Wiedza ekspercka dostępna cały czas

Platforma pccporada.pl – szybki dostęp do wiedzy przez:

Jak korzystać z systemu BDO? Jak wypełniać karty przekazania odpadów? Jak ma funkcjonować PSZOK i jak ewidencjonować w nim odpady?

personProwadzący:Beata Fatyga

Główny specjalista w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Od kilkunastu lat zajmuje się gospodarką odpadami. Weryfikuje sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

format_list_bulletedWybrane zagadnienia szkolenia

 • Jak korzystać z systemu BDO? Jak pisać sprawozdanie w tym systemie?
 • Jak wypełniać karty przekazania odpadów? Na co zwrócić uwagę?
 • Które przedsiębiorstwa muszą wpisać się do systemu BDO?
 • Jak wypełniać w BDO karty przekazania odpadów, jeżeli firma sama ma odebrać z PSZOKU, jeżeli gmina sama prowadzi PSZOK?
 • Do tej pory było tak, że ZGK składał sprawozdanie z PSZOK-u do burmistrza, teraz, gdy gmina ma nadany numer gminny i PSZOK, to czy ZGK składa sprawozdanie do burmistrza, posługując się swoim numerem rejestrowym do BDO, czy tym, który został nadany na PSZOK?
 • Czy jeśli firma złoży sprawozdanie do urzędu w wersji papierowej, to czy można je akceptować, czy trzeba wymagać sprawozdania przez BDO? Czy może można przyjąć takie papierowe sprawozdanie, a później przedsiębiorca będzie musiał wpisać je do BDO?
 • Jak wypełniać karty przekazania odpadów z PSZOK-u?

Wybierz produkty, które chcesz zakupić:

* - 399,00 zł + 23% vat - interpretacja podatkowa - 0114-KDIP1-1.4012.315.2018.1.IZ


Data nagrania:11 maja 2020 r. • Czy fryzjerzy muszą rejestrować się w systemie BDO?
 • Czy firmy budowlane i remontowe muszą rejestrować się w BDO?
 • Czy, jeśli gmina złożyła wniosek papierowy w dniu 30.12.2019 r. o wpis do systemu BDO, a nie ma żadnej odpowiedzi to jak może sprawdzić, czy została wpisana do rejestru przez Marszałka?
 • Czy jeśli mieszkaniec robi elewację, ociepla dom to odpady powstałe podczas takich zadań to firma budowlana musi to zawieźć na PSZOK czy mieszkaniec gminy?
 • Jeśli przedsiębiorca ma odpad 200301 to koniecznie musi być wpisany do BDO, czy nie?
 • Gmina systemem obejmuje tylko nieruchomości zamieszkałe czyli mieszkańców wytwarzających odpady komunalne, samodzielnie też prowadzi PSZOK. Umowa na odbiór odpadów komunalnych obejmuje również odbiór odpadów z PSZOK. Czy wówczas gmina musi prowadzić ewidencję odpadów i karty przekazania odpadów, czy prowadzi tę dokumentację odbierający odpady na podstawie umowy?
 • Jeżeli z urzędu a nie z PSZOKa chcemy oddać zużyty sprzęt elektroniczny / baterie wrzucane przez mieszkańców do specjalnego pojemnika to w urzędzie należy zrobić ewidencje tego sprzętu i wystawić kartę przekazania odpadów z urzędu?
 • Jak uzupełnić kartę ewidencji odpadów komunalnych dla PSZOK czy w zakładce ewidencja wypełniamy odbiór czy przyjęte oraz w zakładce zakres działalności co zaznaczamy zbieranie odpadów czy odbiór odpadów komunalnych?
 • Sprzęt elektroniczny z PSZOK - to gmina musi prowadzić kartę zużytego sprzętu elektronicznego czy kartę ewidencji odpadów?
 • Jaki rodzaj karty musi sporządzić gmina jeśli nie prowadzi PSZOKa?
 • Co oznacza wytwarzanie odpadów poza instalacją?
 • Czy wytwarzanie na oczyszczalni piasku to wytwarzanie na instalacji?
 • Kto i jaki rodzaj karty sporządza jeżeli chodzi o odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy?
 • Czy jeśli gmina prowadzi PSZOK to zaznacza tylko zbieranie odpadów?
 • Firma odbierająca od mieszkańców wystawia karty odpadów odbierając odpady to czy gmina musi je zaewidencjonować w ewidencji odbioru?
 • Gmina przekazuje z oczyszczalni do rolnika osady do zagospodarowania rolniczego. Czy gmina może sama dokonać transportu lub rolnik może odebrać osad własnym transportem?
 • Czy jeżeli gmina wytwarza mniej niż 100 kg odpadów niebezpiecznych to wypełnia tylko KPO?

