Wiedza ekspercka dostępna cały czas

Platforma pccporada.pl – szybki dostęp do wiedzy przez:

Pomniki przyrody

personProwadzący:Adrian Brzozowski

Inspektor w UM Ciechanów. Wydał około tysiąca decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i/lub krzewów. W związku z czym ma szerokie doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych, zarządców dróg, PKP, spółdzielni mieszkaniowych, prywatnych przedsiębiorstw

format_list_bulletedWybrane zagadnienia szkolenia

Jaka jest procedura ustanawiania drzew pomnikami przyrody? Jakie zabiegi pielęgnacyjne można stosować? Jak postępować z drzewami pomnikowymi na posesjach prywatnych? Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew rosnących na terenach wpisanych do rejestru zabytków i na obszarze Natura 2000

Wybierz produkty, które chcesz zakupić:

* - 420,00 zł + 23% vat - interpretacja podatkowa - 0114-KDIP1-1.4012.304.2018.1.KBR
* - 720,00 zł + 23% vat - interpretacja podatkowa - 0114-KDIP1-1.4012.304.2018.1.KBR
* - 1 200,00 zł + 23% vat - interpretacja podatkowa - 0114-KDIP1-1.4012.304.2018.1.KBR

Wzory pism:

 • Uchwała Rady Gminy ustanawiająca formę ochrony przyrody
 • Uchwała Rady Gminy znosząca formę ochrony przyrody
 • Decyzja sprzeciwiająca się zamiarowi usunięcia drzewa rosnącego na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków
 • Protokół oględzin drzew
 • Karta przeglądu form ochrony przyrody
 • Wyroki Sądów Administracyjnych z komentarzami

1. Jak rozpoznać potencjalny pomnik przyrody? Jaka jest procedura ustanawiania szczególnej ochrony?

 • Na jakiej podstawie uznać drzewo za pomnik przyrody?
 • Jak powinna wyglądać procedura uznania drzewa za pomnik przyrody?
 • Jak napisać projekt uchwały w celu ustanowienia pomnika przyrody? Jakie załączniki powinny być dołączone do projektu uchwały? Z kim należy uzgadniać projekt uchwały?
 • Czy w uchwale powinien widnieć zapis, ile metrów ochronnych jest wokół drzewa? Czy prezydent miasta ma prawo zawężać lub powiększać strefę ochronną?
 • Czy uchwała o pomnikach przyrody powinna być ustalana z radą pożytku publicznego i organizacjami pozarządowymi?
 • Jak wygląda objęcie pomnikiem przyrody drzew na terenie spółdzielni mieszkaniowej?
 • Czy pomniki przyrody należy monitorować ciągle, czy od czasu do czasu?
 • Co jaki czas trzeba aktualizować obmiary pomnika przyrody?
 • Jakie informacje powinna zawierać karta ewidencyjna, aby skutecznie monitorować stan zdrowotny pomnika przyrody?
 • Jak dokumentacja jest niezbędna oraz jaki należy zrobić opis przyrodniczy drzewostanu, aby drzewo uznać za pomnik przyrody?
 • Jest grupa pomników, które nie spełniają tych samych wymiarów, ale rosną obok siebie. Czy jest to właściwe, jeśli niektóre drzewa nie spełniają wymiarów pomnikowych?
 • Czy każdy może zgłosić drzewo do ochrony pomnikowej?
 • Kto ustala pomniki przyrody? Jakie obwody brać pod uwagę?
 • Czy potrzebna jest opinia dendrologiczna przy ustanawianiu drzewa pomnikiem?
 • Jakich drzew nie bierzemy pod uwagę do ustanawiania pomników przyrody?
 • Czy chore drzewo brać pod uwagę przy ustanawianiu pomnika przyrody?
 • Jak ustanowić pomnik przyrody, jeśli nie ma na to zgody Lasów Państwowych?

