Wiedza ekspercka dostępna cały czas

Platforma pccporada.pl – szybki dostęp do wiedzy przez:

Stypendia i zasiłki szkolne

personProwadzący:Łukasz Kosmala

Praktyk, urzędnik samorządowy z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, inspektor w Referacie Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Starachowicach. Kwestiami stypendiów i zasiłków szkolnych zajmuje się od 2005 r.; Absolwent Politechniki Rzeszowskiej.

format_list_bulletedWybrane zagadnienia szkolenia

 • Jak interpretować zapis „zdarzenia losowe”? Czy zasiłek szkolny można przyznać 5 letniemu dziecku? (np. w sytuacji gdy rodzic choruje przewlekle)
 • Czy aby wypłacić stypendium w formie świadczenia pieniężnego należy to uregulować zarządzeniem kierownika?
 • Co zrobić gdy wniosek jest niekompletny? Czy każdy wniosek o stypendium socjalne należy przyjąć?
 • Wnioski o stypendia a rolnicy – wyliczanie dochodów z hektarów przeliczeniowych. Jakich dokumentów potrzebujemy?
 • Niejasności w uznaniu faktury do stypendium. Jak policzyć wydatki danej osoby? Jakie prawne wymagania muszą spełniać przedłożone przez klienta faktury?
 • Czy zdarzeniem losowym może być wystąpienie koronawirusa i związane z tym obniżenie dochodów?
 • Jeżeli uczeń kończy 18 lat a wniosek wcześniej składał rodzic to czy może złożyć pełnomocnictwo w którym upoważnia i wyraża zgodę na załatwianie spraw w tym zakresie przez rodzica?

Wybierz produkty, które chcesz zakupić:

* - 399,00 zł + 23% vat - interpretacja podatkowa - 0114-KDIP1-1.4012.315.2018.1.IZ
* - 420,00 zł + 23% vat - interpretacja podatkowa - 0114-KDIP1-1.4012.304.2018.1.KBR
* - 720,00 zł + 23% vat - interpretacja podatkowa - 0114-KDIP1-1.4012.304.2018.1.KBR
* - 1 200,00 zł + 23% vat - interpretacja podatkowa - 0114-KDIP1-1.4012.304.2018.1.KBR

Data nagrania: 19 kwietnia 2021 r.


Wzory pism jakie Państwo otrzymają:

Wzór pisma o wszczęciu postępowania

Wzór wezwania do uzupełnienia wniosku

Wzór decyzji końcowej i częściowej

Wzór decyzji do zawieszenia prawa do stypendium


Szczegółowy program:

Kto może korzystać z pomocy w formie stypendium?

