Regulamin


REGULAMIN USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udostępniania platformy internetowej prowadzonej pod adresem internetowym: pccporada.pl oraz ogólne warunki świadczenia za pośrednictwem tej platformy usług e-porad drogą elektroniczną.
 2. Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące definicje poniższych pojęć:
 1. Platforma PCCPORADA – aplikacja dostępna pod adresem internetowym pccporada.pl, stanowiąca część systemu teleinformatycznego, umożliwiająca świadczenie Usług;
 2. Regulamin – niniejszy Regulamin, obejmujący swoją treścią Regulamin Platformy PCCPORADA (zawarty w części B Regulaminu) oraz Regulamin E-Porad (zwarty w części C Regulaminu);
 3. Regulamin E-Porad – regulamin świadczenia Usług E-Porad drogą elektroniczną, zawarty w części C. Regulaminu;
 4. Regulamin Platformy PCCPORADA – Regulamin świadczenia Usługi Dostępowej, zawarty w części B Regulaminu;
 5. Usługi – usługi świadczone na podstawie Regulaminu, obejmujące swoim zakresem Usługę Dostępową oraz Usługi E-Porad;
 6. Usługa E-Porada – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną (przy wykorzystaniu Platformy PCCPORADA) na zasadach określonych w Regulaminie E-Porad;
 7. Usługa Dostępowa – usługa świadczona przez Administratora Platformy PCCPORADA na rzecz Klientów, polegająca na udzielaniu dostępu do Platformy PCCPORADA na zasadach określonych w Regulaminie Platformy PCCPORADA;
 8. Administrator Platformy PCCPORADA – Private Corporate Consulting Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-443), ul. Górnośląska 9/11 lok. 61, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000350772, NIP 7010224851, REGON: 142326970, kapitał zakładowy 5000 zł, świadczący Usługę Dostępową;
 9. Umowa o świadczenie Usługi Dostępowej – umowa zawierana między Klientem a Administratorem Platformy PCCPORADA, której przedmiotem jest o świadczenie Usługi Dostępowej zgodnie z Regulaminem Platformy PCCPORADA;
 10. Umowa o świadczenie Usługi E-Porada – umowa zawierana między Klientem a Usługodawcą, której przedmiotem jest o świadczenie Usługi E-Porady zgodnie z Regulaminem E-Porad;
 11. Usługodawca – podmiot świadczący Usługi E-Porad na zasadach określonych w Regulaminie E-Porad.
 12. Ekspert – osoba fizyczna mająca status Usługodawcy lub działająca w imieniu Usługodawcy i na jego zlecenie, która faktycznie udziela Klientowi porady na zasadach określonych w Regulaminie E-Porad;
 13. Konto - indywidualne i autoryzowane konto Klienta na Platformie PCCPORADA zabezpieczone hasłem podanym przez Klienta;
 14. Klient- osoba fizyczna (w tym konsument), posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (osoba pełnoletnia nieubezwłasnowolniona), osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Dostępowej i/lub Usługi E-Porad.
 1. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany na stronie internetowej pccporada.pl w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. W ramach Usług E-Porada Klienci uzyskują dostęp do różnego rodzaju informacji z zakresu ogólnego doradztwa gospodarczego (doradztwo z optymalizacji procesów produkcji, informatycznych, HR, finansowych), rozwoju osobistego itp.
 1. Regulamin Platformy PCCPORADA
 1. Informacje ogólne
 1. Usługa Dostępowa obejmuje:
 1. organizację świadczenia Usług E-Porad przez Usługodawców (w tym Ekspertów);
 2. komunikację za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej;
 3. udostępnianie Platformy Klientom i Usługodawcom (w tym Ekspertom);
 4. obsługę Platformy;
 5. transfer danych między Klientem a Usługodawcą (w tym Ekspertem);
 6. udostępnianie informacji o Usługach E-Porad;
 7. umożliwianie nawiązania połączenia z Usługodawcami (w tym Ekspertami),
 8. rejestrację i obsługę Konta;
 9. obsługę reklamacji, pobieranie opłat;
 1. Administrator Platformy PCCPORADA świadczy Usługę Dostępową 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu w zakresie w jakim dotyczy to dostępu Klienta do Platformy.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania świadczenia Usługi Dostępowej, w tym przede wszystkim ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacjami systemowymi Platformy PCCPORADA.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Usługi Dostępowej przez Klienta w sposób sprzeczny z Regulaminem.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. nienależyte wykonanie bądź niewykonanie Umów o świadczenie Usług E-Porad.
