Wiedza ekspercka dostępna cały czas

Platforma pccporada.pl – szybki dostęp do wiedzy przez:

Egzekucja administracyjna

personProwadzący:Byrczek Rafał

Dyrektor Wydziału Egzekucji i Windykacji, Komornik Urzędu Miasta Chorzów - posiada 20-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie egzekucji w administracji państwowej i samorządowej, a także w zakresie postępowania upadłościowego i likwidacyjnego oraz nadzoru właścicielskiego.

format_list_bulletedWybrane zagadnienia szkolenia

Jakie są obowiązki gminy, urzędu miasta jako wierzyciela – Uwaga! Nowe zasady wystawiania upomnień, oświadczenia o stanie majątkowym, uprawnienia informacyjne wierzyciela
Tytuły wykonawcze - znowelizowane zasady wystawiania TW, na co szczególnie należy zwrócić uwagę przy wystawianiu tytułów? Od kiedy dostęp do ujednoliconego systemu? Wzór nowego tytułu wykonawczego oraz kolejnego

Postępowanie w przypadku śmierci podatnika – jak ustalić następcę prawnego po śmierci podatnika? Jak rozpocząć takie postępowanie? Czy śmierć podatnika w trakcie postępowania egzekucyjnego skutkuje jego zawieszeniem?

Wpis do rejestru dłużników oraz hipoteka - jak dokonać takich wpisów?

Terminy – kiedy doręczono, a kiedy nie? Po wysłanym upomnieniu do dłużnika wraca zwrotka, nie podjęto w terminie – uważa się za doręczone, czy nie? Czy takie upomnienie jako datę potwierdzenia przyjmuje się 1, 2 datę, czy jest to bez różnicy?

Wstrzymanie administracyjnego postępowania egzekucyjnego w związku z COVID-19

Zasady po nowelizacji! Jak przeprowadzić egzekucję z rachunków bankowych oraz z majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka? Jak usprawnić system w egzekucji z ruchomości ?

Wybierz produkty, które chcesz zakupić:

* - 399,00 zł + 23% vat - interpretacja podatkowa - 0114-KDIP1-1.4012.315.2018.1.IZ

Wzory pism:

