Wiedza ekspercka dostępna cały czas

Platforma pccporada.pl – szybki dostęp do wiedzy przez:

Elektroniczna ewidencja zbiorników bezodpływowych

personProwadzący:Łabno Ewa

Wieloletni pracownik administracji samorządowej od ponad 10 lat w zakresie gospodarki odpadami oraz nieczystości ciekłych, kierownik Referatu Gospodarki Odpadami i spraw Wodno-Ściekowych w Urzędzie Miasta.

format_list_bulletedWybrane zagadnienia szkolenia

 • Jak kontrolować umowy między mieszkańcami, a podmiotami odbierającymi nieczystości? Odpowiedzialność finansowa urzędnika za brak kontroli
 • Jak powinno wyglądać postępowanie w przypadku gdy, mieszkańcy nie przedstawiają rachunku za odbiór nieczystości? Jak to egzekwować? W jaki sposób naliczać kary?
 • Elektroniczna ewidencja, wprowadzenie techniczne. Jak ją tworzyć, jak ją aktualizować?
 • Co robić w przypadku nielegalnego podłączenia przyłącza sanitarnego do kanałów deszczowych?
 • Czasem ilość wody zużytej, nie równa się z ilością ścieków, co wtedy robić i skąd wziąć eksperta?
 • Co gmina może zrobić w przypadku nielegalnie odprowadzanych ścieków?
 • Jak postępować z mieszkańcami, którzy nie chcą się podłączyć do sieci kanalizacyjnej?

Wybierz produkty, które chcesz zakupić:

* - 399,00 zł + 23% vat - interpretacja podatkowa - 0114-KDIP1-1.4012.315.2018.1.IZ
* - 420,00 zł + 23% vat - interpretacja podatkowa - 0114-KDIP1-1.4012.304.2018.1.KBR
* - 720,00 zł + 23% vat - interpretacja podatkowa - 0114-KDIP1-1.4012.304.2018.1.KBR
* - 1 200,00 zł + 23% vat - interpretacja podatkowa - 0114-KDIP1-1.4012.304.2018.1.KBR

Data nagrania:30.03.2021


Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 1. decyzja nakazująca art.5 ust. 1 pkt 2
 2. decyzja za nierzetelne sprawozdanie
 3. decyzja zobowiązująca właściciela nieruchomości do uiszczenia opłaty
 4. wezwanie do przedstawienia dokumetnów dot. opróżniania szamb
 5. wzór upoważnienia do kontroli
 6. protokół kontroli - osoba fiz.uchwała w sprawie wymagań przedsiębiorcy
 7. protokół kontroli - przedsiębiorca
 8. wezwanie do uzupełnienia braków i nieścisłości w dokumentacji
 9. wzór umowy na opróżanienie zbiorników bezodpływowych
 10. zawiadomienie o kontroli
 11. zgłoszenie szamba
 12. postanowienie powołania biegłego specjalistę
 13. postanowienie w o dopuszczeniu dowodu w spr.obowiązku uiszczenia opłaty
 14. postanowienie w o dopuszczeniu dowodu w spr.przyłączenia nieruchom.do sieci kanalizacyjnej
 15. warunki techniczno-budowlane dotyczące przydomowej oczyszczalni ścieków
 16. orzeczenie sądu art. 363 POŚ
 17. NIK Wystąpienia pokontrolne
 18. uchwała w sprawie górnych stawek
 19. uchwała w sprawie przejęcia nieczystości ciekłych
 20. uchwała w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie utrzymania czystości


Szczegółowy program szkolenia:

1.Kontrole mieszkańców, umów i firm odbierających nieczystości ciekłe. Jak je przeprowadzać i jak reagować na wynikające z nich nieprawidłowości?

