Wiedza ekspercka dostępna cały czas

Platforma pccporada.pl – szybki dostęp do wiedzy przez:

Odpłatność za DPS

personProwadzący:Agnieszka Gazda

Prawnik stale współpracujący z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dębicy, osoba odpowiedzialna za przygotowanie wszelkich procedur i zarządzeń wewnętrznych dotyczących pracy i organizacji OPS.

format_list_bulletedWybrane zagadnienia szkolenia

 • Jak będzie odbywało się kierowanie do DPS (po nowelizacji) osób pozostających w związku małżeńskim lub rodzica z pełnoletnim dzieckiem?
 • Jak formalnie przeprowadzić postępowanie z osobą zobowiązana za poniesienie odpłatności, przebywającą za granicą? Jakich dokumentów i formularzy użyć? Czy wystarczy w takiej sytuacji tylko oświadczenie o wysokości dochodu?
 • Czy można wejść w spór kompetencyjny, jeżeli trudno jest określić która gmina powinna wnosić opłatę?
 • Jaki wpływ na odpłatność zstępnych mają umowy dożywocia zawarte przez klienta DPS np. zapisanie mieszkania jednemu z dzieci?
 • W jaki sposób liczyć odpłatności w sytuacji występowania potrąceń komorniczych?
 • Jaka jest procedura umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej bez jej zgody, jakie są warunki jej przyjęcia?
 • Odstąpienie od żądania zwrotu, umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
 • W jakim zakresie można udostępnić akta sprawy osobom zobowiązanym?

Wybierz produkty, które chcesz zakupić:

* - 399,00 zł + 23% vat - interpretacja podatkowa - 0114-KDIP1-1.4012.315.2018.1.IZ

Nagranie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

1) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego.

2) Wezwanie do wywiadu.

3) Decyzja zmieniająca odpłatność za DPS.

4) Zawiadomienie o wszczęciu postępowanie w sprawie zwrotu wydatków.

5) Decyzja do zwrotu opłat wniesionych zastępczo przez gminę.

6) Umowa o partycypowaniu w kosztach.

7) Decyzja o ustaleniu odpłatności za DPS członków rodziny.

8) Decyzja o zwolnienie z odpłatności.

9) Decyzja zwalniającego zstępnego z ponoszenia opłat za pobyt w DPS.

10) Umowa z DPS niepublicznym.

11) Wniosek o skierowanie na leczenie.

12) Wniosek o ubezwłasnowolnienie całkowite.

13) Wniosek o umieszczenie osoby chorej w DPS bez zgody.

14) Wniosek o zwolnienie z funkcji opiekuna.

15) Decyzja - skierowanie do mieszkania chronionego.

16) Decyzja o odmowie pobytu w mieszkaniu chronionym.

17) Decyzja o skierowaniu do DPS zgodnie z Postanowieniem Sądu Rejonowego.

18) Wniosek do sądu o wyznaczenie przedstawiciela – ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu.

19) Spór kompetencyjny.

20) Pismo do osoby przebywającej za granicą + pouczenie+ RODO.

21) Pismo do konsula. 22) Pismo do Prokuratora o ubezwłasnowolnienie.

23) Uchwała rady gminy/miejskiej w sprawie szczegółowych zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.

24) Oświadczenie woli o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli z powodu błędu.


Szczegółowy program szkolenia:

1. Jak prawidłowo przeprowadzić procedurę odpłatności za pobyt w DPS?

 • Gdzie należy przeprowadzić wywiad aktualizacyjny w sytuacji, w której klient znajduje się w DPS poza gminą a opiekun prawny jest mieszkańcem gminy?
 • Wezwanie w celu przeprowadzenia wywiadu i podpisania umowy
 • Wywiad środowiskowy przy zwolnieniu z opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
 • Jakie osoby zobowiązane są do ponoszenia odpłatności za pobyt matki/ojca w DPS?
 • Czy konkubin może ponosić opłatę za pobyt konkubiny w DPS?
 • Czy pasierbica jest osobą zobowiązaną do ponoszenia odpłatności za ojczyma w DPS?
 • Czy opłatę dla osoby zobowiązanej naliczamy od momentu umieszczenia krewnego w DPS, czy od momentu wydania decyzji?
 • Co ile przeprowadza się alimentację u osoby zobowiązanej do odpłatności za ojca umieszczonego w DPS?
 • Co oznacza, że wysokość opłaty za pobyt mieszkańca umieszczonego w DPS ustala się proporcjonalnie?
 • Czy w sytuacji, w której dochód osoby zobowiązanej do poniesienia odpłatności nie przekracza 300 % kryterium, sprawę kończymy pismem o zwolnieniu z odpłatności czy decyzją?
 • Jaki wpływ na odpłatność zstępnych mają umowy dożywocia zawarte przez klienta DPS np. zapisanie mieszkania jednemu z dzieci? Czy syn, który nie ma praw do mieszkania, powinien ponosić odpłatność za pobyt matki w placówce?
 • W jaki sposób liczyć odpłatności w sytuacji występowania potrąceń komorniczych?
 • Czy można wejść w spór kompetencyjny, jeżeli trudno jest określić czy nasza gmina powinna wnosić opłatę?
 • Komu wliczać dochód 500+, klientce DPSu, na którą została wydana decyzja, czy opiekunowi prawnemu osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, która faktycznie pobiera to świadczenie? Czy jeśli matce (opiekunowi) wliczamy 500+ do dochodów, to czy wzrośnie wtedy jej opłata za pobyt córki?
 • Od kiedy zmienić odpłatność za DPS mieszkance DPSu, której przyznano świadczenia uzupełniające? Kiedy należy zmienić decyzję? Czy tą decyzją można jednocześnie ustalić wysokość odpłatności na kolejny rok?
 • Czy można skierować klienta do DPS bez tych konsultacji psychiatry /psychologa? Czy DPS może przyjąć osobę bez tych konsultacji?
 • Jak napisać uzasadnienie decyzji zmieniającej wstecznie odpłatność za DPS z powołaniem na uchwałę NSA?
 • Ile czasu jest na rozpatrzenie odwołania w sprawie odpłatności za DPS? Czy po zebraniu wszystkich dokumentów decyzję należy wysłać do SKO?
 • Jak liczyć wyrównania ze świadczenia uzupełniającego 500+ w przypadku pobytu w DPS? Czy liczyć wyrównanie czy też nie? Jeśli liczyć, to w jaki sposób?
 • Postanowienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie zwrotu wydatków poniesionych zastępczo przez gminę za pobyt osoby w DPS
 • Czy w przypadku trudnej sytuacji finansowej można rozwiązać umowę z kierownikiem ośrodka o dokonywanie opłaty za pobyt rodzica w DPS? Wzór.
 • Jaką decyzję o odpłatność za DPS ponosi klient, który pobiera emeryturę oraz posiada ziemię 5.6 ha przeliczeniowego (nie ma z niej dochodu)? Czy należy wydać decyzje o odpłatności na wysokość całych 70%, czy tylko 70% emerytury? Czy gmina pokrywa resztę?
 • Na podstawie uchwały NSA 1 OPS 7/17, od jakiego miesiąca należy zmienić kwotę odpłatności za pobyt w DPS mieszkańca, który dostał 500 zł z tytułu świadczenia uzupełniającego z ZUS (decyzja w październiku, pieniądze fizycznie otrzymał w listopadzie)?
 • Czy gmina może przyjąć majątek, tj.: gospodarstwo rolne na poczet kosztów pobytu w DPS osoby wymagającej całodobowej opieki? Jak powinna wyglądać procedura prawna w takim przypadku?
 • Czy osoba, która nie jest ubezwłasnowolniona i nie posiada orzeczenia o niepełnosprawności, podlega badaniom uzasadniającym pobyt w DPS co 6 miesięcy?
 • Jaka jest procedura wydania decyzji o odpłatność za DPS u osoby zobowiązanej, której dochód przekracza kryterium dochodowe 300%, ale kontynuuje naukę w szkole podyplomowej? Czy należy wydać decyzję o odpłatności, a następnie decyzję o zwolnieniu?
 • Co w przypadku kiedy osoba umieszczona w DPS stosowała wobec rodziny przemoc, ale nie posiadają wyroku w tej sprawie?
 • Czy rodzina powinna ponosić częściową odpłatność za pobyt syna w DPS, w sytuacji, w której matka również przebywa w DPS? Czy występujemy z wnioskiem o wywiad do DPS matki?
 • Jakie działania, krok po kroku, należy wykonać w przypadku braku zgody na opuszczenie DPS przez mieszkańca?
 • W jakim zakresie możemy udostępnić akta sprawy osobom zobowiązanym?
 • Choroba jako podstawa zwolnienia albo umorzenia opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej DPS
 • Odstąpienie od żądania zwrotu, umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
 • Nieustalenie wszystkich osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
 • Odwołanie i skarga na decyzje o odpłatności za pobyt w domu pomocy społeczne
 • Czy złe relacje rodzinne (stosowanie przemocy, alkoholizm) stanowią postawę do zwolnienia z dopłaty za „złego rodzica” przebywającego w DPS?

