Wiedza ekspercka dostępna cały czas

Platforma pccporada.pl – szybki dostęp do wiedzy przez:

Sprzedaż nieruchomości gminnych w świetle aktualnych przepisów

personProwadzący:Beata Zeh - Berdychowska

Od 2000 r. inspektor ds. gospodarki gruntami i obrotu nieruchomościami w urzędzie miejskim Buk. Wcześniej (od 1994 r.) pracownik Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Sekcji Gospodarowania Zasobem (Oddział Terenowy w Poznaniu, obecnie Agencja Nieruchomości Rolnych).

format_list_bulletedWybrane zagadnienia szkolenia

 • Jak przygotować nieruchomość do sprzedaży?
 • Koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży
 • Działania podnoszące atrakcyjność nieruchomości
 • Promowanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – Internet, prasa, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego/decyzje o warunkach zabudowy. W jaki sposób można się reklamować, aby być w zgodzie z ustawą?
 • Sprzedaż nieruchomości nierolnych oraz rolnych
 • Pierwszeństwo nabycia: prawo pierwokupu, wykupu, odkupu
 • Sprzedaż przetargowa (działania przed, pomiędzy i po przetargu) oraz bezprzetargowa
 • Problematyka naliczania podatku VAT

Wybierz produkty, które chcesz zakupić:

* - 399,00 zł + 23% vat - interpretacja podatkowa - 0114-KDIP1-1.4012.315.2018.1.IZ
* - 420,00 zł + 23% vat - interpretacja podatkowa - 0114-KDIP1-1.4012.304.2018.1.KBR
* - 720,00 zł + 23% vat - interpretacja podatkowa - 0114-KDIP1-1.4012.304.2018.1.KBR
* - 1 200,00 zł + 23% vat - interpretacja podatkowa - 0114-KDIP1-1.4012.304.2018.1.KBR

Nagranie z dnia: 23 grudnia 2020 r.


Wzory pism, jakie Państwo otrzymają:


 1. ogłoszenie nieograniczone i ograniczone
 2. protokół z przetargu
 3. protokół uzgodnień przy sprzedaży bezprzetargowej
 4. zawiadomienie o podpisaniu aktu notarialnego
 5. ogłoszenie w sprawie rokowań
 6. protokół zdawczo-odbiorczy


Szczegółowy program nagrania:

Podatek VAT przy sprzedaży nieruchomości

 • Kiedy, w jakich sytuacjach przy sprzedaży nieruchomości gminnych naliczamy podatek VAT; VAT w przypadku różnego rodzaju nieruchomości – działki zabudowane, częściowo zabudowane, niezabudowane, częściowo zabudowane lokalami usługowymi
 • Czy naliczać VAT w zależności od rodzaju działki np. budowlanej, rolnej?
 • Zagadnienia dotyczące oceny zastosowania zwolnienia z podatku VAT przy zbyciu. Kiedy stosujemy zwolnienie? Udział organów budowlanych w ocenie możliwości zastosowania zwolnienia. Sposób obliczania dopłaty z tytułu różnicy wartości nieruchomości podczas zamiany (wysokości dopłaty a podatek VAT)
 • Przykłady orzecznictwa w naliczaniu podatku VAT przy sprzedaży
 • „Wzajemne darowizny” – jako pozorna zamiana i jej konsekwencje podatkowe

Promocja nieruchomości gminnych - jak skutecznie zainteresować nieruchomością, również tą mało atrakcyjną

 • Jak sprzedać działki, które nie wzbudzają dużego zainteresowania kupujących?
 • Jak podnieść atrakcyjność danej nieruchomości, by uzyskać wyższą cenę sprzedaży?
 • Podpowiedzi dla gmin, które posiadają grunty do sprzedaży, ale twierdzą, że nie ma zainteresowania z powodu przesytu na rynku i uważają, że promocja również nie pomoże w znalezieniu nabywcy
 • Jak postępować przy sprzedaży nieruchomości, np. bez wyznaczonych dojazdów?
 • Dlaczego warto nie czekać na wniosek zainteresowanego zakupem danej nieruchomości mieszkalnej, tylko podjąć odpowiednie działania wcześniej?
 • Jak promować tereny atrakcyjne w gminie? Dobra promocja mogłaby pomóc w uzyskaniu wyższej kwoty przy sprzedaży i zwiększyć zainteresowanie potencjalnych nabywców
 • Sprzedaż terenów inwestycyjnych atrakcyjnych lokalizacyjnie dla inwestorów - jak uzyskać najwyższą cenę?
 • Czy gmina może zamieścić ogłoszenie w serwisie internetowym, pomijając ogłoszenie w gazecie, jeśli ustawa tego ściśle nie precyzuje? Serwisy informują, że spełniają wymogi ustawy – czy jest to prawda? Ogłoszenie w prasie to wysoki koszt, w serwisach internetowych koszty są trzy razy niższe. W jaki sposób można się reklamować, aby być w zgodzie z ustawą?
 • Promowanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – Internet, prasa, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego/decyzje o warunkach zabudowy
 • Czy warto czekać ze sprzedażą działek, których atrakcyjność zmienia się w międzyczasie na skutek ustalonych planów zagospodarowania terenu i zmiany infrastruktury wokół działki?