 • Jak powinna wyglądać kontrola umów i dowodów wnoszenia opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych?
 • Co ma zrobić gmina w przypadku braku umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych?
 • Jakie dokumenty powinna posiadać osoba fizyczna? Faktura i umowa wystarczy?
 • Czy umowa ustna też jest umową zawartą z wykonawcą, który odbiera nieczystości ciekłe?
 • Jakie informacje musi zawierać rachunek z odbioru nieczystości?
 • Jak uzyskać listy osób, które mają podpisane umowy z firmami wywożącymi nieczystości, gdy te zasłaniają się ustawą RODO ?
 • Jak współpracować z firmami odbierającymi nieczystości płynne, aby otrzymywać od nich rzetelne dane? Czy gmina ma obowiązek prowadzenia dokumentacji wywozu nieczystości z firmą odbierającą odpady?
 • Jak walczyć z nieuprawnionymi prywatnymi firmami, które przewożą/odbierają odpady od mieszkańców bez umowy z gminą?
 • Jak wyłapywać osoby próbujące uniknąć podpisania umowy o odbiór nieczystości płynnych?
 • Jak powinno wyglądać postępowanie w przypadku gdy, mieszkańcy nie przedstawiają rachunku za odbiór nieczystości? Jak to egzekwować? W jaki sposób naliczać kary?
 • Kto może przeprowadzić kontrole?
 • Jak zorganizować kontrole mieszkańców i na co zwracać uwagę podczas takiej kontroli?
 • Z jaką częstotliwością powinny odbywać się kontrole?
 • Jak powinna wyglądać kontrola „zza biurka”?
 • Jakie są zadania gminy w przypadku kontroli zbiorników bezodpływowych?
 • Jak kontrolować przydomowe oczyszczalnie? W jaki sposób? Na podstanie dokumentacji? Czy została dobrze zamontowana? Jak kontrolować z punktu widzenia gminy?
 • Czy trzeba informować o kontroli, kiedy trzeba, kiedy nie trzeba?
 • Co zrobić, jeśli mieszkaniec nie chce wpuścić urzędnika na posesję? Czy dzwonić na policję?
 • Co jest niezbędne do przeprowadzenia kontroli? Czy wystarczające jest upoważnienie wójta? Ilu pracowników gminy powinno uczestniczyć w kontroli? Czy przedstawiciel służb mundurowych np. policji czy straży miejskiej/gminnej powinien również być obecny?
 • W jaki sposób przeprowadzać kontrole bez straży miejskiej ?
 • Czy przy kontroli musi być właściciel? Z kim można dokonać lustracji? Z pełnomocnikiem,/os. upoważnioną, co jeśli go nie ma? Odstępować od kontroli?
 • Czy wizje lokalną można uznać za kontrole?
 • Jakie kary grożą gminie za niekontrolowanie zbiorników bezodpływowych?
 • Jak weryfikować sprawozdania kwartalne składane przez przedsiębiorców?
 • W jaki sposób nakłonić przedsiębiorców odbierających nieczystości do składania sprawozdań gminie? Czy gmina może żądać od przedsiębiorców imiennego sprawozdania (ile, od kogo odebrali, jaka była częstotliwość)?
 • W jaki sposób egzekwować oddawanie nieczystości z lokalnych przedsiębiorstw np. lokali gastronomicznych - jako ścieków przemysłowych, a nie bytowych, jak to zazwyczaj bywa? Jakie sankcje gmina może nałożyć na takiego przedsiębiorcę?
 • Jak gmina powinna kontrolować podmioty gospodarcze w zakresie zagospodarowania nieczystości ciekłych i stałych?
 • W jaki sposób rozwiązać problemy z nieruchomościami niezamieszkałymi? Co zrobić, jeśli właściciele twierdzą, że nie mieszkają, więc nie płacą?
 • Jak z ramienia urzędu, kontrolować przewoźników odbierających nieczystości ciekłe ?