2. Czy dzieci mieszkające za granicą również ponoszą odpłatność za DPS?

 • Jak można skontaktować się z wstępnym/zstępnym osoby umieszczonej w DPS, jeżeli mieszka za granicą a nie odbiera korespondencji z OPS?
 • Jaka jest procedura wydania decyzji o odpłatności za DPS w sytuacji, kiedy nie wiemy, gdzie przebywa osoba zobowiązana do alimentacji? Jak przeprowadzić wywiad alimentacyjny? Czy można wydać decyzję bez wywiadu?
 • Jaka jest procedura naliczania odpłatności od zstępnych w sytuacji braku możliwości ustalenia ich adresu lub kontaktu? Czy należy wystąpić do sądu o wyznaczenie kuratora do doręczeń?
 • Jak postąpić w sytuacji zignorowania pisma wzywającego na wywiad przez osobę zobowiązaną? Czy należy wszcząć postępowanie i wystawić decyzję administracyjną o konieczności opłacania pobytu matki w DPS?
 • Czy można wydać decyzję kierującą do DPS przy braku danych od klienta o jego zstępnych?
 • Jak formalnie przeprowadzić postępowanie z osobą zobowiązaną za poniesienie odpłatności, przebywającą za granicą? Jakich dokumentów i formularzy użyć? Czy wystarczy w takiej sytuacji tylko oświadczenie o wysokości dochodu?
 • Jak dokumentować odmowę podpisania umowy w przypadku braku współpracy z zobowiązanym? Czy wystarczająca jest notatka pracownika socjalnego?

3. Procedura całkowitego ubezwłasnowolnienia jako ostateczny akt pomocy. W jakich sytuacjach stosować procedurę ubezwłasnowolnienia częściowego?

 • Do kogo pracownik socjalny powinien złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie osoby chorej psychicznie?
 • Wzór wniosku o przymusowe leczenie
 • Jakie procedury możemy zastosować w przypadku odrzucenia przez sąd wniosku o ubezwłasnowolnienie?
 • Jakich argumentów używać przed sądem, aby wniosek o ubezwłasnowolnienie nie został odrzucony?
 • Jaka dokumentacja medyczna jest niezbędna, aby wszcząć procedurę ubezwłasnowolnienia?
 • Jaką dokumentację powinna zbierać i składać rodzina, a jaką gmina, w postępowaniu o ubezwłasnowolnienie?
 • Jakich argumentów użyć w rozmowie z rodzinami osób chorych, które są w podeszłym wieku i w obawie przed odtrąceniem lub agresywną reakcją na wniosek o ubezwłasnowolnienie wycofują się, zmieniają zeznania? Jak utwierdzać ich w konsekwentnym działaniu?
 • Co zrobić, jeśli nie ma możliwości badania przez biegłego sądowego wskutek nieobecności, nieuchwytności pacjenta?
 • Kto może podpisać wywiad środowiskowy, np. o usługi opiekuńcze, jeśli osoba chora psychicznie nie jest świadoma, co podpisuje, a rodzina nie wyraża zgody na ubezwłasnowolnienie?
 • Czy tylko decyzją sądu można zmusić do leczenia? Czy jest jakaś alternatywa?Jak pisać wnioski do sądu o skierowanie na przymusowe leczenie, o przymusowe umieszczenie w DPS? Przykłady wniosków?
 • Osoba posiada decyzję o skierowaniu do DPS zgodnie z postanowieniem sądu na wniosek opiekuna prawnego. Jest możliwość umieszczenia w placówce, ale opiekun prawny odmawia. Jaką decyzję należy wydać w takiej sytuacji? Czy zmienić decyzję kierującą na odmowną?
 • Jak postąpić w przypadku postanowienia sądu o umieszczeniu osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej bez zgody w DPS, ale opiekun nie dysponuje żadnymi dokumentami o chorobie psychicznej, a jest takie podejrzenie?
 • Kwestia ubezwłasnowolnienia częściowego w kwestii leczenia i dysponowania finansami chorego (zaciąganie kredytów).
 • Tryb postępowania w sytuacji, kiedy sąd odrzuca wniosek o ubezwłasnowolnienie, a osoba chora przejawia niebezpieczne zachowania.
 • Czy osoba niemogąca pisać, może złożyć swój podpis za pomocą odcisku palca zg. z art. 79 kc.? Jak zastosować w takiej sytuacji przepisy RODO i przetwarzanie danych biometrycznych?

