Wiedza ekspercka dostępna cały czas

Platforma pccporada.pl – szybki dostęp do wiedzy przez:

Świadczenia rodzinne

personProwadzący:Bogumiła Jastrzębska

Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach, ekspertz zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

format_list_bulletedWybrane zagadnienia szkolenia

 • Nowa kategoria utraty dochodu w postaci obniżenia z powodu przeciwdziałania COVID-19.
 • Koordynacja 500+ – jak prowadzić postępowanie, gdy istnieją przesłanki, że osoba pobierająca świadczenie, przebywa za granicą? Czy zachodzi koordynacja w przypadku rodziców pozbawionych praw rodzicielskich?
 • Jaka jest procedura rezygnacji z SZO na rzecz świadczenia pielęgnacyjnego? Czy OPS może odmówić rezygnacji z zasiłku opiekuńczego? Jak pisać decyzję odmowną? Czy odwołanie odsyłamy z pismem przewodnim do SKO?
 • Na czym polega weryfikacja świadczeń nienależnie pobranych?
 • Jak realizowane są świadczenia rodzinne dla cudzoziemców którzy utracili ważność karty pobytu?
 • Czy rodzicom przysługuje jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka w sytuacji, gdy dziecko rodzi się żywe i po chwili umiera?
 • Jak poprawnie wyliczać dodatek „złotówka za złotówkę”?

Wybierz produkty, które chcesz zakupić:

* - 399,00 zł + 23% vat - interpretacja podatkowa - 0114-KDIP1-1.4012.315.2018.1.IZ

Nagranie z dnia: 21 grudnia 2021 r.


Szczegółowy program szkolenia:
1.Czy OPS ma prawo przyznać świadczenie pielęgnacyjne na podstawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego?

 • Jaka jest procedura rezygnacji z SZO na rzecz świadczenia pielęgnacyjnego? Czy OPS może odmówić rezygnacji z zasiłku opiekuńczego? Jak pisać decyzję odmowną? Czy odwołanie odsyłamy z pismem przewodnim do SKO?
 • Czy wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2014 roku (sygn. akt K 38/13), na podstawie którego SKO przyznaje świadczenia pielęgnacyjne kwestionuje zapis w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Czy słusznie? Czy OPS powinny go stosować?
 • Czy zasiłek pielęgnacyjny należy się osobie przebywającej w ośrodku zapewniającym całodobowe utrzymanie?
 • W jakiej kolejności należy rozpatrywać dwa wnioski (wniosek o prawo do świadczenia pielęgnacyjnego oraz wniosek o uchylenie decyzji przyznającej prawo do zasiłku dla opiekuna)?
 • Czy można zawiesić prawo do emerytury i korzystać z świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego?
 • Zmiana kwoty świadczenia pielęgnacyjnego
 • Świadczenie pielęgnacyjne a data powstania niepełnosprawności
 • Jaka jest procedura rezygnacji ze Specjalnego Zasiłku Opiekuńczego (SZO) na rzecz świadczenia pielęgnacyjnego? Czy Opieka Społeczna może odmówić rezygnacji z zasiłku opiekuńczego?
 • Jak pisać decyzję odmowną? Czy odwołanie odsyłamy z pismem przewodnim do SKO?
 • Czy specjalny zasiłek opiekuńczy należy przyznać wnukowi, jeżeli żyją dzieci?
 • Jak powinien postąpić urzędnik, gdy zgłosi się do niego klient o wypłatę zasiłku dla osoby niepełnosprawnej, która ukończyła 25. rok życia? Czy i dlaczego taka osoba ma prawo odwołać się od naszej decyzji do SKO bądź Sądu Administracyjnego?
