Wiedza ekspercka dostępna cały czas

Platforma pccporada.pl – szybki dostęp do wiedzy przez:

Planowanie przestrzenne

personProwadzący:Bogumił Postawski

Kierownik referatu ds. procedury formalno-prawnej w Wydziale Planowania Urzędu Miasta Lublina. Radca prawny, od 14 lat pracownik samorządowy. Specjalista w zakresie procedur planistycznych, prawa budowlanego, ochrony zabytków.

format_list_bulletedWybrane zagadnienia szkolenia

 • Jak wygląda cały proces wydawania decyzji o warunkach zabudowy?
 • Jak w praktyce połączyć różnorodne funkcje zabudowy – na przykład rodzinną z usługową?
 • Procedura i projekt przygotowania planu miejscowego oraz najczęściej popełniane błędy
 • Czy można w planie miejscowym wydzielić drogi wewnętrzne?
 • COVID-19 a procedury planistyczne
 • Zakres i forma dokumentów po zmianach w prawie budowlanym
 • Czy powinny być prowadzone zabezpieczenia i regulacje wód na terenach zabudowy?

Wybierz produkty, które chcesz zakupić:

* - 399,00 zł + 23% vat - interpretacja podatkowa - 0114-KDIP1-1.4012.315.2018.1.IZ

Nagranie z dnia: 2 grudnia 2020 r.

Wzory pism:

 • Formularze wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy


Szczegółowy program szkolenia:

Jak wygląda cały proces wydawania decyzji o warunkach zabudowy?

• Jaki wpływ mogą mieć nowe przepisy w prawie budowlanym na tworzenie nowych planów zabudowy?

• Jak przeprowadzić analizę cech zabudowy?

• Jaki powinno obejmować teren – na co zwracać uwagę?

• Jak powinien wyglądać wniosek?

• Co powinna zawierać decyzja?

• Jak ustalać spadkobierców?

Procedura ustalania warunków zabudowy - analiza terenów sąsiednich i sposoby ustalania wskaźników

• Jak wyznaczyć wskaźniki?

• Czy do zgłoszeń budynków do 35 m wymagana jest decyzja o warunkach zabudowy?

• Czy budowa studni wymaga pozwolenia na budowę lub zgłoszenia w majestacie?

• Kiedy i co jest potrzebne do wydania warunków zabudowy budynku w zabudowie zagrodowej?

• Zabudowa zagrodowa na terenach rolnych - jakie dokumenty powinny przedstawiać osoby ubiegające się?

• Pytanie dot. uzgodnień projektów decyzji: Czy należy każdą nową zabudowę uzgadniać na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 5 i 5a z Marszałkiem i Starostą mimo, iż nie występują udokumentowane złoża kopalin, główne zbiorniki wód podziemnych ani tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych?

• Jak samorządy mają bronić się przed rozstrzygnięciami nadzorczymi?

• Czy należy „poddawać się” przez to, że procedura w sądzie jest długa?

• Zgłoszenia budowy – w jaki sposób robić interpretacje?

• Czy jest obowiązek robienia projektów?

• Czym jest budowa a czym jest remont?

• Czy należy pobierać opłatę skarbowa za przeniesienie decyzji z właściciela działki na osobę nie będącą właścicielem?

• Jeżeli decyzja o WZ jest potrzebna do podziału działki na wydzielenie ciągu komunikacyjnego to czy musi być spełniony warunek dostępu do drogi publicznej?

• Czy zgodnie z art. 4 ust 2 ustawy decyzje CP zaliczają się do decyzji o warunkach zabudowy i w związku z tym powinna być pobierana opłata w wysokości 598zł, a nie 107?

• Jeśli mamy działkę oddzielona od drogi publicznej rowem, który ma nieuregulowany stan prawny (właściciel nieustalony) to czy możemy potraktować to jako, że działka ma dostęp do drogi publicznej?

Omówienie nowych zmian w prawie budowlanym

• Co zaszło w nowych zmianach?

• Zestawienie i omówienie różnic jakie powstały po zmianach

• Czy są jakieś ułatwienia w związku ze zmianami w prawie budowlanym?

• Zakres i forma dokumentów po zmianach

• Pochodne zmiany prawa – rozporządzenia, na podstawie których rozlicza się inwestora/projektanta projektu budowlanego

Co powinien zawierać projekt budowlany?

• Co się składa do pozwolenia na budowę?

