Wiedza ekspercka dostępna cały czas

Platforma pccporada.pl – szybki dostęp do wiedzy przez:

Podziały nieruchomości

personProwadzący:Aleksandra Drozdowska

Od ponad 11 lat pracuje na stanowisku Inspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni. Prowadzi postępowania administracyjne podziałów oraz rozgraniczeń nieruchomości.

format_list_bulletedWybrane zagadnienia szkolenia

 • Rodzaje podziałów nieruchomości uregulowanych w ustawie o gospodarce nieruchomościami
 • Podział nieruchomości niezależny od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • Podział nieruchomości rolnych i leśnych
 • Zapewnienie dostępu do drogi publicznej jako warunek dopuszczalności podziału nieruchomości
 • Postępowanie w sprawie podziału nieruchomości
 • Decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, KPA w podziałach
 • Zakres obowiązków i czynności geodety w postępowaniu podziałowym

Wybierz produkty, które chcesz zakupić:

* - 399,00 zł + 23% vat - interpretacja podatkowa - 0114-KDIP1-1.4012.315.2018.1.IZ
* - 420,00 zł + 23% vat - interpretacja podatkowa - 0114-KDIP1-1.4012.304.2018.1.KBR
* - 720,00 zł + 23% vat - interpretacja podatkowa - 0114-KDIP1-1.4012.304.2018.1.KBR
* - 1 200,00 zł + 23% vat - interpretacja podatkowa - 0114-KDIP1-1.4012.304.2018.1.KBR

Nagranie z dnia: 12 kwietnia 2021 r.


Wzory pism:

 1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z urzędu
 2. Zawiadomienie o przedłużeniu terminu na załatwienie sprawy
 3. Postanowienie o zawieszeniu postępowania art. 94 ust. 2
 4. Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania
 5. Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji
 6. Decyzja odmowna niezgodność z mpzp.
 7. Decyzje odmowne na podstawie art. 95 pkt 1 i 7
 8. Decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości (93 ust. 1)
 9. Decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości – wydzielenie gruntu pod drogę publiczną art. 98
 10. Decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości (art. 94 ust.1 pkt 1)
 11. Decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości (art. 94 ust.1 pkt 2)
 12. Decyzja o zatwierdzeniu podziału rolnego (działki mniejsze niż 0,3000 ha)


Szczegółowy program nagrania:

I. Rodzaje podziałów nieruchomości uregulowanych w ustawie o gospodarce nieruchomościami:
• Podstawowe kryterium podziału nieruchomości.
• Przesłanki dopuszczalności dokonywania podziału:
- zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jeżeli nieruchomość jest objęta takim planem (art. 93 ust. 1),
- niesprzeczność podziału z przepisami odrębnymi, jeżeli nieruchomość nie jest objęta planem miejscowym (art. 94 ust. pkt 1),
- zgodność podziału z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy (art. 94 ust. 1 pkt 2).
Co przypadku gdy decyzja o warunkach zabudowy była wydana na inną osobę niż właściciel?
• Postanowienie opiniujące podział nieruchomości.
• Różnice w powierzchniach wydzielanych działek gruntu między wstępnym projektem podziału nieruchomości, a mapą z projektem podziału.
• Zawieszenie postępowania podziałowego ze względu na opracowywany plan miejscowy.

II. Podział nieruchomości niezależny od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
• Postępowanie w sprawie podziału nieruchomości, niezależnie od ustaleń planu miejscowego, a w przypadku braku planu niezależnie od decyzji o warunkach zabudowy (art. 95).
• Cele podziału nieruchomości, których realizacja jest możliwa niezależnie od ustaleń mpzp – ogólne omówienie.
• Szczegółowe omówienie podziału nieruchomości w celu wydzielenia budynków przy zniesieniu współwłasności nieruchomości (art. 95 pkt 1).
• Realizacja roszczeń do części nieruchomości (art. 95 pkt. 4).
• Szczegółowe omówienie podziału nieruchomości w celu wydzielenia działki budowlanej niezbędnej do korzystania z budynku (art. 95 pkt 7).
– odległości budynku od granicy,
- jak przesądzić kiedy mamy do czynienia z budynkiem, a kiedy z częścią budynku,
- kto może sporządzić rzuty kondygnacji budynku.
• Podział nieruchomości w celu wydzielenia działek gruntu na terenach zamkniętych np. PKP (art. 95 pkt 8).

