Wiedza ekspercka dostępna cały czas

Platforma pccporada.pl – szybki dostęp do wiedzy przez:

Odpady - naliczanie opłaty śmieciowej

personProwadzący:Dobrzyńska Renata

Wieloletni praktyk w zakresie realizacji zadań związanych gospodarką odpadami, kierownik Wydziału Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Ciechanów. W ramach obowiązków służbowych sprawuje między innymi nadzór nad systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

format_list_bulletedWybrane zagadnienia szkolenia

Najtrudniejsze przypadki w opłacie śmieciowej. Jak sprawdzić czy właściciel nieruchomości kompostuje bioodpady? Jakie kary finansowe grożą gminie za brak ewidencji umów i kontroli selektywnej zbiórki odpadów? Jak prawidłowo naliczać opłaty i wystawiać decyzje?Jak zweryfikować skład gospodarstwa domowego?

Wybierz produkty, które chcesz zakupić:

* - 399,00 zł + 23% vat - interpretacja podatkowa - 0114-KDIP1-1.4012.315.2018.1.IZ

Data nagrania szkolenia: 09.04.2021

Wzory pism:

 • decyzja rozłożenie na raty - odmowa
 • wzór deklaracji
 • wzór wezwania do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami dla właścicieli domku letniskowego
 • deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • wzór protokołu z kontroli
 • wzór decyzji o rozłożeniu na raty zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • wzór wezwania dla firm na okazanie się umowami i potwierdzeniami wpłat jakie posiadają z firmą odbierającą odpady firmowe
 • wzory deklaracji za odpady komunalne
 • załącznik do uchwały - deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • wezwanie domek letniskowy
 • wezwanie dane z meldunków
 • wezwanie do usuniecia braków
 • wezwanie nieruchomośc niezamieszkała (działalność)
 • wezwanie - złożenie nowej deklracji
 • wszczęcie postępowanie nieruchomość niezamieszkała (działalność)
 • zakończenie postępowania nieruchomość niezamieszkała (działalność)
 • decyzja okreslająca wysokość opłaty nieruchomość niezamieszkała (działalność)
 • postanowienie o wszczęciu postępowania nieruchomosc niezamieszkała 2
 • decyzja określająca wysokość opłaty nieruchomość niezamieszkała (działalność) 2
 • decyzja utrata zwolnienia KDR
 • pismo dot. nieselektywnego zbierania osoba fizyczna
 • pismo dot. braku selektywnego zbierania działalność
 • pismo dotyczące przepełnień działalność
 • pismo dotyczące nieudostępnienia pojemnika
 • pismo dotyczące nieprawidłowego gromadzenia odpadów
 • upoważnienie
 • decyzja nakazująca
 • wyrok WSA w Gdańsku II SA Gd 80 19
 • wyrok WSA w Gliwiacach I SA Gl 836 18 - opłata za gospodarowanie odpadami
 • wyrok WSA w Poznaniu II SA Gd 383 19

1. Nieruchomości niezamieszkałe. Jakie są zasady ustalenia opłaty dla rodzinnych ogrodów działkowych, domków letniskowych i nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych?