 • Czy zasiłek pielęgnacyjny należy się osobie przebywającej w zamkniętym ośrodku, zapewniającym całodobowe utrzymanie?
 • Czy należy przyznać zasiłek opiekuńczy żonie, jeśli mąż nie posiada orzeczenia o niepełnosprawności, a jedynie decyzję sądu o przyznaniu dodatku pielęgnacyjnego na stałe?
 • Od kiedy należy przyznać zasiłek pielęgnacyjny osobie niepełnosprawnej? W terminie 3 miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności czy 3 miesięcy od złożenia wniosku o zasiłek?
 • Jak postąpić w sytuacji, w której matka z orzeczeniem o niepełnosprawności rodzi niepełnosprawne dzieci i składa wniosek o zasiłek rodzicielski, a mąż na świadczenie pielęgnacyjne? Czy matce należy się zasiłek rodzicielski i w jakim wymiarze?
 • Jeżeli po świadczenie pielęgnacyjne przychodzi bezrobotna mama z prawem do zasiłku, to od kiedy należy się jej świadczenie pielęgnacyjne?
 • Jak się zmienia i jaki wpływ na system świadczeń socjalnych ma waloryzacja świadczenia pielęgnacyjnego w 2020r.?
 • Czy jeśli strona osiągnęła wiek emerytalny a nie złożyła wniosku o emeryturę, to ma prawo do złożenia wniosku o świadczenie pielęgnacyjne?
 • Czy klient, który opłaca składki w KRUS może w związku z pobieraniem świadczenia pielęgnacyjnego zgłosić chęć posiadania składek w ZUS?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy są złożone dwa wnioski : świadczenie pielęgnacyjne i SZO i nie mamy wniosku o zawieszenie postępowania do SZO a świadczenie pielęgnacyjne zostało odmówione i wysłane do SKO. Czy należy rozpatrzyć w tym momencie SZO?
 • Co zrobić w sytuacji, w której ośrodek odmówił przyznania świadczenia pielęgnacyjnego ze względu na emeryturę żony - osoby niepełnosprawnej. SKO uchyliło zaskarżoną decyzję i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia.
 • Osoba pobierała zasiłek pielęgnacyjny na podstawie art.15h ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, której przedłużono wypłatę zasiłku o 60 dni, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Powiatowy Zespół Orzekania o niepełnosprawności zaliczył klienta do osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Wojewódzki Zespół Orzekania o Niepełnosprawności wydał decyzję, że orzeczenie zostaje utrzymane w mocy. Czy kontynuować wypłatę zasiłku pielęgnacyjnego na podstawie art.15h specustawy koronawirusowej do otrzymania ostatecznego orzeczenia, które będzie określać stopień niepełnosprawności?
 • Czy należy przedłużyć i wypłacać zasiłki i świadczenie pielęgnacyjne w związku z ustawą dotyczącą Covid-19, nawet jeśli klientka składa oświadczenie pod odpowiedzialnością karną, że nie będzie ubiegać się o kolejny zasiłek i świadczenie pielęgnacyjne bo nie stara się o nowe orzeczenie?
 • Czy przysługuje dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w związku z COVID -19, czy należy brać pod uwagę podwyższone kryterium dochodowe?
 • Czy liczy się zasiłek opiekuńczy z KRUS do dochodu, który był wypłacony w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem w okresie pandemii osobie. Osoba posiada działalność gospodarczą?