2. Jak otoczyć opieką pomniki przyrody? Jakie zabiegi pielęgnacyjne można stosować?

 • Czy można podcinać pomniki do 30 % korony? Jakie są zalecenia dotyczące podcinania pomników przyrody?
 • Przeprowadzenie sieci pod pomnikami-realizacja inwestycji celu publicznego w obrębie systemu korzeniowego pomnika przyrody
 • Jak radzić sobie z brakiem odpowiedzialności za uszkodzenia lub obumarcia drzew wskutek prowadzonych inwestycji (np.: parkingi budowane wokół pomników przyrody, przebudowy drogi, rewitalizacje)?
 • Co to są rozwiązania alternatywne przy realizacji inwestycji celu publicznego? Czy jeśli firma wodociągowa przedstawi organowi rozwiązania alternatywne, które nie uszkodzą korzeni, to nie ma konieczności podejmować uchwały zdejmującej ochronność?
 • Jakie obostrzenia można zastosować wobec wykonawcy drogi lub przyłącza wodno – kanalizacyjnego?
 • Jakie warunki powinniśmy zapisać w sytuacji, kiedy idzie droga i jest potrzeba wykonania prac ręcznych przy korzeniach drzew pomnikowych?
 • Kto powinien się zajmować pielęgnacją pomnika przyrody, jeśli działka jest zagrodzona, a właściciel chce pielęgnować? W jakiej formie musi mieć zgodę od organu na przeprowadzenie takich zabiegów np. usuniecie posuszu, podcięcie gałęzi? Czy drogą uchwały rady gminy na zabiegi pielęgnacyjne?
 • Kto sprząta liście na działce prywatnej lub spółdzielni? Kto odpowiada za pielęgnację a kto za zabiegi jak: wiązania, przycięcia, zabezpieczenia?
 • Czy pomnik przyrody powinien być ogrodzony?
 • Jakie wymagania stosować co do osób, które zajmują się konserwacją, pielęgnacją i leczeniem pomników przyrody?
 • Jakie dokumenty powinny być gromadzone od firm pielęgnujących drzewa pomnikowe?
 • W jaki sposób pisać uchwały dotyczące prac pielęgnacyjnych?
 • Jak poprawnie stosować cięcia pielęgnacyjne?
 • Czy można robić wiązania? Czy takie zabiegi trzeba również uzgadniać z RDOŚ?
 • Jakie są możliwości gminne związane z wiązaniami w koronach?
 • Jakie zabiegi pielęgnacyjne można wykonać?
 • Jak dbać o pomniki przyrody w mieście?
 • Zaopatrywanie systemu korzeniowego w substancje
 • Czy można obciąć nadłamane podczas wichury i stwarzające zagrożenie dla odwiedzających ludzi gałęzie pomnika przyrody, np. dębu bez uzgodnień?
 • Wizja w terenie. Co dokładnie sprawdzamy?
 • Jak przycinać drzewo pomnikowe, aby gniazdo bociana się utrzymało?
 • Kto zajmuje się pielęgnacją pomników przyrody na działce prywatnej? Kto odpowiada za stan pomnika przyrody , gdy rośnie na prywatnej posesji?
 • Kto odpowiada za stan pomnika przyrody gdy rośnie w parku na terenie publicznym?
 • Zajmowanie się pomnikami przyrody na terenach wpisanych do rejestru zabytków
 • Pomniki przyrody, które są martwe – co należy z nimi robić? Czy trzeba z nimi coś robić, jeśli rosną na terenie leśnym?
 • Jakie są najlepsze, nowoczesne metody usuwania suszu gałęziowego i innych zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie korony oraz pnia drzewa? W jaki sposób zabezpieczać rany po cięciach, jak je pielęgnować?
 • Gmina posiada piękną aleję lipową (2 × 7 drzew), którą w całości ustanowiono pomnikiem przyrody, ale jedno z drzew jest w wyraźnie bardzo złym stanie – co z nim robić

3. Jak postępować z pomnikami przyrody, które rosną na posesjach prywatnych?

 • Czy można ustanowić pomnik przyrody bez zgody właściciela działki, na której rośnie?
 • Jakie przepisy regulują zarządzanie tak usytuowanymi pomnikami przyrody?
 • Jakie obowiązki dokumentacyjne ma gmina wobec takich pomników?
 • Czyjej opiece podlega pomnik przyrody rosnący na terenie prywatnym: właściciela czy gminy? Czy tylko właściciel ma się zajmować pomnikiem przyrody, czy gmina również?
 • Jakie formy nakazu dotyczące wykonywania prac pielęgnacyjnych może stosować gmina?
 • Czy gmina musi powiadamiać o pracach pielęgnacyjnych? Kogo?
 • Co ma zrobić gmina, gdy właściciel chce pieniądze na pielęgnację pomnika przyrody?
 • Czy musi być zgoda właściciela aby wprowadzić na jego terenie formy ochrony przyrody? Czy wnioskować o uchwalenie skoro jest wyraźny sprzeciw mieszkańca?
 • Jak postąpić w sytuacji nacisków społeczeństwa w celu uznania drzewa za pomnik przy jednoczesnym sprzeciwie właściciela działki?
 • Jak postąpić w sytuacji, gdy właściciel chce rozbudować działkę i drzewo jest kolizyjne?
 • Jak unikać odwołania na zajętość terenu w sytuacji, kiedy nie było zapytania o zgodę właściciela?
 • Jak postąpić w przypadku roszczeń odszkodowań z wyłączenia części gruntu?
 • Co zrobić w takiej sytuacji, kiedy właściciel nie chce wpuścić urzędnika na teren działki w celu oceny stanu zdrowotnego pomnika? Jaka jest ścieżka postepowania - orzeczenia, interpretacje w tej sprawie?
 • Drzewo 400 cm obwodu, w bardzo dobrym stanie zdrowotnym zgłoszone do wycinki. Jaką wydajemy decyzję? Czy można uchwalić drzewo pomnikiem w takiej sytuacji?
 • Jak radzić sobie z niechęcią mieszkańców na ustanawianie nowych pomników?