 • Czy opłatę dla nieruchomości niezamieszkałych oblicza się według ilości wytworzonych odpadów czy ilości posiadanych pojemników?
 • Jak prowadzić rejestr posesji niezamieszkałych(prowadzona jest działalność) kiedy przedsiębiorcy deklarują, że prowadzą tylko usługi i z racji braku wytworzonych odpadów nie poczuwają się do podpisania umowy na wywóz odpadów?
 • Właściciel nieruchomości niezamieszkałej zawiesił opłatę za śmieci od marca. Odpady jednak powstawały i były oddawane. Gmina zgodnie ze swoim obowiązkiem odbierała odpady. Wezwano do złożenia deklaracji, nie została złożona. Wszczęto postępowanie, otrzymano pismo o wyjściu z systemu od momentu zawieszenia płatności w gminie. Umowa jednak z przedsiębiorcą została zawarta w maju. Jeżeli jednak od marca wyszedł z systemu powinien mieć umowę na odbiór odpadów z przedsiębiorcą- nie miał. Czy w takiej sytuacji należy wszcząć postępowanie zgodnie z art. 6 ust. 6 i ust. 7 ustawy i wydać decyzję?
 • Czy firma odbierająca odpady może odbierać śmieci z nieruchomości niezamieszkałych po wyższych stawkach niż te określone w uchwale?
 • Czy właściciele nieruchomości niezamieszkałych mogą domagać się zmiany deklaracji na ilość odpadów mniejszą niż określono w regulaminie utrzymania czystości?
 • Jak określić szkoły i przedszkola w uchwale? Czy są to nieruchomości niezamieszkałe?
 • Parafie i klasztory - jak je traktować? System gminny obejmuje posesje zamieszkałe i niezamieszkałe. Czy traktować je jako posesje zamieszkałe czy niezamieszkałe? W naszej gminie jest również klasztor, w którym zamieszkuje około 50 sióstr zakonnych. Jaką deklarację powinny złożyć te instytucje? Od osób, czy od pojemników?
 • Czy naliczamy opłatę ryczałtową od obydwu właścicieli w przypadku sprzedanej nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowej w wysokości rocznej opłaty? Pierwszy właściciel nieruchomości miał złożoną deklarację ale nie na zamiaru zamknąć konta. Jakie kroki podjąć żeby dokonał tej zmiany? Czy jest możliwość zamknięcia konta na podstawie aktu notarialnego?
 • Ustawa mówi o przystąpieniu dobrowolnym do systemu gospodarki odpadami przez firmy na posesje niezamieszkałe ale nie mówi o wystąpieniu. W jakiej formie to zrobić?
 • Jak postąpić w sytuacji, w której mieszkańcy ogródków złożyli deklaracje i płacą za odpady ale firma odbierająca śmieci nie zabiera wszystkich śmieci a mieszkańcy dzwonią z pytaniem kiedy śmieci będą zabrane?
 • Czy właściciele zabudowy letniskowej mogą wystawiać odpady wielkogabarytowe czy muszą je wywozić we własnym zakresie?
 • Nowe przepisy dotyczące ryczałtu - Czy opłata ryczałtowa nalicza się automatycznie w przyszłym roku przy nieruchomości wykorzystywanej w celach rekreacyjno-wypoczynkowych? Jak traktować domki letniskowe - co powinien spełniać taki dom, żeby naliczyć opłatę ryczałtową?