2. Koordynacja 500+ – jak prowadzić postępowanie, gdy istnieją przesłanki, że osoba pobierająca świadczenie, członek rodziny, przebywa za granicą?

 • Czy wnioski powinny być przekazane do ustalenia koordynacji w sytuacji, w której mąż umiera za granicą (w trakcie składania wniosków)? Klientka na chwilę obecną nadal pobiera kindergeld.
 • Czy można przyznać świadczenie matce na dziecko, która ma zawieszoną działalność gospodarczą?
 • Czy należy liczyć dochód z pracy męża, który jedzie do pracy za granicę w czasie urlopu na trzy tygodnie w roku?
 • Czy wstrzymujemy wypłatę uchylając decyzję w sytuacji, w której klientka nie wie gdzie przebywa ojciec dziecka?
 • Obniżenie wynagrodzenia z powodu COVID - osoba donosi zaświadczenie z pracy o obniżonym wynagrodzeniu od kwietnia 2020 r.( jest to potwierdzone pisemnie przez zakład pracy oraz zaświadczenie o dochodzie ), a później donosi pismo, że wynagrodzenie się zwiększyło? Czy należy podwyższyć i liczyć dochód podwyższony czy na nowy okres zasiłkowy należy wziąć pod uwagę dochód obniżony?
 • Czy wliczamy do składu rodziny męża kobiety, który jest w zakładzie karnym? Co z jego dochodem za 2019 r.?
 • Jeśli dzieci wyrokiem sądu umieszczone zostały w pieczy zastępczej (dom dziecka), jednak w chwili obecnej dzieci ponownie są przy matce ale na nowym wyroku nie ma nic o zabraniu pieczy zastępczej, sąd przydziela kuratora. Czy matce przysługują świadczenia?
 • Czy należą się świadczenia dziadkom, którzy adoptowali wnuczkę, widnieją w akcie urodzenia jako rodzice?
 • Czy OPS realizujący wypłatę świadczeń rodzinnych i wychowawczych może wstrzymać wypłatę na prośbę ,do czasu wyjaśnienia koordynacji?
 • Jak powinien postąpić organ w sytuacji gdy członek rodziny przebywa poza granicami RP w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji i składa wniosek na kolejny okres i oświadcza, że członek rodziny nie przebywa już ( wskazuje datę od kiedy) poza granicami RP. Organ jest w posiadaniu wydanego wcześniej przez wojewodę postanowienia/informacji, że w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Czy należy przekazać wniosek wojewodzie, czy przyznać świadczenia i jednocześnie wystąpić do wojewody z zapytaniem czy w sprawie nadal mają zastosowanie przepisy o koordynacji? Czy właściwe jest wysłanie pisma do konsula o przesłuchanie strony?
 • Kiedy urzędnik powinien wybrać uchylenie a kiedy zawieszenie świadczenia? Z czego skorzystać w odpowiedniej sytuacji?
 • Umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej (dom dziecka) – czy petent pobierający 500 + może dostać świadczenie w pełnej wysokości (wraz z zasiłkiem rodzinnym) skoro dzieci przebywają poza domem rodzinnym?
 • W jakich sytuacjach wstrzymać świadczenie 500 +?
 • Jak często trzeba aktualizować wywiad w zasiłku dla opiekuna?
 • Czy zachodzi koordynacja w przypadku rodziców pozbawionych praw rodzicielskich? Jak postąpić w przypadku braku odpowiedzi na pismo od wojewody w sprawie koordynacji?
 • Dochody uzyskane i utrata dochodu. Dochody uzyskane i utracone przy koordynacji
 • Jak rozpatrzeć wniosek o zasiłek rodzinny mamy dwójki dzieci, których ojcowie - jeden ojciec dziecka pracuje za granicą i jest w składzie rodziny, drugi pracuje w Polsce i na to dziecko ma zasądzone alimenty?
 • Jak postąpić z takim wnioskiem, w którym matka dzieci jest po rozwodzie i ma zasądzone alimenty na dziecko nr 1 . (ojcem dziecka 1 pracuje za granicą), wyszła za mąż za Pana który pracuje w Polsce i ma z nim dwoje dzieci? Ile wniosków powinna złożyć matka dzieci?
 • Czy wnioskodawca może złożyć wniosek 500+ na wcześniejsze okresy świadczeniowe jeżeli nie składał ich wcześniej?
 • Pani pobiera zasiłek rodzinny od października 2019 do teraz i zgłosiła, że mąż podjął zatrudnienie na umowę o pracę od 22.01.2020 do 13.04.2020. W umowie zawarte jest, że praca wykonywana jest poza granicami państwa RP a w empatii widnieje składka zdrowotna za ten okres. Czy w tym przypadku zachodzi koordynacja?
 • Czy wyrok alimentacyjny/postanowienie/ugoda przed mediatorem do świadczeń rodzinnych musi być prawomocny?
 • Czy należy wypłacać RRS w całości gdy przechodzimy z zł na zł na pełne kwoty?

3. Co wliczamy do dochodu?

 • Nowa kategoria utraty dochodu w postaci obniżenia z powodu przeciwdziałania COVID-19.
 • Czy należy liczyć świadczenie postojowe z ZUS?
 • Czy należy liczyć dochód z renty dziecka w pieczy zastępczej doliczamy (dziecko posiada rentę po zmarłym ojcu)? Jaki jest skład rodziny w takiej sytuacji?
 • Czy należy przedłużyć termin do wydania decyzji w sytuacji, w której klient wzywany jest do wyjaśnień lub dostarczenia dokumentów?
 • Jaka jest podstawa prawna do wydania decyzji wstrzymującej wypłatę świadczeń?
 • Jaki jest skład rodziny jeśli klientka posiada 2 dzieci z mężem, trzecie dziecko z ojcem nieznanym a czwarte dziecko z obecnym partnerem?
 • Co należy zrobić w sytuacji, w której klientka nie wie gdzie przebywa mąż i nie zna jego dochodu?
 • Czy możemy wystąpić z wnioskiem o udostępnienie danych osobowych do pracodawcy dotyczących kwoty wynagrodzenia netto?
 • Pani nie pracuje i nie ma działalności gospodarczej. W 2019 roku sprzedawała na allegro i zgłosiła dochód do urzędu skarbowego. Czy liczymy ten dochód i dzielimy go na 12 miesięcy?
 • Co zrobić w przypadku małżeństwa, które jest w trakcie rozwodu i jedno dziecko przebywa z matka a dwoje dzieci z ojcem a matka składa wniosek o zasiłek rodzinny?
 • Czy uzyskanie dodatku solidarnościowego będzie stanowiło uzyskanie dochodu w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych?
 • Jak liczyć dochód spowodowany uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych?
 • Uzyskanie dochodu spowodowane uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych

4. Uzyskanie dochodu spowodowane uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych

 • Jak liczyć dochód uzyskany ( za który miesiąc) w sytuacji gdy np.: a) stypendium - staż rozpoczyna się od dnia 19 września, b) pierwsza wypłata stypendium następuje w miesiącu październiku za miesiąc wrzesień a za miesiąc październik w listopadzie, c) wypłata za miesiące wrzesień, październik i listopad jest skumulowana w miesiącu listopadzie?
 • Jak traktować uzyskanie dochodu w sytuacji gdy np.:a) uzyskanie stypendium- staż dla bezrobotnych poprzedzone zostało płatnym szkoleniem w ramach przygotowania do stażu, b) uzyskanie stypendium-staż nastąpiło po 2 miesiącach od zakończenia szkolenia
 • Sposób liczenia dochodu przy stypendium unijnym (staże krajowe a staże unijne)
 • Czy rodzicom przysługuje zasiłek rodzinny, jeżeli dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej?
 • Czy rodzicom przysługuje świadczenie, gdy dziecko przebywa w ośrodku dla nieletnich?
 • Jak ma postąpić organ w sytuacji gdy obowiązującym postanowieniem Sądu dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej, następnie sąd wyraził zgodę na miesięczne urlopowanie dziecka na pobyt w domu. Odmówić przyznania świadczenia niezależnie od zgody sądu na urlopowanie czy przyznać świadczenie na miesiąc urlopowania?
 • Czy przysługuje dodatek z tytułu samodzielnego wychowania dziecka, w sytuacji kiedy ojciec dziecka nie żyje, a drugie dziecko matka wychowuje z konkubentem?
 • Czy każda panna, wdowa, rozwódka jest samotna? Jak zweryfikować samotne wychowywanie dziecka?
 • Jaki jest skład rodzinny w sytuacji, w której małżeństwo mieszka i wychowuje wspólnie jedno dziecko ale ojciec ma zasądzony wyrok alimentacyjny? Jak liczymy dochód? Czy odliczamy zasądzone alimenty od dochodu?
 • Czy można pobierać jednocześnie zasiłek macierzyński i świadczenie macierzyńskie?
 • Świadczenie „Za życiem”. Kto powinien podpisać zaświadczenie o chorobie, powstałej w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu? Czy każdy lekarz ma uprawnienia aby stwierdzić chorobę?
 • Czy rodzicom przysługuje jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka („becikowe”) w sytuacji, gdy dziecko rodzi się żywe i po chwili umiera?
 • Jak radzić sobie z błędem systemu przy obliczaniu jednorazowego dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego?
 • Jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia dziecka. Co robimy w sytuacji, kiedy zmienia się kryterium dochodowe, następuje utrata pracy i klientka pobiera świadczenie przez 10 miesięcy a nie 12? Czy dzielimy na 10 czy 12 miesięcy?
 • Jak ustalić uprawnienia do świadczenia w rozbitej rodzinie, w której ojciec dziecka przebywa za granicą? Jak ustalić jego sytuację finansową i adres w przypadku braku kontaktu z matką dziecka?
 • Czy matce obcej narodowości (Ukrainka ) należy się świadczenie rodzicielskie na dziecko, które nosi inne nazwisko niż jej mąż? Jakie dokumenty są wymagane?
 • Jak potraktować wniosek o urlop wychowawczy w przypadku dziecka zaadoptowanego?
 • Komu należy się świadczenie 500 plus w przypadku konfliktu rodzinnego? Czy świadczenie to należy się temu rodzicowi, który wcześniej złoży wniosek? Czy właściwe jest wykonanie wywiadu w takiej sytuacji?
 • Jak postąpić w sytuacji, w której klient pobiera świadczenie rodzicielskie i składa świadczenie pielęgnacyjne na niepełnosprawne dziecko. Czy należy uchylić świadczenie rodzicielskie wstecz i przyznać od tego czasu świadczenie pielęgnacyjne? Czy konieczny jest zwrot pobranego świadczenia rodzicielskiego? Czy można przyznać wcześniej świadczenie pielęgnacyjne?
 • Czy należą się świadczenia na dzieci rodzinom opiekunom prawnym w rodzinach zastępczych? Od którego momentu opieki nad dziećmi należą się im świadczenia?
 • Czy wypłacać różnicę między świadczeniami, które były wypłacone do końca 2015 r. a tymi, które powinny być w systemie „złotówka za złotówkę” przy jednoczesnym świadczeniu jak dodatek z tytułu urodzenia dziecka lub Dobry Start?
 • Praktyczne przykłady dotyczące wyliczania dochodu w rodzinie i dodatków z zastosowaniem mechanizmu "złotówka za złotówkę". Jak radzić sobie z błędem systemu?
 • Jak poprawnie wyliczać dodatek „złotówka za złotówkę”?
 • Zwroty świadczeń w systemie „złotówka za złotówkę”