 • Czy pełnoletni uczeń, który w styczniu opuścił dom dziecka, może złożyć wniosek o stypendium pomimo upływu terminu składania wniosku?
 • Co w sytuacji gdy uczeń, po opuszczeniu domu dziecka przebywa w internacie i złożył wniosek do gminy na terenie której się znajduje internat, ale we wniosku wskazał miejsce zamieszkania i zameldowania w miejscowości gdzie znajduje się dom dziecka? Czy należy wezwać do ponownego złożenia wniosku czy można rozpatrzyć wniosek, który został przekazany wraz z dokumentacją z gminy do której został pierwotnie złożony?
 • Jeżeli uczeń kończy naukę w kwietniu (np. maturzyści) to decyzję należy wydać do kwietnia czy do czerwca?
 • Czy w obecnej sytuacji tj koronowirus wymagać faktur, rachunków czy zmienić decyzję na świadczenie pieniężne?
 • Czy uczeń, który otrzymuje z PCPR pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki może otrzymać również stypendium?
 • Czy forma świadczenia pieniężnego bez przedstawiania faktur jest właściwa?
 • W jakich przypadkach stosuje się tryb cofnięcia a w jakich wstrzymania decyzji?
 • Do tej pory rodzice po okazaniu faktur otrzymywali gotówkę. Czy w sytuacji pandemii należy prosić o nr konta bankowego aby przelać kwotę stypendium?
 • Wydatki na bilety miesięczne. Zwracamy cały koszt biletu czy tylko powyżej kwoty, którą osoba dostaje w ramach dodatku na dojazdy w ramach zasiłku rodzinnego?
 • Jeżeli ktoś nie złoży obecnie zgody na zmianę decyzji to można nie przyznać decyzji zmieniającej?
 • Co w przypadku, gdy osoba zaświadcza, ze nie pracuje i nie jest zarejestrowana w urzędzie pracy?
 • Czy i jak wydać decyzję o przyznaniu stypendium i od kiedy w sytuacji osoby, której sytuacja materialna uległa pogorszeniu?
 • Jak policzyć np. miesiąc maj do wypłaty jeżeli dziecko zmarło 15.05? Płacimy za cały miesiąc czy za 15 dni?
 • Do kiedy można składać wniosek po terminie? Czy można przyznać stypendium, gdy wniosek dostarczono w maju?
 • W ustawie mamy termin do połowy września – czy możemy przyjąć wniosek i wydać decyzję komuś, kto przychodzi 30 października? Czy w ogóle przyjmować wniosek, czy możemy go z automatu odrzucić? W świadczeniach nie ma granicznego terminu, więc jak sprawa wygląda w tym przypadku?
 • Na jaki okres wydawać decyzję w sprawie stypendium? Jaki dokładnie artykuł w ustawie odnosi się do terminu wydawania tych decyzji?
 • Od kiedy nie można przyznawać stypendium?
 • Jaki jest termin składania wniosku przez słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych?
 • Czy wniosek powinien być składany przez jednego rodzica, czy dwóch? Czy na wniosku, który zgłaszają opiekunowie małoletniego powinny znaleźć się dwa podpisy? Czy wystarczy tylko jednego rodzica?
 • Czy można zmienić decyzję wydana przez inny urząd?
 • Jakie są systemy pomocy w ramach stypendium socjalnego?
 • W jaki sposób szkoła realizuje zadania w ramach stypendiów socjalnych?
 • Kto powołuje komisję stypendialną, jaki jest jej skład i jakie są jej kompetencje?
 • Decyzje zmieniające z przydziałem dotacji z Urzędu Wojewódzkiego
 • Czy wydajemy decyzję na cały rok? Czy wydajemy decyzję o stypendium na kres od września do grudnia a w następnym roku kalendarzowym zmieniamy decyzję pierwotną?
 • Czy jest możliwy zwrot w formie pieniężnej bez faktury?
 • Czy jest możliwość przyznania stypendium na okres krótszy niż rok, jeśli gmina nie posiada wystarczających środków?
 • W jakich sytuacjach można wstrzymać lub cofnąć stypendia?