 2. szkody wyrządzone podmiotom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Klientów z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
 3. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności, wskutek działania siły wyższej,
 4. działania i zaniechania osób trzecich, z wyjątkiem osób, za które Administrator ponosi odpowiedzialność na mocy przepisów prawa.
 1. Warunki zawierania i rozwiązywania Umowy o świadczenie Usługi Dostępowej
 1. Umowa o świadczenie Usługi Dostępowej zostaje zawarte z chwilą rejestracji na Platformie PCCPORADA, tj. utworzenia i aktywacji Konta, oraz wykupienia Usługi E-Porada zgodnie z postanowieniami części B rozdziału V.
 2. W celu dokonania rejestracji, należy wypełni
 3. formularz rejestracyjny dostępny na Platformie PCCPORADA, podając swoje imię, nazwisko, dane teleadresowe, adres e-mail oraz hasło, stanowiące ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta. Podany adres e-mail stanowi login do Konta.
 4. Utworzenie konta wymaga złożenia oświadczenia o akceptacji treści Regulaminu (w trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, przy czym oświadczenie o akceptacji treści regulaminu składane jest poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym).
 5. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje wiadomość na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym w celu potwierdzenia rejestracji. Po potwierdzeniu rejestracji Klient otrzymuje na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym dostęp do indywidualnego Konta, z którego może korzystać po zalogowaniu poprzez podanie zgłoszonego podczas rejestracji adresu e-mail (login) oraz hasła.
 6. W przypadku gdy Klient zapomni hasła dostępu do Konta lub chce zmienić dotychczasowe hasło, powinien wysłać wiadomość poprzez formularz zamieszczony na Platformie PCCPORADA, podając adres-mail, którym posłużył się podczas zakładania Konta. Na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z wygenerowanym linkiem do zmiany hasła.
 7. Do korzystania z Konta upoważniony jest wyłącznie Klient, który dokonał rejestracji na Platformie PCCPORADA. Klient nie jest uprawniony do korzystania z Kont innych Klientów ani do udostępniania innym osobom możliwości korzystania ze swojego Konta (w szczególności Klient jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy indywidualnego hasła dostępu do Konta).
 8. Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie Klientowi treści związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy o świadczenie Usługi Dostępowej następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
 9. Umowa o świadczenie Usługi Dostępowej jest zawierana na czas określony na jaki wykupiona została Usługa E-Porada i ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na jaki Klient wykupił Usługę E-Porada.
 10. Po upływie okresu, o którym mowa w części B rozdziale II.8 Regulaminu, Klient może dokonać odnowienia Umowy o świadczenie Usługi Dostępowej przez wykupienie Usługi E-Porada na kolejny okres.
 11. Administrator Platformy PCCPORADA ma prawo rozwiązać bez wypowiedzenia umowę o świadczenie Usługi Dostępowej i zaprzestać świadczenia Usługi Dostępowej w razie wykorzystywania Platformy PCCPORADA niezgodnie z Regulaminem. Przed rozwiązaniem umowy Administrator Platformy PCCPORADA wezwie Klienta do zaniechania naruszeń, pod rygorem rozwiązania umowy o świadczenie Usługi Dostępowej. W przypadku rozwiązania umowę o świadczenie Usługi Dostępowej w powyższym trybie, Klientowi nie przysługuje roszczenie o zwrot uiszczonej ceny za czas pozostały do upływu okresu na jaki umowa o świadczenie Usługi Dostępowej została zawarta.