5. Na czym polega weryfikacja świadczeń nienależnie pobranych?

 • Jak rozpocząć postępowanie administracyjne w sprawie nienależnie pobranych świadczeń?
 • Czy stwierdzenie nienależnie pobranych świadczeń jest jednoznaczne z koniecznością ich zwrotu? Kiedy będziemy żądać zwrotu bez odsetek a kiedy z odsetkami?
 • Art. 20 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci dotyczy informacji o zmianie miejsca zamieszkania osoby, której przyznano świadczenia. Z chwilą kompletowania dokumentów okazuje się, że wystąpi nienależnie pobrane świadczenie rodzinne i wychowawcze.a) Jak postępować w przypadku nienależnie pobranych świadczeń?, b) Jak prawidłowo przekazać dokumenty klienta? ,c) Czy nowy organ powinien uchylić decyzję w sprawie świadczeń nienależnie pobranych czy kontynuować świadczenie?
 • W poprzednim okresie zasiłkowym klientka pobierała 500 plus z koniecznością wyliczenia dochodu. Od lipca nie ma takiej konieczności. Ale aby ustalić świadczenie rodzinne ustala się dochód, który został przekroczony w miesiącu maju. Według wyliczeń wychodzi, że od czerwca świadczenie było pobierane bezprawnie. Czy żądamy zwrotu pobranych świadczeń do miesiąca lipca? Jak postąpić w takiej sytuacji?
 • Czy osobie pobierającej zasiłek pielęgnacyjny, której został przyznany dodatek pielęgnacyjny z ZUS, trzeba wydać decyzję o nienależnie pobranym świadczeniu i żądaniu zwrotu, czy wystarczy wysłać jedynie pismo do tej wiadomości do ZUS, informujące o potrąceniu świadczenia? Czy w przypadku, gdy ZUS potrąci kwotę naliczamy odsetki? Czy osobie, która otrzymała emeryturę a pobiera zasiłek dla opiekuna i musi zwrócić świadczenie, również naliczamy odsetki?
 • Jaki jest tryb postępowania w przypadku złożenia odwołania przez stronę?
 • W jaki przypadkach stosujemy zmianę, uchylenie lub wygaśnięcie decyzji?
 • Jaki mamy czas na przygotowanie decyzji?
 • Jak pracować z klientem, aby nie generować świadczeń nienależnie pobranych?
 • Umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminy płatności w przypadku nienależnie pobranego świadczenia
 • Zasiłek dla opiekuna wypłacony do 15 dnia miesiąca a 20-tego dnia, na którą były pobierane świadczenia umiera, czy zasiłek dla opiekuna należy się na cały miesiąc jeśli świadczenie zostało wypłacone 15 dnia miesiąca a 20-tego osoba niepełnosprawna umiera? Czy ośrodek może żądać zwrotu pobranego świadczenia?
 • Jak wygląda proces egzekucji świadczeń nienależnie pobranych w wyniku niezgłoszonego dochodu przez klienta lub zmianę składu rodziny?
 • Właściwość organu przy decyzji żądającej zwrotu nienależnie pobranego świadczenia przy jednoczesnej zmianie miejsca zamieszkania strony
 • Czy jest możliwe rozłożenie na raty świadczeń nienależnie pobranych?
 • Wyroki sądów w sprawie świadczeń wcześniej wypłaconych

Inne:

 • Co grozi urzędnikowi, który zrobi ksero dowodu osobistego klienta, w myśl ustawy o ochronie danych osobowych?
 • Jakie są możliwości pozyskiwania danych i przekazywania danych do policji, prokuratury i sądów. Jakich informacji mogą żądać pracownicy OPSów?
 • Jak przekazać dokumenty zgodnie z właściwością przy zmianie miejsca zamieszkania?
 • Problematyka współpracy między organami
 • Czy można cofnąć wysłany tytuł wykonawczy do sądu?