2. Elektroniczna ewidencja. Jak ją tworzyć, jakie programy mogą okazać się pomocne?

 • Jak powinna wyglądać ewidencja nieczystości ciekłych, krok po kroku?
 • Czy ewidencjonować przydomowe zbiorniki, gdzie to robić i jak?
 • Jakie dane powinny się znaleźć w ewidencji?
 • Jak ewidencjonować nieczystości z budynków wielorodzinnych?
 • Elektroniczna ewidencja, wprowadzenie techniczne. Jak ją tworzyć, jak ją aktualizować?
 • Jakie programy mogłyby być ułatwieniem dla pracowników przy wprowadzaniu danych do elektronicznej ewidencji?
 • Czy dane dotyczące nieczystości ciekłych można wprowadzać do tej samej bazy, co gospodarkę odpadami?
 • Jak wprowadzić elektroniczną ewidencję zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków? Jak, krok po kroku, utworzyć ewidencję zbiorników i przydomowych oczyszczalni ścieków?
 • W jaki sposób egzekwować od mieszkańców przystąpienie do ewidencji?
 • Czy możemy nakazać mieszkańcom przystąpienie do ewidencji? Czy istnieje taki obowiązek?
 • Mieszkańcy posiadają przydomowe oczyszczalnie, a tego nie zgłosili, jak ich do tego zmotywować?
 • Jak zmobilizować mieszkańców do składania deklaracji, o posiadaniu zbiorników bezodpływowych ? Czy są jakieś konsekwencje podania nieprawdy w deklaracji, jakie?
 • Jaka powinna być częstotliwość wywozu osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków? Czy gmina może taką częstotliwość narzucić posiadaczom przydomowych oczyszczalni ścieków?
 • Czy istnieje przepis, dzięki któremu gmina może ukarać mieszkańca za niezgłoszenie zbiornika do ewidencji?
 • W jaki sposób mobilizować gminę/ współpracowników do działania w temacie ewidencji nieczystości ciekłych?
 • Czy są jakieś sankcje za brak ewidencji?

3. Nielegalne odprowadzanie ścieków, nieszczelne zbiorniki, niechęć mieszkańców do podłączania się do sieci kanalizacyjnych- Jak sobie z tym radzić, gdzie szukać wsparcia?

