Wiedza ekspercka dostępna cały czas

Platforma pccporada.pl – szybki dostęp do wiedzy przez:

Funkcjonowanie CUW

personProwadzący:Ewa Pręt

Od 1.07. 2000 r. dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku, a od 1.01.2016 r. dyrektor przekształconego Zespołu w Centrum Usług Wspólnych. Od 1999 r. pracownik do spraw oświaty w Urzędzie Miejskim w Drezdenku;

format_list_bulletedWybrane zagadnienia szkolenia

Jak krok po kroku zorganizować i dlaczego warto powołać Centrum Usług Wspólnych? Jak po utworzeniu CUW ma wyglądać dokumentacja oraz jak prowadzić księgowość? Obowiązki i uprawnienia jednostek obsługiwanych i obsługującej

Wybierz produkty, które chcesz zakupić:

* - 420,00 zł + 23% vat - interpretacja podatkowa - 0114-KDIP1-1.4012.304.2018.1.KBR
* - 720,00 zł + 23% vat - interpretacja podatkowa - 0114-KDIP1-1.4012.304.2018.1.KBR
* - 1 200,00 zł + 23% vat - interpretacja podatkowa - 0114-KDIP1-1.4012.304.2018.1.KBR

 • Wzory pism:
 • Uchwała dotycząca wspólnej obsługi jednostek przez wyodrębnioną jednostkę organizacyjną i wskazania jej jako centralnego zamawiającego
 • Porozumienie między instytucją kultury i centrum usług wspólnych
 • Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji kasowej w CUW
 • Instrukcja kasowa w CUW
 • Procedura wewnętrzna dla działu księgowości centrum usług wspólnych
 • Powierzenie obowiązków głównego księgowego CUW
 • Upoważnienie dla pracowników CUW
 • Zarządzenie w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w jednostkach obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi
 • Zarządzenia w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla jednostek obsługiwanych przez CUW
 • Procedura wewnętrzna działu księgowości
 • Schemat obiegu i kontroli dokumentów księgowych
 • Zasady kontroli dokumentów księgowych
 • Kontrola dowodów księgowych wpływających do Działu Księgowości
 • Zarządzenie w sprawie samooceny kontroli zarządczej dla samorządowych jednostek organizacyjnych, w których jest zatrudniony koordynator kontroli zarządczej
 • Raport z przeprowadzonej samooceny kontroli zarządczej
 • Zarządzenia w sprawie samooceny kontroli zarządczej dla samorządowych jednostek organizacyjnych
 • Zarządzenie w sprawie procedury zarządzania ryzykiem
 • Wykaz ryzyka na stanowisku pracy
 • Protokół z przeprowadzonej analizy i oceny istotności ryzyka
 • Polityka rachunkowości
 • Plan kont
 • Szczegółowy program szkolenia:
 • Funkcjonowanie centrów usług wspólnych - praktyka
 • Zakres wspólnej obsługi
 • Obowiązki i uprawnienia jednostek obsługiwanych i obsługującej
 • Struktura organizacyjna – przykłady
 • Wewnętrzne regulacje działalności centrum usług wspólnych - wzory zarządzeń
 • Odpowiedzialność za gospodarkę finansową kierownika CUW a odpowiedzialność dyrektora jednostki obsługiwanej.
 • Odpowiedzialność gł. Księgowego.
 • Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 • Kontrola zarządcza w centrum usług wspólnych i w jednostce obsługiwanej.
 • Wzory dokumentacji niezbędnej do funkcjonowania CUW

Jak doprecyzować zakres zadań pomiędzy jednostką obsługującą a jednostkami obsługiwanymi?

