Wiedza ekspercka dostępna cały czas

Platforma pccporada.pl – szybki dostęp do wiedzy przez:

Sprawozdawczość - Jak prawidłowo wypełnić roczne sprawozdanie z odbioru odpadów komunalnych za 2020 rok?

personProwadzący:Marek Ciołkowski

Praktyk, pracownik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie. Od 20 lat zajmuje się gospodarką odpadami, w tym odpadami komunalnymi. Znający sprawy dotyczące nowego systemu gospodarowania – analiza sprawozdań, osiąganie wymaganych poziomów oraz inne praktyczne kwestie.

format_list_bulletedWybrane zagadnienia szkolenia

 • Jaka będzie forma nowego sprawozdania?
 • Ewidencja i sprawozdawczość on-line za pośrednictwem BDO
 • Zmiana w ewidencji odpadów: zniesienie KPO zbiorczych, godzina przekazania/przyjęcia odpadu. Nowy dokument - karta przekazania odpadów komunalnych (KPOK)
 • Kto jest zobowiązany do wystawiania kart przekazania odpadów w systemie BDO - gmina czy podmiot odbierający odpady?
 • Kto podlega wpisowi do nowego rejestru Rejestr BDO (wpisy „z urzędu” i na wniosek)?
 • Czy punkty skupu również będą składać sprawozdanie w bazie BDO?
 • Jak wprowadzać karty do nowego systemu?

Wybierz produkty, które chcesz zakupić:

* - 399,00 zł + 23% vat - interpretacja podatkowa - 0114-KDIP1-1.4012.315.2018.1.IZ


Data nagrania: 20 stycznia 2021 r.


Szczegółowy program:

Omówienie sposobu wypełnienia sprawozdania gminnego – krok po kroku

 • Jak krok po kroku wypełnić druki sprawozdań?
 • Jakie informacje należy pozyskiwać od przedsiębiorców oraz skąd?
 • Uściślenie przepisów, zakwalifikowanie poszczególnych kodów odpadów do danych rubryk, co w której rubryce?
 • Jakich błędów nie popełniać przy wypełnianiu sprawozdania?
 • Jakie są i będą wymagane poziomy w 2019 i 2020 r.?
 • BDO – baza danych o odpadach.
 • Czy odbierający odpady, PSZOk i punkty skupu również będą składać sprawozdanie w bazie BDO? Jak to będzie funkcjonowało?
 • Czy gmina robiąc sprawozdanie roczne będzie go teraz robiła przez system/bazę BDO?
 • Czy przez jakiś inny program? Na czym to będzie polegało?

Ewidencja odpadów (2019 r. i 2020 r.) - zmiany w ewidencji odpadów: zniesienie KPO zbiorczych, godzina przekazania/przyjęcia odpadu

 • Jakie są sposoby przetwarzania i zagospodarowania odpadów?

Jakie są zadania gmin w zakresie osiągania wymaganych poziomów za rok 2019 i 2020?

 • Wymagane poziomy w 2019 r.
 • Wymagane poziomy w 2020 r.

BDO – baza danych o odpadach.

 • Baza Danych o Odpadach (BDO) – w jaki sposób korzystać z bazy, dostęp do bazy dla gminy.
 • Rejestr BDO (wpisy „z urzędu” i na wniosek)
 • Ewidencja i sprawozdawczość on-line za pośrednictwem BDO – kogo obowiązuje?
 • Sankcje za brak wpisu do BDO lub prowadzenie działalności niezgodnie z posiadanym wpisem do rejestru.

Wyliczanie poszczególnych poziomów.

 • Obliczanie przez gminy wymaganych poziomów, skąd brać dane?
 • Jak obliczyć kary za nieuzyskanie poziomów recyklingu?
 • Czy można uwzględniać odpady powstałe z odpadów zmieszanych w instalacjach regionalnych?

Jakie będą zmiany w sprawozdaniach, nowe sprawozdanie? Jakie zmiany wprowadzi Ministerstwo?