1. Jak pisać sprawozdanie w systemie BDO? Na co zwrócić uwagę? Jak je wypełniać? Jak obsługiwać sprawozdania wysyłane przez firmy w systemie BDO?

 • Jak będzie wyglądało pisanie sprawozdań? Czy będzie trzeba to robić przez BDO?
 • Jak tworzyć sprawozdania z systemu BDO? Jak je wypełniać?
 • Jak poprawnie wykonać sprawozdawczość do marszałka? Praktyczne porady, na co zwrócić uwagę
 • Jak obsługiwać sprawozdania wysyłane przez firmy w BDO?
 • Co robić jeśli podczas pisania sprawozdania wyświetli się jakiś błąd?
 • Regulacje prawne dot. sprawozdań i BDO?
 • Jak postępować w przypadku awarii systemu BDO?
 • W jaki sposób sprawdzać sprawozdania, które urząd otrzymuje od firm? Pod jakim kątem je weryfikować? Na co zwrócić uwagę?
 • Jak wyświetlać i analizować sprawozdania od firm? Co jeśli firma wyśle sprawozdanie w BDO i go tam nie widać? Co zrobić?
 • W jaki sposób potwierdzać sprawozdania robione przez firmy do gminy?
 • Jak kontrolować sprawozdania od firm w formule JAP?
 • Czy można utworzyć zestawienie sprawozdań otrzymanych od firm? Jak to zrobić?
 • Czy jeśli firma złoży sprawozdanie do urzędu w wersji papierowej to czy można je akceptować, czy trzeba wymagać sprawozdania przez BDO? Czy może można przyjąć takie papierowe sprawozdanie, a później przedsiębiorca będzie musiał wpisać je do BDO?
 • Czy firmy, które składają sprawozdania do BDO muszą to robić przez ten system, czy mogą robić to w wersji papierowej?
 • Czy jeżeli sprawozdanie zostanie wykonane przez pracownika gminy, który jest użytkownikiem głównym to może być ono też przez niego złożone mimo, że nie jest to burmistrz?

2. Jak wygląda obsługa systemu BDO w praktyce? Czy należy nadawać numery rejestrowe dla PSZOKÓW? Czy jeżeli, gmina nie wytworzyła danego odpadu, a z reszty jest zwolniona to czy urzędnik ma obowiązek pisania sprawozdania i prowadzenia ewidencji?