2. Jak skutecznie sprawdzić czy właściciel nieruchomości korzystający ze zwolnienia kompostuje bioodpady?

 • Jakie są kary za brak deklaracji lub za podanie nieprawdy w informacji o kompostowniku przydomowym?
 • Czy właścicieli domów jednorodzinnych należy informować o kontroli aby sprawdzić posiadanie kompostownika?
 • Czy obornik można uznać za przydomowy kompostownik?
 • Przy kontroli kompostowników okazało się że mieszkańcy nadal wystawiają bioodpady. Jakie wszcząć postępowanie?
 • Czy burmistrz zawiadamia właściciela o kontroli i udaje się w teren czy wystarczy tylko wezwać do okazania umów i dowodów wpłaty? Co robić w przypadku braku odpowiedzi na wezwanie? Czy należy wszcząć kontrolę? Czy o kontroli należy zawiadomić? Czy po kontroli należy wszcząć postępowanie o odbiór zastępczy z uchwały o górnych stawkach?
 • Czy wymagany jest podział biodpadów na kuchenne i zielone? Czy jeżeli taki podział zostanie wprowadzony to można odbierać odpady kuchenne tylko u źródła a zielone tylko na PSZOKu?
 • Co w sytuacji, gdy podatnik płaci obniżoną stawkę za posiadany kompostownik ale nie złożył korekty deklaracji? Jakie pismo można wystosować? Czy w tej sytuacji wzywamy do zmiany deklaracji czy robimy korektę poprzedniej?
 • Przez jaki okres czasu nieruchomość użytkowana sezonowo musi być zamieszkiwana aby występował obowiązek złożenia deklaracji?
 • W jaki sposób wystawić decyzję gdy ktoś stwierdza segregacje ale jej nie stosuje?
 • Czy decyzje zmieniać na podwyższoną stawkę po jednej frakcji czy np. trzy frakcje?
 • Jak kontrolować mieszkańców zwolnionych z pełnej odpłatności z tytułu obniżonego dochodu? Co możemy sprawdzać, jakich dokumentów żądać na potwierdzenie dochodu uprawniającego do obniżki?
 • Jakie narzędzia prawne można zastosować do karania przedsiębiorców i rolników nie posiadających umów na odpady ze swojej działalności?
 • Czy właścicieli domów jednorodzinnych trzeba informować o kontroli pracowników gminy nawet jeśli nie występuje potrzeba wejścia na teren nieruchomości? Co należy zrobić gdy zachodzi potrzeba wejścia na posesję aby sprawdzić posiadanie kompostownika? Czy potrzebna jest wcześniejsza zapowiedź czy wystarczy zgoda właściciela na wejście w dniu kontroli?
 • Jakie są możliwości kontroli i ograniczeń odpadów oddawanych do PSZOK? Czy można odmówić przyjmowania odpadów bio na PSZOK albo odbierać je tylko po wylegitymowaniu i sprawdzeniu czy osoba nie znajduje się na liście posiadających ulgę na kompostownik?
 • Przedsiębiorca ma umowę na odbiór odpadów komunalnych ale jednocześnie podrzuca odpady z działalności. Pomimo upomnień nie przedstawił umów na odbiór odpadów z działalności. Czy w takiej sytuacji należy nałożyć karę czy zgłosić to do kontroli WIOŚ?
 • Jak postąpić w przypadku pojemnika, z którego korzysta kilka wspólnot i nie ma segregacji? Czy można je solidarnie obciążyć podwyższoną stawką?
 • Mieszkaniec złożył deklarację zmieniającą do 10.08 za lipiec na kompostowanie. Czy należy weryfikować czy w miesiącu lipcu były z posesji odbierane bioodpady i dopiero wtedy zmniejszyć opłatę za lipiec?
 • Jakie są wymagania dotyczące kompostownika? Czy wyrzucanie trawy i pozostałych odpady bio na „gnojownik” można uznać za kompostowanie w przydomowym kompostowniku?
 • Na jakiej podstawie prawnej można udostępnić ogłoszenie o kontroli kompostowników
 • Omówienie kar w przypadku braku segregacji w zabudowie wielorodzinnej
 • Jak wydawać decyzje o podwyższeniu opłat? Czy to powinna być dwukrotność, trzykrotność w przypadku decyzji pokontrolnej?
 • Czy w uchwałach śmieciowych można wpisać datę obowiązywania od 1 lipca 2021r. gdy umowa na odbiór i transport odpadów obowiązuje do 30 czerwca 2021?
 • Umowa na odbiór i transport odpadów obowiązuje do 30 czerwca 2021. Jaka data obowiązywania powinna się pojawić w uchwałach śmieciowych?
 • Czy są jakieś ograniczenia w ustaleniu górnej stawki w uchwale i czy ta uchwała trafia do RIO?
 • Czy w uchwale musi być zawarta definicja kompostownika, jak on ma wyglądać?
 • Jak nie powinny wyglądać zapisy regulaminu? Jakie zapisy są niewłaściwe?

3. W jaki sposób kontrolować mieszkańców z selektywnej zbiórki odpadów segregacji? Jakie kary finansowe grożą gminie za brak ewidencji umów i brak kontroli właścicieli nieruchomości?