 • Jak skoordynować działania w jednostkach i jak je zasymilować?
 • Jak ma wyglądać przepływ informacji między jednostką obsługiwaną a obsługującą?
 • Czy obsługa administracyjno-finansowa może usztywniać i wydłużać proces decyzyjny, dotyczący np. drobnych zakupów w przypadku szkół?
 • Jak sprawnie przejąć OPS, warsztaty terapii zajęciowej, bibliotekę publiczną oraz GOK do CUW?
 • Jak wdrożyć procedury w nowo powołanych CUW-ach i jednostkach obsługiwanych.
 • Jak obsługiwać fundusz świadczeń socjalnych jednostek obsługiwanych?
 • Czy prowadzenie ksiąg inwentarzowych, magazynu i kasy, które dotąd prowadzone były w szkołach i placówkach musi przejść do prowadzenia w CUW?

Jak po utworzeniu CUW ma wyglądać dokumentacja?

 • Jaki jest obieg dokumentów?
 • Kto ma przechowywać oryginały dokumentów?
 • Jak wygląda obieg dokumentów między szkołami? Jak to jest połączone?

Jaka jest odpowiedzialność kierownika CUW?

 • Jaki jest zakres obowiązków kierownika CUW?
 • Czy tworząc centrum obsługi wspólnej regulaminy takie jak: polityka rachunkowości, plan kont, instrukcja inwentaryzacji, regulamin podróży służbowych, regulamin zamówień publicznych poniżej 30000 euro netto należy wprowadzić zarządzeniami kierownika?
 • Jak ma wyglądać poziom kompetencyjny w CUW?
 • Czy i kto może odmówić przyjęcia dokumentu?
 • Jaka jest odpowiedzialność dyrektora? Jaka jest odpowiedzialność księgowego?
 • Czy kierownik jednostki obsługującej może być jednocześnie głównym księgowym w jednej ze szkół?

Kto będzie wykonywał obowiązki kontrolne?

 • Czy główny księgowy jednostki, na podstawie upoważnienia nadanego mu przez dyrektora jednostki obsługującej, będzie mógł dokonywać kontroli poprzez złożenie podpisu na umowach, które będą zawierane przez dyrektorów jednostek obsługiwanych?
 • Jakie funkcje kontrolne ma główny księgowy?

Jak wygląda prowadzenie księgowości w CUW?

 • Jak prowadzić księgowość?
 • Jak przenieść księgowość z danej jednostki do CUW?
 • Jak uregulować sprawy księgowe, jeśli dodajemy nowe jednostki do CUW?
 • Kto podpisuje faktury pod względem formalno-rachunkowym?
 • Jakie są zasady powierzania prowadzenia ksiąg rachunkowych dla CUW?
 • Jaka jest polityka rachunkowości w CUW?
 • Czy centrum usług wspólnych może prowadzić księgowość zakładu usług komunalnych?
 • Kto jest głównym księgowym jednostek obsługiwanych?
 • W jakim rozdziale powinny być wydatki jednostki obsługującej szkoły: w 75085 ?
 • Jak zorganizować i prowadzić obsługę bankową?
 • Jak prowadzić obsługę kasową?
 • Kto będzie odpowiadał formalnie za ewentualne naruszenie dyscypliny finansowej?

Jaka jest procedura przystąpienia do CUW?

 • Czy włączyć sferę kultury (bibliotekę, GOK) do CUW?
 • Czy wprowadzać transport do CUW?
 • Jak napisać porozumienie z instytucją kultury?
 • Jak przekonać dyrektorów innych instytucji, aby dołączyli do CUW?
 • Z jakimi zmianami administracyjnymi będzie musiał zmierzyć się np. GOK, gdy dołączy do CUW? Czy to będzie dobra decyzja? Wady i zalety
 • Czy jednostkom dotychczas samodzielnym grozi obniżenie swojej „rangi” poprzez przystąpienie do CUW?
 • Jakie zmiany muszą nastąpić w funkcjonowaniu jednostek?
 • W jakich przypadkach możliwa jest wspólna obsługa jednostek spoza terenu gminy?

Czy lepiej stworzyć CUW, czy dodatkowy referat w gminie?