4. Czy pracownik socjalny może odmówić bycia opiekunem prawnym? Prawa i obowiązki pracownika socjalnego jako opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej

 • Kto może zostać opiekunem prawnym osoby ubezwłasnowolnionej?
 • Czy pracownik socjalny może być opiekunem prawnym?
 • Czy pracownik socjalny jest narażony na sankcje karne w przypadku odmowy bycia opiekunem prawnym?
 • Czy pracownik socjalny może sprawować obowiązki opiekuna prawnego w godzinach pracy urzędu?
 • Czy i w jakiej wysokości pracownik socjalny powinien otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie za sprawowanie opieki prawnej nad osobą chorą psychicznie? Gdzie powinien złożyć wniosek o wynagrodzenie z tego tytułu? Czy pracownik socjalny może starać się o wynagrodzenie za sprawowanie funkcji opiekuna prawnego w sytuacji jeśli osoba chora psychicznie znajduje się w DPS?
 • W jakich godzinach pracownik socjalny powinien wykonywać obowiązki opiekuna prawnego?
 • Jaki jest zakres czynności pracownika socjalnego jako opiekuna prawnego, np. zarządzanie majątkiem?
 • Co zrobić w sytuacji, kiedy opiekun prawny znajduje się na oddziale psychiatrycznym, a osoba ubezwłasnowolniona nie ma środków do życia?

5. Jak sporządzić wniosek sądowy o umieszczenie osoby chorej psychicznie w Domu Pomocy Społecznej?

 • Jak kierować takie osoby na leczenie, jakich argumentów używać, żeby chory chciał skorzystać z leczenia?
 • Na podstawie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, kto ma prawo wystąpić z wnioskiem o umieszczenie osoby w DPS?
 • Która gmina jest właściwa do kierowania do DPS? (Gmina opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej, czy gmina, na terenie której zamieszkuje osoba ubezwłasnowolniona?)
 • Jak skutecznie przeprowadzić procedurę przymusowego leczenia?
 • Jakie dokumenty przygotować, aby przeprowadzić hospitalizację przymusową?
 • Jak wygląda wniosek o przymusowe leczenie?
 • Czy pracownik socjalny może złożyć wniosek do sądu o przymusowe leczenie, w imieniu osoby chorej?
 • Jakie środki przymusu można zastosować w stosunku do osób, które wymagają leczenia?
 • Jak napisać wniosek o przymusowe podjęcie leczenia osoby chorej psychicznie uzależnionej od alkoholu lub innych używek?
 • Formalności i dokumentacja niezbędna do skierowania chorego do DPS
 • Jaka jest procedura, kiedy chcemy taką osobę umieścić bez jej zgody w DPS?
 • Co zrobić, jeśli osoba chora psychicznie nie ma rodziny, nie ma możliwości umieszczenia jej w DPS z powodu braku miejsc i brak kadry do usług specjalistycznych?
 • Kto jest odpowiedzialny za przymusowe doprowadzenie osoby do domu pomocy społecznej?
 • Czy osobę małoletnią kierujemy do DPS na czas nieokreślony, czy do uzyskania przez tę osobę pełnoletności?
 • Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Do kogo program „Za życiem” jest skierowany? Na jakie wsparcie mogą liczyć rodziny osób niepełnosprawnych w ramach programu „Za życiem”?

6. Mieszkania chronione - tańsza alternatywa dla DPS

 • Jak ustalać odpłatność za mieszkania chronione?
 • Czy mieszkanie komunalne można przekształcić w mieszkanie chronione?
 • Kto ponosi koszty remontu mieszkania chronionego?
 • Czy należy wydać dwie odrębne decyzje dla matki i niepełnoletnich dzieci jedną a dla dorosłego dziecka drugą, czy też jedną decyzję dla wszystkich członków rodziny łącznie?
 • Czy w przypadku jednej decyzji należy zawierać odrębne uzgodnienia z pełnoletnim dzieckiem przed wydaniem decyzji i odrębny program wspierania i czy to dziecko powinno od siebie złożyć podanie o pobyt w mieszkaniu?
 • Mieszkania treningowe/ przejściowe/ docelowe- Dla kogo i na jak długo?
 • Jakie zapisy powinien zawierać regulamin mieszkań chronionych?
 • Czy osoby kierowane do mieszkania chronionego muszą funkcjonować samodzielnie?
 • Czy wszystkie mieszkania chronione mają opiekę całodobową?
 • Czy udostępniane są posiłki dla mieszkańców? Jakie warunki umowy ze spółdzielnią socjalną powinien spełniać mieszkaniec?
 • Czy w mieszkaniu chronionym mogą mieszkać dwie osoby? Czy tylko pojedynczo?
 • Powierzchnia użytkowa mieszkań chronionych
 • Czy osoba kierowana do mieszkania chronionego musi posiadać orzeczenie o niepełnosprawności?
 • Wzór decyzji przyznającej i odmownej mieszkanie chronione