 • Jak traktować faktury z sierpnia? Czy brać je pod uwagę przy zwrocie nakładów?
 • Czy można jeden zakup rozliczać w dwóch latach budżetowych, zakupy na raty itp.?
 • Zasady prowadzenia postępowania administracyjnego w zakresie przyznawania stypendium szkolnego obowiązujących od 4 maja 2019 roku (RODO)
 • Sposoby wypłaty stypendium. Czy prawidłowo jest wydać jedną decyzję na cały rok szkolny, czy konieczny jest podział decyzji na lata budżetowe?
 • Postępowanie organu realizującego stypendium szkolne w sytuacji zmiany miejsca zamieszkania uprawnionego. Co zrobić z decyzją i wnioskiem? Czy istnieją jakieś wyjątki od regulaminowego terminu przyznawania stypendiów?
 • Co w przypadku, gdy uczeń otrzymał stypendium socjalne, ale wyprowadził się do innej gminy. Czy należy przerwać wypłacanie świadczeń, mimo, że świadczenie powinno być wypłacane przez cały rok? Czy może należałoby "przerzucić” obowiązek opłat na drugą gminę? Jeśli tak, jakimi dokumentami załatwić taką sprawę? Do kogo je adresować?
 • Jakie informacje organ winien wziąć pod uwagę z urzędu, a jakie ma obowiązek dostarczyć strona?
 • Regulamin przyznawania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym
 • Jak poprawnie przeprowadzić postępowanie w sprawie zmiany decyzji w k.p.a.
 • Czy zawsze możemy zmienić ostateczną decyzję administracyjną?
 • Kiedy należy wybrać uchylenie, a kiedy zawieszenie?
 • Przypadek: rodzic składa wniosek z prośbą o stypendium dla nieletniego. W czasie procedury okazuje się, że małoletni pochodzi z rozbitej rodziny. Czy przy wniosku należałoby powiadomić o rozpoczętej procedurze np.: ojca, który nie mieszka z małoletnim?
 • Co w przypadku, gdy małoletni w czasie procedury osiągnął pełnoletność? Wszystkie dokumenty wcześniej wypełniała matka, jednak teraz już on może decydować. Czy należałoby przerwać procedurę? Czy może wystarczy jakieś upoważnienie?
 • Ukończenie 24 roku życia w okresie stypendium. Kiedy należałoby przerwać wypłacanie świadczenia? Czy w dniu urodzin? Jeśli tak, to czy należy kwotę podzielić przez dni miesiąca i zliczyć do dnia urodzin? Jeżeli nie, to czy wraz z nastaniem miesiąca urodzin? Czy przed, czy po?
 • Czy stypendium może zostać przyznane na pokrycie kosztów zajęć dodatkowych? Jeżeli tak, to jaka część można pokryć? Czy finansować całościowo, czy częściowo?
 • Co w przypadku, gdy określone dziecko otrzymuje stypendium, sytuacja rodziny nagle się poprawia i stypendium zostaje odwołane. Następnie, w ciągu 2-3 miesięcy sytuacja rodziców znowu się pogarsza. Co zrobić w takiej sytuacji? Czy możemy jakoś anulować odwołanie?
 • Jak podchodzić do zagadnienia zmiany składu rodziny wśród osób, które pobierają stypendia?
 • W jaki sposób skonstruować wezwanie do uzupełnienia braków w oświadczeniu w taki sposób, aby uzyskać przydatne informacje?
 • Co zrobić w przypadku, gdy dowiadujemy się, że rodzice klienta, który otrzymał stypendium rozwodzą się? Procedurę rozpoczął ojciec (na jego konto były wpłacane pieniądze) jednak po rozwodzie rodziców decyzją sądu prawa do opieki zostały przyznane matce
 • Czy obowiązkiem urzędnika jest potwierdzenie przyjęcia faktur?
 • Czy należy wysłać pismo informujące o uzupełnienie wniosku?
 • Przyjęcie wniosków i rozpatrywanie formalne – jakie błędy urzędnicy popełniają najczęściej?
 • Kodeks postępowania administracyjnego – które procedury są najbardziej efektywne w rozpatrywaniu wniosków o stypendia?
 • Nieprawidłowości związane z realizacją stypendiów szkolnych w świetle raportów organów kontrolnych