 • Dz.U z 2021 poz. 67 w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu
 • przed wszczęciem egzekucji administracyjnej
 • Instrukcja TW obowiązująca od 18.01.2021
 • Rozp. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku o ponowne wszczęcie
 • egzekucji administracyjnej
 • Rozp. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych
 • Rozp. w sprawie minimalnych wymagaƒ dla systemów teleinformatycznych
 • Rozp. w sprawie współpracy pomiędzy wierzycielem, organem egzekucyjnym i dłużnikiem
 • zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym
 • Uzasadnienie do zmian w upea
 • Wzór upomnienia - nowe po 20.02.2021
 • Wzór upomnienia
 • Zmiana upea - koszty upomnienia
 • Zapytanie z art. 36
 • Wniosek o udostępnienie albo przekazanie danych z centralnej ewidencji pojazdów,
 • Nowy wzór TW,
 • Postępowanie wierzycieli należności pieniężnych,
 • RNP procedura,
 • Tryb pełnej teletransmisji danych,
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji,
 • Wniosek o udostępnienie informacji z ZUS,
 • fikcja doręczenia, a przepisy COVID-19,
 • wzajemna pomoc przy dochodzeniu podatków, ceł i innych należności pieniężnych,
 • wzór postanowienie ws. zarzutów,
 • wzór upomnienia,
 • wzór wezwania do zapłaty,
 • wzór wniosku o przyłączenie się do egzekucji,
 • projekt ws. druków,
 • wzór wniosku o wszczęcie egzekucji z nieruchomości i przyłączenia do egzekucji,
 • wniosek do ZUS o udostępnienie danych o zobowiązanym,
 • wniosek do CEPiK o udostępnienie danych o pojazdach zarejestrowanych na zobowiązanego,
 • - wynagrodzenia za pracę,
 • - świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej,
 • - wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego,
 • - innej wierzytelności pieniężnej,
 • - praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego,
 • - udziału w spółce z o .o. zawiadomienia o zajęciu pozostałych praw majątkowych,
 • zawiadomienie o zmianie wysokości należności objętej tytułem wykonawczym,
 • wniosek wierzyciela do organu egzekucyjnego o udzielenie informacji o podjętych działaniach w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym na wniosek wierzyciela,
 • zawiadomienie do urzędu skarbowego/ komornika sądowego o zaistnieniu przesłanki zawieszenia postępowania egzekucyjnego,
 • zawiadomienie do urzędu skarbowego o zbliżającym się terminie przedawnienia należności objętej tytułem wykonawczym skierowanym do egzekucji,
 • zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego/ komornika sądowego o wygaśnięciu zobowiązania objętego tytułem wykonawczym skierowanym do egzekucji,
 • wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o wydanie postanowienia w sprawie wysokości kosztów egzekucyjnych,
 • zażalenie na postanowienie naczelnika urzędu skarbowego w sprawie wysokości kosztów egzekucyjnych.
 • Tytuły wykonawcze po zmianie przepisów
 • Jak będą wyglądały tytuły wykonawcze w formie elektronicznej?
 • Elektroniczne tytuły wykonawcze: jakie zasady wystawiania, możliwe odstępstwa od zasady wystawiania i przekazywania TW drogą elektroniczną
 • Czy tytuły wykonawcze będą elektronicznie wysyłane do US?
 • Czy Urzędy Skarbowe przyjmują tytuły w wersji papierowej, czy elektronicznej?
 • Jak wystawiać nowe tytuły wykonawcze i kierować je do egzekucji?
 • Czy tylko tytuły będą w wersji elektronicznej, a upomnienia w wersji papierowej?
 • Czy w tytule wykonawczym wpisujemy od razu dane współmałżonka?
 • Jak wypełniać nowe tytuły wykonawcze?
 • Tytuł wykonawczy - na co zwrócić uwagę przy wystawianiu tytułów?
 • Jakich elementów nie może zabraknąć w tytule wykonawczym?
 • Przy wykorzystaniu jakiego sytemu będą tworzone nowe tytuły?
 • Czy do marca 2021 obowiązują tytuły wykonawcze w wersji papierowej?
 • Czy jeśli pierwsze upomnienie przekroczy dziesięciokrotność to później tytuły?
 • Czy każdy z pracowników może wykonywać tytuły wykonawcze?
 • Czy musi być upoważnienie przez władze do podpisu elektronicznego ePUAP?
 • Wniosek o wszczęcie egzekucji - Co powinno zostać załączone do tytułu wykonawczego?
 • Czy małżonek musi dostać odrębne upomnienie przed wystawieniem tytułu?
 • Jeżeli deklaracja jest złożona na oboje małżonków to można od razu ich wpisać w TW? A jeśli tylko na jednego - dopiero poprzez kolejny tytuł wykonawczy?
 • Czy wystawiamy zmieniony tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego plus egzemplarz dla zobowiązanego czy tylko 1 ?
 • Czy robiąc aktualizację tytułu wykonawczego w związku z częściową wpłatą należności to też robimy zmieniony tytuł wykonawczy?
 • Czy można wystawić tytuł wykonawczy na osobę małoletnią?
 • Czy należy wskazać egzekucję z ruchomości wysyłając TW do urzędu skarbowego?
 • Czy można wystawić tytuł wykonawczy bez uprzedniego upomnienia?
 • Co w przypadku, gdy dłużnik ma wystawiony TW następnie wpłaca kwotę bez wskazania za jaki okres, a kwota sugeruje bieżące zobowiązanie. Czy można to zaliczyć na to bieżące (tez wymagalne)zobowiązanie, na które nie ma jeszcze TW?
 • Co zrobić, jeżeli tytuł wykonawczy zawiera błędne dane?
 • Czy istnieje możliwość, że urząd skarbowy nie przyjmie tytułu egzekucyjnego? Jeżeli tak – to na jakiej podstawie prawnej?
 • Czy kierując do organu egzekucyjnego wniosek o egzekucję nieruchomości trzeba dołączyć tytuł wykonawczy?
 • Czy można wystawić tytuł wykonawczy na osobę, pomimo tego, że nie było jeszcze postępowania spadkowego?