 • Czy warto przenosić siedzibę CUW do urzędu gminy?
 • Czy jeśli w urzędzie powstanie CUW, jak będzie wyglądała jego obsługa? Jak rozwiązać podział obowiązków? Czy będzie jeden główny księgowy? Czy główny księgowy może być skarbnikiem, czy zastępcą skarbnika?
 • Czy KASA również musi być w CUW, czy może pozostać w urzędzie gminy?
 • Czy w urzędzie gminy, w którym prowadzona jest wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna szkół oraz placówek oświatowych mogą być gromadzone i archiwizowane dokumenty finansowo-księgowe tych jednostek?

Funkcjonowanie CUW na zasadzie firmy rachunkowej

 • Wymiana faktur
 • Czy obsługa CUW ma być prowadzona jak "biura rachunkowe"; czyli konta bankowe dla każdej szkoły i cała dokumentacja oddzielnie na szkoły; czy można to połączyć?

Inne:

 • W którym rozdziale ma być ewidencjonowana obsługa?
 • Jednolity system kadrowo-płacowy
 • Czy w szkołach pozostają kadrowe?
 • Czy przejmujemy pod obsługę całe kadry?
 • Jeśli CUW prowadzi zamówienia publiczne, to kto podpisuje się pod zamówieniami?
 • Kto tworzy plany finansowe szkół?
 • Czy kierownik CUW bierze na siebie odpowiedzialność za podpisywanie umów?
 • Z kim podpisuje umowę o pracę pracownik szkoły - z dyrektorem szkoły, czy z dyrektorem CUW?
 • Kto ponosi odpowiedzialność, jeśli do umowy wkradnie się błąd?
 • Czy łączyć płace z kadrami? Wady, zalety
 • Jak wygląda wsparcie informatyczne?
 • Co z BHP?
 • Kto robi inwentaryzację?
 • Polityka rachunkowości - jedna dla wszystkich, czy każda oddzielnie?
 • Jak ma wyglądać przejęcie pracownika? Czy pracownicy mają być zwalniani i zatrudniani od nowa? Czy razem z okresem wypowiedzenia i z odprawami? Czy mają być od nowa na te stanowiska ogłaszane konkursy i ci byli już pracownicy, muszą w nich startować?
 • Co z majątkiem, mieniem danej jednostki? Czy CUW przejmuje je po inwentaryzacji?
 • Kto dokonuje czynności technicznej dokonania przelewu z rachunku bankowego: kierownik CUW, czy dyrektor danej szkoły i kto zatwierdza dokumenty do wypłaty?
 • Kto ponosi odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych przy wspólnej obsłudze finansowo-księgowej szkół?
 • Jakie zarządzenia należy stworzyć?
 • Kiedy warto rozważyć wspólną obsługę dla jednostek budżetowych gminy?

Jak krok po kroku zorganizować CUW? Dlaczego warto powołać CUW?

 • Jak reagują na to pracownicy? Co się stanie z ich dotychczasowymi stanowiskami pracy? Jak przenieść pracowników do CUW?
 • Czy utworzenie centrum usług wspólnych musi się wiązać z redukcją zatrudnienia?
 • Jak przełamać mentalność ludzi? Jak zachęcić ludzi, że CUW jest korzystne?
 • Jaki powinien być zakres obsługi centrum?
 • Jakie są zalety utworzenia CUW?
 • Jakie są koszty funkcjonowania CUW?
 • Czy utworzenie CUW oznacza świadczenie usług publicznych o wyższej jakości, a poza tym tańszych?
 • Jak określić zakres wspólnej obsługi, uwzględniając własne potrzeby?
 • Jakie należy stworzyć regulaminy?

