Wiedza ekspercka dostępna cały czas

Platforma pccporada.pl – szybki dostęp do wiedzy przez:

Należności budżetowe OPS

personProwadzący:Małgorzata Jażwińska

Od 2004 roku zajmuje stanowisko Głównego Księgowego oraz zarządza i nadzoruje pracę działu finansowo-księgowego w MOPS w Dębicy. Odpowiada za wydatki budżetowe w rocznej wysokości ok 60 mln. zł. Prowadzi ewidencję księgową dla pięciu ośrodków wsparcia dla seniorów i dzieci znajdujących się w strukturach OPS.

format_list_bulletedWybrane zagadnienia szkolenia

 • Jak wygląda procedura umorzenia należności budżetowych krok po kroku?
 • Jak dochodzić zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej?
 • Czy jednostka może umarzać swoje należności (dochody własne gminy)? Jeśli tak, to do jakiej wysokości? Czy to nie ma znaczenia jaką wysokość kierownik może umorzyć?
 • Co robić w sytuacji gdy następuje zgon osoby, która jest zobowiązana do odpłatności?
 • Czy faktycznie obowiązuje zwolnienie z podatku VAT z tytułu świadczonych usług pomocy społecznej?
 • Co zrobić w sytuacji gdy płatność jest rozłożona na raty, ale w ciągu dwóch lat nikt nie spłacił ani jednej raty? Czy należy czekać aż urząd zrobi jakiś ruch, czy kierować pismo ponaglające, czy może nic nie robić?
 • Potrącenie nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe z bieżących świadczeń – jak zaksięgować?

Wybierz produkty, które chcesz zakupić:

* - 399,00 zł + 23% vat - interpretacja podatkowa - 0114-KDIP1-1.4012.315.2018.1.IZ

Wzory pism:

 1. Przykładowa instrukcja dla OPS określająca postępowanie w sprawach o nienależnie pobrane świadczenie i inne należności budżetowe – działania pracowników merytorycznych i księgowości oraz umocowanie operacji końcowych na podstawie decyzji kierownika jednostki.
 2. Wzory księgowań odpisów aktualizujących należności budżetowe

Szczegółowy program szkolenia:

Kiedy powstają należności budżetowe? omówienie wszystkich należności występujące w OP

 • Jak ująć należności w księgach rachunkowych OPS? (przypis należności) – ewidencja księgowa i dokumentacja księgowa
 • Obieg dokumentów w OPS w zakresie powstawania, monitorowania i egzekucji należności budżetowych.
 • Czy należy naliczać odsetki za opóźnienie? Jeżeli tak od jakich należności i kiedy je naliczyć?
 • Jak dochodzić należności? prawne procedury stosowania egzekucji
 • Jak prawidłowo przeprowadzać postępowanie egzekucyjne w zakresie należności OPS? omówienie podziału ról poszczególnych pracowników uczestniczących w etapach postępowania administracyjnego, egzekucyjnego i księgowego.
 • Prawne możliwości udzielania ulg w spłacie należności - rozkładanie na raty i umarzania.
 • Kiedy należności budżetowe się przedawniają?
 • Jaki dokument dotyczący przedawnienia powinien być podstawą do wyksięgowania z ksiąg rachunkowych przedawnionej należności?
 • Jak ująć na kontach księgowych należności przedawnione a jak umorzone?
 • Jak aktualizować należności budżetowe na potrzeby bilansowe?

Należności budżetowe w sprawozdaniach budżetowych w zakresie dochodów.

Obowiązki podatkowe wierzyciela należności umorzonych i przedawnionych a Pit -8C1. Rodzaje należności budżetowych publicznoprawnych występujących w OPS

Pojęcie i definicja należności budżetowych niepodatkowych o charakterze publicznoprawnym i cywilnoprawnym w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych z podaniem podstaw prawnych - przykłady z praktyk

 • świadczenia rodzinne (wraz z dodatkami),
 • fundusz alimentacyjny,
 • świadczenia wychowawcze,
 • świadczenie „dobry start”
 • świadczenia z pomocy społecznej
 • stypendia szkolne
 • odpłatności za usługi

2. Pojęcie i definicja należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.

3. Decyzja administracyjna (prawomocna czy ostateczna) jako podstawowy dokument ustalający wysokość zobowiązania, termin zapłaty należności budżetowej o charakterze publicznoprawnym niepodatkowym.

4. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie niedochodzenia należności budżetowych.

5. Procedura postępowania w przypadku powstania i egzekwowania należności OPS - świadczeń nienależnie pobranych, odpłatności za usługi pomocy społecznej i funduszu alimentacyjnego.

 • Przykładowa instrukcja dla OPS określająca postępowanie w sprawach o nienależnie pobrane świadczenie i inne należności budżetowe – działania pracowników merytorycznych i księgowości oraz umocowanie operacji końcowych na podstawie decyzji kierownika jednostki.

6. Zakres zastosowania przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

 • Przekazanie zaległych należności do trybu administracyjnego (egzekucja w administracji) oraz konsekwencje związane z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych związane z niewłaściwym dochodzeniem należności. Windykacja należności – krok po kroku – ewidencja:
 • wydanie decyzji, uprawomocnienie decyzji, ostateczność decyzji
 • wezwanie do zapłaty i działania informacyjne
 • upomnienie (doręczenie, wyznaczenie pełnomocnika do doręczeń, kuratora)
 • tytuł wykonawczy i informacja dodatkowa do niego
 • postanowienia komornicze
 • zakończenie postępowania egzekucyjnego
 • koszty egzekucji
 • wyksięgowanie z ksiąg rachunkowych należności przedawnionych, umorzonych

7. Zasady umarzania i potrącania z urzędu oraz na wniosek dłużnika

 • Omówienie niepodatkowych należności o charakterze publicznoprawnym – ulgi i ich zastosowanie w praktyce oraz należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny w odniesieniu do ulg wprowadzonych przez organy stanowiące (Rada Gminy). Udzielenie ulg w spłacie należności budżetowych – zasady i ewidencja:
 • umorzenie należności
 • odroczenie terminu płatności
 • rozłożenie zaległości na raty

8. Zasady niedochodzenia „drobnych” należności o charakterze publicznoprawnym.

9. Zasady wyceny należności na dzień ich powstania i na dzień bilansowy oraz na moment sprawozdawczy

 • Nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej obowiązujące w roku 2020.

10. Należności długo i krótkoterminowe – aspekt bilansowy i terminowy - przypis i odpis należności oraz pojęcie należności nieprzypisanych.

11. Odpisy aktualizujące należności wątpliwe a umorzenie, przedawnienie, nieściągalność należności

 • Ujęcie na kontach księgowych operacji dotyczących odpisu aktualizującego należności, należności umorzone jako pozostałe koszty operacyjne i odpowiednio koszty finansowe.

12. Aktualizacja należności budżetowych oraz procedura ustalania odpisu aktualizującego należności budżetowe – wzór zarządzenia w tym zakresie

13. Wzory księgowań odpisów aktualizujących należności budżetowe

 • Typowe nieprawidłowości z tym związane.

14. Zasady prezentacji należności budżetowych w sprawozdaniach typu ”RB”

 • Omówienie w zakresie wykonania budżetów, planów finansowych oraz w zakresie operacji finansowych – odmienność zasad wykazywania należności budżetowych w sprawozdaniu RB-27, RB-27S, RB-27ZZ, od zasad dotyczących sprawozdania RB-N w zakresie należności głównej, odsetek i odpisów aktualizujących należności.

15. Ujednolicenie zasad księgowań należności budżetowych jako przychodów działalności podstawowej, działalności pozostałej, działalności finansowej oraz jako przychodów przyszłych okresów– Wzory księgowań należności głównej, należnych odsetek, innych należności ubocznych, umorzenia w całości albo w części, odroczenia lub rozłożenia na raty, zaniechania poboru, przeniesienia i przejęcia własności, przedawnienia, postępowania spornego i egzekucyjnego, itp.