 1. Wymagania techniczne

Do korzystania z platformy PCCPORADA niezbędny jest:

 1. laptop/komputer z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (email),
 3. połączenie internetowe,
 4. w przypadku płatności Dotpay, niezbędny jest również dostęp do urządzenia pozwalającego na wysyłkę, odbiór i odczytywanie SMS.
 1. Prawa autorskie
 1. Od momentu otrzymania dostępu (login i hasło) do platformy PCCPPORADA zgodnie z zawartą umową i do czasu jej wygaśnięcia, Administrator Platformy PCCPORADA udziela Klientowi licencji, która uprawnia Klienta do:
 1. przeglądania, odczytywania, wyświetlania, przeszukiwania, wprowadzania do pamięci komputera oraz wydrukowania materiałów zamieszczonych na Platformie PCCPORADA,
 2. przeglądania, wyświetlania, przeszukiwania, odtwarzania materiałów wideo zamieszczonych na Platformie PCCPORADA.
 1. Klient jest uprawniony do korzystania z treści zamieszczonych na Platformie PCCPORADA wyłącznie na użytek własny oraz wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Klient nie jest uprawniony do:
 1. udzielania dalszej licencji (sublicencji),
 2. udostępniania materiałów zamieszczonych na Platformie PCCPORADA osobom trzecim,
 3. rozpowszechniania materiałów zamieszczonych na Platformie PCCPORADA w jakikolwiek sposób.
 1. Udzielona licencja jest niewyłączna.
 2. Wszelkie prawa do Platformy PCCPORADA oraz jej wszystkich elementów (w tym materiały, elementy graficzne) podlegają ochronie prawnej.
 3. Zastrzeżenie, o którym mowa w części B rozdziale IV.7 powyżej, dotyczy w szczególności:
 1. utworów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1231), w szczególności: literackich, publicystycznych, naukowych, kartograficznych, programów komputerowych, plastycznych, fotograficznych, wzornictwa przemysłowego, architektonicznych, architektoniczno-urbanistycznych, urbanistycznych, muzycznych, słownomuzycznych, scenicznych, sceniczno-muzycznych, choreograficznych, pantomimicznych, audiowizualnych (w tym filmowych) i innych,
 2. znaków towarowych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.),
 3. nazw domen internetowych,
 4. innych treści i usług podlegających ochronie na podstawie właściwych przepisów, w tym na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1010 z późn. zm.).
 1. Płatności
 1. Usługa Dostępowa świadczona jest przez Administratora Platformy PCCPORADA nieodpłatnie.
 2. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w Regulaminie E-Porad, Usługodawca świadczy Usługę E-Porada odpłatnie zgodnie z cennikiem zamieszczonym w Regulaminie E-Porada. Dostęp do wybranej Usługi E-Porada aktywny jest zgodnie z wybranym czasem subskrypcji.

a) subskrypcja 3-miesięczna: cena 360 zł + 23%VAT

b) subskrypcja 6-miesięczna: 600 zł + 23%VAT

c) subskrypcja 12 miesięczna: 1200 zł + 23% VAT

 1. 5-dniowy dostęp do nagranych szkoleń – 379 zł netto +23%VAT
 2. Wszystkie ceny podane na Platformie PCCPORADA są cenami netto. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy usłudze w momencie złożenia zamówienia przez Klienta dla wersji usługi zgodnej z jej opisem.
 3. Klient jest zobowiązany do płatności przy zamawianiu Usługi E-Porada. Po dokonaniu płatności oraz wpłynięciu środków pieniężnych na rachunek Administratora Platformy PCCPORADA następuje uruchomienie subskrypcji.
 4. Zapłata następuje przelewem na dwa sposoby:
 1. na wskazane w formularzu zgłoszeniowym konto bankowe. W tytule przelewu prosimy o podanie nazwy zamówionej subskrypcji.