 • Jak korzystać z systemu BDO? Jak go obsługiwać?
 • Jak wygląda obsługa systemu BDO w praktyce?
 • Jak ewidencjonować odpady w systemie BDO?
 • Jakie błędy mogą pojawić się w systemie BDO? Jak sobie z nimi radzić?
 • Czy do sprawozdań ma być osobny numer BDO dla UM i dla gminy, czy może być ten sam?
 • Czy gminy muszą wpisywać się do rejestru BDO, czy sam urząd musi się wpisać?
 • Przykładowo: dana gmina wystąpiła we wniosku na gminę, jednak z ministerstwa klimatu żądają żeby był na UG jeśli jest to administrator główny?
 • Jak połączyć administratora głównego z BDO gminy?
 • Jak uzupełnić wniosek o przyznanie numeru BDO do urzędu marszałkowskiego?
 • Kto powinien być użytkownikiem głównym, a kto podrzędnym? Czy jest możliwość wprowadzenia dwóch użytkowników głównych?
 • Jak pisać upoważnienia do korzystania z systemu BDO dla innych pracowników urzędu?
 • Czy profil zaufany ma być na pracowników gminy, czy na wójta / osobę upoważnioną w urzędzie?
 • Czy jeśli, wójt ma profil zaufany to upoważnia dopiero pracownika merytorycznie do wykonywania czynności, czy to ma cały czas podpisywać wójt?
 • Jeżeli jest już profil zaufany to czy trzeba czekać na kody dostępu, czy można dostać się do tego systemu jakoś inaczej tylko na podstawie profilu zaufanego?
 • Jeżeli gmina prowadzi PSZOK i prowadzi w gminie to ZGK – kto powinien i z jakiego numeru przygotować sprawozdanie z PSZOKA?
 • Czy należy nadawać numery rejestrowe dla PSZOKÓW? Czy będzie to do czegokolwiek potrzebne?
 • Do tej pory było tak, że ZGK składał sprawozdanie z PSZOKA do burmistrza, teraz jak gmina ma nadany numer gminny i PSZOKA to, czy ZGK składa sprawozdanie do burmistrza posługując się swoim numerem rejestrowym do BDO, czy tym który został nadany na PSZOKA?
 • Jak wypełniać w BDO karty przekazania odpadów, jeżeli firma sama ma odebrać z PSZOKU, jeżeli gmina sama prowadzi PSZOK? Jak to będzie wyglądać?
 • Urząd również musiał wpisać się do BDO, z większości kodów są zwolnieni, ale jest jeden z którego nie są zwolnieni i przykładowo w 2019 urząd ich nie wytworzył, nie wiadomo jak będzie w tym roku, czy w takiej sytuacji też się składa sprawozdania, czy składa się sprawozdanie zerowe?
 • Czy podczas wpisywania do BDO należy wpisać NIP urzędu, czy NIP gminy?
 • W karcie przekazaniuodpadów jest miejsce na wpisanie wagi odpadów z oczyszczalni, gdzie nie wszędzie są wagi, czy jak są wywożone te odpady na składowisko to później ta waga tam jest jakoś weryfikowana?
 • Jak wypełniać kartę przekazania odpadów z oczyszczalni?
 • Czy podczas wywozu odpadów z oczyszczalni dany pracownik urzędu musi być zalogowany w systemie BDO?
 • Jakie są nowe zezwolenia na PSZOK?
 • Czy jeśli PSZOK będzie przeniesiony to trzeba będzie wystawiać nowe zezwolenia na PSZOK?
 • Do PSZOKU mieszkańcy znoszą odpady segregowane, czy można wykazać datę wstecz w karcie ewidencji odpadów?
 • Jeśli kierowca rusza na odbiór odpadów i okazuje się, że system nie chciał mu wygenerować karty przekazania odpadów komunalnych , czy wtedy może wpisać datę wstecz?
 • Jak wygląda droga dokumentacji konkretnych firm wywożących odpady? Co się dzieje później z wystawioną już kartą przekazania odpadów?
 • Jak wprowadzać karty przekazania odpadów do BDO?
 • Czy jeśli jeden dokument został wystawiony przez firmę odbierającą odpady to czy jest możliwość, że zablokuje to możliwość wystawienia innego dokumentu?
 • Czy gminy muszą wpisać się jako prowadzący PSZOKI?
 • Czym jest BDO PSZOK gminny / samodzielny?
 • Jeżeli PSZOK jest gminny to czy gminny urzędnik będzie musiał wystawić kartę przekazania odpadów przez BDO? Jak powinien funkcjonować gminny PSZOK w BDO?
 • Jak wypełniać karty przekazania odpadów z PSZOKU?
 • Jak prowadzić ewidencję odpadów? Jak wystawiać karty ewidencji odpadów?
 • W jaki sposób rejestrować odpady przyjmowane do PSZOKÓW?
 • Czy informacje o przyjmowanych odpadach do PSZOKU należy umieszczać w systemie BDO?
 • Jak mają działać poprawnie PSZOKI bez wag?
 • Niektóre odpady do PSZOKA przyjmuje się na sztuki, a system wymaga wpisania wagi. Jak to rozwiązać?
 • W jaki sposób wprowadzać do BDO stany magazynowe z lat ubiegłych?
 • Jak wystawić karty przekazania odpadów dla kierowcy, który wywozi odpady z PSZOKA?
 • Czy trzeba prowadzić ewidencję odpadów komunalnych?

3. Jacy przedsiębiorcy muszą rejestrować się w BDO? Jak przedsiębiorcy mają pisać sprawozdania zerowe? Jeśli przedsiębiorstwo niepotrzebnie wpisało się do BDO to jak ma się z niego wypisać?

 • Jacy przedsiębiorcy muszą rejestrować się w BDO?
 • Na jakiej podstawie przedsiębiorcy muszą rejestrować się w BDO?
 • Czy jeśli ktoś prowadzi hotel to musi rejestrować się w BDO? A co jeśli w hotelu jest restauracja lub pralnia?
 • W jakich terminach zapisać się do BDO? Jak wpisać się do systemu BDO?
 • Jeśli przedsiębiorstwo niepotrzebnie wpisało się do BDO to jak ma się z niego wypisać? Czy jest to możliwe?
 • Jeśli są przedsiębiorstwa, które pracują z drewnem i wytwarzają trociny, wióry i ścinki- czy muszą się wpisać do BDO, czy muszą ewidencjonować te odpady? Jeśli tak to jak?
 • Jeżeli przedsiębiorcy odbierają odpady kuchenne to mają wpisywać się do BDO?
 • Jak wyglądają wzory wniosków jeśli przedsiębiorca chce uzyskać wpis do rejestru działalności regulowanej na odbiór odpadów?
 • Jakie są kody odpadów wytwarzanych?
 • Jakie kary czekają na przedsiębiorców za niewpisanie się do BDO?
 • Jaki rodzaj odpadów zobowiązuje przedsiębiorców do tego aby wpisać się do BDO?
 • Jakie firmy powinny robić sprawozdawczość okresową?
 • W jakich terminach firmy muszą przesłać sprawozdania przez BDO?
 • Jak pisać sprawozdania zerowe?
 • Jakie firmy muszą pisać sprawozdania zerowe?