Formalno-prawne aspekty zawieranych umów. Sprzedaż w drodze przetargu i bezprzetargowo

 • Kiedy można uznać, że nieruchomość może zostać sprzedana w trybie bezprzetargowym?
 • Sprzedaż w drodze przetargu i sprzedaż w drodze bezprzetargowej – wybór właściwego trybu (ocena możliwości zagospodarowania nieruchomości, ocena funkcjonalnego powiązania z gruntami przyległymi, struktura własnościowa gruntów przyległych itp. – głównie art. 37 ust. 2 pkt 6 ugn)
 • Zamiana – szczególna forma zbycia i nabycia nieruchomości (zbycie w związku z racjonalnym zagospodarowaniem zasobu z jednoczesnym pozyskaniem nieruchomości na cele publiczne - grunty przeznaczone pod drogi publiczne, usługi publiczne tj. instytucje oświaty, nauki itp.)
 • „Pochodzenie” nieruchomości – w kontekście przepisów działu III rozdziału 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.)
 • Tryb przetargowy, rokowania po przetargu i tryb bezprzetargowy
 • Bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gminnych
 • Jakie są możliwości sprzedaży w cenie niższej niż wywoławcza?
 • Aktualizacja wyceny nieruchomości.

Sprzedaż nieruchomości zabytkowych, lokali mieszkalnych, użytkowych, działek inwestycyjnych

 • Czy można skrócić i uprościć procedurę sprzedaży po dwóch przetargach, jeśli może być ona zbyta jedynie w drodze rokowań? Cała procedura trwa na tyle długo, że potencjalny kupiec zniechęca się i kupuje działkę od osoby fizycznej
 • Jakie rzeczywiste koszty powinny ponosić gminy w przygotowaniu lokali mieszkalnych i użytkowych na sprzedaż? Gminy nie decydują się na sprzedaż, ponieważ twierdzą, że wcześniej muszą zamówić rzeczoznawcę, wycenić nieruchomość, a nigdy nie mają pewności, że poniesione koszty im się zwrócą – czy istnieją bezpiecznie rozwiązania?
 • Jak postąpić w przypadku sprzedaży lokali za 1%, jak przerzucić koszty wyceny lokalu i rzeczoznawcy na nabywcę, który występuje z wnioskiem o wykup? Czy gmina zobowiązana jest ponosić koszty przy tej transakcji?
 • Sprzedaż nieruchomości zabytkowych – sposób określania wysokości bonifikaty, zgoda konserwatorska
 • Sprzedaż lokali mieszkalnych –czy tylko na wniosek najemcy? Gminy nie ogłaszają się, sprzedają głównie na wniosek zainteresowanego
 • Sprzedaż mieszkań komunalnych – różne zagadnienia
 • Kreowanie prawa miejscowego w zakresie sprzedaży – przykłady uchwał podejmowanych przez organy stanowiące gminy

Kwestie uregulowań prawnych i przygotowanie nieruchomości do sprzedaży

 • Jak postępować w przypadku działek umieszczonych bardzo dawno w ewidencji gruntów, przy okazji sprzedaży okazuje się, że powierzchnia jest różna od tej podanej w ewidencji i KW? Czy weryfikować podaną tam powierzchnię?
 • Jak postępować w przypadku działek, dla których ustanowione zostały dwie księgi wieczyste o rozbieżnej treści?
 • „Pochodzenie” nieruchomości – w kontekście przepisów działu III rozdziału 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.)
 • Podziały nieruchomości – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, co w sytuacji gdy MPZP nie obowiązuje na obszarze nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży? Sprzedaż nowo wydzielonych działek zabudowanych, gdy nowe granice przebiegają przez istniejącą zabudowę
 • Sprzedaż nieruchomości pozbawionych dostępu do drogi publicznej/lub obsługi komunikacyjnej – m.in. służebność przechodu i przejazdu – przykłady regulacji prawnych (uchwały) i zastosowanie rozwiązań w umowach sprzedaży

Koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży: podział geodezyjny, odnowienie punktów granicznych, inwentaryzacja nier., sporządzenie operatu szacunkowego, dokumenty geodezyjne, wykreślenie obciążeń i zobowiązań i inne