4. Jaka jest procedura zdjęcia ochronności z pomnika? Kwestie prawne związane z likwidacją pomników przyrody

 • Kto klasyfikuje pomnik do usunięcia?
 • Kto odpowiada za zmianę statusu drzewa z pomnika przyrody na zwykłe drzewo, by można je było usunąć, jeżeli stanowi zagrożenie (na terenie zwykłym, niezabytkowym)? Wcześniej uznano je za pomnik zarządzeniem wojewody, teraz jest we władaniu gminy- do kogo więc się zwrócić?
 • Jak powinien wyglądać wzór wniosku o usunięcie pomnika przyrody? Jakie dane są potrzebne do usunięcia takiego drzewa?
 • Kto może wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa przez osobę fizyczną?
 • Czy należy znieść ochronność pomnika przyrody, który rośnie na działce w posiadaniu innej osoby niż w rejestrze pomników? Czy projekt zdjęcia ochronności przesyłamy do RDOŚ uchwałą?
 • Jak powinno wyglądać postępowanie związane z wydawaniem zgody na usunięcie pomnika przyrody jeśli występuje konflikt interesów na linii: właściciel posesji (kwestie związane z bezpieczeństwem) – towarzystwo ekologiczne, będące stroną postępowania, które absolutnie nie wyraża zgody na usunięcie pomnika?
 • Czy można zmienić status z pomnika przyrody w przypadku nagłego zagrożenia?
 • Jak przeprowadzić likwidację pomnika przyrody ze względu na zły stan fitosanitarny? Czy uzgodnienie tego stanu jest obowiązkowe z konserwatorem zabytków, gdy pomnik przyrody znajduje się na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków?
 • Jak postępować w sytuacjach zgłoszonego zniszczenia pomnika przyrody?
 • Jakie mogą być przyczyny usuwania drzew pomnikowych?
 • Jakie muszą być spełnione warunki aby zdjąć pomnik przyrody?
 • Procedura zniesienia ochronności z pomnika przyrody w sytuacji, kiedy drzewo pomnikowe przewraca się na środku drogi i nie ma miejsca, na które można je odsunąć. Jakie czynności można wykonać w takich sytuacjach? Czy należy blokować drogę i czekać na uchwałę rady gminy?
 • Jak postąpić w sytuacji zgłoszenia od zarządcy dróg o usunięcie drzewa będącego pomnikiem?
 • W jakich sytuacjach występuje prawo wniesienia sprzeciwu?
 • Jak wygląda procedura po odwołaniu od decyzji zniesienia ochronności?
 • Czy śmierć drzewa uznanego za pomnik przyrody musi być przesłanką do zniesienia jego ochrony?
 • Kto ma usunąć pomnik przyrody w sytuacji, w której nawet straż pożarna nie podejmuje takich działań względem drzewa?
 • Usuwanie drzew pomnikowych z powodu montażu instalacji fotowoltaicznych
 • Czy można robić pomiar w trakcie sporządzania protokołu z usunięcia drzewa, które jest pomnikiem przyrody i na jakiej wysokości?