Co zaliczamy do dochodu?

 • Jakie dochody są brane pod uwagę?
 • Czego nie wlicza się do dochodu?
 • Jak traktować zasiłki okresowe z pomocy społecznej przyznawane na krótki okres?
 • Czy dochód przeliczać ponownie za 2 miesiące, jeśli zasiłek był tylko przyznany na 2 miesiące?
 • Stypendium socjalne a stypendium za wyniki w nauce. Czy do dochodu należałoby policzyć np. stypendium marszałka?
 • Czy 300+ wlicza się do dochodu?
 • Czy 500+ wpływa na szanse uzyskania stypendium? Jeżeli nie, to jaka jest podstawa prawna, w końcu jest to świadczenie, które wypłacane jest regularnie
 • Jak interpretować kwestię odliczania ubezpieczenia KRUS? Jak tłumaczyć decyzję podczas kontroli RIO? Czy składki na ubezpieczenie KRUS odliczamy od dochodu?
 • Jaką dokumentację ma przygotować wnioskodawca prowadzący działalność gospodarczą? Czy wystarczy oświadczenie? Jak obliczać dochód z działalności gospodarczej?
 • Co w sytuacji, gdy ktoś otrzymuje stypendium i otwiera działalność gospodarczą, jednak przez pierwszy miesiąc nic na niej nie zarabia – czy mamy obowiązek zawiesić, bądź uchylić świadczenia?
 • W jaki sposób przeliczamy dochody? Jak obliczyć dochód z hektara przeliczeniowego? Które zasiłki traktujemy jako dochód?
 • Czy trzeba rozliczyć stypendium w deklaracji PIT?
 • Co robić w sytuacji, kiedy kryterium dochodowe zmienia się w trakcie rozpatrywania wniosku?
 • Czyje dochody uwzględnia się przy ustalaniu sytuacji materialnej studenta?
 • Kiedy student może ubiegać się o niewykazywanie dochodów członków rodziny?
 • W jakich przypadkach do składu rodziny nie wlicza się rodzica?
 • Czy można przyznawać stypendium szkolne w formie pieniężnej?
 • W jaki sposób pracownik gminy może sprawdzić wiarygodność przedstawionych dokumentów? W jaki sposób może zweryfikować zadeklarowany dochód?
 • Czy odlicza się tylko na właściciela czy też na innych członków rodziny?
 • Co w przypadku, gdy ktoś podejmuje pracę zarobkową w czasie otrzymywania stypendium? Uchylić, zawiesić?
 • Co zrobić, gdy rodzina zgłasza dochód w roku szkolnym? Wygaszenie bądź odbieranie prawa do świadczenia – omówienie na rzeczywistych przykładach

Jaki jest katalog rzeczy refundowanych?

 • Czy uwzględnia się okulary korekcyjne do kosztów w ramach stypendium?
 • Czy trampki zalicza się do obuwia sportowego?
 • Jak rozliczać faktury za komputer, Internet, pendrive, płyty CD?
 • Jeśli osoba dokonała zakupu przez internet i otrzymała fakturę pro formę na której widnieje tylko symbol czy wnioskodawca może na odwrocie opisać co to za produkt?
 • Czy akceptować faktury na buty w kwocie 450 zł?
 • Czy konsola x box i gry mogą być brane na fakturę?
 • Czy drukarki, krzesła do biurka można wliczać w wydatki?
 • Ile można kupić par butów dla jednego ucznia?
 • Czy kurtki sportowe, komputer i biurko zalicza się[ do katalogu rzeczy refundowanych?
 • Czy jest możliwe, aby pracownicy gminy zajmowali się zakupem rzeczy w pomocy socjalnej?
 • Czy udostępniać wnioskodawcom katalog rzeczy refundowanych?
 • Najczęściej występujące problemy z rozliczeniami faktur. W jaki sposób można odmówić przyjęcia faktury za jakiś wydatek? Na jakie przepisy prawa można się powołać?
 • Czy można uznać w wydatkach do stypendiów np. wycieczkę szkolną? Czy zajęcia w szkole, takie jak łyżwy czy basen, podlegające dodatkowym kosztom mogą zostać uwzględnione?
 • Czy możemy zaliczyć umowę sprzedaży laptopa przez osoby prywatne do kosztów poniesionych?