• Załączniki do pozwolenia na budowę

• Zakres obiektów, które nie wymagają pozwoleń na budowę

• Zakres projektu budowlanego – art. 34 – co w którym egzemplarzu powinno się znajdować?

• Jaki wpływ mogą mieć nowe przepisy w prawie budowlanym na tworzenie nowych planów zabudowy?

Legalizacja budynku powyżej 20 lat - jak wygląda procedura legalizacyjna? Co musi zawierać?

• Co w sytuacji jeśli budynek istnieje wiele lat, granice są w innych odległościach i nie spełniają obecnych wymogów?

• Czy procedura legalizacyjna musi zawierać ekspertyzę?

• Co dokładnie nadzór budowlany powinien sprawdzać w ramach legalizacji?

• Czy jest gdzieś to sprecyzowane czy każdy nadzór budowlany samodzielnie będzie to interpretował?

Jak w praktyce połączyć różnorodne funkcje zabudowy – na przykład rodzinną z usługową?

• W jaki sposób wyznaczać miejsca parkingowe?

• Jak wyznaczać miejsca postojowe parkingowe przy powierzchniach sprzedażowych?

• Sprawy warsztatowe – sposoby zapisów planów dotyczących zasad zagospodarowania terenów różnych form zabudowy

• Jak projektanci rozstrzygają powyższe zapisy?

• Przekształcanie terenów pod zabudowę w parkach krajobrazowych, terenów leśnych oraz zbliżonych do rzek

• Zakres zgodności decyzji o warunkach zabudowy z innymi przepisami – na przykład lokalizowanie budynków mieszkaniowych obok cmentarzy

Omówienie warunków zabudowy

• Co w sytuacji jeśli budynek istnieje wiele lat, granice są w innych odległościach i nie spełniają obecnych wymogów?

• Jak wydzielać grunty pod inwestycje?

• Decyzje o warunkach zabudowy: pełnomocnictwo – czy muszą być one w oryginałach czy może być np. kserokopia?

• Jak należy je liczyć jeśli ktoś składa 2 wnioski czy musi załączyć 1 czy 2?

• Zmiana opłaty skarbowej – stawki oraz zwolnienia

• Postepowanie administracyjne gdy jedna ze stron zmarła – kogo należy powiadomić i jak wygląda dalsze postępowanie?

• Warunki zabudowy przy terenach leśnych - czy wskazane jest aby wycinać użytek leśny?

• Jakie jest stanowisko ministra odnośnie uzyskania zgód na przeznaczenie gruntów leśnych na grunty skarbu państwa? Jakie błędy są we wnioskach sporządzane przez gminę? Co należy ujmować w takich wnioskach?

• W jaki sposób zawiadamiać mieszkańców o przygotowanym projekcie?

• Kiedy i co jest potrzebne do wydania warunków zabudowy budynku w zabudowie zagrodowej?

• Budowa osiedla i budynków na terenach do tego nie przeznaczonych

• Czy można ustalać decyzje o warunkach zabudowy tylko na części działki?

• Czy jeśli w planie jest zabudowa to czy może ona stanowić dostęp do drogi publicznej mimo ze w planie nie ma tam drogi?

• Zapisy dotyczące kategorii dróg – czy drogi należy określać jako drogi powiatowe czy jako zbiorcze?

• Kto powinien być uzgadniającym a kto opiniującym?

• Sytuacja: Czy mogłabym prosić o jakieś informacje na temat możliwości łączenia funkcji usługowej z mieszkaniową, tj. dopuszczenie funkcji usługowej w terenach MN np. poza usługami w budynku mieszkaniowym poza tym co prawo budowlane mówi? Czy jest to możliwe przy oznaczeniu MN na rysunku planu. Wydawałoby się, że nie jest to dopuszczalne, bo jest to łączenie funkcji?

Czy powinny być prowadzone zabezpieczenia i regulacje wód na terenach zabudowy?

• Czy można wprowadzać ograniczenia z tego tytułu? (Szamba, oczyszczalnie…)

• Co robić jeśli wody polskie żądają decyzji o urządzeniach melioracyjnych pod warunki zabudowy gdy nie wymagane jest na to pozwolenie? (Art. 50 planowania przestrzennego w powiązaniu z prawem wodnym?

Procedura i projekt przygotowania planu miejscowego oraz najczęściej popełniane błędy

• Jakie są procedury linii orzeczniczych?

• Zasady sporządzania planów i studiów

• Co w sytuacji gdy po uchwaleniu planu miejscowego następuje jego zmiana – czy jeden i drugi plan traci ważność?