Upomnienia po zmianie przepisów

 • Jaką datę doręczenia awizowanego upomnienia przyjmujemy w dobie COVID-19?
 • Czy urzędnik może wysłać sms-a, mail-a z upomnieniem, że nie została zapłacona należność? Czy takie upomnienie jest prawidłowe?
 • Jakie informacje powinno zawierać upomnienie? Czy upomnienie może być tylko do jednej należności, czy można użyć tego samego upomnienia do innych należności?
 • Kiedy należy naliczyć koszty upomnienia?
 • Czy są sytuacje, w których można nie wysyłać upomnienia?
 • Jak wygląda egzekucja w przypadku postępowania sanacyjnego w spółce? Jak wysyłać upomnienia? Do kogo? Czy na zaległości, które powstały w czasie zawieszenia postępowania trzeba wystawiać upomnienia?
 • Kwestia przedawnienia kosztów upomnienia? Na jakiej podstawie odpisać przedawnione koszty upomnienia?
 • Jak wygląda egzekucja w przypadku postępowania sanacyjnego w spółce? W jakim trybie wysyłać upomnienia? Do kogo? Czy na zaległości, które powstały po zawieszeniu postępowania trzeba robić upomnienia?
 • Czy jest obowiązek kserowania wszystkich upomnień i zwrotnych potwierdzeń odbioru do tych upomnień?
 • Jak skutecznie wszcząć postępowanie oraz jaka jest rola gminy w postępowaniu?
 • Na jakie szczegóły urzędnik powinien zwrócić uwagę? Zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy.
 • Wzór wniosku o wszczęcie egzekucji z nieruchomości i przyłączenia do egzekucji
 • Jakie koszty ponosi gmina w trakcie postępowania egzekucyjnego? Opłata komornicza, koszty bezskutecznej egzekucji ponoszone przez wierzyciela.
 • Co wierzyciel - gmina musi zrobić, aby zawiesić postępowanie egzekucyjne? Jakie dokumenty musi złożyć?
 • Czy urząd skarbowy może zwrócić tytuł wykonawczy i obciążyć gminę kosztami? Jeżeli tak, to co gmina powinna robić w takiej sytuacji? Jak gmina może się przed tym uchronić?
 • Jak postąpić w sytuacji, w której urząd skarbowy zwraca tytuł wykonawczy do gminy z pominięciem postanowienia, na które gminie przysługuje zażalenie?
 • Zaległość została uregulowana przez dłużnika, urząd gminy wycofał tytuł, urząd skarbowy nie odnotował wycofania, nadal prowadzi postępowanie i egzekwuje kolejne środki (zdublowana płatność, ten sam tytuł, ten sam dłużnik) – co robić? Zwracać te pieniądze? Czy gmina może przyjąć te pieniądze? Czy gmina powinna odsyłać dłużnika do urzędu?
 • Osoba otrzymała spadek w 1/8 części. Czy urząd może wymagać spłaty zaległości w całości kwoty czy tylko w części, w której otrzymał ten spadek, czyli 1/8?
 • Czy gminie opłaca się przystępowanie do postępowania spadkowego? Jakie koszty ponosi?
 • Jak wygląda postępowanie, gdy egzekucją zajmują się dwa organy egzekucyjne?
 • Jak poprawnie przeprowadzić egzekucję wobec osób prawnych?