 1. Kiedy porady i konsultacje są odpowiedzią na Państwa potrzeby:

  • wzięli Państwo udział w szkoleniu i po kilku dniach jeszcze mają Państwo pytania, na które chcielibyście uzyskać odpowiedź
  • otrzymali Państwo nowy zakres obowiązków służbowych i potrzebujecie „telefonu do przyjaciela”, który pomoże w każdej chwili i wprowadzi w nowe obowiązki
  • mają Państwo doświadczenie w zakresie wykonywanych obowiązków służbowych, ale raz na jakiś czas trafiają się wyjątkowe problematyczne zadania do wykonania, czasem nieoczywiste i potrzebują Państwo poradzić się innego eksperta, czy postępują Państwo właściwie
 2. Jest to usługa działająca podobnie jak nieograniczony abonament medyczny lub na siłownię. W ramach miesięcznego abonamentu otrzymują Państwo nieograniczoną możliwość zadawania pytań naszym ekspertom.
 3. W ramach wykupionego abonamentu otrzymują Państwo również dostęp do platformy, na której znajdą Państwo: wzory dokumentów przydatne w codziennej pracy; zebrane w jednym miejscu wyroki sądów, którymi klienci mogą się wesprzeć w trakcie rozpatrywania swoich postępowań; forum wymiany doświadczeń moderowane przez naszego eksperta; ciekawe porady wideo, wideo instrukcje; wybrane i opisane najciekawsze przypadki.
 1. Nagrane szkolenie jest odpowiedzią na Państwa potrzebę, jeśli obecnie na rynku brakuje interesującego Państwa szkolenia i jednocześnie odnajdują się Państwo w jednej z poniższych sytuacji:

  • otrzymali Państwo nowy zakres obowiązków służbowych;
  • pojawiła się trudna sprawa do załatwienia;
  • wydaje się Państwu, że postępujecie zgodnie z przepisami i procedurami wykonując obowiązki służbowe, ale chcielibyście się upewnić, że wszystko dobrze robicie;
  • wzięliście niedawno udział w szkoleniu, które dało Wam dużą porcję wiedzy, ale już przyszedł czas na pogłębienie tej wiedzy
  • „chodzą” za Państwem nurtujące Was pytania związane zawodowymi obowiązkami
  • pytania zawarte w zakładce „Opis szkolenia”, to pytania na które szukają Państwo odpowiedzi.
 2. Zazwyczaj czas nagranego szkolenia trwa około 3 godzin.
 3. Zawsze podjemy datę nagrania, żeby Państwo mieli orientację w jakim stanie prawnym nagrywaliśmy szkolenie. Dokładamy wszelkich starań, żeby wszystkie szkolenia były aktualizowane po każdej zmianie przepisów
 4. Do każdego nagranego szkolenia załączamy materiały w formie elektronicznej
 5. Po wykupieniu dostępu otrzymują Państwo możliwość zalogowania się na platformę, gdzie nagranie jest dostępne przez okres 2 dni od momentu odebrania dostępu.
 6. Państwo decydują o której porze dnia oglądają nagrane szkolenie

Sprawdź również

Zobacz więcej
W nagraniu omówione są wytyczne ministerstwa dotyczące posiedzenia grupy roboczej i Zespołu Interdyscyplinarnego. Podpowiemy jakich narzędzi prawnych użyć wobec sprawcy przemocy domowej oraz jak monitorować sytuację rodziny, w której dochodzi do przemocy. Doradzimy jak poprawnie wypełniać formularze niebieskiej karty.
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Praktyczne warsztaty przeznaczone dla księgowych oraz pracowników Zakładów Gospodarki Komunalnej, Zakładów Wodociągów i Kanalizacji, Miejskich Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji oraz Urzędów Miast i Gmin, którzy zajmują się windykacją opłat za wodę
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Nagranie skierowane jest do osób bazujących na Prawie Wodnym, zajmujących się pozwoleniami wodnoprawnymi, wydziałów ochrony środowiska, rolnictwa, osób zajmujących się naruszeniem stanu wody na gruncie, sporami sąsiedzkimi
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Omówienie sposobu wypełnienia sprawozdania gminnego – krok po kroku! Jakie będą zmiany w sprawozdaniach? Nowość: sprawozdanie wypisywane do BDO.
schoolKonsultacje
voicemailNagranie