• Co zrobić żeby w wyniku wniesienia skarg/uwag plan miejscowy nie wymagał konieczności ponowienia uzgodnień i wyłożenia do publicznego wglądu?

• Jakie zmiany po wniesieniu uwag dotyczące planów miejscowych nie wymagają procedury i ponowienia uzgodnień?

• Na jakich portalach powinno się umieszczać projekt planu miejscowego? (ekoportal/ BIP/ inne?)

• Jak wygląda procedura etapowania planów zagospodarowania dla części terenu aby była prawidłowo przeprowadzona?

• Jak formułować zapisy w celu dopuszczenia czegoś aby nie było niedomówień?

• Czy powinno uchwalać się w planach miejscowych uchwałę krajobrazową?

• Zagospodarowanie na klasie 3 – czy jest konieczny miejscowy plan zagospodarowania?

• Jaki zakres/sposoby zapisów można stosować aby nie spotkać się z zarzutem, że przekracza się swoje uprawnienia gdy chce się wprowadzać zbyt szczegółowe zmiany z miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego?

• Czy można wysyłać do uzgodnień projekt planu zagospodarowania przestrzennego jeśli studium jest już uchwalone?

• Jakie błędy powodują, że plan miejscowy jest unieważniony?

• Wyznaczanie w planach miejscowych dróg wewnętrznych

• Czy na samorządzie spoczywa obowiązek wykupu i urządzania dróg wewnętrznych?

• Czy można w planie miejscowym wydzielić drogi wewnętrzne?

• Procedury – gdzie uniknąć wpadek?

• Jakie są ograniczenia projektowania nowych terenów pod budownictwo?

• Do jakich instytucji wysyłać wnioski o uchwałach?

• Odszkodowania wynikające z tytułu uchwalenia/zmiany planów miejscowych

• Przeznaczenie podstawowe i uzupełniające gdy takich pojęć nie użyto w planie miejscowym

• Obręby identyfikacyjne – linie zabudowy i linie rozgraniczające

• Jeśli uzdrowisko zajmuje obszar gminy zarówno miejskiej i wiejskiej – jaki dokument planistyczny rozstrzygnął by czy przy każdym pozwoleniu na budowę jest wystarczająco dużo przestrzeni biologicznie czynnej?

• Jak powinien wyglądać formularz do składania uwag i wniosków do planów po zmianie formy na online? Czy powinien być wypełniany online czy w wersji pdf z drukiem do pobrania i zeskanowania?

• Jak miałby wyglądać protokół w dyskusji online? (udokumentowanie dyskusji publicznej)

• Sytuacja w momencie gdy projekt planu jest w opracowaniu i zostaje wydane pozwolenie na budowę i przeznacza działkę pod budowę na coś innego niż jest w studium

• Jakie są konsekwencje wynikające z obszarów położonych na terenach zagrożonych powodzią?

• Wiatraki w planach miejscowych jeśli strefy wychodzą poza teren gminy – jakie są konsekwencje dla gmin które nie maja wiatraków?

• Czy obecnie należy przyjmować ustawy krajobrazowe czy się wstrzymać? Czy będą wchodziły jakieś zmiany?

• Czy obecnie należy robić plany miejscowe czy czekać do zmiany ustawy?

• Zapisy odnośnie stref przewietrzania – czy gminy maja prawo uchwalać zakaz zabudowy? (podkreślone – ten sam temat)

• Czy są jakieś przepisy na których można się opierać?

Nowe trendy post COVIDowskie

• Omówienie ustawy COVID

• Jak powinno wyglądać miasto post COVIDowe?

• COVID-19 a procedury planistyczne

• Tarcza antykryzysowa 4.0

• Wyjaśnienie spraw wyroków sądów odnośnie spraw COVIDowskich

• Fotowoltaika na gruntach rolnych

• Czy fotowoltaika jest urządzeniem czy obiektem?

• Nowelizacja ustaw o drogach/uwarunkowania środowiskowe

Orzecznictwo dotyczące stwierdzenia nieważności uchwały rady miejskiej + wskazanie konkretnych linii orzeczniczych

• Jaka dokumentacja jest potrzebna do rozbudowy stacji bazowych telefonii komórkowych tego samego operatora lub innego operatora?

Zgłoszenia – projekt budowlany (art. 29 w starym) – lokalizacja pozostałych budynków, które wymagają zgłoszenia w powiazaniu z warunkami technicznymi

• Budowa osiedla i budynków na terenach do tego nie przeznaczonych

• Ustawa o planowaniu przestrzennym z planem obowiązującym dla całego miasta w stosunku do specustawy mieszkaniowej

• Czy można ustalać decyzje o warunkach zabudowy tylko na części działki?

