące sytuowania reklam

• Czy można dopuścić wyjątki, że np. dopuszcza się czasowe sytuowanie urządzeń (np. balonów reklamowych podczas imprez miejskich)?

• Co z banerami, reklamami na czas imprez np. sportowych, festiwali, reklamami sponsorów?

• Czy reklama wyborcza nie podlega w ogóle regulacjom uchwały krajobrazowej? Nie chodzi o zakaz takiej reklamy ale o regulacje dotyczące wielkości i sposobu sytuowania, np. zakaz umieszczania reklam na ogrodzeniach.

• Czy można ustalać zasady umieszczania reklam wyborczych w uchwale krajobrazowej, czy reklamy wyborcze są wyłączone z tej uchwały?

• Jak uregulować kwestie banerów wyborczych w szczególności jak wiszą na słupkach odgradzających pas ruchu od chodnika ?

• Czy od reklam wyborczych również pobierana będzie opłata reklamowa?

• Czy jeśli mamy Zarządzenie w sprawie ogródków gastronomicznych to będzie ono obowiązywać?

• Czy jeżeli na budynku sklepu jest zamieszczona tablica informacyjna reklamująca sklep, to jest to reklama czy tablica informacyjna?

Jak odbywa się procedura nakładania kar?

• Jak prawidłowo wyliczyć wysokość kary?

• Jak ją naliczać, co jest reklamą a co tablicą informacyjną, jak uzyskać rzetelne dane?

• Jakie kary pieniężne organ może nałożyć na właścicieli nieruchomości za nieprzestrzeganie przepisów

tej uchwały?

• Podmioty, którym organ nadzorujący zobowiązany jest wymierzyć karę

• Elementy decyzji o nałożeniu kary, okres na jaki można wymierzyć kar

• Od kiedy nalicza się karę? od dnia ujawnienia niezgodności czy od wszczęcia postępowania?

• Czy jest obowiązek wezwania do usunięcia naruszeń przed naliczeniem kary?

• Karę pieniężną naliczamy za umieszczenie reklamy niezgodnej z uchwałą reklamową, a jeśli reklama jest zgodna z uchwałą reklamową ale nikt nie złożył deklaracji co wtedy?

• Czy wtedy każdy podmiot odrębnie składa deklarację każdy za swoją powierzchnię?

• Wyroki – na co zwrócić szczególną uwagę aby nie narazić się na uchylenie? Jak stworzyć zapisy aby były zgodne z konstytucją?

• Kwestia odpłatności – wzbogacenie budżetu i wpływów do miast i gmin

Pomiar powierzchni reklamowych – technologia weryfikacji reklam

• Obliczanie powierzchni - jakimi przyrządami powinno się to robić i czy jest jakaś specjalna technika?

• Jak przeprowadzić pomiary reklam?

• Jak zredagować decyzję o umieszczeniu oraz o przedłużeniu reklamy?

Wsparcie projektowe dla przedsiębiorców

• W jaki sposób w miastach, w których jest wprowadzona uchwała funkcjonują firmy reklamowe?

• Na ile uchwała zmienia wartość rynku reklamowego lub jak wpływa na funkcjonowanie firm? Jak sobie te firmy radzą?

 1. Kiedy porady i konsultacje są odpowiedzią na Państwa potrzeby:

  • wzięli Państwo udział w szkoleniu i po kilku dniach jeszcze mają Państwo pytania, na które chcielibyście uzyskać odpowiedź
  • otrzymali Państwo nowy zakres obowiązków służbowych i potrzebujecie „telefonu do przyjaciela”, który pomoże w każdej chwili i wprowadzi w nowe obowiązki
  • mają Państwo doświadczenie w zakresie wykonywanych obowiązków służbowych, ale raz na jakiś czas trafiają się wyjątkowe problematyczne zadania do wykonania, czasem nieoczywiste i potrzebują Państwo poradzić się innego eksperta, czy postępują Państwo właściwie
 2. Jest to usługa działająca podobnie jak nieograniczony abonament medyczny lub na siłownię. W ramach miesięcznego abonamentu otrzymują Państwo nieograniczoną możliwość zadawania pytań naszym ekspertom.
 3. W ramach wykupionego abonamentu otrzymują Państwo również dostęp do platformy, na której znajdą Państwo: wzory dokumentów przydatne w codziennej pracy; zebrane w jednym miejscu wyroki sądów, którymi klienci mogą się wesprzeć w trakcie rozpatrywania swoich postępowań; forum wymiany doświadczeń moderowane przez naszego eksperta; ciekawe porady wideo, wideo instrukcje; wybrane i opisane najciekawsze przypadki.
 1. Nagrane szkolenie jest odpowiedzią na Państwa potrzebę, jeśli obecnie na rynku brakuje interesującego Państwa szkolenia i jednocześnie odnajdują się Państwo w jednej z poniższych sytuacji:

  • otrzymali Państwo nowy zakres obowiązków służbowych;
  • pojawiła się trudna sprawa do załatwienia;
  • wydaje się Państwu, że postępujecie zgodnie z przepisami i procedurami wykonując obowiązki służbowe, ale chcielibyście się upewnić, że wszystko dobrze robicie;
  • wzięliście niedawno udział w szkoleniu, które dało Wam dużą porcję wiedzy, ale już przyszedł czas na pogłębienie tej wiedzy
  • „chodzą” za Państwem nurtujące Was pytania związane zawodowymi obowiązkami
  • pytania zawarte w zakładce „Opis szkolenia”, to pytania na które szukają Państwo odpowiedzi.
 2. Zazwyczaj czas nagranego szkolenia trwa około 3 godzin.
 3. Zawsze podjemy datę nagrania, żeby Państwo mieli orientację w jakim stanie prawnym nagrywaliśmy szkolenie. Dokładamy wszelkich starań, żeby wszystkie szkolenia były aktualizowane po każdej zmianie przepisów
 4. Do każdego nagranego szkolenia załączamy materiały w formie elektronicznej
 5. Po wykupieniu dostępu otrzymują Państwo możliwość zalogowania się na platformę, gdzie nagranie jest dostępne przez okres 2 dni od momentu odebrania dostępu.
 6. Państwo decydują o której porze dnia oglądają nagrane szkolenie

Sprawdź również

Zobacz więcej
W nagraniu omówione są wytyczne ministerstwa dotyczące posiedzenia grupy roboczej i Zespołu Interdyscyplinarnego. Podpowiemy jakich narzędzi prawnych użyć wobec sprawcy przemocy domowej oraz jak monitorować sytuację rodziny, w której dochodzi do przemocy. Doradzimy jak poprawnie wypełniać formularze niebieskiej karty.
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Praktyczne warsztaty przeznaczone dla księgowych oraz pracowników Zakładów Gospodarki Komunalnej, Zakładów Wodociągów i Kanalizacji, Miejskich Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji oraz Urzędów Miast i Gmin, którzy zajmują się windykacją opłat za wodę
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Nagranie skierowane jest do osób bazujących na Prawie Wodnym, zajmujących się pozwoleniami wodnoprawnymi, wydziałów ochrony środowiska, rolnictwa, osób zajmujących się naruszeniem stanu wody na gruncie, sporami sąsiedzkimi
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Omówienie sposobu wypełnienia sprawozdania gminnego – krok po kroku! Jakie będą zmiany w sprawozdaniach? Nowość: sprawozdanie wypisywane do BDO.
schoolKonsultacje
voicemailNagranie