 1. Kiedy porady i konsultacje są odpowiedzią na Państwa potrzeby:

  • wzięli Państwo udział w szkoleniu i po kilku dniach jeszcze mają Państwo pytania, na które chcielibyście uzyskać odpowiedź
  • otrzymali Państwo nowy zakres obowiązków służbowych i potrzebujecie „telefonu do przyjaciela”, który pomoże w każdej chwili i wprowadzi w nowe obowiązki
  • mają Państwo doświadczenie w zakresie wykonywanych obowiązków służbowych, ale raz na jakiś czas trafiają się wyjątkowe problematyczne zadania do wykonania, czasem nieoczywiste i potrzebują Państwo poradzić się innego eksperta, czy postępują Państwo właściwie
 2. Jest to usługa działająca podobnie jak nieograniczony abonament medyczny lub na siłownię. W ramach miesięcznego abonamentu otrzymują Państwo nieograniczoną możliwość zadawania pytań naszym ekspertom.
 3. W ramach wykupionego abonamentu otrzymują Państwo również dostęp do platformy, na której znajdą Państwo: wzory dokumentów przydatne w codziennej pracy; zebrane w jednym miejscu wyroki sądów, którymi klienci mogą się wesprzeć w trakcie rozpatrywania swoich postępowań; forum wymiany doświadczeń moderowane przez naszego eksperta; ciekawe porady wideo, wideo instrukcje; wybrane i opisane najciekawsze przypadki.
 1. Nagrane szkolenie jest odpowiedzią na Państwa potrzebę, jeśli obecnie na rynku brakuje interesującego Państwa szkolenia i jednocześnie odnajdują się Państwo w jednej z poniższych sytuacji:

  • otrzymali Państwo nowy zakres obowiązków służbowych;
  • pojawiła się trudna sprawa do załatwienia;
  • wydaje się Państwu, że postępujecie zgodnie z przepisami i procedurami wykonując obowiązki służbowe, ale chcielibyście się upewnić, że wszystko dobrze robicie;
  • wzięliście niedawno udział w szkoleniu, które dało Wam dużą porcję wiedzy, ale już przyszedł czas na pogłębienie tej wiedzy
  • „chodzą” za Państwem nurtujące Was pytania związane zawodowymi obowiązkami
  • pytania zawarte w zakładce „Opis szkolenia”, to pytania na które szukają Państwo odpowiedzi.
 2. Zazwyczaj czas nagranego szkolenia trwa około 3 godzin.
 3. Zawsze podjemy datę nagrania, żeby Państwo mieli orientację w jakim stanie prawnym nagrywaliśmy szkolenie. Dokładamy wszelkich starań, żeby wszystkie szkolenia były aktualizowane po każdej zmianie przepisów
 4. Do każdego nagranego szkolenia załączamy materiały w formie elektronicznej
 5. Po wykupieniu dostępu otrzymują Państwo możliwość zalogowania się na platformę, gdzie nagranie jest dostępne przez okres 2 dni od momentu odebrania dostępu.
 6. Państwo decydują o której porze dnia oglądają nagrane szkolenie

Sprawdź również

Zobacz więcej
W nagraniu omówione są wytyczne ministerstwa dotyczące posiedzenia grupy roboczej i Zespołu Interdyscyplinarnego. Podpowiemy jakich narzędzi prawnych użyć wobec sprawcy przemocy domowej oraz jak monitorować sytuację rodziny, w której dochodzi do przemocy. Doradzimy jak poprawnie wypełniać formularze niebieskiej karty.
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Praktyczne warsztaty przeznaczone dla księgowych oraz pracowników Zakładów Gospodarki Komunalnej, Zakładów Wodociągów i Kanalizacji, Miejskich Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji oraz Urzędów Miast i Gmin, którzy zajmują się windykacją opłat za wodę
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Nagranie skierowane jest do osób bazujących na Prawie Wodnym, zajmujących się pozwoleniami wodnoprawnymi, wydziałów ochrony środowiska, rolnictwa, osób zajmujących się naruszeniem stanu wody na gruncie, sporami sąsiedzkimi
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Omówienie sposobu wypełnienia sprawozdania gminnego – krok po kroku! Jakie będą zmiany w sprawozdaniach? Nowość: sprawozdanie wypisywane do BDO.
schoolKonsultacje
voicemailNagranie