Dłużnik w postępowaniu

 • Co zrobić w sytuacji, po wystawieniu tytułu wykonawczego zobowiązany spłaci zadłużenie lub jego część?
 • Posiadając około 10 tytułów wykonawczych z lat ubiegłych wystawionych na dłużnika i będących w posiadaniu Urzędu Skarbowego - egzekucja bezskuteczna. Czy trzeba wycofać stare tytuły i wystawić nowe ( za lata ubiegłe) uwzględniając w nich żonę dłużnika w celu prowadzenia egzekucji z majątku wspólnego, czy aktualizować stare tytuły dodając jako uczestnika żonę dłużnika?
 • GOPS czy ZUS nie chcą odpowiedzieć na wniosek o udostępnieniu danych osobowych dłużnika (bank, rachunek bankowy, zakład pracy, świadczenia, ubezpieczenie składki) uzasadniając, że gmina nie jest egzekutorem a tylko wierzycielem – co w tym przypadku?
 • Śmierć dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym
 • Po wystawionym upomnieniu dłużnik wpłaca kwotę ze wskazaniem za konkretny okres z pominięciem kosztów upomnienia i odsetek. Jak zaliczać wpłatę?
 • W przypadku, gdy Urząd zawiesza postępowanie z uwagi na śmierć podatnika co wtedy dalej robić?
 • Śmierć dłużnika, a egzekwowanie należności. Jak skutecznie odzyskać należność?
 • Jak ustalić następcę prawnego po śmierci zobowiązanego? Jak rozpocząć takie postępowanie?
 • Jak ustalić następcę prawnego po śmierci podatnika?
 • Co zrobić w sytuacji zwrotu tytułu wykonawczego przez organ egzekucyjny z powodu śmierci dłużnika?
 • Jak wystawić tytuł wykonawczy na dłużnika, który jest za granicą?
 • Gmina skierowała tytuł wykonawczy do urzędu skarbowego, organ egzekucyjny nie może skutecznie wyegzekwować należności bo dłużnik nie posiada żadnego majątku i nie pracuje – co robić w takiej sytuacji?
 • Opłata za śmieci - dłużnik notorycznie nie płaci, nie ma z czego ściągnąć bo małżonkowie nie pracują - tylko na czarno, co można zrobić?
 • Jak ściągnąć należności z dłużnika, który pracuje na czarno? Czy istnieje możliwość udowodnienia zatrudnienia dłużnika?
 • Co w sytuacji, gdy urząd skarbowy wskazuje, że dłużnik nie pracuje, ale gmina wykazuje, że dłużnik ma zarobki? Co zrobić żeby przyśpieszyć taką egzekucję?
 • Co robić, gdy urząd skarbowy umarza postępowanie egzekucyjne w przypadku rozdzielności majątkowej?
 • Zastaw skarbowy – procedura i konsekwencje obciążenia majątku ruchomego zobowiązanego
 • Upadłość konsumencka i jej konsekwencje dla postępowania egzekucyjnego oraz dla wymagalności wierzytelności
 • Czy można ściągnąć należności z dłużnika, który nie wykazuje żadnych dochodów?
 • Jakie i do kogo skierować pisma, żeby pozyskać informacje na temat zaległości dłużnika, prowadzonych wobec niego postępowaniach egzekucyjnych oraz wierzycielach?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy urząd zlokalizował miejsce pobytu dłużnika, przesyła do właściwego organu egzekucyjnego tytuł wykonawczy a organ zwraca tytuł z informacją, że nie jest właściwym organem egzekucyjnym?
 • Tryb zajęcia innej wierzytelności pieniężnej np. wynagrodzenia z umowy zlecenie.
 • Tryb zajęcia wynagrodzenia za pracę.
 • Czy gmina może wnioskować o obniżenie opłaty egzekucyjnej?
 • Kiedy można domagać się wyjawienia majątku dłużnika? Procedura.