 2. poprzez rozliczenie transakcji kartą kredytową i e-przelewem, przeprowadzanych za pośrednictwem Dotpay.pl. Płatność odbywa się w sposób określony Regulaminem Dotpay.pl. Do dokonania zakupu niezbędna jest akceptacja Regulaminu Dotpay.pl. W zakresie tej płatności, usługodawcą Klienta jest Dotpay Sp z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-552 Kraków), przy ulicy Wielickiej 28b, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000700791
 1. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT, będzie wystawiana faktura elektroniczna, która dostępna będzie w panelu Klienta na Platformie PCCPORADA i jednocześnie będzie wysyłana mailem na adres Klienta podany w formularzu rejestracyjnym.
 2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i eprzelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl
 1. Dostęp do treści zamieszczanych na Platformie PCCPORADA
 1. Dostęp do treści zamieszczonych na Platformie PCCPORADA następuje:
 1. W przypadku usług płatnych po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, dokonaniu płatności i potwierdzeniu wpłynięcia środków na konto Administratora Platformy PCCPORADA;
 2. W przypadku bezpłatnej wersji próbnej – – z chwilą rejestracji na Platformie PCCPORADA, tj. utworzenia i aktywacji Konta.
 1. Materiały udostępnione w ramach wykupionego dostępu do Platformy PCCPORADA, dostępne są dla Klientów przez cały czas trwania subskrypcji.
 1. Informacja o przetwarzaniu danych
 1. Działając w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) niniejszym informujemy, że administratorami Państwa danych osobowych podanych w Formularzu rejestracyjnym będzie Administrator Platformy PCCPORDA oraz Usługodawca.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w celu wykonania Umowy o świadczenie Usługi dostępowej oraz Umowy o świadczenie Usługi E-Porada. Przekazane dane będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy oraz dalszy wymagany przepisami prawa (co najmniej do dnia przedawnienia roszczeń z niej wynikających oraz dokonania rozliczeń podatkowych). Podstawę do przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 b) RODO – jako niezbędne do wykonania zawartej umowy. Podanie wskazanych w formularzu danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia Umowy o świadczenie Usługi dostępowej oraz Umowy o świadczenie Usługi E-Porada. Niepodanie ww. danych skutkuje niemożnością zawarcia Umowy o świadczenie Usługi dostępowej oraz Umowy o świadczenie Usługi E-Porada.
 3. Dodatkowo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe na potrzeby realizacji marketingu bezpośredniego, po uzyskaniu uprzedniej, dobrowolnej zgody. Wyrażenie zgody nie jest obowiązkowe aby zawrzeć Umowę o świadczenie Usługi dostępowej oraz Umowę o świadczenie Usługi E-Porada. Dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO – zgoda na przetwarzanie danych.
 4. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
 1. żądanie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 2. wniesienie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 3. przenoszenie danych,
 4. wniesienie skargi do organu nadzorczego,
 5. cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie (pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 1. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.
 2. Odbiorcami danych osobowych będą współpracujące z administratorami danych podmioty zajmujące się bieżącą obsługą systemów informatycznych oraz świadczące usługi w zakresie księgowości – działające na podstawie stosownych umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych. Są to podmioty profesjonalne, posiadające stosowne środki zabezpieczenia i ochrony danych. Podmioty te współpracują z nami w zakresie rzetelnej realizacji usługi szkoleniowej.
 3. Administratorzy w uzasadnionych i koniecznych z uwagi na okoliczności przypadkach, mogą udostępnić Państwa dane osobowe podmiotom mającym siedzibę poza EOG, tj. np. USA, Singapur, Indie, Chiny, Hong Kong i Kanada.
 4. Co do zasady, przekazanie danych poza EOG nastąpi na podstawie zawartych z odbiorcą danych standardowych klauzul umownych, których treść została ustalona przez Komisję Europejską oraz zapewnia najwyższe stosowane na rynku standardy ochrony danych osobowych. Mają Państwo prawo do uzyskania kopii ww. standardowych klauzul umownych (lub innych stosownych zabezpieczeń transferu danych poza EOG) za pośrednictwem Administratora.
