Wiedza ekspercka dostępna cały czas

Platforma pccporada.pl – szybki dostęp do wiedzy przez:

Gospodarka wodno-ściekowa w gminie

personProwadzący:Kinga Trzaska

Od 2010 r. inspektor ds. zaopatrzenia w wodę w urzędzie gminy, gdzie zajmuje się naliczaniem należności za zużytą wodę, wystawianiem faktur oraz obsługą zestawu inkasenckiego, kalkulacją stawki i opracowaniem taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, monitorowaniem, jakości wody przeznaczonej do spożycia

format_list_bulletedWybrane zagadnienia szkolenia

 • Zmiana taryf przed upływem czasu ich obowiązywania w oparciu o obowiązujące przepisy. Przygotowanie Wniosku o skrócenie czasu obowiązywania taryf
 • Kolejna zmiana regulaminu po zatwierdzeniu
 • Zastosowanie ustawy „zaopatrzeniowej” oraz prawa wodnego w praktyce pod względem gospodarki wodno-ściekowej
 • Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Przedłużenie okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego
 • Ustalanie stref ochronnych dla ujęć wód
 • Opłaty za usługi wodne w okresie przejściowym i po jego zakończeniu
 • Przykładowa procedura administracyjna nakazująca podłączenie do sieci kanalizacyjnej

Wybierz produkty, które chcesz zakupić:

* - 399,00 zł + 23% vat - interpretacja podatkowa - 0114-KDIP1-1.4012.315.2018.1.IZ
* - 420,00 zł + 23% vat - interpretacja podatkowa - 0114-KDIP1-1.4012.304.2018.1.KBR
* - 720,00 zł + 23% vat - interpretacja podatkowa - 0114-KDIP1-1.4012.304.2018.1.KBR
* - 1 200,00 zł + 23% vat - interpretacja podatkowa - 0114-KDIP1-1.4012.304.2018.1.KBR


Nagranie z dnia: 14 kwietnia 2021 r


Wzory pism, jakie Państwo otrzymają:

 1. Wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
 2. Informacja o odcięciu dostawy wody i zamknięciu przyłączy
 3. Protokół awarii
 4. Protokół kontroli u odbiorcy
 5. Protokół odbioru przyłącza
 6. Protokół z odczytu wodomierzy
 7. Protokół zamontowania/wymiany wodomierza
 8. Umowa o zaopatrzenie w wodę
 9. Umowa o zwolnienie z długu (odsetki)
 10. Warunki podłączenia do sieci
 11. Wniosek rozwiązanie umowy
 12. Wniosek o przyłączenie do sieci
 13. Zarządzenie w sprawie procedury wydawania decyzji nakazującej przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej
 14. Wezwanie do wykonania obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej
 15. Zawiadomienie o kontroli nieruchomości pod kątem obowiązku przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej
 16. Protokół kontroli nieruchomości
 17. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
 18. Zawiadomienie o możliwości wypowiedzenia się strony, co do zebranych dowodów i materiałów
 19. Decyzja nakazująca wykonanie obowiązku przyłączenia tej nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej
 20. Upomnienie w związku z niewykonaniem przyłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej
 21. Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
 22. Przedsądowe wezwanie do zapłaty
 23. Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
 24. Informacja o wodzie pobranej na cele ppoż.
 25. Umowa przejęcia urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych


Szczegółowy program szkolenia:

1. OPRACOWANIE WNIOSKÓW O SKRÓCENIE OKRESU OBOWIĄZYWANIA TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI

 • Kto i kiedy powinien złożyć wniosek taryfowy i z czego składa się wniosek taryfowy?
 • Jak wygląda procedura zmiany taryf przed upływem trzech lat?
 • Jak poprawnie wypełniać tabele finansowe we wniosku?
 • Zasady konstruowania taryf w oparciu o rozporządzenie „taryfowe”
 • Sporządzanie kalkulacji z uwzględnieniem zasady ochrony odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen
 • Proces weryfikacji taryf w odniesieniu do opłat za usługi wodne
 • Uzupełnianie bądź poprawianie wniosku po wstępnej weryfikacji Wód Polskich
 • Przykłady decyzji organu regulacyjnego oraz odwołanie od decyzji Wód Polskich?
 • Dopłaty do taryf dla poszczególnych lub wszystkich grup taryfowych?
 • Omówienie kalkulacji, kosztów
 • Jakie dokumenty do rozliczeń będzie trzeba przygotować, w razie kontroli?
 • Wezwania od Wód Polskich w celu przekazania informacji
 • Wniosek po zakończeniu okresu przejściowego
 • Jak pisać pisma? Jak pisać uzasadnienia do wniosku? Omówienie krok po kroku
 • Jak ma wyglądać wniosek? Jak ma wyglądać uzasadnienie do wniosku?
 • Jak prawidłowo ustalać niezbędne przychody i dokonać ich alokacji na grupy odbiorców?
 • Od której tabelki rozpoczynać wyliczenia?
 • Jak wyliczamy, gdy np. mamy 4 grupy odbiorców, woda z wodomierza, gospodarstwa domowe, woda ryczałt, przedsiębiorstwa i użyteczność publiczna Jak podzielić koszty w księgowości?
 • Rola wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń́ wodociągowych i kanalizacyjnych
 • Terminy obowiązujące przy opracowaniu wniosku
 • Jaki status posiadają Wody Polskie w zakresie taryf dla wody i ścieków?
 • W jaki sposób Wody Polskie weryfikują wnioski taryfowe, jak wygląda postępowanie w tej sprawie? Kto jest stroną takiego postępowania?
 • Co podlega analizie a co ocenie z perspektywy Wód Polskich?
 • Jakie rodzaje decyzji mogą wydać Wody Polskie w stosunku do złożonego wniosku taryfowego? Jak można kwestionować rozstrzygnięcia Wód Polskich?
 • Czy taryfy mogą wejść w życie z mocy prawa?
 • Co to jest taryfa tymczasowa?
 • Kiedy zatwierdzone taryfy wchodzą w życie?
 • Czy zatwierdzone taryfy można zmienić?
 • Jak gromadzić dane potrzebne do prawidłowego sporządzenia wniosku taryfowego?

2. ZMIANY W PROCEDURZE UCHWALANIA REGULAMINÓW DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

 • Co zrobić w przypadku otrzymania negatywnej opinii organu regulacyjnego?
 • Nowa procedura przyjmowania regulaminu
 • Jak Rada Gminy powinna poprawnie skontrolować nowy regulamin?
 • Wytyczne do sporządzenia projektu regulaminu dostarczania wody odprowadzania ścieków.

3. UMOWY

 • Umowa dostawca – odbiorca z uwzględnieniem norm urzędu ochrony konsumentów – dostosowanie umów do obowiązujących przepisów, aby UOKiK nie miał zastrzeżeń
 • Umowy za najemcami lokali w budynkach wielolokalowych

4. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI ZA WODĘ

 • Odcinanie wody, jeśli ktoś nie płaci – jak postępować w takich przypadkach?
 • Jak egzekwować opłaty od tych, którzy nie płacą za wodę i ścieki? Nieregularne należności i ich egzekwowanie w sądzie