 • Co zrobić, gdy na etapie postępowania egzekucyjnego nie można zlokalizować dłużnika?
 • Jak ściągnąć długi, gdy spółka ogłasza upadłość?
 • Jak znaleźć spadkobiercę?
 • W jaki sposób znaleźć dłużnika za granicą? Jak ustalić miejsce pobytu? Jakie są koszty takiego postępowania? W jakiej części będzie obciążony wierzyciel? Jakie i do kogo złożyć pisma? Ile trwa takie postępowanie? Czy jest skuteczne?
 • Jak znaleźć spadkobiercę za granicą? Jakie dokumenty złożyć? Jakie gmina może ponieść koszty takiego postępowania?
 • Pozostały po zmarłym niezaspokojone zaległości – co zrobić, gdy są zaległości spadkowe, nie ma postępowania spadkowego, nikt się nie zgłasza po spadek – jak od potencjalnych spadkobierców wyegzekwować należności? Jak ich pociągnąć do odpowiedzialności?
 • Jak znaleźć spadkobiercę za granicą? Jakie dokumenty złożyć? Jakie gmina może ponieść koszty takiego postępowania?
 • Jakie i do jakich organów należy złożyć pisma, aby znaleźć spadkobiercę?
 • W jakich instytucjach szukać informacji o następcach spadku?
 • Co zrobić z podatkiem jak nie uda się zlokalizować lub nie ma spadkobiercy?
 • Z jakich źródeł informacji można korzystać, aby znaleźć adres podatnika, na który można wysłać tytuł wykonawczy?
 • Jak przebiega procedura egzekucji z nieruchomości lub ruchomości?
 • Czy ruchomości na terenie nieruchomości dłużnika uznawane są za jego własność?
 • W jakiej formie należy zgłosić zaległości na licytację? TW jest już w US.
 • Co w sytuacji, gdy organ egzekucyjny przy badaniu dopuszczalności egzekucyjny nie stwierdzi jej niedopuszczalności np. egzekucja nie powinna być prowadzona ponieważ należność nie jest publicznoprawna tylko np. prywatnoprawna? Np. postępowanie egzekucyjne jest prowadzone kilka lat i nikt na to nie zwrócił uwagi, dopiero kilka lat później wierzyciel to zauważył?
 • Osoba otrzymała spadek w 1/8 części. Czy urząd może wymagać spłaty zaległości w całości kwoty czy tylko w części, w której otrzymał ten spadek, czyli 1/8?
 • Co zrobić w przypadku, gdy egzekucja trwa długo? Jak przyśpieszyć takie postępowanie?
 • Czy powinno się dołączyć tytuł wykonawczy kierując wniosek o egzekucję z nieruchomości?
 • Jak wygląda egzekucja z nieruchomości, jeżeli nieruchomość jest położona na obszarze działań kilku organów egzekucyjnych? W jaki sposób zostanie określony właściwy organ egzekucyjny?
 • Jak powinno przebiegać zajęcie nieruchomości? Jakie dokumenty trzeba przesłać dłużnikowi?
 • Co robić, gdy jest tytuł wykonawczy na męża, który jest jedynym właścicielem nieruchomości? Czy w takiej sytuacji dług zostanie ściągnięty z żony, pomimo tego, że nie jest właścicielem nieruchomości?
 • Jakie są zasady podziału ceny nabycia po licytacji nieruchomości?
 • Kolejność zaspokajania wierzytelności w egzekucji z nieruchomości
 • Czy gmina i urząd ma udział w kosztach w postępowaniu egzekucyjnym z nieruchomości przy przyłączeniu?
 • Jak wygląda współpraca z organem egzekucyjnym przy egzekucji z nieruchomości?
 • Gmina dostaje informacje o licytacji. Jakie powinna podjąć działania, aby być wśród podmiotów przystępujących do egzekucji?