16. Inwentaryzacja należności – terminy, zasady

 • potwierdzanie sald
 • weryfikacja

18. Najczęstsze problemy klasyfikacji budżetowej dochodów

W programie ponadto:

 • Jak wygląda procedura umorzenia należności budżetowych krok po kroku?
 • Jak ewidencjonować w księgach rachunkowych odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze?
 • Kiedy powstaje nienależnie pobrane świadczenia? – decyzja
 • Jak dochodzić zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej?
 • Jak ewidencjonować w księgach rachunkowych wpłaty należności budżetowych?
 • Kiedy można umorzyć nienależnie pobrane świadczenie?
 • Jaki dokument będzie podstawą do wyksięgowania z ksiąg rachunkowych należności umorzonych a jaki należności przedawnionych?
 • Jakie czynności OPS podejmuje gdy osoba zobowiązana do ponoszenia odpłatności nie płaci a na koncie zobowiązanego powstaje dług?
 • Czy jednostka może umarzać swoje należności (dochody własne gminy)? Jeśli tak, to do jakiej wysokości? Czy to nie ma znaczenia jaką wysokość kierownik może umorzyć?
 • Czy jeżeli jest uchwała burmistrza w sprawie umarzania należności i nie ma podanej wartości kwoty to czy to znaczy, że kierownik ma upoważnienie do każdej kwoty umorzenia? Czy trzeba trzymać się ustawy o finansach publicznych?
 • Co robić w sytuacji gdy następuje zgon osoby, która jest zobowiązana do odpłatności?
 • Co w przypadku jeśli powstała niedopłata o niskiej wartości a osoba nie kontaktując się, w kolejnych miesiącach wpłaca pieniądze niezgodnie z decyzją?
 • Jak traktować w księgach rachunkowych należności powstałe z lat ubiegłych za pobyt w DPS? Czy powinno się ich dochodzić? Jeżeli tak to w jaki sposób?
 • Jak wyznaczyć odpłatność osobie bezdomnej za udzielone schronienie?
 • Na podstawie jakiego dokumentu przypisywać należności w księgach rachunkowych – czy wystarczy decyzja administracyjna? Czy mają to być faktury własne? Czy może polecenia księgowania?
 • Czy faktycznie obowiązuje zwolnienie z podatku VAT z tytułu świadczonych usług pomocy społecznej?
 • Fundusz alimentacyjny – jak skutecznie egzekwować ? Czy można go umarzać?
 • Jak są naliczane odsetki od umów ratalnych kiedy nikt ich nie spłaca?
 • Co robić gdy ktoś wpłaca więcej niż potrzeba? Co zrobić jeśli taka osoba umrze i nie będzie możliwości zwrotu?
 • Co zrobić w sytuacji gdy płatność jest rozłożona na raty, ale w ciągu dwóch lat nikt nie spłacił ani jednej raty? Czy należy czekać aż urząd zrobi jakiś ruch czy kierować pismo ponaglające czy może nic nie robić?
 • Jakimi dokumentami można wzywać do zapłaty, ponaglać zobowiązanego?
 • Potrącenie nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe z bieżących świadczeń – jak należy je zaksięgować?
 • Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i 500 + - jak ich dochodzić i jak prowadzić ich egzekucję?
 • Jaki jest okres przedawnienia należności budżetowych i w jaki sposób anulować – wyksięgować stare należności z ksiąg rachunkowych?
 • Zaległości w regulowaniu odpłatności za usługi opiekuńcze, pobyt w DPS i inne usługi świadczone przez OPS - w jakiej formie prawnej dochodzić ich przed organem egzekucyjnym tzn. czy wystarczy decyzja przyznająca usługi?
 • Kto ponosi odpłatność za pobyt osoby bezdomnej w schroniskach gmina czy osoba skierowana? Czy wpłata od osoby skierowanej to dochody czy zwroty wydatków?
 • Odpłatność rodziny za pobyt DPS – przykład: ktoś z rodziny jest umieszczony w DPS-ie i ponosi odpłatność, gmina też na podstawie noty otrzymanej od DPS-u przelewa pewną kwotę i jeszcze wpłaca rodzina. Co zrobić z tą kwotą, którą wpłaca rodzina? Czy przeznaczyć na zmniejszenie wydatków na koniec roku bieżącego czy na dochody gminy czy może ma to być uiszczane do DPS-u?
 • Kto powinien ponosić koszty upomnień?
 • Windykacja – czy to działanie księgowości czy pracowników merytorycznych?
 • Jak często robić odpis aktualizujący należności?