5. Usuwanie drzew i krzewów znajdujących się na terenie wpisanym do rejestru zabytków

 • Czy każde drzewo wymaga konsultacji i zgody konserwatora? Jakie są progi obwodu tych drzew?
 • Czy zamiast dwóch pozwoleń na wycinkę drzew lub krzewów wydawać jedno pozwolenie na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami? Czy dotyczy to także prywatnych posesji?
 • Jak informować osoby fizyczne - właścicieli działek wpisanych do rejestru zabytków - o zasadach usuwania drzew i krzewów z ich nieruchomości?
 • Jakie są zasady usuwania zieleni na cmentarzach? Czy można usuwać drzewa w dobrym stanie zdrowotnym, które niszczą nagrobki? Czy gminę, która planuje usunąć drzewa niszczące nagrobki na cmentarzu, można zwolnić z opłat?
 • Jaka jest procedura usuwania drzew z alei wpisanych do rejestru zabytków?
 • Czy wszystkie kwestie dotyczące pomników przyrody wymagają konsultacji z wojewódzkim konserwatorem zabytków? Czy konserwator musi akceptować miejsce dosadzania drzew i sposób przycinania krzaków?
 • Jakie gatunki drzew są pod ochroną? Czy wszystkie gatunki drzew można wycinać? Czy potrzebna jest specjalna procedura do usunięcia takich drzew?
 • W jakim celu obejmować ochroną obszar chronionego krajobrazu? W jakich sytuacjach tworzymy zespół przyrodniczy?
 • Czy każdy może złożyć wniosek o wpisanie do rejestru zabytków? Czy właściciel działki prywatnej jest czynnym uczestnikiem procedowania?
 • Jak wygląda sytuacja wycinki drzew w obszar chronionego krajobrazu? Jakie są odstępstwa i czym się kierować przy wydawaniu decyzji rozporządzeniem czy ustawą?
 • Jak naliczyć karę jeżeli ktoś bez zgody wyciął drzewa z parku przy zespole zamkowym wpisanym w spis zabytków?
 • Kto nalicza karę za drzewo usunięte bez zgody z parku zabytkowego?

6. Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew rosnących na obszarze Natura 2000, w obszarze chronionego krajobrazu i w parku krajobrazowym

 • Czy i kiedy można wydać zezwolenie na usunięcie drzew rosnących na obszarze Natura 2000?
 • Czy i kiedy można wydać zezwolenie na usunięcie drzew rosnących na terenie parku krajobrazowego lub w obszarze chronionego krajobrazu?
 • W jakich sytuacjach należy konsultować wydanie decyzji z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska?
 • Wycinka podtopionych i poprzewracanych drzew na opał – kiedy można wydać zezwolenie na usunięcie drzew?
 • Jaki organ jest właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenach zamkniętych i w obszarze Natura 2000?
 • Postępowanie z użytkami ekologicznymi, obszarami Natura 2000. Jak uzyskiwać pozwolenia na poszczególne formy ochrony przyrody, zezwolenia na wycinki, zezwolenia na wykonywanie prac pielęgnacyjne?
 • Czy każdorazowo należy uzgadniać usunięcie drzewa na prywatnej działce, która mieści się na obszarze Natura 2000 z RDOŚ?

7. Problematyka form ochrony przyrody w gminach

 • Jaka jest rola społeczeństwa procesie ustanawiania formy ochrony przyrody?
 • Jakie są obowiązki gminy po ustanowieniu formy ochrony przyrody?
 • Rola Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w ustanawianiu form ochrony przyrody
 • W jaki sposób prowadzić rejestr i monitorować stan form ochrony przyrody na terenie gminy?
 • W jaki sposób i z jaką częstotliwością należy dokonywać aktualizacji danych dotyczących form ochrony przyrody w Centralnym Rejestrze Form Ochrony Przyrody?
 • Jak należy oznakować formy ochrony przyrody?
 • Do kogo się zwrócić, jeśli w spisie gminnym istnieje pomnik przyrody ale GDOŚ twierdzi że go nie ma? Jak szukać w dziennikach urzędowych pomników przyrody?
 • Uregulowania prawne i przepisy kompetencyjne po 2009 roku. Jaka moc mają uchwały i zarządzenia wojewody z chwilą zmian kompetencyjnych?
 • Odnajdowanie i określanie usytuowania pomnika przyrody pomników przyrody według niejasnych informacji posiadanych przez gminę. Przykład: gmina posiada około 16 pomników przyrody, ale nie są one dokładnie zlokalizowane; jedyny opis jaki posiada gmina, to np. informacja: „obiekt usytuowany 20 m od ścieżki” lub „40 m od drogi” a teraz każe się gminie odnaleźć obiekt, dookreślić lokalizację i znaleźć pieniądze na opiekę – czy faktycznie gmina ma za to płacić?
 • Czy jest konieczna dodatkowa (poza gminnymi) rejestracja pomników przyrody? Jakie są obowiązki gmin w tym zakresie?