Nowe zasady egzekucji z majątku współmałżonka

 • Czy istnieją prawno- formalne sposoby na przyśpieszenia toku postępowania egzekucyjnego?
 • Osoba prawna - brak prezesa jest tylko prokurent (właściciel), brak wspólników występują tylko członkowie zarządu (córki właściciela) - egzekucja z nieruchomości okazała się bezskuteczna (brak dojazdu do działki) - Czy można prowadzić egzekucję w stosunku do członków zarządu (córek właściciela), czy istnieje inny sposób aby ugryźć nurtujący nas problem?
 • Zbieg egzekucji oraz przedawnienie
 • Co zrobić, gdy w trakcje zbiegu egzekucji dłużnik złoży wniosek o umorzenie lub zawieszenie? Kto ma odpowiedzieć na ten wniosek? Czy zawiadamiać o tym organ egzekucyjny? Czy gmina ma obowiązek przekazać ten wniosek?
 • Jak wygląda egzekucja w spółce cywilnej – jak poprawnie zająć wierzytelność, gdy jest jeden właściciel, a różne spółki? Na co zwrócić uwagę, aby prowadzić egzekucję we właściwej firmie?
 • Czy można uzyskać klauzulę wykonalności w trakcie zbiegu egzekucji, jeśli nie było jej wcześniej? Czy w takiej sytuacji gmina może złożyć do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności?
 • Co zrobić gdy w trakcje zbiegu egzekucji dłużnik złoży wniosek o umorzenie lub zawieszenie? Kto ma odpowiedzieć na ten wniosek? Do kogo go przesłać – do komornika czy US? Czy zawiadamiać o tym komornika? Czy gmina ma obowiązek przekazać ten wniosek?
 • Czy dłużnik ma prawo wystąpić ze wnioskiem o umorzenie należności w trakcie zbiegu egzekucji? Jak w powyższym przypadku powinno wyglądać umorzenie zaległości, o które wnioskuje dłużnik?
 • Co się stanie, gdy dojdzie do kolejnego zbiegu egzekucji z nowym wierzycielem? Który organ będzie uprawniony do prowadzenia postępowania?
 • W jaki sposób uzyskać klauzulę wykonalności w trakcie zbiegu egzekucji, jeśli nie było jej wcześniej? Czy w powyższym przypadku można do sądu złożyć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności?
 • Czy zapłata części długu sprawi, że bieg terminu przedawnienia zostanie przerwany?
 • Jak przerwać bieg terminu przedawnienia?
 • Kiedy przedawniają się zobowiązania publicznoprawne?
 • Kiedy i jak odpisać zaległości, która się przedawniła?
 • W jaki sposób liczy się bieg przedawnienia? Jakie i do kogo złożyć pismo o przedawnienie

Wpis do rejestru dłużników, hipoteka oraz zabezpieczenie wierzytelności

 • Co zrobić w sytuacji, gdy jest sp. z o.o. zarejestrowana w Polsce, ma swoją siedzibę tutaj, ale prezes wyjechał za granicę, nie można go ściągnąć, a spółka zalega z opłatami; dług jest zabezpieczony hipoteką, pojawił się kupiec na nieruchomość, a gmina nie może sprzedać tej nieruchomości? Jak postępować w takiej sytuacji?
 • Co w sytuacji, gdy gmina żąda zwrotu tytułu wykonawczego, aby ustanowić hipotekę, a urząd skarbowy odmawia wydania tytułu?
 • Co jest podstawą do wpisu hipoteki przymusowej?
 • Jak zrobić wpis na hipotekę na udziałach w nieruchomości?
 • Co zrobić z hipoteką przy sprzedaży nieruchomości?
 • Zabezpieczenia hipoteczne – jaka podstawa prawna? Jak to wygląda kiedy jest współwłasność?
 • Czy jest wymagalne dołączenie do wniosku kierowanego do sądu upomnień i zwrotnych potwierdzeń odbioru do tych upomnień? Czy ksero i zwrotki tytułu wykonawczego należy wysłać do dłużnika? Czy można coś zrobić, aby przyśpieszyć proces hipoteki przymusowej?
 • Hipoteka przymusowa- jak określić termin przedawnienia? Czy termin biegnie dalej czy trzeba taka hipotekę zlikwidować?
 • Czy hipoteka przymusowa jest skutecznym sposobem zabezpieczenia wierzytelności?