 • Co gmina może zrobić w przypadku nielegalnie odprowadzanych ścieków?
 • Jak karać osoby, które nielegalnie odprowadzają ścieki?
 • Jakie sankcje karne należy nałożyć w przypadku, gdy nieczystości trafiają do gruntu?
 • W jaki sposób zniwelować ilość nielegalnych zbiorników bezodpływowych?
 • Jak skutecznie wpłynąć na świadomość mieszkańców i nakłonić ich, aby odpowiednio zagospodarowywali nieczystości ciekłe oraz podpisali umowy z firmą odbierającą nieczystości?
 • Jaki organ gmina, czy nadzór budowlany ma sprawdzać szczelność obiektów?
 • W jaki sposób i kto powinien posiadać próby szczelności? Gmina, czy właściciel?
 • Czy pracownicy urzędu są w stanie sprawdzić szczelność szamba?
 • Co robić w przypadku nieszczelnych szamb?
 • Jak poradzić sobie z problemem przeciekających zbiorników, które przez powodzie czy deszcz powodują zanieczyszczenie środowiska?
 • Czy w przypadku podejrzenia, że przydomowa oczyszczalnia nie działa prawidłowo, gmina ma uprawnienia do przeprowadzenia badania? Jakie postępowanie przeprowadzić w ramach sprawdzenia?
 • Jak zwiększyć poziom skanalizowania gminy?
 • Jak przeprowadzić postępowanie w sprawie przyłączenia mieszkańców do kanalizacji?
 • Jak przeprowadzić procedurę podłączenia mieszkańców do sieci kanalizacyjnej?
 • Jakie czynności ma wykonać gmina w przypadku niewykonania przyłącza kanalizacyjnego?
 • Jak sprawdzić, czy mieszkaniec nie wykonał nielegalnego przyłączenia do sieci kanalizacyjnej
 • Jak zorganizować odbiór zastępczy?
 • W jaki sposób nakładać na właścicieli nieruchomości decyzje związane z nakazem wywozu nieczystości?
 • Zbiorniki bezodpływowe, podłączenie do kanalizacji – cała procedura, wezwania, zawiadomienia, egzekwowanie wywozu. Jakie dokumenty potrzebne są podczas postępowania?
 • Co montować zbiorniki bezodpływowe, czy przydomowe oczyszczalnie ? Jeśli miejscowe plany przyjmują montaż zbiorników bezodpływowych przed wybudowaniem sieci, a inwestor chce przydomową oczyszczalnie? Kto powinien decydować? Sąd, orzecznictwo, czy miasto?
 • Czy w przypadku sławojek jest obowiązek wywożenia gromadzonych tam nieczystości? Czy jeżeli ktoś ma wychodek - czy powinno być wszczęte postępowanie w sprawie wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy?
 • Jakie są obowiązki właścicieli nieruchomości, którzy posiadają przydomowe oczyszczalnie ścieków?
 • Czasem ilość wody zużytej, nie równa się z ilością ścieków, co wtedy robić i skąd wziąć eksperta?
 • Jakie czynniki należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu ilości ścieków?
 • Jak ustalać odpowiednią ilość zużytej wody i jak określać jej stawkę za metr kwadratowy?
 • Jak postępować z mieszkańcami, u których widać, że zużycie wody jest bardzo duże, a odbiór bardzo mały?
 • Z jaką częstotliwością mieszkaniec powinien opróżniać szambo? Czy należy regulować częstotliwość opróżniania?
 • Jaka powinna być częstotliwość wywozu osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków? Czy gmina może taką częstotliwość narzucić posiadaczom przydomowych oczyszczalni ścieków?
 • Co z osobami, które nie mieszkają na działce przez część roku lub oszczędnie gospodarują wodą - jaka powinna być częstotliwość wywozu nieczystości?
 • Co zrobić, gdy mieszkaniec mówi, że nie wie, jaka jest pojemność zbiornika bezodpływowego?
 • Skąd wziąć dane techniczne zbiornika bezodpływowego?
 • Czy odległości wskazane w rozporządzeniu są jednakowe dla wszystkich działek, bez względu na to gdzie zbiornik będzie ustawiony, czy i kiedy można zastosować łagodniejsze zasady?
 • Nowe uchwały dotyczące aglomeracji ściekowej – jakie zmiany ze sobą niosą
 • Jak urzędnik może reagować na skargi mieszkańców, dotyczące zalewania przez sąsiada posesji, czy nieprzyjemnego zapachu? Jakie gmina ma możliwości w tym zakresie?
 • Jak postępować w przypadku donosów sąsiedzkich, że ktoś wylewa ścieki w grunt, do rowu, na pole?
 • Czy gmina ma prawo zażądać wyników badań nieczystości odprowadzanych do rowu z oczyszczalni ścieków?
 • Jak przeprowadzić procedurę, gdy ktoś nie ma szamba? Jak ją prawidłowo przeprowadzić?
 • Czy gmina może/powinna angażować się wymianę szamb? Jak później zmusić właścicieli do opłaty?
 • Jak ustalać wysokość opłat za wywóz nieczystości płynnych od mieszkańców?