 • Uchwały o zasadach gospodarowania, ustalenia ze stronami
 • Zasady naliczenia podatku VAT dla nieruchomości niezabudowanych, działek budowlanych, usługowych, przemysłowych, rolnych i leśnych
 • Zasady naliczenia podatku VAT dla nieruchomości zabudowanych (budynek mieszkalny, budynki wielolokalowe, nieruchomość lokalowa). Budynki użytkowane np. wynajmowane ponad 5 lat. Zamiana nieruchomości
 • Omówienie orzecznictwa

 1. Kiedy porady i konsultacje są odpowiedzią na Państwa potrzeby:

  • wzięli Państwo udział w szkoleniu i po kilku dniach jeszcze mają Państwo pytania, na które chcielibyście uzyskać odpowiedź
  • otrzymali Państwo nowy zakres obowiązków służbowych i potrzebujecie „telefonu do przyjaciela”, który pomoże w każdej chwili i wprowadzi w nowe obowiązki
  • mają Państwo doświadczenie w zakresie wykonywanych obowiązków służbowych, ale raz na jakiś czas trafiają się wyjątkowe problematyczne zadania do wykonania, czasem nieoczywiste i potrzebują Państwo poradzić się innego eksperta, czy postępują Państwo właściwie
 2. Jest to usługa działająca podobnie jak nieograniczony abonament medyczny lub na siłownię. W ramach miesięcznego abonamentu otrzymują Państwo nieograniczoną możliwość zadawania pytań naszym ekspertom.
 3. W ramach wykupionego abonamentu otrzymują Państwo również dostęp do platformy, na której znajdą Państwo: wzory dokumentów przydatne w codziennej pracy; zebrane w jednym miejscu wyroki sądów, którymi klienci mogą się wesprzeć w trakcie rozpatrywania swoich postępowań; forum wymiany doświadczeń moderowane przez naszego eksperta; ciekawe porady wideo, wideo instrukcje; wybrane i opisane najciekawsze przypadki.
 1. Nagrane szkolenie jest odpowiedzią na Państwa potrzebę, jeśli obecnie na rynku brakuje interesującego Państwa szkolenia i jednocześnie odnajdują się Państwo w jednej z poniższych sytuacji:

  • otrzymali Państwo nowy zakres obowiązków służbowych;
  • pojawiła się trudna sprawa do załatwienia;
  • wydaje się Państwu, że postępujecie zgodnie z przepisami i procedurami wykonując obowiązki służbowe, ale chcielibyście się upewnić, że wszystko dobrze robicie;
  • wzięliście niedawno udział w szkoleniu, które dało Wam dużą porcję wiedzy, ale już przyszedł czas na pogłębienie tej wiedzy
  • „chodzą” za Państwem nurtujące Was pytania związane zawodowymi obowiązkami
  • pytania zawarte w zakładce „Opis szkolenia”, to pytania na które szukają Państwo odpowiedzi.
 2. Zazwyczaj czas nagranego szkolenia trwa około 3 godzin.
 3. Zawsze podjemy datę nagrania, żeby Państwo mieli orientację w jakim stanie prawnym nagrywaliśmy szkolenie. Dokładamy wszelkich starań, żeby wszystkie szkolenia były aktualizowane po każdej zmianie przepisów
 4. Do każdego nagranego szkolenia załączamy materiały w formie elektronicznej
 5. Po wykupieniu dostępu otrzymują Państwo możliwość zalogowania się na platformę, gdzie nagranie jest dostępne przez okres 2 dni od momentu odebrania dostępu.
 6. Państwo decydują o której porze dnia oglądają nagrane szkolenie

Sprawdź również

Zobacz więcej
W nagraniu omówione są wytyczne ministerstwa dotyczące posiedzenia grupy roboczej i Zespołu Interdyscyplinarnego. Podpowiemy jakich narzędzi prawnych użyć wobec sprawcy przemocy domowej oraz jak monitorować sytuację rodziny, w której dochodzi do przemocy. Doradzimy jak poprawnie wypełniać formularze niebieskiej karty.
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Praktyczne warsztaty przeznaczone dla księgowych oraz pracowników Zakładów Gospodarki Komunalnej, Zakładów Wodociągów i Kanalizacji, Miejskich Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji oraz Urzędów Miast i Gmin, którzy zajmują się windykacją opłat za wodę
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Nagranie skierowane jest do osób bazujących na Prawie Wodnym, zajmujących się pozwoleniami wodnoprawnymi, wydziałów ochrony środowiska, rolnictwa, osób zajmujących się naruszeniem stanu wody na gruncie, sporami sąsiedzkimi
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Omówienie sposobu wypełnienia sprawozdania gminnego – krok po kroku! Jakie będą zmiany w sprawozdaniach? Nowość: sprawozdanie wypisywane do BDO.
schoolKonsultacje
voicemailNagranie