Hipoteka jako forma zabezpieczenia

Hipoteka w toku egzekucji jako zabezpieczenia należności JST

 • Czy hipoteka jest sposobem na dłużnika?
 • Hipoteka – jak dokonać wpisu?
 • Jak wygląda procedura ustanowienia hipoteki przymusowej?
 • Czy po nowelizacji ustawy o egzekucji procedura ustanowienia hipoteki przymusowej jest taka sama jak wcześniej, beż żadnych zmian?
 • Jak sprawdzić aktualność wpisów w KW?
 • Jak wygląda egzekucja w przypadku restrukturyzacji przedsiębiorstwa?
 • Jak wygląda egzekucja w spółce cywilnej – jak poprawnie zająć wierzytelność, gdy jest jeden właściciel a różne spółki? Na co zwrócić uwagę, aby prowadzić egzekucję we właściwej spółce?
 • Jak wygląda egzekucja z nieruchomości w przypadku zaległości współmałżonka? Jak postępować w przypadku, gdy jest rozdzielność majątkowa? Z kogo ściągnąć dług?
 • Czy można zaskarżyć wycenę nieruchomości biegłego?
 • Zabezpieczenie należności w dziale III – wpisywanie ostrzeżeń w księgach wieczystych – jak to zrobić? Jakie i do kogo składać takie dokumenty?
 • Jaki jest najskuteczniejszy sposób zabezpieczania wierzytelności? Wpis do rejestru dłużników, hipoteka oraz zabezpieczenie wierzytelności
 • Co zrobić w sytuacji, gdy jest sp. z o.o. zarejestrowana w Polsce, ma swoją siedzibę tutaj, ale prezes wyjechał za granicę, nie można go ściągnąć, a spółka zalega z opłatami; dług jest zabezpieczony hipoteką, pojawił się kupiec na nieruchomość, a gmina nie może sprzedać tej nieruchomości? Jak postępować w takiej sytuacji?
 • Co w sytuacji, gdy gmina żąda zwrotu tytułu wykonawczego, aby ustanowić hipotekę, a urząd skarbowy odmawia wydania tytułu?
 • Co jest podstawą do wpisu hipoteki przymusowej ?
 • Jak zrobić wpis na hipotekę na udziałach w nieruchomości?
 • Co zrobić z hipoteką przy sprzedaży nieruchomości?
 • Zabezpieczenia hipoteczne – jaka podstawa prawna? Jak to wygląda kiedy jest współwłasność?
 • Czy jest wymagalne dołączenie do wniosku kierowanego do sądu upomnień i zwrotnych potwierdzeń odbioru do tych upomnień? Czy ksero i zwrotki tytułu wykonawczego należy wysłać do dłużnika? Czy można coś zrobić, aby przyśpieszyć proces hipoteki przymusowej?
 • Hipoteka przymusowa- jak określić termin przedawnienia? Czy termin biegnie dalej czy trzeba taka hipotekę zlikwidować?
 • Czy hipoteka przymusowa jest skutecznym sposobem zabezpieczenia wierzytelności?