 • Jak robić korekty? Czy będzie można robić korekty? Jak do korekt będzie podchodził Urząd Marszałkowski i WIOŚ?
 • BDO w PSZOK-u, który gmina prowadzi albo przy udziale spółki.
 • Nowy program- czy będą inne obliczenia? Jakich błędów nie popełniać i na co zwracać uwagę, aby później Urząd Marszałkowski nie odsyłał do korekty?
 • Dział VII sprawozdania – informacje o masie pozostałości sortowania i przetwarzania… - jak to wyliczyć z tego co sprawozdaje RIPOK (instalacja komunalna)?
 • Parametry, AT-4 , wielkość frakcji – szczegółowe omówienie działu 7.
 • Urzędnik nie wie jak wygląda praca przy instalacji z praktycznego punktu widzenia, więc uzupełnienie działu nr 7 jest wyzwaniem – jak to zrobić prawidłowo?
 • Kto ma dokonać wpisu, jeśli chodzi o urząd gminy? Co, jeśli gmina ma już dwa numery, a jest jednocześnie prowadzącym PSZOK, więc czy gmina nie powinna mieć jeszcze kolejnego numeru w związku z tym?
 • Jak sprawnie uzyskać informacje z instalacji? Kod 19 12 12, jak pozyskać informacje, czy i jak zostały zagospodarowane?
 • Jak rozbić niektóre kody odpadów? Z jednych odpadów w sortowniach powstaje kilka rodzajów odpadów. Jak gmina ma to odnaleźć i wiedzieć, jak to jest rozbite, skoro w sprawozdaniu przedsiębiorca daje to w całości. Skąd wziąć dane, gdzie to poszło, co z tego zostało zrobione, aby móc uzyskać wymagany poziom np. odzysku?
 • Czy pojawiły się jakieś zmiany w przepisach w stosunku do zeszłego roku, jeżeli chodzi o kwalifikowanie różnych odpadów, czy są jakieś zmiany odnośnie tego, co zaliczamy a czego nie do recyklingu?
 • Czy spalanie zaliczyć jako recykling, czy to nie jest recykling?
 • Czy paliwa alternatywne są lub będą uznawane do recyklingu?
 • Zmiana ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska i związane z nią możliwości kontrolne tego organu.
 • Przeprowadzanie kontroli u mieszkańców, podmiotów oddających odpady na podstawie umowy i firm zajmujących się odbiorem odpadów (narzędzia prawne).
 • Gdzie umieścić w sprawozdaniu popiół, pod jakim kodem, skoro jest zdawany przez mieszkańców?
 • Co zrobić z odpadami elektrycznymi (lodówki, pralki) – elektrośmieci? Pod jakim kodem je umieścić? Czy w ogóle wykazywać je w sprawozdaniu – jeśli tak to gdzie i jak?
 • Czy odpady wielkogabarytowe można zaliczyć do odpadów zmieszanych? Czy można wpisać je pod 20 – niesegregowane, mieszane, odpad komunalny, czy tak można je zaliczyć i wpisać?

Jak poprawnie sporządzić sprawozdanie gminne?

 • Wzory, wskaźniki, współczynniki – skąd je brać i jak wyliczać?
 • Jakie druki trzeba oddawać do urzędu marszałkowskiego?
 • Jakie instalacje powinny być umieszczane w sprawozdaniu?
 • Odpady ulegające biodegradacji – balast 191212 - czy powinien być uwzględniony w sprawozdaniach?
 • Jak sporządzić kompletne i poprawne sprawozdanie roczne do Marszałka, gdzie szukać informacji – przykłady wypełniania i omówienie najczęściej występujących błędów – dyskusja, ćwiczenia
 • Jak uzyskać spójne dane?
 • Jaką odpowiedzialność ponoszą gminy za niewłaściwie sporządzone sprawozdanie i nieuzyskanie wymaganych poziomów?

Zasady transportu odpadów tj. oznakowanie pojazdów i dokumenty dla kierowców „śmieciarek”.

 • Transport odpadów – wymagane uprawnienia.
 • Wymagania magazynowania odpadów w związku ze zmianą ustawy o odpadach.

Weryfikowanie informacji przekazywanych przez podmioty odbierające i zbierające odpady.

 • Sprawozdania podmiotów odbierających i zbierających odpady – omówienie
 • Jak uzyskać rzetelne dane od podmiotów odbierających i zbierających odpady?
 • Kontrole gmin podmiotów uczestniczących w gospodarowaniu odpadami.
 • Nieosiąganie wymaganych poziomów przez odbierających spoza systemu.
 • Nieskładanie sprawozdań przez zbierających odpady komunalne – co zrobić?
 • Sporządzenie sprawozdania gminnego – omówienie ogólnych zasad.
 • Wzory, wskaźniki, współczynniki – skąd je brać i jak wyliczać?
 • Odpowiedzialność gminy za sprawozdanie.