 1. Kiedy porady i konsultacje są odpowiedzią na Państwa potrzeby:

  • wzięli Państwo udział w szkoleniu i po kilku dniach jeszcze mają Państwo pytania, na które chcielibyście uzyskać odpowiedź
  • otrzymali Państwo nowy zakres obowiązków służbowych i potrzebujecie „telefonu do przyjaciela”, który pomoże w każdej chwili i wprowadzi w nowe obowiązki
  • mają Państwo doświadczenie w zakresie wykonywanych obowiązków służbowych, ale raz na jakiś czas trafiają się wyjątkowe problematyczne zadania do wykonania, czasem nieoczywiste i potrzebują Państwo poradzić się innego eksperta, czy postępują Państwo właściwie
 2. Jest to usługa działająca podobnie jak nieograniczony abonament medyczny lub na siłownię. W ramach miesięcznego abonamentu otrzymują Państwo nieograniczoną możliwość zadawania pytań naszym ekspertom.
 3. W ramach wykupionego abonamentu otrzymują Państwo również dostęp do platformy, na której znajdą Państwo: wzory dokumentów przydatne w codziennej pracy; zebrane w jednym miejscu wyroki sądów, którymi klienci mogą się wesprzeć w trakcie rozpatrywania swoich postępowań; forum wymiany doświadczeń moderowane przez naszego eksperta; ciekawe porady wideo, wideo instrukcje; wybrane i opisane najciekawsze przypadki.
 1. Nagrane szkolenie jest odpowiedzią na Państwa potrzebę, jeśli obecnie na rynku brakuje interesującego Państwa szkolenia i jednocześnie odnajdują się Państwo w jednej z poniższych sytuacji:

  • otrzymali Państwo nowy zakres obowiązków służbowych;
  • pojawiła się trudna sprawa do załatwienia;
  • wydaje się Państwu, że postępujecie zgodnie z przepisami i procedurami wykonując obowiązki służbowe, ale chcielibyście się upewnić, że wszystko dobrze robicie;
  • wzięliście niedawno udział w szkoleniu, które dało Wam dużą porcję wiedzy, ale już przyszedł czas na pogłębienie tej wiedzy
  • „chodzą” za Państwem nurtujące Was pytania związane zawodowymi obowiązkami
  • pytania zawarte w zakładce „Opis szkolenia”, to pytania na które szukają Państwo odpowiedzi.
 2. Zazwyczaj czas nagranego szkolenia trwa około 3 godzin.
 3. Zawsze podjemy datę nagrania, żeby Państwo mieli orientację w jakim stanie prawnym nagrywaliśmy szkolenie. Dokładamy wszelkich starań, żeby wszystkie szkolenia były aktualizowane po każdej zmianie przepisów
 4. Do każdego nagranego szkolenia załączamy materiały w formie elektronicznej
 5. Po wykupieniu dostępu otrzymują Państwo możliwość zalogowania się na platformę, gdzie nagranie jest dostępne przez okres 2 dni od momentu odebrania dostępu.
 6. Państwo decydują o której porze dnia oglądają nagrane szkolenie

Sprawdź również

Zobacz więcej
W nagraniu omówione są wytyczne ministerstwa dotyczące posiedzenia grupy roboczej i Zespołu Interdyscyplinarnego. Podpowiemy jakich narzędzi prawnych użyć wobec sprawcy przemocy domowej oraz jak monitorować sytuację rodziny, w której dochodzi do przemocy. Doradzimy jak poprawnie wypełniać formularze niebieskiej karty.
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Praktyczne warsztaty przeznaczone dla księgowych oraz pracowników Zakładów Gospodarki Komunalnej, Zakładów Wodociągów i Kanalizacji, Miejskich Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji oraz Urzędów Miast i Gmin, którzy zajmują się windykacją opłat za wodę
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Nagranie skierowane jest do osób bazujących na Prawie Wodnym, zajmujących się pozwoleniami wodnoprawnymi, wydziałów ochrony środowiska, rolnictwa, osób zajmujących się naruszeniem stanu wody na gruncie, sporami sąsiedzkimi
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Omówienie sposobu wypełnienia sprawozdania gminnego – krok po kroku! Jakie będą zmiany w sprawozdaniach? Nowość: sprawozdanie wypisywane do BDO.
schoolKonsultacje
voicemailNagranie