 1. Kiedy porady i konsultacje są odpowiedzią na Państwa potrzeby:

  • wzięli Państwo udział w szkoleniu i po kilku dniach jeszcze mają Państwo pytania, na które chcielibyście uzyskać odpowiedź
  • otrzymali Państwo nowy zakres obowiązków służbowych i potrzebujecie „telefonu do przyjaciela”, który pomoże w każdej chwili i wprowadzi w nowe obowiązki
  • mają Państwo doświadczenie w zakresie wykonywanych obowiązków służbowych, ale raz na jakiś czas trafiają się wyjątkowe problematyczne zadania do wykonania, czasem nieoczywiste i potrzebują Państwo poradzić się innego eksperta, czy postępują Państwo właściwie
 2. Jest to usługa działająca podobnie jak nieograniczony abonament medyczny lub na siłownię. W ramach miesięcznego abonamentu otrzymują Państwo nieograniczoną możliwość zadawania pytań naszym ekspertom.
 3. W ramach wykupionego abonamentu otrzymują Państwo również dostęp do platformy, na której znajdą Państwo: wzory dokumentów przydatne w codziennej pracy; zebrane w jednym miejscu wyroki sądów, którymi klienci mogą się wesprzeć w trakcie rozpatrywania swoich postępowań; forum wymiany doświadczeń moderowane przez naszego eksperta; ciekawe porady wideo, wideo instrukcje; wybrane i opisane najciekawsze przypadki.
 1. Nagrane szkolenie jest odpowiedzią na Państwa potrzebę, jeśli obecnie na rynku brakuje interesującego Państwa szkolenia i jednocześnie odnajdują się Państwo w jednej z poniższych sytuacji:

  • otrzymali Państwo nowy zakres obowiązków służbowych;
  • pojawiła się trudna sprawa do załatwienia;
  • wydaje się Państwu, że postępujecie zgodnie z przepisami i procedurami wykonując obowiązki służbowe, ale chcielibyście się upewnić, że wszystko dobrze robicie;
  • wzięliście niedawno udział w szkoleniu, które dało Wam dużą porcję wiedzy, ale już przyszedł czas na pogłębienie tej wiedzy
  • „chodzą” za Państwem nurtujące Was pytania związane zawodowymi obowiązkami
  • pytania zawarte w zakładce „Opis szkolenia”, to pytania na które szukają Państwo odpowiedzi.
 2. Zazwyczaj czas nagranego szkolenia trwa około 3 godzin.
 3. Zawsze podjemy datę nagrania, żeby Państwo mieli orientację w jakim stanie prawnym nagrywaliśmy szkolenie. Dokładamy wszelkich starań, żeby wszystkie szkolenia były aktualizowane po każdej zmianie przepisów
 4. Do każdego nagranego szkolenia załączamy materiały w formie elektronicznej
 5. Po wykupieniu dostępu otrzymują Państwo możliwość zalogowania się na platformę, gdzie nagranie jest dostępne przez okres 2 dni od momentu odebrania dostępu.
 6. Państwo decydują o której porze dnia oglądają nagrane szkolenie

Sprawdź również

Zobacz więcej
W nagraniu omówione są wytyczne ministerstwa dotyczące posiedzenia grupy roboczej i Zespołu Interdyscyplinarnego. Podpowiemy jakich narzędzi prawnych użyć wobec sprawcy przemocy domowej oraz jak monitorować sytuację rodziny, w której dochodzi do przemocy. Doradzimy jak poprawnie wypełniać formularze niebieskiej karty.
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Praktyczne warsztaty przeznaczone dla księgowych oraz pracowników Zakładów Gospodarki Komunalnej, Zakładów Wodociągów i Kanalizacji, Miejskich Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji oraz Urzędów Miast i Gmin, którzy zajmują się windykacją opłat za wodę
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Nagranie skierowane jest do osób bazujących na Prawie Wodnym, zajmujących się pozwoleniami wodnoprawnymi, wydziałów ochrony środowiska, rolnictwa, osób zajmujących się naruszeniem stanu wody na gruncie, sporami sąsiedzkimi
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Omówienie sposobu wypełnienia sprawozdania gminnego – krok po kroku! Jakie będą zmiany w sprawozdaniach? Nowość: sprawozdanie wypisywane do BDO.
schoolKonsultacje
voicemailNagranie