 1. Kiedy porady i konsultacje są odpowiedzią na Państwa potrzeby:

  • wzięli Państwo udział w szkoleniu i po kilku dniach jeszcze mają Państwo pytania, na które chcielibyście uzyskać odpowiedź
  • otrzymali Państwo nowy zakres obowiązków służbowych i potrzebujecie „telefonu do przyjaciela”, który pomoże w każdej chwili i wprowadzi w nowe obowiązki
  • mają Państwo doświadczenie w zakresie wykonywanych obowiązków służbowych, ale raz na jakiś czas trafiają się wyjątkowe problematyczne zadania do wykonania, czasem nieoczywiste i potrzebują Państwo poradzić się innego eksperta, czy postępują Państwo właściwie
 2. Jest to usługa działająca podobnie jak nieograniczony abonament medyczny lub na siłownię. W ramach miesięcznego abonamentu otrzymują Państwo nieograniczoną możliwość zadawania pytań naszym ekspertom.
 3. W ramach wykupionego abonamentu otrzymują Państwo również dostęp do platformy, na której znajdą Państwo: wzory dokumentów przydatne w codziennej pracy; zebrane w jednym miejscu wyroki sądów, którymi klienci mogą się wesprzeć w trakcie rozpatrywania swoich postępowań; forum wymiany doświadczeń moderowane przez naszego eksperta; ciekawe porady wideo, wideo instrukcje; wybrane i opisane najciekawsze przypadki.
 1. Nagrane szkolenie jest odpowiedzią na Państwa potrzebę, jeśli obecnie na rynku brakuje interesującego Państwa szkolenia i jednocześnie odnajdują się Państwo w jednej z poniższych sytuacji:

  • otrzymali Państwo nowy zakres obowiązków służbowych;
  • pojawiła się trudna sprawa do załatwienia;
  • wydaje się Państwu, że postępujecie zgodnie z przepisami i procedurami wykonując obowiązki służbowe, ale chcielibyście się upewnić, że wszystko dobrze robicie;
  • wzięliście niedawno udział w szkoleniu, które dało Wam dużą porcję wiedzy, ale już przyszedł czas na pogłębienie tej wiedzy
  • „chodzą” za Państwem nurtujące Was pytania związane zawodowymi obowiązkami
  • pytania zawarte w zakładce „Opis szkolenia”, to pytania na które szukają Państwo odpowiedzi.
 2. Zazwyczaj czas nagranego szkolenia trwa około 3 godzin.
 3. Zawsze podjemy datę nagrania, żeby Państwo mieli orientację w jakim stanie prawnym nagrywaliśmy szkolenie. Dokładamy wszelkich starań, żeby wszystkie szkolenia były aktualizowane po każdej zmianie przepisów
 4. Do każdego nagranego szkolenia załączamy materiały w formie elektronicznej
 5. Po wykupieniu dostępu otrzymują Państwo możliwość zalogowania się na platformę, gdzie nagranie jest dostępne przez okres 2 dni od momentu odebrania dostępu.
 6. Państwo decydują o której porze dnia oglądają nagrane szkolenie

Sprawdź również

Zobacz więcej
W nagraniu omówione są wytyczne ministerstwa dotyczące posiedzenia grupy roboczej i Zespołu Interdyscyplinarnego. Podpowiemy jakich narzędzi prawnych użyć wobec sprawcy przemocy domowej oraz jak monitorować sytuację rodziny, w której dochodzi do przemocy. Doradzimy jak poprawnie wypełniać formularze niebieskiej karty.
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Praktyczne warsztaty przeznaczone dla księgowych oraz pracowników Zakładów Gospodarki Komunalnej, Zakładów Wodociągów i Kanalizacji, Miejskich Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji oraz Urzędów Miast i Gmin, którzy zajmują się windykacją opłat za wodę
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Nagranie skierowane jest do osób bazujących na Prawie Wodnym, zajmujących się pozwoleniami wodnoprawnymi, wydziałów ochrony środowiska, rolnictwa, osób zajmujących się naruszeniem stanu wody na gruncie, sporami sąsiedzkimi
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Omówienie sposobu wypełnienia sprawozdania gminnego – krok po kroku! Jakie będą zmiany w sprawozdaniach? Nowość: sprawozdanie wypisywane do BDO.
schoolKonsultacje
voicemailNagranie