 1. Kiedy porady i konsultacje są odpowiedzią na Państwa potrzeby:

  • wzięli Państwo udział w szkoleniu i po kilku dniach jeszcze mają Państwo pytania, na które chcielibyście uzyskać odpowiedź
  • otrzymali Państwo nowy zakres obowiązków służbowych i potrzebujecie „telefonu do przyjaciela”, który pomoże w każdej chwili i wprowadzi w nowe obowiązki
  • mają Państwo doświadczenie w zakresie wykonywanych obowiązków służbowych, ale raz na jakiś czas trafiają się wyjątkowe problematyczne zadania do wykonania, czasem nieoczywiste i potrzebują Państwo poradzić się innego eksperta, czy postępują Państwo właściwie
 2. Jest to usługa działająca podobnie jak nieograniczony abonament medyczny lub na siłownię. W ramach miesięcznego abonamentu otrzymują Państwo nieograniczoną możliwość zadawania pytań naszym ekspertom.
 3. W ramach wykupionego abonamentu otrzymują Państwo również dostęp do platformy, na której znajdą Państwo: wzory dokumentów przydatne w codziennej pracy; zebrane w jednym miejscu wyroki sądów, którymi klienci mogą się wesprzeć w trakcie rozpatrywania swoich postępowań; forum wymiany doświadczeń moderowane przez naszego eksperta; ciekawe porady wideo, wideo instrukcje; wybrane i opisane najciekawsze przypadki.
 1. Nagrane szkolenie jest odpowiedzią na Państwa potrzebę, jeśli obecnie na rynku brakuje interesującego Państwa szkolenia i jednocześnie odnajdują się Państwo w jednej z poniższych sytuacji:

  • otrzymali Państwo nowy zakres obowiązków służbowych;
  • pojawiła się trudna sprawa do załatwienia;
  • wydaje się Państwu, że postępujecie zgodnie z przepisami i procedurami wykonując obowiązki służbowe, ale chcielibyście się upewnić, że wszystko dobrze robicie;
  • wzięliście niedawno udział w szkoleniu, które dało Wam dużą porcję wiedzy, ale już przyszedł czas na pogłębienie tej wiedzy
  • „chodzą” za Państwem nurtujące Was pytania związane zawodowymi obowiązkami
  • pytania zawarte w zakładce „Opis szkolenia”, to pytania na które szukają Państwo odpowiedzi.
 2. Zazwyczaj czas nagranego szkolenia trwa około 3 godzin.
 3. Zawsze podjemy datę nagrania, żeby Państwo mieli orientację w jakim stanie prawnym nagrywaliśmy szkolenie. Dokładamy wszelkich starań, żeby wszystkie szkolenia były aktualizowane po każdej zmianie przepisów
 4. Do każdego nagranego szkolenia załączamy materiały w formie elektronicznej
 5. Po wykupieniu dostępu otrzymują Państwo możliwość zalogowania się na platformę, gdzie nagranie jest dostępne przez okres 2 dni od momentu odebrania dostępu.
 6. Państwo decydują o której porze dnia oglądają nagrane szkolenie

Sprawdź również

Zobacz więcej
W nagraniu omówione są wytyczne ministerstwa dotyczące posiedzenia grupy roboczej i Zespołu Interdyscyplinarnego. Podpowiemy jakich narzędzi prawnych użyć wobec sprawcy przemocy domowej oraz jak monitorować sytuację rodziny, w której dochodzi do przemocy. Doradzimy jak poprawnie wypełniać formularze niebieskiej karty.
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Praktyczne warsztaty przeznaczone dla księgowych oraz pracowników Zakładów Gospodarki Komunalnej, Zakładów Wodociągów i Kanalizacji, Miejskich Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji oraz Urzędów Miast i Gmin, którzy zajmują się windykacją opłat za wodę
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Nagranie skierowane jest do osób bazujących na Prawie Wodnym, zajmujących się pozwoleniami wodnoprawnymi, wydziałów ochrony środowiska, rolnictwa, osób zajmujących się naruszeniem stanu wody na gruncie, sporami sąsiedzkimi
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Omówienie sposobu wypełnienia sprawozdania gminnego – krok po kroku! Jakie będą zmiany w sprawozdaniach? Nowość: sprawozdanie wypisywane do BDO.
schoolKonsultacje
voicemailNagranie