 • Czy nieruchomości nieobjęte gminnym systemem śmieciowym muszą segregować odpady komunalne, jak kontrolować takie nieruchomości?
 • Jak uzyskać zgodę właściciela nieruchomości niezamieszkałej na przystąpienie do systemu gminnego?
 • Czy zawiadamiać właściciela nieruchomości o kontroli?
 • Czy z kontroli na protokole kontroli potrzebny jest podpis osoby składającej deklarację, czy właściciela nieruchomości? Czy protokół jest ważny bez podpisu tej osoby?
 • Kontrola nieruchomości pod względem prawidłowej segregacji. Jaki jest zakres tej kontroli? Na ile gmina może sobie pozwolić aby ocenić czy jest prowadzona prawidłowa segregacja?
 • Firma powinna poinformować właściciela o zauważonych nieprawidłowościach np. listownie. Jak powinna to zrobić, jeśli zgodnie z zasadami RODO nie ma dostępu do danych właścicieli/mieszkańców, a jedynie adresy z których ma odbierać odpady?
 • Czy można zrobić oględziny altanki śmietnikowej należącej do Spółdzielni Mieszkaniowej bez zawiadamiania strony? Powodem są protokoły firmy odbierającej odpady o braku segregacji.
 • Czy należy umieścić zapis określający stopień zanieczyszczenia po przekroczeniu, którego stwierdzimy, że nie została zachowana segregacja?
 • Firma odbierająca odpady nie daje informacji na temat nieruchomości, które nie segregują odpadów, nie przesyłają zdjęć i protokołów. Z innych źródeł są informacje, że takie sytuacje się zdarzają. Co zrobić w takiej sytuacji?
 • Jakie są sankcje dla gminy za brak kontroli segregacji?
 • Problem z oponami ciężarowymi, które nie są odbierane przez PSZOKi, zabrane przez gminę w ramach dzikiego wysypiska, punkty odbioru odpadów nie chcą go przyjmować. Co z nimi robić? To samo z częściami samochodowymi np. lusterko, którego nie można potraktować jako odpad komunalny. Co z tym robić?
 • Jak kontrolować dokumentację, którą prowadzi firma spoza terenu miasta?
 • Kiedy wydajemy decyzję na stawkę podwyższoną po kontroli segregacji śmieci?