III. Podział nieruchomości rolnych i leśnych:
• Zakres stosowania przepisów podziałowych do nieruchomości rolnych i leśnych.
• Objęcie decyzją o warunkach zabudowy nieruchomości rolnej i leśnej.
• Warunki dopuszczalności wydzielenia działek rolnych i leśnych o powierzchni poniżej 0,3000 ha:
- wydzielenie działki gruntu na powiększenie sąsiedniej nieruchomości sąsiedniej,
- wydzielenie działki gruntu dla regulacji granic między nieruchomościami,
- wydzielenie działek rolnych i leśnych w okolicznościach wskazanych w art. 95
- wydzielenie z nieruchomości rolnych i leśnych dróg wewnętrznych.
• Uchylenie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości w związku z uchybieniem terminu 6 miesięcy na przeniesienie praw do wydzielonych działek gruntu (art. 93 ust. 2a).

IV. Zapewnienie dostępu do drogi publicznej jako warunek dopuszczalności podziału nieruchomości:
• Bezpośrednia lub pośrednia dostępność projektowanych do wydzielenia działek gruntu do drogi publicznej.
• Drogi wewnętrzne wydzielane w ramach podziału nieruchomości.
• Ciąg pieszo-jezdny a zapewnienie dostępu do drogi publicznej.
• Kiedy nie stosujemy warunku zapewnienia dostępu wydzielanym działkom gruntu do drogi publicznej.
• Służebności drogowe, jeżeli nie ma możliwości wydzielenia drogi wewnętrznej z nieruchomości objętej podziałem.
• Czy służebność powinna być zaznaczona na mapie?
• Wydzielenie pod drogi publiczne działek gruntu z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela.
• Kategoria drogi z czego wynika?
• Odszkodowanie za działki gruntu, których własność została nabyta z mocy prawa w wyniku podziału nieruchomości na wniosek właściciela.

V. Postępowanie w sprawie podziału nieruchomości:
• Opłaty za podział nieruchomości.
• Wszczęcie postępowania podziałowego na wniosek strony.
• Określenie kto może być stroną postępowania podziałowego.
• Pełnomocnictwo do podziału nieruchomości.
• Wniosek o podział nieruchomości oraz dokumenty do wniosku o podziału nieruchomości:
- Dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości.
- Wypis i wyrys z rejestru gruntów.
- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.
- Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział nieruchomości.
- Wstępny projekt podziału nieruchomości. Wymóg sporządzenia na kopii mapy z PODGiK.
- Dokumentacja geodezyjna sporządzona przy podziale nieruchomości.
• Wymóg sporządzenia wstępnego projektu podziału nieruchomości na kopii mapy z PODGiK. Co zrobić w przypadku nieaktualnej mapy.
• Czy dokumentacja geodezyjna musi być uwierzytelniona przez PODGiK?
• Braki formalne we wniosku o podział nieruchomości m. in. brak wskazania celu podziału.
• Uzupełnienie wniosku o podział jedynie w części wynikającej z wezwania. Co zrobić?
• Czy do wniosku o podział powinny być załączone oryginały czy kserokopie dokumentów?
• Czy wypis z rejestru gruntów może być dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do nieruchomości?
• Czy strona musi zaktualizować dział II KW przed przystąpieniem do podziału nieruchomości?
• Opinia o podziale nieruchomości w formie postanowienia jako etap postępowania podziałowego.
• Czy postępowanie w sprawie podziału nieruchomości może kończyć się postanowieniem opiniującym?
• Instrukcja kancelaryjna w postępowaniu podziałowym (6831 i 6724).
• Podział budynku usytuowanego na nieruchomości gruntowej.
• Podział nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.
• Podział nieruchomości stanowiącej współwłasność.
• Podział nieruchomości, której współwłaścicielem lub właścicielem jest osoba małoletnia.
• Podział nieruchomości stanowiącej własność wójta/burmistrza/prezydenta miasta lub pracownika urzędu.
• Zmiana strony postępowania w toczącym się postępowaniu podziałowym – przeniesienie prawa własności nieruchomości.
• Procedura KPA przy wniosku o wycofanie lub zmianę.
• Wszczęcie postępowania podziałowego z urzędu:
- nieruchomość stanowiąca własność Gminy,
- realizacja celu publicznego.
• Śmierć strony w toku postępowania podziałowego.
• Brak zgody właściciela na podział nieruchomości.
• Zastosowanie art. 10 KPA przy podziałach nieruchomości z urzędu.
• Czy gmina może zrezygnować z dokonania podziału nieruchomości w związku z realizacją celu publicznego?
• Wszczęcie postępowania podziałowego z urzędu nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

VI. Decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, KPA w podziałach:
• Ustalenie podstawy prawnej w postanowieniach i decyzjach.
• Rodzaje decyzji zatwierdzających podziałach nieruchomości.
• Czy pozytywna opinia w przedmiocie zgodności podziału nieruchomości z mpzp obliguje do wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości?
• Jakie podmioty otrzymują ostateczną decyzję zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości i czy powinny być one wykazywane w decyzji?
• Kto powinien dostarczyć ostateczne decyzje podziałowe, celem wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków oraz księdze wieczystej: geodeta, organ zatwierdzający podział czy wnioskodawca?
• Podstawa prawna zmiany lub uchylenia ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.
• Postępowanie odwoławcze.