Szczegółowy sposób wyliczania poszczególnych poziomów: 4 frakcji, budowlanych i rozbiórkowych oraz ograniczania składowania odpadów bio.

 • Sposób wyliczenia kary za nieosiągnięcie wymaganego poziomu.

Jakie wymagania prawne są dla transportującego odpady?

 • Jakie są wymagania ogólne przy magazynowaniu odpadów?
 • Weryfikowanie informacji przekazywanych przez podmioty odbierające i zbierające odpady.

Jakie powinny być wymagania w stosunku do przedsiębiorców, którzy nie osiągają właściwych poziomów?

 • Jak obliczyć karę jeśli firma nie osiągnęła poziomu?
 • Sprawozdanie dla skupów złomu i surowców wtórnych krok po kroku.
 • Jakie odpady zbierane w punktach skupu podlegają nowej sprawozdawczości?
 • Zezwolenie na zbieranie na PSZOK-u gminnym prowadzonym przez podmiot zewnętrzny
 • Jakie są obowiązki prowadzącego PSZOK i RIPOK?
 • Ewidencja w PSZOK, RIPOK i punktach skupu.
 • Jakie dane powinien zbierać PSZOK, a jakie punkt skupu?
 • Jakie odpady muszą trafiać do RIPOK, a jakie można kierować do innych odbiorców?
 • Czy podwykonawca odbierający odpady komunalne powinien prowadzić ewidencję i sprawozdawczość?
 • Jakie są sankcje karne w zakresie ewidencji i sprawozdawczości odpadów komunalnych?
 • Jak sprawdzać rzetelność danych wynikających ze sprawozdań firm o ilości odpadów?
 • Czy podmiot, który nie odbierał odpadów musi składać sprawozdanie?
 • Czy podmiot odbierający odpady z terenu gminy i z nieruchomości niezamieszkałych składa wszystko na jednym sprawozdaniu czy należy wydzielić na oddzielnym te odpady z systemu? Dwa sprawozdania od firm: nieobjęte działalności, które będą składać sprawozdania w bazie BDO oraz sprawozdania firm od mieszkańców – czy te sprawozdania należy wrzucić w jedno sprawozdanie? Jak to połączyć?
 • Co w przypadku, jeżeli gmina sama prowadzi PSZOK – czy jest zobowiązana sama sobie składać sprawozdania? Jak powinna to robić – czy tylko na podstawie kart przekazania?
 • Jak uzyskiwać dane od RIPOK? Jakie mają poziomy odzysku? Czy są zobowiązani udostępniać dane gminie, czy nie?
 • Jaką kontrolę gmina sprawuje nad firmami odbierającymi odpady, kiedy i jak ma kontrolować czy w sprawozdaniu zawarto prawdziwe informacje?
 • Jak gmina może kontrolować firmy odbierające odpady? Jakie dane są konieczne do napisania poprawnego sprawozdania? Jak weryfikować składane przez firmy sprawozdania?
 • Czy gmina ma się opierać tylko na danych przekazanych przez podmioty odbierające odpady?
 • Czy w sprawozdaniu można uwzględnić inne odpady niż te, wynikające tylko i wyłącznie ze sprawozdań od przedsiębiorców, żeby osiągnąć wymagane poziomy odzysku?
 • Czy gmina może żądać całościowego, rocznego wyliczenia poziomów ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji, recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami od podmiotu odbierającego odpady, czy musi dokonać wyliczenia samodzielnie?
 • Czy można naliczyć karę dla przedsiębiorcy za nieosiągnięcie wymaganych poziomów?
 • Jak sprawdzić firmę, która odbiera odpady czy poprawnie wprowadziła dane do sprawozdania?
 • Jak uzyskać rzetelne dane od firm odbierających odpady, jeśli podmiot nie wykazuje odpadów o kodzie 191212 (odpady pozostałe po sortowaniu), tłumacząc że nie ma takiego obowiązku
 • Jak klasyfikować nierzetelność firm odbierających odpady, stosując według tej klasyfikacji odpowiednie kary? Jak uznawać ową nierzetelność: czy nierzetelną informacja jest wpisanie niepoprawnego numeru z rejestru? Jaka jest waga tej nierzetelności? Na jakiej podstawie ta klasyfikacja?
 • Skąd pozyskać informacje na temat metod przetwarzania odpadów w poszczególnych instalacjach?
 • Na czym polega możliwość wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców odbierających odpady, jeżeli nie świadczy usług na terenie gminy przez pewien czas? (wyjaśnienia na konkretnych przykładach – kiedy istnieje taka możliwość)