5. PODŁĄCZANIE DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ

 • Jak zmuszać niektórych właścicieli nieruchomości do wpięcia się do kanalizacji?
 • Jakie są obowiązki gmin w zakresie budowy przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych, a jakie są obowiązki przedsiębiorstw?
 • Wydawanie warunków technicznych podłączenia do sieci
 • Budowa sieci a budowa przyłącza
 • Kwestia własności urządzeń: utrzymanie i eksploatacja
 • Ustalanie warunków technicznych dotyczących podłączenia do wodociągu
 • Dofinansowanie, – jakie i gdzie można dostać na wodociągi?
 • Odbieranie przyłączy
 • Ponoszenie kosztów, co do własności: przyłącze wodociągowe, jako własność odbiorcy, a przyłącze wodociągowe budowane przez gminę lub przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne (czy to gmina ma ponosić koszty?)
 • Dokumentacja dotycząca podłączania odbiorców do sieci wodociągowej
 • Wydawanie informacji i wydawanie warunków technicznych, zezwoleń, prowadzenie dokumentacji związanej z podłączaniem odbiorców do sieci wodociągowej, faktury
 • Wejście na teren nieruchomości w związku z awariami, co zrobić, jeśli osoba, która zarządza nieruchomością nie wyraża zgody?
 • Rozdzielność sieci - za co kto odpowiada:, za co zarządca, a za co właściciel posesji?
 • Gdzie się kończy przyłącze, za które odpowiada i ponosi odpowiedzialność zarządzający, a gdzie zaczyna się odpowiedzialność właściciela nieruchomości, jeśli chodzi o wodociągi i kanalizację (jakie są stanowiska Sądu Najwyższego w tej kwestii?)
 • Kontrole w przypadku, kiedy gmina sama jest przedsiębiorstwem w tym rozumieniu Główna linia a przyłącze: właściciel posiadanych przyłączy ma zapewnić niezawodne działanie? Właścicielami przyłączy wodociągowych i odcinka łączącego główną linię z nieruchomością odbiorcy:
 • Kto jest odpowiedzialny, czy właścicielem jest ta osoba, która sobie to przyłącze zrobiła? Czy odbiorca usług robi sobie przyłącze na własny koszt, czy na koszt gminy?
 • Czy odbiorca usług jest właścicielem przyłączy, skoro gmina na majątku gminnym nie posiada takich przyłączy wodociągowych?
 • Kwestia napraw na odcinku łączącym między linią główną a nieruchomością odbiorcy. Awarie Czy zasuwę na głównej linii powinna naprawiać gmina, czy odbiorca usług? Czy zasuwa należy do głównej linii, czy to już jest element przyłącza? Jak to się dzieli technicznie, bo ustawa tego nie wyjaśnia? Problem z zasuwami na głównej linii, awarie; czy zasuwa jest własnością odbiorcy, czy dostawcy. Duże koszty wymiany zasuwy. Elementy głównej linii i przyłączy – jak je się dzieli, co do kogo należy? Do kogo należy odpowiedzialność?
 • Opłata w postaci darowizny, jeśli ktoś chciał wykonać przyłącze

6. ZMIANA KOMPETENCJI ORGANÓW

 • Zmiana organu rozpatrującego skargę (prawo wodne)
 • Zmiana kompetencji, jeśli chodzi o wniesienie skargi na niespełnianie warunków technicznych

7. OPŁATY ZA USŁUGI WODNE

 • Omówienie opłat stałych i zmiennych na podstawie dotychczasowej praktyki i orzecznictwa
 • Zmiany zasad poboru opłaty stałej i zmiennej
 • Problematyka retencji wód opadowych
 • Opłata za zmniejszenie retencyjności gruntów, czyli naliczanie opłat, jeżeli grunty są utwardzone na powierzchni 3500 m2 w 70% wielkości działki – jak do tego podejść?
 • Skąd brać dane do naliczania opłat? Czy to dotyczy nowo powstających obiektów, a starych nie?
 • Jak wyglądają opłaty za korzystanie ze środowiska?
 • Opłaty podwyższone

8. POZWOLENIA WODNOPRAWNE PO ZMIANACH

 • Przedłużenie okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego
 • Ustalenie stref ochrony bezpośredniej i pośredniej
 • Czy trzeba zmieniać pozwolenia wodnoprawne?
 • Kiedy nie jest konieczne pozwolenie wodnoprawne?
 • Jak będą się zmieniać opłaty stałe?
 • Czy opłaty stałe będą ulegać zmniejszeniu w stosunku do poboru, czy tylko z pozwolenia? Czy opłatę stałą dzielić w ostatnim okresie? Do którego miesiąca będą te opłaty?