 5. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych bądź realizacji praw z nich wynikających prosimy o kontakt pod numer tel.: 22 463 88 20, lub adresami e-mail: [email protected].
 1. Reklamacja
 1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w związku z nienależytym świadczeniem Usługi Dostępowej przez Administratora
 2. Reklamację dotyczącą Usługi Dostępowej Klient może złożyć drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected] lub listownie na adres: Dział Obsługi Klienta, Private Corporate Consulting Sp. z o.o. ul. Górnośląska 9/11 lok. 61, 00-443 Warszawa.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
 1. imię i nazwisko Klienta składającego reklamację;
 2. opis sytuacji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację;
 3. żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją.
 1. Administrator może poprosić Klienta o uzupełnienie ewentualnych braków reklamacji. Administrator jest zobowiązany ustosunkować się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni od jego otrzymania.
 2. Informujemy, że Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
 3. Postanowienia części B rozdziału VII.5 Regulaminu mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Administratora do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów ani odgórnej zgody na udział w takim postępowaniu.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod adresem: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
 5. Ponadto pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 1. Gwarancja

Sprzedawane na Platformie PCCPORADA usługi ze względu na swój charakter co do zasady nie podlegają gwarancji.

 1. XV. Prawo odstąpienia
 1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się wyłączenie do Umów o świadczenie Usługi Dostępowej oraz Umów o świadczenie Usług E-Porada, w których Klientem jest osoba fizyczna zawierająca umowę niezwiązaną bezpośredni z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument).
 2. Klient będący konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy o świadczenie Usługi Dostępowej i Umowy o świadczenie Usług E-Porada bez podawania przyczyny.
 3. Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Dostępowej i Umowy o świadczenie Usług E-Porada.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy o oświadczenie Usługi Dostępowej i Umowy o świadczenie Usług E-Porada, przesyłając Administratorowi oraz Usługodawcy jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu odpowiednio Umowy o oświadczenie Usługi Dostępowej oraz Umowy o świadczenie Usług E-Porada. Oświadczenie skierowane do Administratora należy wysłać na adres: Dział Obsługi Klienta, Private Corporate Consulting Sp. z o.o. ul. Górnośląska 9/11 lok. 61, 00-443 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej: [email protected] Oświadczenie skierowane do Usługodawcy należy wysłać na adres wskazany w Regulaminie E-Usługi. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczeń przed upływem terminu, o którym mowa w części B rozdziale XV.2.
 5. Administrator oraz Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym uiszczoną cenę; zwrotowi ulega także koszt doręczenia usługi do Klienta, ale tylko do wysokości najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego na Platformie PCCPORADA. Bezpośrednie koszty zwrotu usługi ponosi klient. Administrator może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili zakończenia korzystania przez Klienta z usługi. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Wraz z odstąpieniem od umowy Klient proszony jest o odesłanie dokumentu płatniczego (faktura VAT, faktura pro forma).
 7. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą.
 8. Zamawiając Usługę Dostępową i Usługę E-Porada Klient może zażądać rozpoczęcia ich wykonywania przed upływem terminu do wykonania prawa do odstąpienia. W takim przypadku, po odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usługi Dostępowej i Umowy o świadczenie Usług E-Porada, ma on obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione do tej chwili. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jednakże, jeżeli Usługi zostały w pełni wykonane, prawo odstąpienia nie przysługuje.
 9. Zamawiając dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym (np. dokumenty, udzielone odpowiedzi na pytania, opisane ciekawe przypadki, streaming), Klient może zażądać rozpoczęcia ich dostarczania przed upływem terminu do wykonania prawa do odstąpienia. Jednakże, spowoduje to utratę prawa odstąpienia.