 1. Kiedy porady i konsultacje są odpowiedzią na Państwa potrzeby:

  • wzięli Państwo udział w szkoleniu i po kilku dniach jeszcze mają Państwo pytania, na które chcielibyście uzyskać odpowiedź
  • otrzymali Państwo nowy zakres obowiązków służbowych i potrzebujecie „telefonu do przyjaciela”, który pomoże w każdej chwili i wprowadzi w nowe obowiązki
  • mają Państwo doświadczenie w zakresie wykonywanych obowiązków służbowych, ale raz na jakiś czas trafiają się wyjątkowe problematyczne zadania do wykonania, czasem nieoczywiste i potrzebują Państwo poradzić się innego eksperta, czy postępują Państwo właściwie
 2. Jest to usługa działająca podobnie jak nieograniczony abonament medyczny lub na siłownię. W ramach miesięcznego abonamentu otrzymują Państwo nieograniczoną możliwość zadawania pytań naszym ekspertom.
 3. W ramach wykupionego abonamentu otrzymują Państwo również dostęp do platformy, na której znajdą Państwo: wzory dokumentów przydatne w codziennej pracy; zebrane w jednym miejscu wyroki sądów, którymi klienci mogą się wesprzeć w trakcie rozpatrywania swoich postępowań; forum wymiany doświadczeń moderowane przez naszego eksperta; ciekawe porady wideo, wideo instrukcje; wybrane i opisane najciekawsze przypadki.
 1. Nagrane szkolenie jest odpowiedzią na Państwa potrzebę, jeśli obecnie na rynku brakuje interesującego Państwa szkolenia i jednocześnie odnajdują się Państwo w jednej z poniższych sytuacji:

  • otrzymali Państwo nowy zakres obowiązków służbowych;
  • pojawiła się trudna sprawa do załatwienia;
  • wydaje się Państwu, że postępujecie zgodnie z przepisami i procedurami wykonując obowiązki służbowe, ale chcielibyście się upewnić, że wszystko dobrze robicie;
  • wzięliście niedawno udział w szkoleniu, które dało Wam dużą porcję wiedzy, ale już przyszedł czas na pogłębienie tej wiedzy
  • „chodzą” za Państwem nurtujące Was pytania związane zawodowymi obowiązkami
  • pytania zawarte w zakładce „Opis szkolenia”, to pytania na które szukają Państwo odpowiedzi.
 2. Zazwyczaj czas nagranego szkolenia trwa około 3 godzin.
 3. Zawsze podjemy datę nagrania, żeby Państwo mieli orientację w jakim stanie prawnym nagrywaliśmy szkolenie. Dokładamy wszelkich starań, żeby wszystkie szkolenia były aktualizowane po każdej zmianie przepisów
 4. Do każdego nagranego szkolenia załączamy materiały w formie elektronicznej
 5. Po wykupieniu dostępu otrzymują Państwo możliwość zalogowania się na platformę, gdzie nagranie jest dostępne przez okres 2 dni od momentu odebrania dostępu.
 6. Państwo decydują o której porze dnia oglądają nagrane szkolenie

Sprawdź również

Zobacz więcej
W nagraniu omówione są wytyczne ministerstwa dotyczące posiedzenia grupy roboczej i Zespołu Interdyscyplinarnego. Podpowiemy jakich narzędzi prawnych użyć wobec sprawcy przemocy domowej oraz jak monitorować sytuację rodziny, w której dochodzi do przemocy. Doradzimy jak poprawnie wypełniać formularze niebieskiej karty.
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Praktyczne warsztaty przeznaczone dla księgowych oraz pracowników Zakładów Gospodarki Komunalnej, Zakładów Wodociągów i Kanalizacji, Miejskich Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji oraz Urzędów Miast i Gmin, którzy zajmują się windykacją opłat za wodę
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Nagranie skierowane jest do osób bazujących na Prawie Wodnym, zajmujących się pozwoleniami wodnoprawnymi, wydziałów ochrony środowiska, rolnictwa, osób zajmujących się naruszeniem stanu wody na gruncie, sporami sąsiedzkimi
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Omówienie sposobu wypełnienia sprawozdania gminnego – krok po kroku! Jakie będą zmiany w sprawozdaniach? Nowość: sprawozdanie wypisywane do BDO.
schoolKonsultacje
voicemailNagranie