 1. Kiedy porady i konsultacje są odpowiedzią na Państwa potrzeby:

  • wzięli Państwo udział w szkoleniu i po kilku dniach jeszcze mają Państwo pytania, na które chcielibyście uzyskać odpowiedź
  • otrzymali Państwo nowy zakres obowiązków służbowych i potrzebujecie „telefonu do przyjaciela”, który pomoże w każdej chwili i wprowadzi w nowe obowiązki
  • mają Państwo doświadczenie w zakresie wykonywanych obowiązków służbowych, ale raz na jakiś czas trafiają się wyjątkowe problematyczne zadania do wykonania, czasem nieoczywiste i potrzebują Państwo poradzić się innego eksperta, czy postępują Państwo właściwie
 2. Jest to usługa działająca podobnie jak nieograniczony abonament medyczny lub na siłownię. W ramach miesięcznego abonamentu otrzymują Państwo nieograniczoną możliwość zadawania pytań naszym ekspertom.
 3. W ramach wykupionego abonamentu otrzymują Państwo również dostęp do platformy, na której znajdą Państwo: wzory dokumentów przydatne w codziennej pracy; zebrane w jednym miejscu wyroki sądów, którymi klienci mogą się wesprzeć w trakcie rozpatrywania swoich postępowań; forum wymiany doświadczeń moderowane przez naszego eksperta; ciekawe porady wideo, wideo instrukcje; wybrane i opisane najciekawsze przypadki.
 1. Nagrane szkolenie jest odpowiedzią na Państwa potrzebę, jeśli obecnie na rynku brakuje interesującego Państwa szkolenia i jednocześnie odnajdują się Państwo w jednej z poniższych sytuacji:

  • otrzymali Państwo nowy zakres obowiązków służbowych;
  • pojawiła się trudna sprawa do załatwienia;
  • wydaje się Państwu, że postępujecie zgodnie z przepisami i procedurami wykonując obowiązki służbowe, ale chcielibyście się upewnić, że wszystko dobrze robicie;
  • wzięliście niedawno udział w szkoleniu, które dało Wam dużą porcję wiedzy, ale już przyszedł czas na pogłębienie tej wiedzy
  • „chodzą” za Państwem nurtujące Was pytania związane zawodowymi obowiązkami
  • pytania zawarte w zakładce „Opis szkolenia”, to pytania na które szukają Państwo odpowiedzi.
 2. Zazwyczaj czas nagranego szkolenia trwa około 3 godzin.
 3. Zawsze podjemy datę nagrania, żeby Państwo mieli orientację w jakim stanie prawnym nagrywaliśmy szkolenie. Dokładamy wszelkich starań, żeby wszystkie szkolenia były aktualizowane po każdej zmianie przepisów
 4. Do każdego nagranego szkolenia załączamy materiały w formie elektronicznej
 5. Po wykupieniu dostępu otrzymują Państwo możliwość zalogowania się na platformę, gdzie nagranie jest dostępne przez okres 2 dni od momentu odebrania dostępu.
 6. Państwo decydują o której porze dnia oglądają nagrane szkolenie

Sprawdź również

Zobacz więcej
W nagraniu omówione są wytyczne ministerstwa dotyczące posiedzenia grupy roboczej i Zespołu Interdyscyplinarnego. Podpowiemy jakich narzędzi prawnych użyć wobec sprawcy przemocy domowej oraz jak monitorować sytuację rodziny, w której dochodzi do przemocy. Doradzimy jak poprawnie wypełniać formularze niebieskiej karty.
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Praktyczne warsztaty przeznaczone dla księgowych oraz pracowników Zakładów Gospodarki Komunalnej, Zakładów Wodociągów i Kanalizacji, Miejskich Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji oraz Urzędów Miast i Gmin, którzy zajmują się windykacją opłat za wodę
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Nagranie skierowane jest do osób bazujących na Prawie Wodnym, zajmujących się pozwoleniami wodnoprawnymi, wydziałów ochrony środowiska, rolnictwa, osób zajmujących się naruszeniem stanu wody na gruncie, sporami sąsiedzkimi
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Omówienie sposobu wypełnienia sprawozdania gminnego – krok po kroku! Jakie będą zmiany w sprawozdaniach? Nowość: sprawozdanie wypisywane do BDO.
schoolKonsultacje
voicemailNagranie