 1. Kiedy porady i konsultacje są odpowiedzią na Państwa potrzeby:

  • wzięli Państwo udział w szkoleniu i po kilku dniach jeszcze mają Państwo pytania, na które chcielibyście uzyskać odpowiedź
  • otrzymali Państwo nowy zakres obowiązków służbowych i potrzebujecie „telefonu do przyjaciela”, który pomoże w każdej chwili i wprowadzi w nowe obowiązki
  • mają Państwo doświadczenie w zakresie wykonywanych obowiązków służbowych, ale raz na jakiś czas trafiają się wyjątkowe problematyczne zadania do wykonania, czasem nieoczywiste i potrzebują Państwo poradzić się innego eksperta, czy postępują Państwo właściwie
 2. Jest to usługa działająca podobnie jak nieograniczony abonament medyczny lub na siłownię. W ramach miesięcznego abonamentu otrzymują Państwo nieograniczoną możliwość zadawania pytań naszym ekspertom.
 3. W ramach wykupionego abonamentu otrzymują Państwo również dostęp do platformy, na której znajdą Państwo: wzory dokumentów przydatne w codziennej pracy; zebrane w jednym miejscu wyroki sądów, którymi klienci mogą się wesprzeć w trakcie rozpatrywania swoich postępowań; forum wymiany doświadczeń moderowane przez naszego eksperta; ciekawe porady wideo, wideo instrukcje; wybrane i opisane najciekawsze przypadki.
 1. Nagrane szkolenie jest odpowiedzią na Państwa potrzebę, jeśli obecnie na rynku brakuje interesującego Państwa szkolenia i jednocześnie odnajdują się Państwo w jednej z poniższych sytuacji:

  • otrzymali Państwo nowy zakres obowiązków służbowych;
  • pojawiła się trudna sprawa do załatwienia;
  • wydaje się Państwu, że postępujecie zgodnie z przepisami i procedurami wykonując obowiązki służbowe, ale chcielibyście się upewnić, że wszystko dobrze robicie;
  • wzięliście niedawno udział w szkoleniu, które dało Wam dużą porcję wiedzy, ale już przyszedł czas na pogłębienie tej wiedzy
  • „chodzą” za Państwem nurtujące Was pytania związane zawodowymi obowiązkami
  • pytania zawarte w zakładce „Opis szkolenia”, to pytania na które szukają Państwo odpowiedzi.
 2. Zazwyczaj czas nagranego szkolenia trwa około 3 godzin.
 3. Zawsze podjemy datę nagrania, żeby Państwo mieli orientację w jakim stanie prawnym nagrywaliśmy szkolenie. Dokładamy wszelkich starań, żeby wszystkie szkolenia były aktualizowane po każdej zmianie przepisów
 4. Do każdego nagranego szkolenia załączamy materiały w formie elektronicznej
 5. Po wykupieniu dostępu otrzymują Państwo możliwość zalogowania się na platformę, gdzie nagranie jest dostępne przez okres 2 dni od momentu odebrania dostępu.
 6. Państwo decydują o której porze dnia oglądają nagrane szkolenie

Sprawdź również

Zobacz więcej
W nagraniu omówione są wytyczne ministerstwa dotyczące posiedzenia grupy roboczej i Zespołu Interdyscyplinarnego. Podpowiemy jakich narzędzi prawnych użyć wobec sprawcy przemocy domowej oraz jak monitorować sytuację rodziny, w której dochodzi do przemocy. Doradzimy jak poprawnie wypełniać formularze niebieskiej karty.
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Praktyczne warsztaty przeznaczone dla księgowych oraz pracowników Zakładów Gospodarki Komunalnej, Zakładów Wodociągów i Kanalizacji, Miejskich Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji oraz Urzędów Miast i Gmin, którzy zajmują się windykacją opłat za wodę
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Nagranie skierowane jest do osób bazujących na Prawie Wodnym, zajmujących się pozwoleniami wodnoprawnymi, wydziałów ochrony środowiska, rolnictwa, osób zajmujących się naruszeniem stanu wody na gruncie, sporami sąsiedzkimi
schoolKonsultacje
voicemailNagranie
Zobacz więcej
Omówienie sposobu wypełnienia sprawozdania gminnego – krok po kroku! Jakie będą zmiany w sprawozdaniach? Nowość: sprawozdanie wypisywane do BDO.
schoolKonsultacje
voicemailNagranie