 1. XVII. Zmiana Regulaminu
 1. Klient jest związany tą wersją Regulaminu, którą zaakceptował przy zawarciu Umowy o świadczenie Usługi Dostępowej i Umowy o świadczenie Usług E-Porada.
 2. Zmiany Regulaminu mogą być dokonywane z następujących przyczyn:
 1. zmiany danych adresowych, firmy bądź formy prawnej Administratora,
 2. zmiany w zakresie funkcjonowania Usług,
 3. zmiany sposobów płatności,
 4. zmiany systemów informatycznych wykorzystywanych do obsługi Platformy PCCPORADA,
 5. zmiany obowiązującego prawa,

o ile powyższe okoliczności pozostają w związku z Regulaminem i stanowią ważną przyczynę do jego zmiany.

 1. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia jego opublikowania na stronie Platformy PCCPORADA oraz po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Klienta w drodze korespondencji elektronicznej.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Dostępowej i Umowę o świadczenie Usług E-Porada w ciągu miesiąca od dnia powiadomienia.
 3. Poprzednie wersje Regulaminu są publikowane na stronie internetowej Platformy PCCPORADA.
 1. XVIII Dodatkowe informacje
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do ograniczonej czasowo przerwy technicznej w funkcjonowaniu witryny Platformy PCCPORADA w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania. O terminie i czasie trwania przerwy Klient zostanie powiadomiony komunikatem zamieszczonym na stronie Platformy PCCPORADA.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo umieszczania na Platformie PCCPORADA treści reklamowych w formach powszechnie stosowanych w Internecie.
 3. Klient jest uprawniony podczas trwania umowy do zmiany Loginu i Hasła.
 4. Klient nie jest zobowiązany do złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
 5. Klientowi nie wolno dostarczać za pośrednictwem Platformy PCCPORADA treści o charakterze bezprawnym.
 6. Private Corporate Consulting Sp. z o.o . nie jest związany kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem [______]roku i stosuje się go do Umów o świadczenie Usługi Dostępowej i Umów o świadczenie Usług E-Porada zawartych począwszy od tego dnia.
 1. Regulamin E-Porad
 1. Postanowienia ogólne
 1. Wykupienie Usługi E-Porada umożliwia uzyskanie informacji dotyczących praktyki funkcjonowania podmiotów należących do sektora finansów publicznych, w tym w szczególności organów władzy publicznej (takich jak m.in. organy administracji rządowej, oraz organy kontroli państwowej i ochrony prawa), jednostek samorządu terytorialnego, państwowych oraz samorządowych jednostek budżetowych (takich jak m.in. urzędy władzy oraz administracji państwowej i samorządowej, urzędy statystyczne, szkoły, internaty, i świetlice, ośrodki pomocy społecznej), samorządowych zakładów budżetowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, państwowych funduszy celowych, państwowych oraz samorządowych instytucji kultury, jak również innych państwowych lub samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych (w tym nienależących do sektora finansów publicznych takich jak np. instytuty badawcze).
 2. Ekspertem jest osoba prowadząca i administrująca wątek tematyczny, która posiada praktyczną wiedzę z danego zakresu tematycznego.
 3. Wątek tematyczny to obszar wiedzy w ramach, którego Klienci uzyskują informację na temat praktyki funkcjonowania podmiotów, o których mowa w części C rozdziale I.1 Regulaminu.
 4. Konsultacje z Ekspertem rozumiane są jako możliwość zadawania pytań Ekspertowi prowadzącemu wątek tematyczny.
 5. Nagrane szkolenie oznacza nagranie, w trakcie którego Ekspert omawia zagadnienia z programu szkolenia.
 6. 5 - dniowy dostęp do nagranych szkoleń oznacza, że Klient otrzymuje login i hasło do Platformy PCCPORADA umożliwiający oglądanie nagranego szkolenia przez okres 5 dni od momentu pierwszego logowania. Po pięciu dniach subskrypcja wygasa.