VII. Zakres obowiązków i czynności geodety w postępowaniu podziałowym:
• Omówienie czynności geodety przy podziałach nieruchomości.

VIII. Orzecznictwo dotyczące podziałów nieruchomości. 1. Kiedy porady i konsultacje są odpowiedzią na Państwa potrzeby:

  • wzięli Państwo udział w szkoleniu i po kilku dniach jeszcze mają Państwo pytania, na które chcielibyście uzyskać odpowiedź
  • otrzymali Państwo nowy zakres obowiązków służbowych i potrzebujecie „telefonu do przyjaciela”, który pomoże w każdej chwili i wprowadzi w nowe obowiązki
  • mają Państwo doświadczenie w zakresie wykonywanych obowiązków służbowych, ale raz na jakiś czas trafiają się wyjątkowe problematyczne zadania do wykonania, czasem nieoczywiste i potrzebują Państwo poradzić się innego eksperta, czy postępują Państwo właściwie
 2. Jest to usługa działająca podobnie jak nieograniczony abonament medyczny lub na siłownię. W ramach miesięcznego abonamentu otrzymują Państwo nieograniczoną możliwość zadawania pytań naszym ekspertom.
 3. W ramach wykupionego abonamentu otrzymują Państwo również dostęp do platformy, na której znajdą Państwo: wzory dokumentów przydatne w codziennej pracy; zebrane w jednym miejscu wyroki sądów, którymi klienci mogą się wesprzeć w trakcie rozpatrywania swoich postępowań; forum wymiany doświadczeń moderowane przez naszego eksperta; ciekawe porady wideo, wideo instrukcje; wybrane i opisane najciekawsze przypadki.
 1. Nagrane szkolenie jest odpowiedzią na Państwa potrzebę, jeśli obecnie na rynku brakuje interesującego Państwa szkolenia i jednocześnie odnajdują się Państwo w jednej z poniższych sytuacji:

  • otrzymali Państwo nowy zakres obowiązków służbowych;
  • pojawiła się trudna sprawa do załatwienia;
  • wydaje się Państwu, że postępujecie zgodnie z przepisami i procedurami wykonując obowiązki służbowe, ale chcielibyście się upewnić, że wszystko dobrze robicie;
  • wzięliście niedawno udział w szkoleniu, które dało Wam dużą porcję wiedzy, ale już przyszedł czas na pogłębienie tej wiedzy
  • „chodzą” za Państwem nurtujące Was pytania związane zawodowymi obowiązkami
  • pytania zawarte w zakładce „Opis szkolenia”, to pytania na które szukają Państwo odpowiedzi.
 2. Zazwyczaj czas nagranego szkolenia trwa około 3 godzin.
 3. Zawsze podjemy datę nagrania, żeby Państwo mieli orientację w jakim stanie prawnym nagrywaliśmy szkolenie. Dokładamy wszelkich starań, żeby wszystkie szkolenia były aktualizowane po każdej zmianie przepisów
 4. Do każdego nagranego szkolenia załączamy materiały w formie elektronicznej
 5. Po wykupieniu dostępu otrzymują Państwo możliwość zalogowania się na platformę, gdzie nagranie jest dostępne przez okres 2 dni od momentu odebrania dostępu.
 6. Państwo decydują o której porze dnia oglądają nagrane szkolenie

Sprawdź również

Zobacz więcej
W nagraniu omówione są wytyczne ministerstwa dotyczące posiedzenia grupy roboczej i Zespołu Interdyscyplinarnego. Podpowiemy jakich narzędzi prawnych użyć wobec sprawcy przemocy domowej oraz jak monitorować sytuację rodziny, w której dochodzi do przemocy. Doradzimy jak poprawnie wypełniać formularze niebieskiej karty.
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Praktyczne warsztaty przeznaczone dla księgowych oraz pracowników Zakładów Gospodarki Komunalnej, Zakładów Wodociągów i Kanalizacji, Miejskich Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji oraz Urzędów Miast i Gmin, którzy zajmują się windykacją opłat za wodę
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Nagranie skierowane jest do osób bazujących na Prawie Wodnym, zajmujących się pozwoleniami wodnoprawnymi, wydziałów ochrony środowiska, rolnictwa, osób zajmujących się naruszeniem stanu wody na gruncie, sporami sąsiedzkimi
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Omówienie sposobu wypełnienia sprawozdania gminnego – krok po kroku! Jakie będą zmiany w sprawozdaniach? Nowość: sprawozdanie wypisywane do BDO.
schoolKonsultacje
voicemailNagranie