4. Naliczanie opłat - wystawianie decyzji - procedura prowadzenia postępowań

 • Jak poprawnie skonstruować umowę na odbieranie odpadów?
 • Czy domy w zabudowie bliźniaczej mogą być traktowane jako jednorodzinne?
 • Korekty deklaracji. Składanie deklaracji ze zmianą danych
 • Co zrobić w przypadku mieszkańca, który uchyla się od złożenia dokumentu po zmianie sposobu naliczenia opłaty (nie stawki) w sytuacji gdy gmina zmienia sposób naliczania opłaty?
 • Czy w opłacie za worki firma powinna płacić za każdy worek czyli każdą frakcję? Czy można zastosować w tym przypadku worki o pojemności mniejszej niż 120 litrów?
 • Wydano decyzję w maju o nałożeniu opłaty podwyższonej za miesiące styczeń-maj. Jaki powinien być termin zapłaty?
 • Wydawanie decyzji nakazujących i postępowania wyjaśniającego
 • Jak wydawać decyzje dotyczące stawki podwyższonej? W jaki sposób ją dokumentować?
 • Nieruchomości mieszane- lokale użytkowe w budynkach zamieszkałych. Jak naliczyć i jaką decyzję wydać firmie, której w pierwszej kolejności musimy wystawić decyzję na stawki selektywne? Jakie frakcje mamy im naliczyć( czy wszystkie?), skoro nie każda firma produkuje te same frakcje odpadów?
 • Czy można cofnąć się do października i wyzerować deklarację na podstawie aktu notarialnego w sytuacji gdy: kobieta składa deklarację z dniem dzisiejszym, w akcie notarialnym jest zapis, że sprzedała nieruchomość i nie mieszka w niej od października 2019 roku?
 • Czy w deklaracjach może być użyty numer PESEL biorąc pod uwagę przepisy dotyczące RODO?
 • Jak radzić sobie z błędami formalnymi deklaracji?
 • Jak postąpić w sytuacji, w której firmy rozwiązują umowy na odbiór odpadów z cmentarzy?
 • Co w sytuacji gdy nastąpiła sprzedaż nieruchomości, nikt nie złożył deklaracji zerowej, jest informacja o sprzedaży z wymiaru podatków, nikt nie zamieszkuje nieruchomości. Czy można zamknąć taką pozycję na podstawie daty z aktu notarialnego i zebranych informacji i wezwać nowych właścicieli?
 • Czy na podstawie zawiadomienia z US o zgonie podatnika ze wskazaniem daty śmierci możemy zamknąć pozycję tego podatnika?
 • Czy można wygasić deklarację złożoną przez właściciela nieruchomości gdy wiemy z informacji Urzędu Skarbowego, że właściciel jest nieuchwytny i nie można ustalić jego miejsca zamieszkania?
 • Co z właścicielami nieruchomości, którzy nie zmienili deklaracji na system selektywny w sytuacji braku uchwały dotyczącej deklaracji na stawki opłaty podwyższonej?
 • Czy gmina może żądać szczegółowego oświadczenia w deklaracji o przyczynie złożenia deklaracji (np. urodzenie dziecka, przyjazd mieszkańca)?
 • Czy w przypadku otrzymania informacji od firmy odbierającej odpady o braku segregacji to należy wydać tylko decyzję o nałożeniu podwyższonej stawki czy należy prowadzić całą procedurę zaczynając od zawiadomień?
 • Czy można zamknąć konto na podstawie aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości bez deklaracji zerowej, z notatką służbową?
 • Co zrobić kiedy osoba widniejąca na deklaracji (nie będąca właścicielem) napisała pismo, że nie mieszka już w danym miejscu, ale nie złożyła deklaracji zerowej. Jednocześnie wezwany właściciel nie złożył również nowej deklaracji. Do kogo kierować wezwania, postanowienia?
 • Na zgłoszenie zgonu jest 6 m-cy. Z jaką datą może zmienić deklarację osoba jeśli od zgonu bliskiej osoby minęło więcej niż 6 m-cy?
 • Jak postąpić w sytuacji, w której mamy nieruchomość, której właściciel nie złożył deklaracji i jednocześnie są dowody, że nie segreguje śmieci?
 • Firma złożyła deklarację w marcu 2020 r. bez zgody na przystąpienie do systemu. Czy należy im wysłać informację o obowiązku podpisania zgody, czy wystarczy złożenie przez nich deklaracji?
 • Czy na podstawie deklaracji, którą składa mieszkaniec w czerwcu 2020r. za okres 5 lat wstecz (data zaistnienia zmiany 1.01.2014r. oraz pismo wyjaśniające, że na posesji zamieszkują mieszkańcy we wskazanym okresie czasu) można naliczyć opłatę 5 lat wstecz na jednej deklaracji uwzględniając zmiany w stawkach, czy należy przyjąć odrębne deklaracje na każdy rok naliczenia?
 • Czy w przypadku, kiedy mieszkaniec składa deklarację 16.06. że ma przydomowy kompostownik od 01.03. to zniżka opłaty należy się od czerwca, czy od marca?
 • Od stycznia 2020r. była zadeklarowana zniżka z kompostownikiem. W lutym urodziło się dziecko, które zostało zgłoszone dopiero w maju. Jak w tej sytuacji wygląda przypis za dziecko od lutego - ze zniżką z kompostownikiem czy bez zniżki?
 • Niektóre deklaracje na odpady nie zostały pozamykane i opłaty nadal są naliczane chociaż nikt nie mieszka. Jak poprowadzić postępowanie w takiej sprawie?
 • Jak zmusić mieszkańca do złożenia deklaracji? Płaci za odpady ale deklaracji nie chce złożyć. Mieszkaniec zgłosił posiadanie kompostownika ale przychodzi nadal po pobiera worki na bioodpady.
 • W gminie uchwały zostały podjęte 29 kwietnia z mocą obowiązywania od 1 lipca. Czy w związku z wprowadzeniem systemu obowiązkowej segregacji wszystkie nieruchomości muszą złożyć nową deklarację? Jeśli nie, to co z osobami, które mają zgłoszony zmieszany sposób odbioru odpadów? Czy należy wysłać im wezwanie do zmiany deklaracji, czy wydać decyzję z urzędu, która nałoży na mieszkańca obowiązek segregacji?
 • Jeśli na wezwanie dana osoba złożyła deklarację, że segreguje zaznaczając zmianę na 01.05.2020 to należy przyjąć że od 1 stycznia do 1 maja nie wykonywała obowiązku segregacji i naliczamy opłatę podwyższoną, czy należy założyć, że jak nie ma informacji od firmy odbierającej odpady o nieprawidłowościach to znaczy, że dana osoba segregowała?
 • W uchwale jest wskazany sposób składania deklaracji przez ePUAP lub w formie papierowej. Na czas trwania epidemii przyjmowane są również deklaracje złożone drogą mailową. Czy w przyszłości należy wezwać te osoby do złożenia oryginału deklaracji?
 • Osoba, na którą była deklaracja zmarła 6.07.2017 r. Brak spadkobierców a deklaracja cały czas aktywna. Zaległości są naliczane od stycznia 2017 r. Od kiedy można wyzerować deklaracje z urzędu?
 • Jak się nalicza opłatę za śmieci jeśli ktoś złożył deklarację w połowie miesiąca?
 • Jak sprawdzić zgodność tego co jest w deklaracji, ilości zdeklarowanych osób z faktem rzeczywistym? Jakie regulacje prawne można wykorzystać aby kontrolować rzeczywistą liczbę mieszkańców?
 • Jakie mogą być przyczyny wszczęcia postępowania m.in. brak złożenia deklaracji?
 • Jak postąpić gdy są rozbieżności w deklaracjach przez współwłaścicieli tej samej nieruchomości?
 • Co należy zrobić w sytuacji, gdy wiemy że stan faktyczny liczby mieszkańców jest odmienny od zadeklarowanego?
 • Brak zdolności do czynności prawnej a złożenie deklaracji przez niepełnoletniego podatnika
 • Czy organ może wszcząć postępowanie wobec stron niezamieszkujących nieruchomości?
 • Wydawanie decyzji w przypadku nie segregacji śmieci. Jak naliczyć wyższą stawkę w przypadku braku segregacji? Procedura od wszczęcia postępowania
 • Skąd brać informacje o śmierci podatnika lub o narodzinach dziecka? Czy USC może przekazywać takie dane? Na jakiej podstawie prawnej wydać decyzję podwyższającą opłaty za odpady w przypadku śmierci lub narodzin?
 • Kto powinien złożyć deklarację zerową w przypadku zgonu właściciela? Czy na podstawie aktu zgonu można zawiesić konto?
 • Czy na podstawie aktu sprzedaży można zamknąć konto w sytuacji kiedy sprzedający nie złożył deklaracji zerowej?
 • Co robić w sytuacji wyjazdu właściciela nieruchomości za granicę, który nie złożył deklaracji zerowej?
 • Czy osoba mieszkająca za granicą, która przyjeżdża do kraju np. dwa razy w roku na okres tygodnia, dwóch powinna mieć naliczony ryczałt?