 7. Dostęp do Platformy PCCPORADA oznacza, że Klient otrzymuje login i hasło do Platformy PCCPORAD do wybranego przez siebie wątku tematycznego.
 8. Bezpłatna wersja próbna Usługi E-Porada oznacza dostęp do Platformy PCCPORADA na okres próbny. Oferujemy bezpłatną subskrypcję próbną na okres 74 dni lub do wykorzystania możliwości zadania 2 pytań Ekspertowi. Po zakończeniu bezpłatnego okresu próbnego rozpoczyna się płatna subskrypcja lub następuje dezaktywacja Konta
 1. Rodzaje Usług E-Porada
 1. Klient może skorzystać z następujących rodzajów Usług E-Porad (dwóch usług płatnych oraz jednej bezpłatnej wersji próbnej):
 1. bezpłatna wersja próbna Usług E-Porada;
 2. 5-dniowy dostęp do nagranych szkoleń,
 3. pełny dostęp do Usług E-Porad.
 1. Bezpłatna wersja próbna Usług E-Porada – usługa zawiera:
 1. możliwości zadania 2 pytań Ekspertowi w terminie 7 dni od dnia zalogowania się do platformy
 1. 5-dniowy dostęp do nagranych szkoleń – usługa zawiera:
 1. nagrane szkolenie w formie jednego nagrania lub kilku nagrań uzależnione od liczby obszarów tematycznych ujętych w programie szkolenia;
 2. dokumenty w formie elektronicznej.
 1. Pełny dostęp do Usług E-Porad – usługa zawiera:
 1. wzory dokumentów przydatne w codziennej pracy,
 2. zebrane w jednym miejscu wyroki sądów,
 3. forum wymiany doświadczeń moderowane przez naszego Eksperta
 4. ciekawe porady wideo, wideo instrukcje,
 5. wybrane i opisane najciekawsze przypadki,
 6. nieograniczony dostęp do konsultacji z Ekspertem w trakcie trwania subskrypcji, z zastrzeżeniem, że:
 1. pytania powinny mieć charakter ogólny, a nie dotyczyć konkretnych postępowań,
 2. pytania nie powinny wymuszać konieczności analizy dokumentów lub aktów prawnych,
 3. Ekspert ma czas na udzielenie odpowiedzi do 7 dni od zadania pytania,
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo uznania pytania Klienta za zagadnienie, które powinno zostać potraktowane jako przedmiot opinii prawnej, możliwej do sporządzenia na podstawie odrębnej oferty i umowy. Dotyczy to w szczególności zagadnień złożonych, wymagających pogłębionej analizy dokumentów Klienta, orzecznictwa sądowego, czy podglądów doktryny,
 5. usługa nie obejmuje w szczególności:
 • weryfikacji, kwestionowania lub pogłębiania przedstawionego przez Klienta stanu faktycznego,
 • opinii na temat sytuacji prawnej Klienta (w tym jego uprawnień i obowiązków) na podstawie udzielonych informacji co do stanu faktycznego, w tym także na temat czynności, które powinien podjąć w celu osiągnięcia zamierzonych przez siebie celów;
 • informacji z zakresu prawa celnego lub prawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • przygotowania projektów pism, w tym pism na potrzeby postępowań sądowych, egzekucyjnych, administracyjnych lub podatkowych.
 1. W sytuacjach, w których pytanie wykracza swoim przedmiotem poza zakres usługi, Usługodawca udziela odpowiedzi jedynie w zakresie nią objętym.
 2. W sytuacjach, w których pytanie jest zadane w sposób nieprecyzyjny, niejasny lub ma zbyt ogólny charakter, Usługodawca ma prawo poprosić o lub zaproponować doprecyzowanie pytania lub podzielenie go na osobne pytania. Jeśli nie jest to możliwe, Usługodawca ma prawo odmówić odpowiedzi.