 1. Kiedy porady i konsultacje są odpowiedzią na Państwa potrzeby:

  • wzięli Państwo udział w szkoleniu i po kilku dniach jeszcze mają Państwo pytania, na które chcielibyście uzyskać odpowiedź
  • otrzymali Państwo nowy zakres obowiązków służbowych i potrzebujecie „telefonu do przyjaciela”, który pomoże w każdej chwili i wprowadzi w nowe obowiązki
  • mają Państwo doświadczenie w zakresie wykonywanych obowiązków służbowych, ale raz na jakiś czas trafiają się wyjątkowe problematyczne zadania do wykonania, czasem nieoczywiste i potrzebują Państwo poradzić się innego eksperta, czy postępują Państwo właściwie
 2. Jest to usługa działająca podobnie jak nieograniczony abonament medyczny lub na siłownię. W ramach miesięcznego abonamentu otrzymują Państwo nieograniczoną możliwość zadawania pytań naszym ekspertom.
 3. W ramach wykupionego abonamentu otrzymują Państwo również dostęp do platformy, na której znajdą Państwo: wzory dokumentów przydatne w codziennej pracy; zebrane w jednym miejscu wyroki sądów, którymi klienci mogą się wesprzeć w trakcie rozpatrywania swoich postępowań; forum wymiany doświadczeń moderowane przez naszego eksperta; ciekawe porady wideo, wideo instrukcje; wybrane i opisane najciekawsze przypadki.
 1. Nagrane szkolenie jest odpowiedzią na Państwa potrzebę, jeśli obecnie na rynku brakuje interesującego Państwa szkolenia i jednocześnie odnajdują się Państwo w jednej z poniższych sytuacji:

  • otrzymali Państwo nowy zakres obowiązków służbowych;
  • pojawiła się trudna sprawa do załatwienia;
  • wydaje się Państwu, że postępujecie zgodnie z przepisami i procedurami wykonując obowiązki służbowe, ale chcielibyście się upewnić, że wszystko dobrze robicie;
  • wzięliście niedawno udział w szkoleniu, które dało Wam dużą porcję wiedzy, ale już przyszedł czas na pogłębienie tej wiedzy
  • „chodzą” za Państwem nurtujące Was pytania związane zawodowymi obowiązkami
  • pytania zawarte w zakładce „Opis szkolenia”, to pytania na które szukają Państwo odpowiedzi.
 2. Zazwyczaj czas nagranego szkolenia trwa około 3 godzin.
 3. Zawsze podjemy datę nagrania, żeby Państwo mieli orientację w jakim stanie prawnym nagrywaliśmy szkolenie. Dokładamy wszelkich starań, żeby wszystkie szkolenia były aktualizowane po każdej zmianie przepisów
 4. Do każdego nagranego szkolenia załączamy materiały w formie elektronicznej
 5. Po wykupieniu dostępu otrzymują Państwo możliwość zalogowania się na platformę, gdzie nagranie jest dostępne przez okres 2 dni od momentu odebrania dostępu.
 6. Państwo decydują o której porze dnia oglądają nagrane szkolenie

Sprawdź również

Zobacz więcej
W nagraniu omówione są wytyczne ministerstwa dotyczące posiedzenia grupy roboczej i Zespołu Interdyscyplinarnego. Podpowiemy jakich narzędzi prawnych użyć wobec sprawcy przemocy domowej oraz jak monitorować sytuację rodziny, w której dochodzi do przemocy. Doradzimy jak poprawnie wypełniać formularze niebieskiej karty.
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Praktyczne warsztaty przeznaczone dla księgowych oraz pracowników Zakładów Gospodarki Komunalnej, Zakładów Wodociągów i Kanalizacji, Miejskich Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji oraz Urzędów Miast i Gmin, którzy zajmują się windykacją opłat za wodę
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Nagranie skierowane jest do osób bazujących na Prawie Wodnym, zajmujących się pozwoleniami wodnoprawnymi, wydziałów ochrony środowiska, rolnictwa, osób zajmujących się naruszeniem stanu wody na gruncie, sporami sąsiedzkimi
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Omówienie sposobu wypełnienia sprawozdania gminnego – krok po kroku! Jakie będą zmiany w sprawozdaniach? Nowość: sprawozdanie wypisywane do BDO.
schoolKonsultacje
voicemailNagranie