Pozostałe

 • W jaki sposób należy odnieść się do zapisu o ułatwieniu segregacji niepełnosprawnym? W jaki sposób należy to realizować?
 • Czy gminy muszą przejąć agroturystki?
 • Jak powinna wyglądać segregacja na cmentarzach i targowiskach? Czy tam też obowiązuje segregacja 5 frakcji?
 • Czy musimy w 2021r. wprowadzić kolejną frakcję: odpady zielone i kuchenne?
 • Komu zwrócić nadpłatę w przypadku gdy osoba zmarła była sama i nie ma nikogo z rodziny?
 • Zwolnienia z opłat dla mieszkańców objętych Kartą Dużej Rodziny
 • Jak zaklasyfikować odpady po dezynfekcji pomieszczeń tj. kombinezon, maseczka, rękawiczki, papiery po dezynfekcji?
 • Czy gmina ma obowiązek zapewnić mieszkańcom pojemniki w aptekach na odbiór przeterminowanych leków, jeżeli można je oddawać w PSZOK-u zlokalizowanym w tym samym mieście co apteka w której pojemnik się znajduje? Jaki przepis to reguluje? Czy gmina albo przedsiębiorca odbierający odpady powinien zawrzeć jakieś porozumienie z apteką na piśmie jeśli zapewni pojemnik na przeterminowane leki?
 • Jak postąpić w sytuacji nieuregulowanej własności działki? Brak spraw spadkowych(właściciel nie żyje,są wnukowie), działka zapuszczona- wiele odpadów. Na jakiej podstawie realizować usługę odbioru odpadów i w jakiej formie skoro to właściciel nieruchomości powinien składać?