 1. Kiedy porady i konsultacje są odpowiedzią na Państwa potrzeby:

  • wzięli Państwo udział w szkoleniu i po kilku dniach jeszcze mają Państwo pytania, na które chcielibyście uzyskać odpowiedź
  • otrzymali Państwo nowy zakres obowiązków służbowych i potrzebujecie „telefonu do przyjaciela”, który pomoże w każdej chwili i wprowadzi w nowe obowiązki
  • mają Państwo doświadczenie w zakresie wykonywanych obowiązków służbowych, ale raz na jakiś czas trafiają się wyjątkowe problematyczne zadania do wykonania, czasem nieoczywiste i potrzebują Państwo poradzić się innego eksperta, czy postępują Państwo właściwie
 2. Jest to usługa działająca podobnie jak nieograniczony abonament medyczny lub na siłownię. W ramach miesięcznego abonamentu otrzymują Państwo nieograniczoną możliwość zadawania pytań naszym ekspertom.
 3. W ramach wykupionego abonamentu otrzymują Państwo również dostęp do platformy, na której znajdą Państwo: wzory dokumentów przydatne w codziennej pracy; zebrane w jednym miejscu wyroki sądów, którymi klienci mogą się wesprzeć w trakcie rozpatrywania swoich postępowań; forum wymiany doświadczeń moderowane przez naszego eksperta; ciekawe porady wideo, wideo instrukcje; wybrane i opisane najciekawsze przypadki.
 1. Nagrane szkolenie jest odpowiedzią na Państwa potrzebę, jeśli obecnie na rynku brakuje interesującego Państwa szkolenia i jednocześnie odnajdują się Państwo w jednej z poniższych sytuacji:

  • otrzymali Państwo nowy zakres obowiązków służbowych;
  • pojawiła się trudna sprawa do załatwienia;
  • wydaje się Państwu, że postępujecie zgodnie z przepisami i procedurami wykonując obowiązki służbowe, ale chcielibyście się upewnić, że wszystko dobrze robicie;
  • wzięliście niedawno udział w szkoleniu, które dało Wam dużą porcję wiedzy, ale już przyszedł czas na pogłębienie tej wiedzy
  • „chodzą” za Państwem nurtujące Was pytania związane zawodowymi obowiązkami
  • pytania zawarte w zakładce „Opis szkolenia”, to pytania na które szukają Państwo odpowiedzi.
 2. Zazwyczaj czas nagranego szkolenia trwa około 3 godzin.
 3. Zawsze podjemy datę nagrania, żeby Państwo mieli orientację w jakim stanie prawnym nagrywaliśmy szkolenie. Dokładamy wszelkich starań, żeby wszystkie szkolenia były aktualizowane po każdej zmianie przepisów
 4. Do każdego nagranego szkolenia załączamy materiały w formie elektronicznej
 5. Po wykupieniu dostępu otrzymują Państwo możliwość zalogowania się na platformę, gdzie nagranie jest dostępne przez okres 2 dni od momentu odebrania dostępu.
 6. Państwo decydują o której porze dnia oglądają nagrane szkolenie

Sprawdź również

Zobacz więcej
W nagraniu omówione są wytyczne ministerstwa dotyczące posiedzenia grupy roboczej i Zespołu Interdyscyplinarnego. Podpowiemy jakich narzędzi prawnych użyć wobec sprawcy przemocy domowej oraz jak monitorować sytuację rodziny, w której dochodzi do przemocy. Doradzimy jak poprawnie wypełniać formularze niebieskiej karty.
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Praktyczne warsztaty przeznaczone dla księgowych oraz pracowników Zakładów Gospodarki Komunalnej, Zakładów Wodociągów i Kanalizacji, Miejskich Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji oraz Urzędów Miast i Gmin, którzy zajmują się windykacją opłat za wodę
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Nagranie skierowane jest do osób bazujących na Prawie Wodnym, zajmujących się pozwoleniami wodnoprawnymi, wydziałów ochrony środowiska, rolnictwa, osób zajmujących się naruszeniem stanu wody na gruncie, sporami sąsiedzkimi
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Omówienie sposobu wypełnienia sprawozdania gminnego – krok po kroku! Jakie będą zmiany w sprawozdaniach? Nowość: sprawozdanie wypisywane do BDO.
schoolKonsultacje
voicemailNagranie