 3. Usługodawca ma prawo odmówić udzielenia odpowiedzi na pytania jeśli:
 1. Klient ponownie zadał to samo pytanie lub pytanie na tyle podobne do poprzednio zadanego, iż odpowiedź wcześniej udzielona pozostaje aktualna,
 2. pytanie zmierza do naruszenia lub obejścia obowiązującego prawa,
 3. Klient posłużył się zwrotem wulgarnym,
 4. zapytanie narusza Regulamin.
 1. Pytanie powinno zapewniać anonimowość osób trzecich oraz być wolne od przytaczania okoliczności faktycznych w zakresie zbędnym dla wykonania Usługi E-Porady.
 2. Klient powinien się powstrzymać od przesyłania Usługodawcy jakichkolwiek materiałów, w tym dokumentów, w szczególności pism, orzeczeń, umów lub ich projektów. Usługodawca nie przyjmuje ani nie analizuje takich materiałów ani nie jest zobowiązana do ich zwrotu lub przechowywania.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez Klienta na skutek podjęcia przez niego kroków prawnych w oparciu o udzielone mu informacje, o ile przy ich udzieleniu dołożył należytej staranności.
 4. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Klientów niebędących konsumentami z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi e-Porad ograniczona jest do kwoty strat rzeczywistych poniesionych przez Klienta wskutek takiego niewykonania lub nienależytego wykonania, nie wyższej jednak niż kwota równa dwukrotności wynagrodzenia z tytułu realizacji Usługi E-Porad w okresie subskrypcji.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za zachowanie swoich danych identyfikacyjnych w tajemnicy przed osobami trzecimi. Pytanie zadane przy korzystaniu z usługi przez osobę, która poprawnie podała dane identyfikujące, jest traktowane jak pytanie zadane przez samego Klienta.
 1. Reklamacja
 1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w związku z nienależytym świadczeniem Usługi E-Porada przez Usługodawcę
 2. Reklamację dotyczącą Usługi Dostępowej Klient może złożyć drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected] lub listownie na adres: Private Corporate Consulting Sp. z o.o., ul. Górnośląska 9/11 lok. 61, 00-443 Warszawa l.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
 1. imię i nazwisko Klienta składającego reklamację;
 2. opis sytuacji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację;
 3. żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją.
 1. Usługodawca może poprosić Klienta o uzupełnienie ewentualnych braków reklamacji. Usługodawca jest zobowiązany ustosunkować się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni od jego otrzymania.
 2. Informujemy, że Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
 3. Postanowienia części C rozdziału III.5 Regulaminu mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Uslugodawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów ani odgórnej zgody na udział w takim postępowaniu.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod adresem: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
 5. Ponadto pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 1. Zastrzeżenia

Usługi E-Porada mają charakter informacyjny i stanowią jedynie wyraz poglądów autorów poszczególnych publikacji lub też odzwierciedlenie ich wiedzy. Treści przekazywane w ramach Usługi E-Porada oraz sposób ich przekazania, bez względu na osobę autora publikacji, w żadnej mierze nie stanowią czynności z zakresu świadczenia pomocy prawnej, czynności doradztwa podatkowego czy jakiegokolwiek innego doradztwa. Zawarte w materiałach udostępnianych w ramach Usługi E-Porada poglądy osobiste ekspertów, wyroki, interpretacje, porady, rozwiązania i innego rodzaju informacje nie powinny być traktowane jako źródło lub wykładnia prawa, a tym samym stanowić wyłącznej podstawy przy podejmowaniu decyzji biznesowych lub podatkowych. Wykorzystanie poglądów ekspertów, wyroków, interpretacji, porad, rozwiązań i innego rodzaju informacji odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Klienta. Usługodawca zastrzega, że praktyka funkcjonowania podmiotów, o których mowa w części C rozdziale I.1 Regulaminu nie zawsze musi znajdować oparcie w obowiązujących przepisach prawa, a ponadto może być niejednolita oraz ulegać zmianie. Informacje udzielane przez Ekspertów bazują zaś wyłącznie na praktyce dotychczasowej.