 1. Kiedy porady i konsultacje są odpowiedzią na Państwa potrzeby:

  • wzięli Państwo udział w szkoleniu i po kilku dniach jeszcze mają Państwo pytania, na które chcielibyście uzyskać odpowiedź
  • otrzymali Państwo nowy zakres obowiązków służbowych i potrzebujecie „telefonu do przyjaciela”, który pomoże w każdej chwili i wprowadzi w nowe obowiązki
  • mają Państwo doświadczenie w zakresie wykonywanych obowiązków służbowych, ale raz na jakiś czas trafiają się wyjątkowe problematyczne zadania do wykonania, czasem nieoczywiste i potrzebują Państwo poradzić się innego eksperta, czy postępują Państwo właściwie
 2. Jest to usługa działająca podobnie jak nieograniczony abonament medyczny lub na siłownię. W ramach miesięcznego abonamentu otrzymują Państwo nieograniczoną możliwość zadawania pytań naszym ekspertom.
 3. W ramach wykupionego abonamentu otrzymują Państwo również dostęp do platformy, na której znajdą Państwo: wzory dokumentów przydatne w codziennej pracy; zebrane w jednym miejscu wyroki sądów, którymi klienci mogą się wesprzeć w trakcie rozpatrywania swoich postępowań; forum wymiany doświadczeń moderowane przez naszego eksperta; ciekawe porady wideo, wideo instrukcje; wybrane i opisane najciekawsze przypadki.
 1. Nagrane szkolenie jest odpowiedzią na Państwa potrzebę, jeśli obecnie na rynku brakuje interesującego Państwa szkolenia i jednocześnie odnajdują się Państwo w jednej z poniższych sytuacji:

  • otrzymali Państwo nowy zakres obowiązków służbowych;
  • pojawiła się trudna sprawa do załatwienia;
  • wydaje się Państwu, że postępujecie zgodnie z przepisami i procedurami wykonując obowiązki służbowe, ale chcielibyście się upewnić, że wszystko dobrze robicie;
  • wzięliście niedawno udział w szkoleniu, które dało Wam dużą porcję wiedzy, ale już przyszedł czas na pogłębienie tej wiedzy
  • „chodzą” za Państwem nurtujące Was pytania związane zawodowymi obowiązkami
  • pytania zawarte w zakładce „Opis szkolenia”, to pytania na które szukają Państwo odpowiedzi.
 2. Zazwyczaj czas nagranego szkolenia trwa około 3 godzin.
 3. Zawsze podjemy datę nagrania, żeby Państwo mieli orientację w jakim stanie prawnym nagrywaliśmy szkolenie. Dokładamy wszelkich starań, żeby wszystkie szkolenia były aktualizowane po każdej zmianie przepisów
 4. Do każdego nagranego szkolenia załączamy materiały w formie elektronicznej
 5. Po wykupieniu dostępu otrzymują Państwo możliwość zalogowania się na platformę, gdzie nagranie jest dostępne przez okres 2 dni od momentu odebrania dostępu.
 6. Państwo decydują o której porze dnia oglądają nagrane szkolenie

Sprawdź również

Zobacz więcej
W nagraniu omówione są wytyczne ministerstwa dotyczące posiedzenia grupy roboczej i Zespołu Interdyscyplinarnego. Podpowiemy jakich narzędzi prawnych użyć wobec sprawcy przemocy domowej oraz jak monitorować sytuację rodziny, w której dochodzi do przemocy. Doradzimy jak poprawnie wypełniać formularze niebieskiej karty.
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Praktyczne warsztaty przeznaczone dla księgowych oraz pracowników Zakładów Gospodarki Komunalnej, Zakładów Wodociągów i Kanalizacji, Miejskich Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji oraz Urzędów Miast i Gmin, którzy zajmują się windykacją opłat za wodę
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Nagranie skierowane jest do osób bazujących na Prawie Wodnym, zajmujących się pozwoleniami wodnoprawnymi, wydziałów ochrony środowiska, rolnictwa, osób zajmujących się naruszeniem stanu wody na gruncie, sporami sąsiedzkimi
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Omówienie sposobu wypełnienia sprawozdania gminnego – krok po kroku! Jakie będą zmiany w sprawozdaniach? Nowość: sprawozdanie wypisywane do BDO.
schoolKonsultacje
voicemailNagranie