 1. Kiedy porady i konsultacje są odpowiedzią na Państwa potrzeby:

  • wzięli Państwo udział w szkoleniu i po kilku dniach jeszcze mają Państwo pytania, na które chcielibyście uzyskać odpowiedź
  • otrzymali Państwo nowy zakres obowiązków służbowych i potrzebujecie „telefonu do przyjaciela”, który pomoże w każdej chwili i wprowadzi w nowe obowiązki
  • mają Państwo doświadczenie w zakresie wykonywanych obowiązków służbowych, ale raz na jakiś czas trafiają się wyjątkowe problematyczne zadania do wykonania, czasem nieoczywiste i potrzebują Państwo poradzić się innego eksperta, czy postępują Państwo właściwie
 2. Jest to usługa działająca podobnie jak nieograniczony abonament medyczny lub na siłownię. W ramach miesięcznego abonamentu otrzymują Państwo nieograniczoną możliwość zadawania pytań naszym ekspertom.
 3. W ramach wykupionego abonamentu otrzymują Państwo również dostęp do platformy, na której znajdą Państwo: wzory dokumentów przydatne w codziennej pracy; zebrane w jednym miejscu wyroki sądów, którymi klienci mogą się wesprzeć w trakcie rozpatrywania swoich postępowań; forum wymiany doświadczeń moderowane przez naszego eksperta; ciekawe porady wideo, wideo instrukcje; wybrane i opisane najciekawsze przypadki.
 1. Nagrane szkolenie jest odpowiedzią na Państwa potrzebę, jeśli obecnie na rynku brakuje interesującego Państwa szkolenia i jednocześnie odnajdują się Państwo w jednej z poniższych sytuacji:

  • otrzymali Państwo nowy zakres obowiązków służbowych;
  • pojawiła się trudna sprawa do załatwienia;
  • wydaje się Państwu, że postępujecie zgodnie z przepisami i procedurami wykonując obowiązki służbowe, ale chcielibyście się upewnić, że wszystko dobrze robicie;
  • wzięliście niedawno udział w szkoleniu, które dało Wam dużą porcję wiedzy, ale już przyszedł czas na pogłębienie tej wiedzy
  • „chodzą” za Państwem nurtujące Was pytania związane zawodowymi obowiązkami
  • pytania zawarte w zakładce „Opis szkolenia”, to pytania na które szukają Państwo odpowiedzi.
 2. Zazwyczaj czas nagranego szkolenia trwa około 3 godzin.
 3. Zawsze podjemy datę nagrania, żeby Państwo mieli orientację w jakim stanie prawnym nagrywaliśmy szkolenie. Dokładamy wszelkich starań, żeby wszystkie szkolenia były aktualizowane po każdej zmianie przepisów
 4. Do każdego nagranego szkolenia załączamy materiały w formie elektronicznej
 5. Po wykupieniu dostępu otrzymują Państwo możliwość zalogowania się na platformę, gdzie nagranie jest dostępne przez okres 2 dni od momentu odebrania dostępu.
 6. Państwo decydują o której porze dnia oglądają nagrane szkolenie

Sprawdź również

Zobacz więcej
W nagraniu omówione są wytyczne ministerstwa dotyczące posiedzenia grupy roboczej i Zespołu Interdyscyplinarnego. Podpowiemy jakich narzędzi prawnych użyć wobec sprawcy przemocy domowej oraz jak monitorować sytuację rodziny, w której dochodzi do przemocy. Doradzimy jak poprawnie wypełniać formularze niebieskiej karty.
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Praktyczne warsztaty przeznaczone dla księgowych oraz pracowników Zakładów Gospodarki Komunalnej, Zakładów Wodociągów i Kanalizacji, Miejskich Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji oraz Urzędów Miast i Gmin, którzy zajmują się windykacją opłat za wodę
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Nagranie skierowane jest do osób bazujących na Prawie Wodnym, zajmujących się pozwoleniami wodnoprawnymi, wydziałów ochrony środowiska, rolnictwa, osób zajmujących się naruszeniem stanu wody na gruncie, sporami sąsiedzkimi
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Omówienie sposobu wypełnienia sprawozdania gminnego – krok po kroku! Jakie będą zmiany w sprawozdaniach? Nowość: sprawozdanie wypisywane do BDO.
schoolKonsultacje
voicemailNagranie